ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า|ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า

บทความวันที่ 25 เม.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 71095 ครั้ง


ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า

            ทนายคลายทุกข์ขอนำตัวบทกฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาประกอบการติดตามข่าวเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้ากรณีโบว์ลิ่ง จะดำเนินคดี เอ็นบีที ใช้โลโก้ที่อาจละเมิดเครื่องหมายการค้าของโบว์ลิ่ง ทีมงานทนายความของทนายคลายทุกข์จึงขอนำตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่สำคัญมาให้ท่านผู้อ่านมาศึกษากันดังนี้

ความหมายของคำว่าเครื่องหมายการค้า

                          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้

          "เครื่องหมาย" หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน แต่ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการหาประโยชน์

                          มาตรา 44  ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

บทลงโทษในการปลอมเครื่องหมายการค้า

                          มาตรา 108  บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว ในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทลงโทษในการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

                    มาตรา 109  บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้านิติบุคคลกระทำความผิด ผู้ที่รับผิดชอบนิติบุคคลจะต้องร่วมรับผิดด้วย

                          มาตรา 114  ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น  ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

รายงานข่าวจากเวปไซด์มติชน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โกลเด้นโบล์ จำกัด โดยนายบัณฑิต บุญปาสาณ ทนายความผู้รับมอบอำนาจ ได้ทำหนังสือถึงนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ (ช่อง11) หรือ "เอ็นบีที" ขอให้ยุติการละเมิดเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเอ็นบีทีได้เผยแพร่เครื่องหมาย หรือโลโก้ใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมีรูปร่างและลักษณะที่คล้ายกับลวดลายเส้นประดิษฐ์ ซึ่งเป็นภาคส่วนสาระสำคัญภาคส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของบริษัท โกลเด้นโบล์ จำกัด หากเอ็นบีทีไม่ยุติกการใช้โลโก้ดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้ (ครบ 30 วัน ในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้) บริษัทจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายต่อไป

ข่าวแจ้งว่า บริษัท โกลเด้นโบล์ จำกัด ได้ส่งสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค198773 และสำเนาเอกสารความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าของบริษัทไปพร้อมกับโนติ๊ส พร้อมอธิบายโลโก้ของบริษัท ประกอบด้วย 2 ภาคส่วน คือภาคส่วนแรกเป็นลวดลายเส้นในลักษณะประดิษฐ์เป็นลายเส้นมุมฉากลบมุมสองเส้น วางประกบกันด้านบนและล่าง และมีช่องว่างระหว่างเส้นทั้งสอง โดยเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือมีการลากเส้นยาวขึ้นด้านบนมีลักษณะคล้ายตัวอักษรโรมัน b ประดิษฐ์ และภาคส่วนที่สองเป็นคำอักษรโรมันคำว่า bowling รวมเรียกขานได้ว่า บี หรือ บี โบลิ่ง และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชนผู้บริโภคทั่วไปแล้ว

สำหรับผู้ชนะการประกวดออกแบบโลโก้สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ได้แก่ นายเนติพิกัติ ตังคไพศาล กราฟิกดีไซเนอร์ จากทีวีไทย ซึ่งได้แนวความคิดจากสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์ เหตุผลที่คณะกรรมการเลือกเพราะเห็นว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือสามารถสื่อความหมายว่าเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ มีเอกลักษณ์ที่แฝงความเป็นไทย จดจำง่ายและเด่นชัด รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้กับงานในหลายลักษณะ เช่น งานกราฟิกบนหน้าจอโทรทัศน์ นามบัตร ซองจดหมาย เป็นต้น

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากเวปไซด์มติชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14

 มีนถามไปเยอะมาก แต่ไม่เห็นมีคำตอบเลยค่ะ เพราะโดนคดีนี้เหมือนกันค่ะ เครื้องหมายการค้า 

โดยคุณ 25 ก.พ. 2559, 22:19

ความคิดเห็นที่ 13

 หากบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าของเราไปแผยแพร่ในทางเสียหายเราสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามกฤหมายมาตราใดครับ

โดยคุณ ยุสรี 14 มี.ค. 2558, 10:39

ความคิดเห็นที่ 12

 ถ้าหากจะออกแบบเสื้อผ้าแต่คิดที่จะนำตราสัญลักษ์มาติดกับตัวเสื้อด้วยจะผิดต่อการระเมินลิขสิทธิ์รึป่าวค่ะ

โดยคุณ วิไล 16 ก.พ. 2558, 23:26

ความคิดเห็นที่ 11

 ถ้าหากจะออกแบบเสื้อผ้าแต่คิดที่จะนำตราสัญลักษ์มาติดกับตัวเสื้อด้วยจะผิดต่อการระเมินลิขสิทธิ์รึป่าวค่ะ

โดยคุณ วิไล 16 ก.พ. 2558, 23:20

ความคิดเห็นที่ 10

โดนคนอื่นละเลิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าควรจะไปดำเนินการอย่างไรดีเป็นอันดับแรกแนะนำด้วยค่ะ

โดยคุณ tiva 30 ต.ค. 2555, 21:22

ความคิดเห็นที่ 9

เมื่อวานดิฉันโดนจับเรื่องปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า แต่เนื่องจากเราไม่ใช่ผู้ผลิต เราคือผู้ที่ซื้อและมาขาย เราซื้อเสื้อผ้ากีฬาดังกล่าวจากหลังสนามศุภฯ และมาขายตามตลาดนัดแค่นั้น แต่ทางตำรวจที่มาจับกุมเราเขียนในใบบันทึกว่าเราปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า และจับเราเข้าคุก ฝากขังที่โรงพัก และเรียกค่าประกันตัวจำนวน 1 แสนบาท และนำเรื่องดังกล่าวส่งต่อร้อยเวรในพื้่นที่นั้น เราเลยอยากทราบว่าหลังจากเราไปขึ้นศาลดังกล่าวตามนัด โทษของเราจะเป็นอย่างไร จะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ เราคือคนหาเช้ากินค่ำ ขายของตามตลาดนัดทั่วไปไม่ได้มีเงินเก็บ เงินประกันตัวที่จ่ายไป 1 แสนบาทเราก็กู้เงินรายวันมาจ่าย รบกวนขอคำชี้แจงด้วยค่ะ [email protected] รบกวนด้วยค่ะ เนื่องจากมันสำคัญต่อครอบครัวของเรามาก ๆ ค่ะ / ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ 27 ส.ค. 2555, 14:37

ความคิดเห็นที่ 8

ไม่ชอบข่าวนี้

โดยคุณ กุ้ง 20 ก.พ. 2555, 11:38

ความคิดเห็นที่ 7

หน้าจะมีมากกว่านี่

โดยคุณ toey 26 ธ.ค. 2554, 14:46

ความคิดเห็นที่ 6

ขายแว่นตาแฟชั่น มีเครื่องหมายว่า rabon โดนข้อหาว่าปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า มันโดนแกล้งหรือป่าวครับนิ

โดยคุณ รุ่งเรือง 21 พ.ค. 2554, 19:30

ความคิดเห็นที่ 5

 เราเปิดร้านอินเตอร์เน็ต  และขายอุปกรณ์ในการทำงานเกี่ยวคอมฯ  

  ถ้าหากลูกค้ามาซื้อแผ่น mp3 กับเราแล้วของให้เราโหลดเพลงให้  แล้วมีเด็กคนหนึ่งที่ทำงานกับเราโหลดเพลงให้เขา  แล้วหลังจากนั้นมีคนเข้ามาคุยกับเรา(ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน)  ว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทเพลงของเขา

  คำถาม  ประการแรกเราควรทำอย่างไร  เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขามาหลอกเราหรือเปล่า 

โดยคุณ NAMJAA 6 ธ.ค. 2553, 14:25

ความคิดเห็นที่ 4

        สวัสดีค่ะทุกท่าน...ขอเรียนถามว่าใครเคยเจอกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้าบ้างคะ  คือดิฉันมีเพื่อนคนนึงเจอข้อหาการปลอมแปลง เลียนแบบสินค้า  คือเค้าขายโทรศัพท์ยี่ห้อโนเกียมาจากจีน  ก็เลยโดนข้อหานี้  เลยอยากจะรู้ว่าโทษเป็นอย่างไร  และจะต้องทำยังไงถึงจะพ้นคดีได้  รบกวนช่วยตอบกลับมาที่ E-mail. [email protected] ด่วนนะคะ  ขอรบกวนหน่อยค่ะ  ได้โปรด  มันสำคัญต่อชีวิตและครอบครัวเขามาก  เพราะตำรวจตั้งโทษให้ฟังบอกว่าร้ายแรงกว่าคดีฆ่าคนตายซะอีก เป็นคดีอาญาด้วย  เลยอยากรู้ข้อกฎหมายที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร 

      ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ...

โดยคุณ pat 4 ส.ค. 2553, 18:29

ความคิดเห็นที่ 3

เจ้แป้ง อยุไม้

-0-

โดยคุณ ปอ 22 ต.ค. 2552, 13:15

ความคิดเห็นที่ 2

5555555555555

โดยคุณ ปอ 22 ต.ค. 2552, 13:14

ความคิดเห็นที่ 1

น่าจะมีข่าวมากกว่านี้

โดยคุณ กาสน 12 ก.ย. 2552, 21:42

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก