คืนรถ ก่อนครบกำหนด ตามหนังสือบอกเลิกสัญญา ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคา หลังขายทอดตลาด|คืนรถ ก่อนครบกำหนด ตามหนังสือบอกเลิกสัญญา ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคา หลังขายทอดตลาด

คืนรถ ก่อนครบกำหนด ตามหนังสือบอกเลิกสัญญา ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคา หลังขายทอดตลาด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คืนรถ ก่อนครบกำหนด ตามหนังสือบอกเลิกสัญญา ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคา หลังขายทอดตลาด

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3115/2562

บทความวันที่ 23 ก.ย. 2563, 11:14

มีผู้อ่านทั้งหมด 3482 ครั้ง


คืนรถ ก่อนครบกำหนด ตามหนังสือบอกเลิกสัญญา ไม่ต้องรับผิดค่าขาดราคา หลังขายทอดตลาด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3115/2562
            คำฟ้องโจทก์อ้างว่า โจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยทั้งสองแล้วแต่ตามหนังสือบอกเลิกสัญญาที่โจทก์ส่งไปยังจำเลยทั้งสองมีข้อความให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเช่าซื้อที่ผิดนัดรวม 3 งวด ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา  ถ้าพ้นกำหนดเวลาแล้วจำเลยทั้งสองยังคงเพิกเฉยโจทก์ขอบอกเลิกสัญญานับแต่วันที่ครบกำหนดตามหนังสือฉบับนี้  จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 และวันที่ 21 มีนาคม 2545 ตามลำดับ  แต่ยังไม่ทันครบกำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อตามหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  โจทก์ได้รับรถกลับคืนมาโดยจำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้ง จึงต้องถือว่าคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยาย มิใช่กรณีสัญญาเลิกกันเพราะเหตุที่โจทก์บอกเลิกสัญญาซึ่งในกรณีคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยายนั้น   คู่กรณีแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตาม ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคหนึ่ง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างก่อนสัญญาเช่าซื้อเลิกกันและไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างก่อนสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน และไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าขาดราคาซึ่งเป็นค่าเสียหายที่โจทก์อาจเรียกร้องได้ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ อย่างไรก็ดี การที่จำเลยที่ 1 ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อก่อนเลิกสัญญาโดยไม่ได้ชำระค่าเช่าซื้อนั้น จำเลยที่ 1 จำต้องใช้เงินเป็นค่าใช้ทรัพย์ให้แก่โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อตามมาตรา 391 วรรคสาม พร้อมดอกเบี้ย

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 391 
เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่
          ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้
          ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น
          การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก