ถึงแม้เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยเกินอัตราและดอกเบี้ยเป็นโมฆะ |ถึงแม้เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยเกินอัตราและดอกเบี้ยเป็นโมฆะ

ถึงแม้เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยเกินอัตราและดอกเบี้ยเป็นโมฆะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ถึงแม้เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยเกินอัตราและดอกเบี้ยเป็นโมฆะ

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 3353/2564

บทความวันที่ 9 มิ.ย. 2565, 15:18

มีผู้อ่านทั้งหมด 185 ครั้ง


ถึงแม้เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยเกินอัตราและดอกเบี้ยเป็นโมฆะ แต่หากลูกหนี้ชำระด้วยเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดทางอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับเช็ค
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

คำพิพากษาฎีกาที่ 3353/2564
    ผู้เสียหายคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดจากจำเลย แต่จำเลยก็ชำระดอกเบี้ยผิดกฎหมายดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายโดยการโอนเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้ เงินในส่วนดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายจึงตกเป็นโมฆะ แต่ก็เป็นกรณีที่ดอกเบี้ยสามารถแยกต่างหากออกจากต้นเงินได้ มิได้ระคนปนกันกับต้นเงินจนไม่สามารถแยกจากกันได้ เมื่อจำเลยอ้างว่าได้ชำระเงินกู้จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ผู้เสียหายและผู้เสียหายก็ยอมรับว่าจำเลยได้ชำระต้นเงินกู้ดังกล่าวแล้ว คดีจึงฟังได้ว่าจำนวนต้นเงินกู้คงค้างอีก 400,000 บาท โดยจำเลยได้ออกเช็คพิพาทชำระหนี้ต้นเงินกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหาย จึงเป็นการชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อเช็คไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่าย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คและให้ใช้เงินมีส่วนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ ในขณะออกเช็คเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4(1) (3)
    พระราชบัญญัติว่า ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
    มาตรา 4
 ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น
(2) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้
(3) ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น
(4) ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้
(5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต
เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#เช็ค #เช็คเด้ง #ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา #ดอกเบี้ยผิดกฎหมาย
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก