ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7 การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง |ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7 การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7 การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7 การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

บทความวันที่ 1 มิ.ย. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 10209 ครั้ง


 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 7 การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

 

หมวด 7

การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

ส่วนที่ 1

การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง

 

ข้อ 159 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง หรือในวันเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งได้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นทหารประจำการ ทหารกองประจำการ ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือข้าราชการ ซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนอกที่ตั้งปกติที่ตนมีภูมิลำเนา ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งได้ หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว อาจยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งแทนบุคคลดังกล่าวได้

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งยี่สิบวันก่อนวันเลือกตั้งและให้มีระยะเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนห้าวัน ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตามแบบคำขอ ทก.1 หรือ ทก. 1/1 แล้วแต่กรณี

การยื่นคำขอลงทะเบียนตามวรรคสาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนได้ โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและแสดงหลักฐานว่าไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ โดยให้รับรองสำเนาเอกสารดังกล่าว หลักฐานที่ผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนนำมาแสดงตามวรรคสี่ ได้แก่

(1) คำสั่งของทางราชการ หรือ

(2) คำสั่งของหน่วยงานเอกชน หรือ

(3) หนังสือเชิญไปร่วมงานที่สำคัญ หรือ

(4) หนังสือแจ้งให้เข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ

(5) หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ยืนยันว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง หรือ

(6) เอกสารหลักฐานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนน เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแล้วให้ตรวจสอบและพิจารณาคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและดำเนินการ ดังนี้

(1) ถ้าเห็นว่ามีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนทราบสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามแบบ ทก.2 หรือ ทก. 2/1 แล้วแต่กรณีและให้บันทึกคำว่า ใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งในเขตในช่องหมายเหตุในรายการของผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 10) ชุดที่จะใช้ลงคะแนนในวันเลือกตั้งและบันทึกจำนวนผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งไว้บนปกหน้าของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับแจ้ง

(2) หากเห็นว่าไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ก็ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนทราบตามแบบ ทก. 2 หรือ ทก. 2/1 แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแล้ว แต่ไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้ ผู้นั้นสามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิได้ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้ ให้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามข้อ 41

ข้อ 160 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามข้อ 159 ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ให้ไปแสดงตนและขอลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ใน ทก. 2 หรือ ทก. 2/1

ข้อ 161 ลักษณะบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และการดำเนินงานก่อนวันเลือกตั้งให้เป็นไปตามหมวด 5 การดำเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 บัตรเลือกตั้ง ส่วนที่ 2 หีบบัตรเลือกตั้งและส่วนที่ 3 การดำเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง มาใช้บังคับกับการลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้เพียงพอกับจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง

ข้อ 162 ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง จัดแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงานตามข้อ 117 โดยอนุโลม เว้นแต่การจดลำดับที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายอำนวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง

ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแต่ละชุดนับจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ได้รับและบันทึกในประกาศ เรื่องจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน(ส.ส. 24) เพื่อนำไปปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนให้นำความในข้อ 120 และข้อ 121 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 163 ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน ให้นำความในหมวด 5 การดำเนินการเลือกตั้งส่วนที่ 5 การลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้บังคับกับการลงคะแนนในที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม

ข้อ 164 เมื่อถึงกำหนดเวลาปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดำเนินการตามหมวด 5 การดำเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ 6 การดำเนินการหลังปิดการลงคะแนน โดยจัดทำประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ส. 26/น) จำนวนสามชุด และให้ทำลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่ม ด้วยการใช้เหล็กแหลมเจาะทะลุกลางบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง ร้อยรูด้วยเชือกผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน ทั้งนี้บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่มไม่ต้องทำลาย หลังจากนั้นให้นำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่เหลือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 10) ชุดหมายเหตุการลงคะแนน ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย เพื่อจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย ประกาศกำหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไว้เป็นการล่วงหน้า โดยสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลการเก็บรักษาจนกว่าจะมีการเบิกหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไปนับคะแนนในวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมายประกาศสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ก่อนการนับคะแนน (ส.ส. 45)ตามวรรคหนึ่งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันและปิดประกาศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ที่ว่าการอำเภอและสถานที่เก็บรักษา

ข้อ 165 หีบบัตรเลือกตั้งที่จัดส่งตามข้อ 164 ต้องจัดให้มีการทำเครื่องหมายเพื่อป้องกันการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งลงลายมือชื่อบนหีบบัตรเลือกตั้งแล้วปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใสเพื่อป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง

ข้อ 166 เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นผู้นำส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ 164 เป็นผู้เบิกหีบบัตรเลือกตั้งที่ฝากไว้ ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ฝากไว้ถูกต้อง ให้นำมามอบให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการนับคะแนนตามหมวด 7 การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ส่วนที่ 3 การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง โดยในการเบิกหีบบัตรเลือกตั้ง ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัคร ตัวแทนพรรคการเมือง เพื่อสังเกตการณ์เบิกหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไปยังสถานที่ นับคะแนน

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 เพิ่ม - ถอนชื่อผู้มีสิทธฺเลือกตั้ง  ผู็ใหญ่บ้าน    ใช้แบบฟอร์มใดในการับเพิ่ม - ถอนชื่อ......

โดยคุณ sed 9 มิ.ย. 2554, 11:31

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก