ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7 การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง|ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7 การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7 การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7 การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง

การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10791 ครั้ง


 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7  การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง

 

ส่วนที่ 3

การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง

ข้อ 185 การดำ เนินการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งให้

คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดำเนินการนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง โดยให้เป็นไปตามหมวด 6 การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง และให้นำความในหมวด 9 การเปลี่ยนที่เลือกตั้งการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนที่ 2 การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และให้นำความหมวด 9 การเปลี่ยนที่เลือกตั้งการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 186 การดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย ประกาศกำหนดสถานที่นับคะแนนตามแบบ ส.ส. 9/น1 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันเมื่อถึงเวลา 15.00 นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ให้ดำเนินการดังนี้

(1) ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยสามคนไปขอเบิกหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39) ที่เก็บรักษาไว้ นำไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง

(2) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าว เพื่อตรวจนับจำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง

(3) เปิดซองและนำบัตรเลือกตั้งออกจากซองใส่บัตรเลือกตั้ง หากปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้งเพียงหนึ่งบัตรหรือไม่มี ให้ดำเนินการ ดังนี้

(ก) เขียนจำนวนบัตรไว้บนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39)

(ข) เก็บซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39) ไว้เป็นหลักฐาน

(ค) บันทึกเหตุการณ์ไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์นับคะแนน โดยใช้แบบ ส.ส. 25โดยอนุโลม

(4) คัดแยกบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อแล้วนำบรรจุในหีบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่จัดเตรียมไว้หีบบัตรละห้าร้อยบัตรโดยประมาณ

(5) จัดทำประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรตามแบบ ส.ส. 43/ก จำนวนสี่ชุด เพื่อปิดไว้ที่หน้าหีบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อใบละหนึ่งชุด ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่นับคะแนนหนึ่งชุด และอีกหนึ่งชุดให้เก็บรวมกับซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39) ไว้เป็นหลักฐาน

(6) ดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยให้นำความในหมวด 6 การนับคะแนนเลือกตั้ง

ณ ที่เลือกตั้ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กรณีบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไปถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งหลังจากเริ่มการนับคะแนนแล้ว ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสีย โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายนำบัตรเลือกตั้งดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 187 เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 186 แล้วให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งแต่ละชุดจัดทำรายงานผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ส. 31/นข และแบบ ส.ส. 31/นบช. และประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ส. 32/นข และแบบ 32 นบช. โดยดำเนินการตามข้อ 151 และ 152 โดยอนุโลม

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก