ขายมือถือเครื่องจีน(ปลอม)|ขายมือถือเครื่องจีน(ปลอม)

ขายมือถือเครื่องจีน(ปลอม)

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขายมือถือเครื่องจีน(ปลอม)

ดิฉันขายมือถือเครื่องจีนถูกจับ ไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์(ยอมความ)

บทความวันที่ 25 พ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 15477 ครั้ง


ขายมือถือเครื่องจีน(ปลอม)

          ดิฉันขายมือถือเครื่องจีนถูกจับ  ไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์(ยอมความ)  มีอยู่ 2 เครื่อง  ต้องโดนตัดสินยังไง  กรณีล่อซื้อจากพวกได้หนังสือมอบอำนาจนำจับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
         กรณีตามปัญหาของท่าน  ซึ่งท่านได้ขายเครื่องมือถือจีนแล้วก็ถูกจับในภายหลังนั้น  ตามกฎหมายแล้วย่อมเป็นกรณีทีท่านได้กระทำการขาย  มีไว้เพื่อขาย  เสนอขาย  แก่มือถืออันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อการค้าและหากำไร  โดยที่ท่านรู้อยู่แล้ว  หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า  การขายมือถือดังกล่าวนั้น  ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  จึงถือว่าท่านได้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์  ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31
         อนึ่ง  การที่ท่านได้กระทำความผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น  เป็นการกระทำเพื่อการค้าขาย  โดยตามกฎหมายได้กำหนดให้ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี  หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537  มาตรา 70 วรรค 2
          ดังนั้น  หากท่านถูกฟ้องเป็นคดียังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทษ  โดยศาลจะตัดสินเป็นประการใดนั้น  ย่อมเป็นเรื่องดุลยพินิจของศาล  จะเป็นผู้พิจารณาและพิพากษา  โดยพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์การกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านเป็นกรณีไป  โดยอาศัยอำนาจตามความที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ พ.ศ. 2537 มาตรา 7

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537
มาตรา 31
  ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1)  ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3)  แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(4)  นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

มาตรา 70  ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
มาตรา 7 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังต่อไปนี้
(1) คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
(2) คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275
(3) คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
(4) คดีแพ่งอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ถึงมาตรา 275
(5) คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ หรือการให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
(6) คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมตาม (5) การส่งเงินเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทรัสต์รีซีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว
(7) คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ
(8) คดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศ
(9) คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ชื่อทางการค้า ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ความลับทางการค้าและการคุ้มครองพันธุ์พืช
(10) คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
(11) คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทตาม (3) ถึง (10)
คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

จะใด้หาวิธีแก่ไข

โดยคุณ เก่ง 11 มิ.ย. 2555, 23:56

ความคิดเห็นที่ 1

มีประโยชน์แต่ขอถามต่อหน่อยครับการที่ตำรวจจับลิขสิทธิ์หน้ากากอุปกรณ์โนเกียและจับเครื่องจีนจำนวน3 เครื่องและจับเอาเครื่องโนเกียมือสองที่วางขายในตู้ประมาณ35เครื่องไปด้วยและเข้าจับเวลาห้าทุ่ม(23.00น)การกระทำของตำรวจกระทำได้หรือไม่หรือมีความผิดประการใดขอคำแนะนำด้วยครับ  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โดยคุณ วัชระ 14 มี.ค. 2554, 09:59

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก