เมาแล้วขับ แม้ใบขับขี่ไม่ตรงกับชนิดรถขณะถูกจับ ศาลอาจพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่นั้นได้|เมาแล้วขับ แม้ใบขับขี่ไม่ตรงกับชนิดรถขณะถูกจับ ศาลอาจพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่นั้นได้

เมาแล้วขับ แม้ใบขับขี่ไม่ตรงกับชนิดรถขณะถูกจับ ศาลอาจพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่นั้นได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เมาแล้วขับ แม้ใบขับขี่ไม่ตรงกับชนิดรถขณะถูกจับ ศาลอาจพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่นั้นได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 5085/2563

บทความวันที่ 27 พ.ค. 2565, 10:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 182 ครั้ง


เมาแล้วขับ แม้ใบขับขี่ไม่ตรงกับชนิดรถขณะถูกจับ ศาลอาจพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่นั้นได้
 ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

คำพิพากษาฎีกาที่ 5085/2563
    มาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เป็นมาตรการเช่นนี้ย่อมต้องสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ซึ่งขับรถขณะเมาสุราทุกประเภทโดยมิพักต้องจำกัดแต่เพียงว่าใบอนุญาตขับขี่นั้นต้องเป็นประเภทเดียวกับรถที่ผู้กระทำความผิดขับขี่ด้วย จำเลยกระทำความผิดฐานขับรถจักรยานยนต์ขณะเมาสุรา แต่จำเลยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ศาลย่อมมีคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นั้นจะเป็นประเภทเดียวกับรถที่จำเลยขับขี่ในการกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ก็ตาม

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
มาตรา 43
 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ
(1) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
(3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(4) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
(6) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ
(7) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ
(8) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
(9) ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
    มาตรา 160 ตรี  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
    ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
    ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
    ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
         
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#ใบขับขี่ #พักใช้ใบอนุญาต  #เมาแล้วขับ #เพิกถอนใบอนุญาต
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก