วิธีการป้องกันลิขสิทธิ์งานเขียน|วิธีการป้องกันลิขสิทธิ์งานเขียน

วิธีการป้องกันลิขสิทธิ์งานเขียน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

วิธีการป้องกันลิขสิทธิ์งานเขียน

เป็นนักเขียนหน้าใหม่ แต่ละสำนักพิมพ์ให้ส่งงานไปให้กองบรรณาธิการ

บทความวันที่ 3 มิ.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 15494 ครั้ง


วิธีการป้องกันลิขสิทธิ์งานเขียน

          เป็นนักเขียนหน้าใหม่ แต่ละสำนักพิมพ์ให้ส่งงานไปให้กองบรรณาธิการ ทาง e-mail หรือทางไปรษณีย์ก่อน อยากทราบวิธีที่จะป้องกันลิขสิทธิ์งานเขียนของเราที่จะส่งไปให้เขา เพราะไม่ทราบว่าหากเขาไม่รับงานของเราแล้วเกิดเขานำทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์จำหน่าย โดยไม่บอกเรา เราควรทำอย่างไรก่อนที่จะส่งงานไปให้เขาดูครับ 

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           งานเขียนย่อมจัดเป็นงานวรรณกรรม  ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 6  ท่านซึ่งเป็นนักเขียน  ย่อมเป็นผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานเขียนซึ่งเป็นงานวรรณกรรม  อันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว  ท่านย่อมเป็นผู้รังสรรค์  อันเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานเขียนของท่านดังกล่าวที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  ย่อมให้ความคุ้มครองแก่ท่านเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานเขียนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ  ไม่จำต้องจดทะเบียน  โดยท่านในฐานที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำซ้ำ หรือดัดแปลง  หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือให้ประโยชน์อันจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น  ซึ่งงานเขียนดังกล่าว  ตามมาตรา 15  แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ  ดังนั้น  หากทางสำนักพิมพ์ได้นำงานเขียนนั้นไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดไปพิมพ์จำหน่าย  อันเป็นการทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าของลิขสิทธิ์  ย่อมถือว่า  เขาได้ละเมิดลิขสิทธิของท่าน  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 20,000 -200,000 บาท  ตามความแห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27,69  และวิธีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งานเขียนของท่านดังกล่าว  ท่านย่อมเก็บงานอันเป็นต้นฉบับเอาไว้  และส่งตัวสำเนาไปยังสำนักงานพิมพ์นั้น ๆ  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันในการพิสูจน์การละเมิดลิขสิทธิ์นั้น

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537
มาตรา 6 
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

มาตรา 15  ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
(1)  ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3)  ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
(4)  ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(5)  อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 27  การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1)  ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 
มาตรา 69  ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 สมมุติว่าถูกละเมิดความเป็นสว่นตัวทางด้านงานเขียนทางสื่อ โดยที่เราไม่ยินยอมและไม่พร้อมที่จะเผยแผ่ นั่นรวมไปถึงการยักยอกข้อมูลทางความคิดเราควรทำยังไง ครับ "" ( สอบถามมาเพื่อทำความเข้าใจ )

โดยคุณ วิทัด กมล 17 พ.ย. 2556, 19:42

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก