การคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน|การคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

การคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1309/2565

บทความวันที่ 24 ม.ค. 2566, 11:17

มีผู้อ่านทั้งหมด 275 ครั้ง


การคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1309/2565

            โจทก์เป็นสถาบันการเงินที่้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523  ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และประกาศโจทก์ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.83/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย  ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับข้อ 5.2.1(1)  กำหนดให้โจทก์มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระหรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ค่าบริการต่างๆ หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดจากจำเลยซึ่งเป็นผู้บริโภค เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี และข้อ 5.2.1(2) กำหนดให้โจทก์มีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุอีกส่วนหนึ่งแยกต่างหากจากกัน ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิคิดค่าติดตามทวงถามจากจำเลยได้
           ค่าติดตามทวงถามเป็นคนละส่วนกับดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระหรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าบริการต่างๆ หรือเบี้ยปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนดตามข้อ 5.1.1(1) จึงไม่อาจนำค่าติดตามทวงถามมารวมกับการคิดดอกเบี้ยของโจทก์ได้  เมื่อโจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 28 ต่อปี  การคิดดอกเบี้ยของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
#ทนายคลายทุกข์ #ดอกเบี้ยตามกฎหมาย #สถาบันการเงิน #แบงก์ชาติ
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก