ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7|ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7

การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

บทความวันที่ 2 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10307 ครั้ง


 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7

 

ส่วนที่ 2

การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

 

ข้อ 167 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดมีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หากประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดที่ตนอยู่ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นของอำเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู่ก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อยสามสิบวัน เพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันให้นำความในข้อ 159 วรรคสองมาบังคับใช้กับการลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดโดยอนุโลม

ข้อ 168 ในการยื่นคำขอตามข้อ 167 วรรคหนึ่ง ให้ทำคำขอตามแบบ ส.ส. 42

หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการชื่อตัว ชื่อสกุล เลขหมายประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน เขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำขอแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขหมายประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสาร

การยื่นคำขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนก็ได้ในกรณีแจ้งลงทะเบียนทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งมีความประสงค์ขอยื่นลงทะเบียนเป็นกลุ่มสามารถ

มอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการแทนได้ ตามแบบ ส.ส. 42/ก

ข้อ 169 เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคำขอลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบเบื้องต้นจากเอกสารว่า ผู้ยื่นคำขอนั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ดำเนินการดังนี้

(1) กรณีขอใช้สิทธิตามถิ่นที่อยู่ให้แจ้งผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทะเบียนกลาง เพื่อให้หมายเหตุในช่องหมายเหตุของทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าใช้สิทธิที่จังหวัด ..และปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(2) แจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในสามวัน นับแต่วันได้รับคำขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. 42/ข

ข้อ 170 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดเมื่อได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งสามสิบวัน

ข้อ 171 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำขอตามข้อ 169 ให้หมดสิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง จนกว่าจะได้ยื่นคำขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นของอำเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู่ เว้นแต่เป็นการขอลงทะเบียนเนื่องจากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง และต่อมาภายหลังได้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดนับแต่พ้นกำหนดเวลาที่เป็นเงื่อนไขนี้แล้วเมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับคำขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) แจ้งผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทะเบียนกลางเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนในหมายเหตุของทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(2) แจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ข้อ 172 ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ยื่นคำ ขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงตามข้อ 171แล้วให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดได้ โดยให้มีผลเช่นเดียวกับการลงทะเบียนตามข้อ 170 ในการนี้จะขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนในการเลือกตั้งคราวใดเกินหนึ่งครั้งไม่ได้

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดพร้อมสถานที่ขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไปยังเจ้าบ้านหรือผู้ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเมื่อผู้ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว ได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว หากประสงค์จะขอแก้ไขให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีขอถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. 10/ก)หรือยกเลิกการลงทะเบียน ให้แจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และเมื่อได้รับแจ้งแล้วให้ผู้รับแจ้งบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสำนักทะเบียนกลางหรือสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ

(2) กรณีขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยให้ดำเนินการตามข้อ 168 โดยอนุโลม

ข้อ 173 ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่แต่ละครั้ง ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทะเบียนกลางจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกเขตจังหวัด (ส.ส. 10/ก) จำนวนสองชุด ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อใช้ปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนหนึ่งชุดและใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งตามข้อ 176 หนึ่งชุด

ข้อ 174 ลักษณะบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและการดำเนินงานก่อนวันเลือกตั้งให้เป็นไปตามหมวด 5 การดำเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 บัตรเลือกตั้ง ส่วนที่ 2 หีบบัตรเลือกตั้ง และส่วนที่ 3 การดำเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง มาใช้บังคับในการลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อใส่ซองใส่บัตรเลือกตั้งให้เพียงพอกับจำนวนผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดภายใต้บังคับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 การเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ และการนับคะแนนเลือกตั้งให้นำความในหมวด 9 การเปลี่ยนที่เลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่และการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 175 ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด นับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับและบันทึกในประกาศเรื่องจำนวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 24/ก)เพื่อนำไปปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนให้นำความในข้อ 120 และข้อ 121 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 176 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งความประสงค์และปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตามข้อ 173 มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทำหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. 10/ก) และบัตรที่ใช้แสดงตนแล้ว ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางจด หมายเลขบัตร และสถานที่ออกบัตรลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้อ 177 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ดำเนินการตามข้อ 176 แล้ว ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทำหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้ง แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาลงในช่องพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทำหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้งจดลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ลงลายมือชื่อ และบันทึกชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย

ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายแทน ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างให้ใช้นิ้วใดนิ้วหนึ่งแทน แต่ไม่มีนิ้วเลยให้ได้รับการยกเว้นและให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

นอกเขตจังหวัดบันทึกลงในช่องหมายเหตุในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 10/ก) ด้วยว่าไม่มีนิ้วมือ ข้อ 178 เมื่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทำหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้งดำเนินการตามข้อ 177 เสร็จแล้ว ให้มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหนึ่งฉบับและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งฉบับ พร้อมด้วยซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39) โดยให้ลงรายการเกี่ยวกับเขตเลือกตั้งและจังหวัดของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรหัสเขตเลือกตั้งและจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ 179 กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทำหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้นำบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วทั้งสองฉบับใส่ลงในซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39) และปิดผนึกเรียบร้อยหรือไม่ และให้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับตรงรอยต่อผนึกซองดังกล่าวและปิดทับรอยต่อผนึกซองและลายมือชื่อด้วยเทปกาวใสด้วย แล้วส่งคืนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39) ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้เฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบนี้ ต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดผู้ทำหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง

ข้อ 180 ในระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ถ้าผู้แทนพรรคการเมืองตามข้อ 36 หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการลงคะแนนเลือกตั้งไม่ถูกต้องให้นำความในข้อ 137 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 181 เมื่อถึงกำหนดเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดประกาศปิดการลงคะแนน และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง แต่ถ้ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งได้มาอยู่ในบริเวณที่ลงคะแนนก่อนเวลาปิดการลงคะแนน ให้ผู้นั้นทำการลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จสิ้น แล้วให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดลงลายมือชื่อในป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. 23 และนำป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรบนหีบบัตรเลือกตั้ง นับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ นับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในส.ส. 10/ก ชุดหมายเหตุ การลงคะแนน แล้วบันทึกรายการลงใน ส.ส. 26/ก จำนวนสองชุดเพื่อปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้งกลางหนึ่งชุด เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด ให้ทำลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดด้วยการใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุ บริเวณกลางบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง แล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน หรือกระทำการด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลือดังกล่าวลงคะแนนได้ แล้วนำส่งคืนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมาย พร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. 10/ก) ชุดหมายเหตุการณ์ลงคะแนน

ข้อ 182 ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อนับจำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39) แล้วบรรจุในถุงพลาสติกใสและเขียนบัญชีจำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 43 และให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมารับซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39) เพื่อส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตามที่ระบุไว้หน้าซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39)

ข้อ 183 ในการจัดส่งซองใส่บัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จัดส่งซองใส่บัตรเลือกตั้งเป็นชุด ๆ ชุดละห้าร้อยซองโดยประมาณ

ข้อ 184 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรก่อนวันเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 9/น แต่ละชุดประกอบด้วย ผู้อำนวยการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งหนึ่งคน กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเก้าคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน ดำเนินการรับและตรวจนับจำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้งจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายตามข้อ 182 แล้วให้ตรวจสอบจำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 39) ว่าตรงตามจำนวนที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายแจ้งหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรับมอบซองใส่บัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 39/ข

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้นำซองใส่บัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรเลือกตั้งที่ได้จัดเตรียมไว้และให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อบนสายรัดและปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง ผูกหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก ผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง แล้วนำไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่ปลอดภัย โดยใช้แบบ ส.ส. 39/ข เป็นหลักฐานในการเก็บรักษาเพื่อรอการนับคะแนน

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งก่อนการนับคะแนน (ส.ส. 45) ตามวรรคสองก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  การแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้เพิ่มเติมได้หนึ่งชุดทุกห้าร้อยซองใส่บัตรเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้น เศษของซองใส่บัตรเลือกตั้งที่เกินสองร้อยห้าสิบซองให้เพิ่มได้อีกหนึ่งชุด

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

เรียนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อ   การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

          เนื่องด้วยกระผม เป็นจังหวัดน่าน เรียนอุตรดิตถ์และเคยเลือกตั้งนอกเขตมาแล้ว ปีนี้ผมทำงานที่สุพรรณบุรี ผมคิดจะไปเลือกตั้งที่บ้านแต่ไม่มีชื่อเลือกตั้ง และกระผมไม่ได้เลือกตั้งลล่วงหน้านอกเขต ตอนนี้ผมอยู่สุพรรณ ผมกล้วเสียสิทธิ์ผมจะทำอย่างไรครับ ไม่อยากเสียสิทธิ์ เพราะวันที่ 3กรกฎาคมชือผมไม่มีที่เขตเลือกตั้ง จังหวัดน่านแน่นอน แต่ผมไม่อยากเสียสิทธิ์ผมยังมีวิธีอื่นที่จะใช้สิทธิ์ได้รึเปล่าครับ  ต้องการคำตอบด่วนครับ  จะได้รีบดำเนินการ 

ขอบพระคุณคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นอย่างสูงที่ให้คำแนะนำ

โดยคุณ พงษ์ ชาวน่าน 27 มิ.ย. 2554, 17:20

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก