เปลี่ยนชื่อคู่สัญญาในสัญญาเช่าซื้อ แต่คู่สัญญาคนใหม่ ไม่ไปทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อ มีผลอย่างไร|เปลี่ยนชื่อคู่สัญญาในสัญญาเช่าซื้อ แต่คู่สัญญาคนใหม่ ไม่ไปทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อ มีผลอย่างไร

เปลี่ยนชื่อคู่สัญญาในสัญญาเช่าซื้อ แต่คู่สัญญาคนใหม่ ไม่ไปทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อ มีผลอย่างไร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เปลี่ยนชื่อคู่สัญญาในสัญญาเช่าซื้อ แต่คู่สัญญาคนใหม่ ไม่ไปทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อ มีผลอย่างไร

  • Defalut Image

การที่ผู้เช่าซื้อ(ลูกหนี้เดิม) กับคู่สัญญาคนใหม่(ลูกหนี้คนใหม่) ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาในสัญญาเช่าซื้อ

บทความวันที่ 8 ส.ค. 2561, 11:10

มีผู้อ่านทั้งหมด 274 ครั้ง


เปลี่ยนชื่อคู่สัญญาในสัญญาเช่าซื้อ แต่คู่สัญญาคนใหม่ ไม่ไปทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อ มีผลอย่างไร

             การที่ผู้เช่าซื้อ(ลูกหนี้เดิม) กับคู่สัญญาคนใหม่(ลูกหนี้คนใหม่) ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาในสัญญาเช่าซื้อ ถือได้ว่าเป็นคำเสนอ เมื่อต่อมาผู้ให้เช่าซื้อ (ไฟแนนซ์) แจ้งว่าสามารถเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาได้และให้ผู้เช่าซื้อกับคู่สัญญาคนใหม่มาลงชื่อในสัญญา ถือได้ว่าเป็นคำสนองที่มีข้อความเพิ่มเติม ถือเป็นคำบอกปัดไม่รับ ทั้งเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ เมื่อคู่สัญญาคนใหม่ ไม่ไปทำสัญญาใหม่กับผู้ให้เช่าซื้อ จึงเป็นการบอกปัดคำเสนอของผู้เช่าซื้อ สัญญาใหม่ระหว่างคู่สัญญาคนใหม่กับทางผู้ให้เช่าซื้อจึงยังไม่เกิดขึ้น ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ สัญญาเช่าซื้อระหว่างผู้ให้เช่าซื้อ(ไฟแนนซ์) กับผู้เช่าซื้อ (ลูกหนี้เดิม) ยังไม่ระงับ ยังคงมีผลสมบูรณ์

คำพิพากษาฎีกาที่ 6133/2560
    ป.พ.พ. มาตรา 350 บัญญัติว่า แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้นจะทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะทำโดยขืนใจลูกหนี้เดิมหาได้ไม่ โดยที่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้สัญญาแปลงหนี้ใหม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ตาม แต่ต้องมีการตกลงทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่โดยตรง เมื่อโจทก์กับ ส. ยื่นเอกสารเบื้องต้นเพื่อขอเปลี่ยนชื่อคู่สัญญากับผู้ให้เช่าซื้อ ต่อมาผู้ให้เช่าซื้อแจ้งว่า สามารถเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาได้ และขอให้โจทก์กับ ส. ลงชื่อในสัญญา ถือได้ว่า เป็นคำสนองรับคำเสนอของโจทก์กับ ส. แต่ก็เป็นคำสนองที่มีข้อความเพิ่มเติม มีข้อจำกัดหรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่นประกอบด้วย ถือเป็นคำบอกปัดไม่รับ ทั้งเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 359 วรรคสอง เมื่อ ส. ไม่ไปทำสัญญาใหม่กับผู้ให้เช่าซื้อจึงเป็นการบอกปัดคำเสนอของผู้ให้เช่าซื้อ คำเสนอของผู้ให้เช่าซื้อย่อมสิ้นผลไปไม่ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างผู้ให้เช่าซื้อกับ ส. กรณีไม่ใช่การแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ สัญญาเช่าซื้อระหว่างผู้ให้เช่าซื้อกับโจทก์ยังไม่ระงับ โจทก์ยังคงเป็นผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้ออยู่ และยังคงมีความผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อในฐานะที่เป็นผู้เช่าซื้อ มีสิทธิหน้าที่และความรับผิดในรถยนต์ที่เช่าซื้อ โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์ดังกล่าวซึ่งเอาประกันวินาศภัยไว้กับจำเลย โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์ดังกล่าวซึ่งเอาประกันวินาศภัยไว้กับจำเลย สัญญาประกันภัยย่อมผูกพันโจทก์และจำเลย เมื่อรถยนต์เกิดวินาศภัยขึ้น โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 350
แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้น จะทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะทำโดยขืนใจลูกหนี้เดิมหาได้ไม่

มาตรา 359 ถ้าคำสนองมาถึงล่วงเวลา ท่านให้ถือว่าคำสนองนั้นกลายเป็นคำเสนอขึ้นใหม่
    คำสนองอันมีข้อความเพิ่มเติม มีข้อจำกัด หรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่นประกอบด้วยนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นคำบอกปัดไม่รับ ทั้งเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ด้วยในตัว

ปรึกษาข้อกฎหมายกับทีมทนายความ ทนายคลายทุกข์ โทร.02-9485700, 081-6161425

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก