ศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำ|ศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

ศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

  • Defalut Image

โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีแรก แต่ศาลยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย โจทก์นำคดีมาฟ้องไม่ได้

บทความวันที่ 19 ก.พ. 2563, 10:40

มีผู้อ่านทั้งหมด 594 ครั้ง


ศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

             โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีแรก แต่ศาลยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย โจทก์นำคดีมาฟ้องไม่ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำ แต่หากโจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ในระหว่างคดีเดิมยังไม่ถึงที่สุด ถือเป็นฟ้องซ้อนคดีอาญา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1012/2527
           โจทก์เคยฟ้องจำเลยมาครั้งหนึ่ง ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหายเพราะโจทก์มิได้บรรยายฟ้องโดยแจ้งชัดถึงอำนาจฟ้องของโจทก์โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่ด้วยข้อหาเดียวกันนั้นต่อศาลชั้นต้นเดียวกัน โดยบรรยายอำนาจฟ้องของโจทก์ให้ชัดเจนขึ้นดังนี้สิทธินำคดีมาฟ้องของโจทก์ยังหาได้ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(4) ไม่เพราะศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดการกระทำความผิดของจำเลยแต่การที่โจทก์ฟ้องคดีใหม่ในระหว่างที่คดีเดิมอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกานั้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173(1) ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15

ตัวบทกฏหมายอ้างอิง
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 173
  เมื่อศาลได้รับคำฟ้องแล้ว ให้ศาลออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดี และภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันยื่นคำฟ้อง ให้โจทก์ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้น
นับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา และผลแห่งการนี้
(1) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกัน หรือต่อศาลอื่นและ
(2) ถ้ามีเหตุเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพฤติการณ์อันเกี่ยวด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตศาลเหนือคดีนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาของจำเลย การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านี้หาตัดอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีไว้ในอันที่จะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไม่

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 15
วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก