โหวตโนยังดื้อ หลังกกต.สั่งปลด ชี้เป็นหน้าที่ของกทม. |โหวตโนยังดื้อ หลังกกต.สั่งปลด ชี้เป็นหน้าที่ของกทม.

โหวตโนยังดื้อ หลังกกต.สั่งปลด ชี้เป็นหน้าที่ของกทม.

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โหวตโนยังดื้อ หลังกกต.สั่งปลด ชี้เป็นหน้าที่ของกทม.

จากการที่กกต.ได้เดินสำรวจบริเวณที่มีการสั่งให้รื้อถอนป้ายรณรงค์โหวตโนนั้น

บทความวันที่ 13 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 9772 ครั้ง


โหวตโนยังดื้อ หลังกกต.สั่งปลด ชี้เป็นหน้าที่ของกทม.

 
          จากการที่กกต.ได้เดินสำรวจบริเวณที่มีการสั่งให้รื้อถอนป้ายรณรงค์โหวตโนนั้น ปรากฏว่า ขณะนี้ป้ายรณรงค์โหวตโน ที่มีข้อความระบุโหวตโนและมีรูปสัตว์ต่างๆ ยังคงตั้งอยู่บริเวณหลังเวทีปราศรัย อีกทั้งยังไม่ได้มีการรื้อถอนออกตามคำสั่งของ กกต. แต่อย่างใด
           ก่อนหน้านี้ กกต. ได้มีมติสั่งให้รื้อถอนป้ายรณรงค์โหวตโน ของกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ติดอยู่บริเวณหลังเวทีปราศรัย ที่สะพานมัฆวานรังสรรค์ โดยระบุว่า แม้จะไม่ใช่ป้ายของพรรคการเมือง แต่ก็เป็นป้ายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เนื่องจากมีการระบุวันที่ให้ไปเลือกตั้งและมีการชักชวนให้โหวตโน ลักษณะดังกล่าวถือว่าผิดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 มาตรา 10 และ มาตรา 11 ด้วย
            ทั้งนี้ การดำเนินการปลดป้ายดังกล่าว ได้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติความสะอาด หากไม่มีการดำเนินการก็อาจจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535
มาตรา 10
  การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตด้วย

การขออนุญาต การอนุญาต การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ากรณีใดพึงอนุญาตได้หรืออนุญาตไม่ได้ และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วย

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพียงเพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวแก่การเข้าไปและออกจากอาคารนั้น

มาตรา 11  การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กำหนด

ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก