ฝ่ายชายไม่รับเป็นพ่อเด็กทำอย่างไรดี|ฝ่ายชายไม่รับเป็นพ่อเด็กทำอย่างไรดี

ฝ่ายชายไม่รับเป็นพ่อเด็กทำอย่างไรดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ฝ่ายชายไม่รับเป็นพ่อเด็กทำอย่างไรดี

น้องสาวอายุ 26 ปี ท้องประมาณ 4 เดือน แล้วก็บอกให้ญาติฝ่ายชายไปขอ

บทความวันที่ 17 ธ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 26273 ครั้ง


ฝ่ายชายไม่รับเป็นพ่อเด็กทำอย่างไรดี

          น้องสาวอายุ 26 ปี ท้องประมาณ 4 เดือน แล้วก็บอกให้ญาติฝ่ายชายไปขอ  แต่ญาติฝ่ายชายกลับปฏิเสธ แบบนี้ฝ่ายหญิงต้องทำอย่างไรบ้าง  ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลย และถามต่อไปอีกว่า  ถ้าเกิดฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ  แล้วตอนเด็กคลอด  ผู้เป็นญาติหรือพี่หรือน้องฝ่ายหญิงสามารถเป็นพ่อ(ชื่อเป็นพ่อในใบเกิด) เด็กได้หรือไม่อย่างไร  และเมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายชายอยากจะมีสิทธิในตัวเด็กจะทำได้หรือไม่

คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           1. น้องสาวย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกให้ชายรับผิดโดยฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1555,1556
           2. เมื่อคลอดบุตรแล้ว ในใบแจ้งเกิดสามารถเว้นว่างช่องบิดาผู้ให้กำเนิดได้ หากกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ ย่อมมีความผิดอาญาฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้

กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงใจสูติบัตรอันเป็นเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน ตาม ป.อ. มาตรา 267

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1555
ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีการข่มขืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
(2) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
(3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน
(4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น
(5) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้
(6) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น
(7) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร
พฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตรนั้น ให้พิจารณาข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้องฉันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏในระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่น บิดาให้การศึกษา ให้ความอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตนหรือโดยเหตุประการอื่น
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ถ้าปรากฏว่าชายไม่อาจเป็นบิดาของเด็กนั้นได้ ให้ยกฟ้องเสีย

มาตรา 1556  การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์ ถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทน ในกรณีที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กก็ได้
เมื่อเด็กมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ เด็กต้องฟ้องเอง ทั้งนี้โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
ในกรณีที่เด็กบรรลุนิติภาวะแล้ว จะต้องฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันบรรลุนิติภาวะ
ในกรณีที่เด็กตายในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรอยู่ผู้สืบสันดานของเด็กจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรมาก่อนวันที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรภายหลังที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เหตุดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต้องไม่พ้นสิบปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สืบสันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์ ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 
ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากบิดาไม่รับเป็นบุตรบุญ ไม่สามารถใส่ชื่อบิดาในใบเกิดได้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 45

สวัสดีคะ ขอสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับคดีความหน่อยคะ คือตอนนี้ท้องใกล้จะคลอดแล้ว ในระหว่างที่รอจะคลอดได้ขอให้ทางฝ่ายชายมารับผิดชอบลูก แต่ทางฝ่ายชอบกลับตอบว่าคลอดแล้วจะมาตรวจDNA แต่ตอนนี้เขาได้บล็อกเฟสขาดการติดต่อไปหลายเดือนแล้ว เราพยายามติดต่อทางครอบครัวฝ่ายชายแล้วซึ่งเขาก็ไม่ตอบโต้แถมบล็อกเราไปอีก แถมฝ่ายชายยังมีผู้หญิงคนใหม่ แล้วไม่มาสนใจที่จะรับผิดชอบอะไรเลย เลยอยากทำเรื่องฟ้องให้เขามารับผิดชอบค่าเลี้ยงดูลูก ถ้าเราทำเรื่องฟ้องให้เขามาตรวจDNA แล้วผลออกมาว่าตรงกับผช. เราสามารถฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูแล้วแจ้งจับได้มั้ย

โดยคุณ ทราย 13 ก.ค. 2562, 05:12

ความคิดเห็นที่ 44

พอดีดิฉันเรื่องสอบถามหน่อยคะว่าถ้าหย่ากะสามีมาแล้วประมาณ3ปีกว่าคะแต่ขอค่าเลี้ยงดูบุตรให้ลูกชายลูกสาวคะแต่สามีเก่าโอนมาแค่ปีกว่าเองคะให้เดือนละ4000บาท แต่ตอนนี้เข้ามาหลอกให้ไปตรวจดีเอ็นเอ และผลดีเอ็นเอไม่ตรงกับบิดา ฉันจะสอบว่าสามีกล่าวหาว่ามีชู้และจะไม่ส่งค่าเลี้ยงดูบุตรแบบที่ผ่านมาแต่แปลกผลดีเอ็นเอมีแค่ฝ่ายชายคะแต่ดิฉันไม่ได้รับผลคะเลยอยากสู้คดีคะเพราะตอนนี้เขาได้ฟ้องจะเอาเงินค่าเลี้ยงบุตรคืนคะรวม700000แสนบาทแล้วดิฉันจะทำไงได้บ้างเพื่อให้ตัวเองรู้ว่าผลเป็นของแท้ของปลอมคะพอรับทราบได้ไหมคะขอคำปรึกษาหน่อยคะ

แล้วพอจะจ้างทนายสู้คดีได้ไหมคะเพราะบุตรทั้งสองคนฝ่ายดิฉันรับผิดชอบมาตั้งแต่คลอดคะ ชึ้งฝ่ายชายไม่เคยสนใจหรือจะรับผิดชอบคะ

โดยคุณ วรรณนิสา 24 ม.ค. 2562, 21:05

ความคิดเห็นที่ 43

คือตอนแรกฝ่ายชายอยากได้ลูกพอหนูปล่อยให้ท้องได้2เดือนแล้วตัวฝ่ายชายไปมีหญิงอื่นแล้วไปบอกหญิงอื่นว่าหนูไม่ได้ท้องกับเขา เด็กในท้องลูกเขาจริงหรือป่าวก้ไม่รุ้ แล้วเขานอกใจไปมีหญิงอื่นจะทำอย่างไรกับผู้ชายแบบนี้ได้บ้างค่ะ  

โดยคุณ แนนค่ะ 15 เม.ย. 2560, 06:07

ตอบความคิดเห็นที่ 43

หากเด็กเกิดแล้ว สามารถฟ้องให้ศาลพิพากษาให้เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา และเรียกให้ฝ่ายชายจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรได้จนกว่าเด็กอายุ 20 ปี ตามปพพ. มาตรา 1555,1564

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 1 มิ.ย. 2560, 14:24

ความคิดเห็นที่ 42

 พ่อไม่ยอมรับคะให้ไปเอาออกตลอดคะตอนนี้มีลูกอยู่แล้วหนึ่งคนคนละพ่อก็ลำบากอยู่แล้วแต่นี้ดันมาไข่ทิ้งไว้ให้อีกยังไม่รู้จะทำไงดีตอนนี้ก็ท้องได้2เดือนแล้วไม่รู้จะทำไงดีคะจะเอาออกก็สงสารเด็กเคลียดมากทำไงได้บ้างคะ

โดยคุณ 23 ก.พ. 2560, 16:14

ความคิดเห็นที่ 41

ตามกฏหมายท่าพ่อแม่ผู้หญิงยอมรับในตัวผู้ชายที่ทำฝ่ายหญิงท้องได้ แต่เครือญาติฝ่ายหญิงไม่ยอมรับฝ่ายชายจะเป็นคดีหรือไม่

โดยคุณ 21 ม.ค. 2560, 01:10

ความคิดเห็นที่ 40

 ตอนนี้ท้องได้36วีคแล้วค่ะ หนูอยู่กินกับเขาอย่างเปิดเผยเป็นเวลานึ่งปีกว่าแล้วคะ ตอนแรกฝ่ายบอกว่าจะรับผิดชอบเราไปฝากท้องก็มีชื่อเขาอยู่ในสมุดฝากท้องว่าเป็นพ่อเด็ก แต่ตอนนี้เขาจะไม่รับผิดชอบ หนูผึ่งอายุ17เองคะ ส่วนเขา26ปี หนูควรทำยังไงคะ

โดยคุณ ชนิสรา ภารวิจิตร 19 ธ.ค. 2559, 12:54

ตอบความคิดเห็นที่ 40

อย่าเมินนะคะ ช่วยตอบหนูด้วยคะ

โดยคุณ ชนิสรา ภารวิจิตร 19 ธ.ค. 2559, 12:56

ความคิดเห็นที่ 39

อย่าเมินนะคะ ช่วยตอบหนูด้วยคะ

โดยคุณ ชนิสรา ภารวิจิตร 19 ธ.ค. 2559, 12:56

ความคิดเห็นที่ 38

 คบกับแฟนคนมาเลย์มา5 ปีค่ะแล้วมีบุตร์หญิง1 คนแต่ทางฝ่ายชายบังคับให้เอาออกแต่ไม่เอาออกค่ะและเก็บลูกไว้..แล้วเลี้ยงที่บ้าน..แล้วตอนนี้มารุ้ทีหลังเค้าได้มีเมียทางมาเลย์แล้วโดยให้เหตุผลว่าแต่งเพราะพ่อแม่เค้าบังคับ..แล้วระยะหลังเค้าโกหกอีก..และตอนนี้คืนเค้าไม่รับผิดชอบแล้วเปลี่ยนเบอร์หนีเราไปเลยค่ะ...ต้องทำยังไงค่ะ...ลูก4ปี1 เดือนค่ะ..เค้ามีเราก่อนแล้วแต่งงานกะทางโนุ้นโดยที่เราไม่รุ้เลย..ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ..ตอนนี้เครียดมาก

โดยคุณ เจนจิรา 19 ก.ย. 2559, 20:31

ความคิดเห็นที่ 37

 แฟนรับเป็นพ่อเด็ก ไปฝากครรภ์ด้้้วยกันเขาลฃชื่อเป็นบิดาต่อมาเขาไม่รับผิดชอบเด็กเเบบนี้เอาผิดได้มั้ยค่ะ

โดยคุณ 13 ก.ย. 2559, 16:09

ความคิดเห็นที่ 36

ลูกชายทำผุ้หญิงท้องแต่มีค่าสินสอดไม่พอเลยไม่แต่งแม่ผู้หญิงเอาผิดได้หรือไม่

โดยคุณ วี 29 ส.ค. 2559, 12:52

ความคิดเห็นที่ 35

ตูนจดทะเบียนสมรถแล้วแยกกับแฟนแล้วแต่ไม่ได้หญ่าแต่ตูนไปท้องกับแฟนใหม่แต่เขาไม่รับ..ทำไงดี.ฟ้องได้ไหมคะ

โดยคุณ ตูน 17 ส.ค. 2559, 10:43

ความคิดเห็นที่ 34

 คือนู๋อยากทราบว่านู๋สามารถแจ้งความดายหรือป่าวคะเพราะแฟนนู๋ทำนู๋ท้องแต่ไม่ยอมรับเป็นพ่อเด็กคือแฟนของนู๋อายุ25แลัวส่วนตัวนู๋เองนั้นอายุ18นู๋สามารถแจ้งความดายหรือป่าวคะ

โดยคุณ ไอช์ 8 ส.ค. 2559, 10:54

ความคิดเห็นที่ 33

 ตอนนี้หนูอายุ19ปี ท้องได้4เดือนแล้ว บอกทางฝ่ายชายแล้ว ฝ่ายชายก็รับรู้แล้วยังบอกอีกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง แต่มาจนถึงทุกวันนี้เค้าก็ยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย

ย พอติดต่อกลับไปฝ่ายชายก็ได้แต่บอกว่าไม่สน เลิกกันแล้วทำไมต้องรับผิดชอบด้วย จะทำยังไงดีคะ

ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

โดยคุณ เบลล์ 6 ต.ค. 2558, 10:18

ความคิดเห็นที่ 32

ถ้าจะฟ้องที่แรกหนูก่คิดแบบนั้น แต่หนูไม่มีงานทำหนูคิดว่าเก่บตังไว้คลอดลูกดีกว่า

ชีวิตผู้หญิงที่ผู้ชายไม่รุ้ว่าลำบากแค่ไหน หนูไม่รุ้ว่าจะเอายังไงดี

ตอนนี้หนูยุชลบุรี ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะกลัวยุบ้านแล้วจะทำให้พ่อแม่อายไปมากกว่านี้

โดยคุณ 26 ส.ค. 2558, 17:20

ตอบความคิดเห็นที่ 32

 ผมรับเป็นพ่อเอง

โดยคุณ นุ 11 พ.ค. 2559, 10:52

ความคิดเห็นที่ 31

 ผมรับเป็นพ่อเอง

โดยคุณ นุ 11 พ.ค. 2559, 10:52

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก