การวิเคราะห์สินเชื่อ|การวิเคราะห์สินเชื่อ

การวิเคราะห์สินเชื่อ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การวิเคราะห์สินเชื่อ

สิ่งสำคัญที่นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

บทความวันที่ 25 พ.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 61731 ครั้ง


 

การวิเคราะห์สินเชื่อ

 

1. ความหมายของการวิเคราะห์สินเชื่อ

2. สิ่งสำคัญที่นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

3. แหล่งข้อมูลที่พึงรวบรวมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ

4. เทคนิค/วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

 

การวิเคราะห์สินเชื่อ

1. การวิเคราะห์สินเชื่อ

ความหมาย  หมายถึง  การตรวจสอบ แสวงหา  และรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริง ในการขอสินเชื่อ เพื่อให้ข้อมูลเครดิตที่สมบูรณ์ครบถ้วน  มีสาระสำคัญเพียงพอที่ใช้ในการพิจารณา  และหยิบยกประเด็นสำคัญจากข้อมูลเหล่านั้น  ประกอบความเห็นของผู้วิเคราะห์เสนอให้ผู้มีอำนาจขออนุมัติสามารถใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการขอสินเชื่อนั้น  ๆ ได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว

 

2. สิ่งสำคัญที่นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

            1. นโยบาย

            2. ระเบียบและหลักเกณฑ์

            3. กฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับเครดิต

            4. การพิจารณาตามหลัก 5 C’S

            - CHARACTER          ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะชำระหนี้ของลูกค้า

            - CAPACITY              ความสามารถในการชำระหนี้คืน

            - CAPITAL                 ส่วนของกิจการนำมาลงทุนในกิจการ

            - COLLATERAL        มีหลักทรัพย์ หรือหลักประกัน

            - CONITION               เงื่อนไข หรือกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสม

            5. นำหลัก 3 P มาใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น

            - PURPOSE                วัตถุประสงค์ในการกู้

            - PAYMENT               การจ่ายชำระหนี้คืน

            - PROTECTION         การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการชำระหนี้คืนไม่ได้

            6. มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินพอสมควร

            7. ทราบลักษณะทั่ว ๆ ไปของธุรกิจประเภทใหญ่ ๆ

            - ธุรกิจอุตสาหกรรม

            - ธุรกิจการค้า

            - ธุรกิจประเภทให้บริการ

            8. พิจารณาในแง่ความเสี่ยงทางเครดิต คือการพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

 

3. แหล่งข้อมูลที่พึงรวบรวมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ

            1. เกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ

            เพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อให้ได้ผล  ลดความเสี่ยงที่เกิดแก่ธนาคารจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูล 7 ประการดังนี้

            1. ผู้ขอเครดิต

            2. วัตถุประสงค์ที่ผู้ขอเครดิตเสนอมา

            3. เงินทุนของผู้ขอเครดิต

            4. จำนวนเงินที่ขอกู้

            5. ความสามารถในการชำระหนี้

            6. การจัดประเภทเครดิตให้ผู้กู้ เงื่อนไขการใช้เครดิตและการชำระคืน

            7. ความเหมาะสมของหลักประกัน

 

1.1  ผู้ขอเครดิต

-          เป็นใคร หมายถึง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

 

บุคคลธรรมดา

- ชื่อ, ที่อยู่

- ฐานะ, โสด, สมรส

            - พื้นฐานความรู้

            - ตำแหน่งหน้าที่การงาน

            - ความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมายหรือไม่

 

            นิติบุคคล

- ชื่อ, ที่อยู่ หรือสำนักงาน

- กรรมการมีใครบ้าง

            - ขอบเขต ข้อจำกัด อำนาจของกรรมการ

            - วัตถุประสงค์ในการประกอบการได้กว้างขวางมากน้อยเพียงใด

            - ความสามารถในการทำนิติกรรม ตามกฎหมายหรือไม่

 

ประเภทของผู้ขอเครดิต          

หมายถึง  ประเภทธุรกิจของผู้ขอเครดิตเป็นอะไร  มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่เพียงใด

 

ความสามารถในการดำเนินกิจการ

            - ประสบการณ์ของผู้ขอเครดิตในการประกอบธุรกิจของตนอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่ เพียงไร

            - ความสามารถในการทำธุรกิจในด้านการบริหารงานบุคคล, การจัดการด้านการเงิน, การผลิต และการตลาด

            - มีความซื่อสัตย์/จริงใจ/ตั้งใจ/ อดทนในการประกอบธุรกิจ

            - จุดดี จุดเสียของสินค้าและบริการของผู้ขอเครดิตเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

            - ประสบการณ์ด้านการศึกษา  และพื้นฐานทางครอบครัวของผู้ขอเครดิต

 

1.2 วัตถุประสงค์ที่ขอกู้

            เป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้วิเคราะห์  จะต้องพิจารณาประกอบกับข้อมูลในส่วนอื่น ๆ เพื่อดูว่าลูกค้าขอกู้ยืมไปดำเนินการ  จะประกอบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่  เรามักพบอยู่เสมอ ๆ ว่า  ลูกค้ามักจะไม่นำเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เสนอขอกู้มาตรงกันข้ามกลับนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่น  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้  หรือผลกำไรที่สามารถนำมาชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารได้  การที่ลูกค้านำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการขอกู้นั้น  เท่ากับว่าการวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์ผิดเป้าหมายไปหมดเงื่อนไขต่าง ๆที่ผู้อนุมัติตั้งไว้  เช่น ให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ให้ลดวงเงินลดลงเป็นรายงวด  ก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ารายนั้นเป็นหนี้ที่มีปัญหาไปในที่สุด

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้  แยกเป็นหมวดใหญ่ ๆ 2 หมวดคือ

            ก. ขอกู้เงินเพื่อใช้ในเป็นทุนหมุนเวียน  เป็นการขอกู้เพื่อเสริมหรือปรับสภาพคล่องของกิจการ หรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

            ข. ขอกู้เพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สินถาวร  เป็นการขอกู้เงินเพื่อนำไปลงทุนในที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร  ฯลฯ  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการชำระคืนมากกว่าการขอกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

            จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว  จะมีผลต่อการกำหนดประเภทเครดิต  และวงเงินที่ผู้อนุมัติพิจารณากำหนดให้ลูกค้า  ซึ่งจะได้กล่าวไว้ในข้อการกำหนดประเภทเครดิต และวงเงินของลูกค้า

 

1.3 เงินทุนของผู้ขอกู้

            - เงินจากเจ้าของ/ทุนจดทะเบียน

            - ทรัพย์สินอื่น ๆ

 

1.4 เงินทุนของผู้ขอกู้

            - มีความเหมาะสมกับธุรกิจของผู้ขอเครดิตหรือไม่/ มากน้อยเพียงใด

            - สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขอกู้ครั้งนี้หรือไม่

            - อัตราส่วนเงินที่ขอกู้/เงินทุนของผู้ขอกู้

            - อัตราส่วนภาระเงินกู้รวม/เงินทุนของผู้ขอกู้

            - สมการบัญชี

 

1.5 ความสามารถในการชำระหนี้

            - รายได้/กำไรจากกิจการ

            - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

            - การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 

1.6 การจัดประเภทเครดิตให้ผู้กู้/เงื่อนไขการใช้เครดิตและการชำระคืน

            - ประเภทเครดิต

            - การกำหนดวงเงินเครดิต

                        - เริ่มจากน้อยไปหามาก

                        - กำหนดเป็นช่วงระยะเวลา,ฤดูกาล, สถานการณ์

                        - ตามความต้องการของลูกค้า

                        - ด้วยเหตุผลและความสามารถของลูกค้า (วัตถุประสงค์ และการใช้เงิน)

            - วัตถุประสงค์ในการกำหนดวงเงิน

                        - เป็นข้อกำหนดความเสี่ยงของธนาคาร

                        - แนวทางในการติดตามและควบคุมการใช้เครดิต

                        - ส่งเสริมสินเชื่อแก่ธุรกิจ

            - ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดวงเงิน

                        - ขนาดของธุรกิจ

                        - หลักการกระจายความเสี่ยง

                        - ประเภทธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อ

                        - ระยะเวลาที่ขอสินเชื่อ  พร้อมทั้งเงื่อนไขในการผ่อนชำระ/ดอกเบี้ย

                        - สภาพของธุรกิจในขณะนั้นและในอนาคต

                        - นโยบายการจำหน่ายสินค้า (เทอมการค้า, เทอมการให้เครดิต)

                        - คู่แข่งขัน

                        - ความสามารถในการบริหาร

                        - ยอดรวมของสินเชื่อทั้งหมด

 

1.7 ความเหมาะสมของหลักประกัน

            - เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามั่นคง  ราคาไม่ลดลง

            - เป็นที่ต้องการของตลาด

            - ปลอดภาระผูกพันใด ๆ

            - ต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าของหลักทรัพย์

            - ต้องสามารถครอบครอง/ถือเอาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับหลักประกันนั้นได้

            - หลักประกันนั้นจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือพระราชบัญญัติธนาคาร

 

ประเภทของหลักประกัน

1. เงินฝาก

2. หุ้น

            3. พันธบัตร

            4. ตั๋วเงิน

            5. ที่ดิน

            6. สิ่งปลูกสร้าง

            7. เครื่องจักร

            8. เรือ

            9. สินค้า

            10.สิทธิการเช่า

            11.สิทธิการรับเงิน

            12.อื่น ๆ

 

การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักประกัน

-          ผู้ถือกรรมสิทธิ์

-          ภาระผูกพัน, การจำกัดสิทธิ

-          รูปแบบ, ขนาด, ที่ตั้ง

-          วัสดุที่ใช้, ความแข็งแรง, ทนทาน, การบำรุงรักษา

-          สภาพแวดล้อม

-          ประโยชน์การใช้สอย

-          อายุการใช้งาน

-          สภาพความเสื่อมค่า

-          ราคา/มูลค่าของหลักประกัน

 

2. ข้อมูลภายในธนาคาร

            - สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายสินเชื่อของธนาคาร

            - อยู่ในระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคาร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 78

คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระค่าของคุณ? คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจ? ต้องการสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ? ถ้าใช่โปรดติดต่อเราวันนี้ที่ ([email protected]) เพื่อขอสินเชื่อ เราเสนอสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุด 5,000.000.00 เราเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่ @ 2% สำหรับระยะเวลา 1-20 ปี เราให้ระยะเวลาผ่อนผันสองเดือนก่อนการชำระเงินรายเดือนจะเริ่มขึ้น ดังนั้นหากคุณสนใจในการขอสินเชื่อส่งอีเมลถึงเรา ([email protected]) God Bless You

แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ:

ชื่อเต็ม: .................... ประเทศ: ..................... รัฐ: .. ............ เมือง: .............. อายุ .............. เพศ: ..... .................... หมายเลขโทรศัพท์: ........... จำนวนเงินกู้: ........... รายได้ต่อเดือน : .......... อาชีพ: ................... .... ระยะเวลาเงินกู้: ........... ............ ................ จุดประสงค์ของสินเชื่อ: .................. ....... ........... ที่อยู่อีเมล:...................... ..... คุณเคยสมัครมาก่อนไหม ....................

เรากำลังรอการกรอกใบสมัครด่วนของคุณ ที่อยู่อีเมล: [email protected]

โดยคุณ Mrs Catherine 20 พ.ค. 2562, 22:21

ความคิดเห็นที่ 77

ข่าวดีสำหรับคุณ


เราเป็น บริษัท สินเชื่อที่จดทะเบียน

คนที่ถูกปฏิเสธโดยธนาคารเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้

การรักษาความปลอดภัยหลักประกัน


หากคุณกำลังประสบปัญหาทางการเงินไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ขั้นตอนมาตอนนี้เพียงแค่ส่งอีเมลถึงเรา: [email protected]


เราให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย 3% กรอกในแอปพลิเคชันนี้หาก

คุณน่าสนใจ


ข้อมูลสินเชื่อ:


ชื่อ:

ประเทศ:

จำนวนเงิน:

ระยะเวลา:

โทร:

ขอบคุณสำหรับการอุปถัมภ์

อีเมลติดต่อของเรา: [email protected]

Mr James Hook

โดยคุณ omar 27 เม.ย. 2562, 10:05

ความคิดเห็นที่ 76

ข่าวดีสำหรับคุณ


เราเป็น บริษัท สินเชื่อที่จดทะเบียน

คนที่ถูกปฏิเสธโดยธนาคารเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้

การรักษาความปลอดภัยหลักประกัน


หากคุณกำลังประสบปัญหาทางการเงินไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ขั้นตอนมาตอนนี้เพียงแค่ส่งอีเมลถึงเรา: [email protected]


เราให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย 3% กรอกในแอปพลิเคชันนี้หาก

คุณน่าสนใจ


ข้อมูลสินเชื่อ:


ชื่อ:

ประเทศ:

จำนวนเงิน:

ระยะเวลา:

โทร:

ขอบคุณสำหรับการอุปถัมภ์

อีเมลติดต่อของเรา: [email protected]

Mr James Hook

โดยคุณ omar 27 เม.ย. 2562, 10:05

ความคิดเห็นที่ 75

ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ

คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ

ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้น

ธุรกิจของคุณเองหรือ

A) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล

B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา

C) การรวมหนี้

ชื่อ: ..........................................

ประเทศ: .........................................

ที่ตั้ง: ..........................................

สถานะ: .......................................

เพศ: ................................................ ...

อายุ ................................................. ....

จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: .........................

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ: ...................................

หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................

รายได้ต่อเดือน: .....................................

ขอบคุณและ God Bless

อีเมล: [email protected]

โดยคุณ Mrs Mary 25 เม.ย. 2562, 12:28

ความคิดเห็นที่ 74

สวัสดีทุกคน!

ฉันชื่ออัจฉราปัจจุบันอาศัยอยู่ที่น่านประเทศไทย ตอนนี้ฉันเป็นม่ายกับลูกสี่คนและฉันติดอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินในเดือนมีนาคมและฉันต้องการรีไฟแนนซ์และชำระค่าใช้จ่ายของฉัน ฉันพยายามหาเงินกู้จาก บริษัท เงินกู้ต่าง ๆ ทั้งส่วนตัวและองค์กร แต่ไม่ประสบความสำเร็จและธนาคารส่วนใหญ่ปฏิเสธเครดิตของฉัน แต่ตามที่พระเจ้าจะมีมันฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสหกรณ์ของชายแห่งพระเจ้าผู้ให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้เงินกู้ 800,000 กับฉันวันนี้เจ้าของธุรกิจและลูก ๆ ของฉันทำได้ดีในตอนนี้ถ้าคุณ จะต้องติดต่อ บริษัท ใด ๆ ที่มีการอ้างอิงถึงการรักษาความปลอดภัยสินเชื่อโดยไม่มีหลักประกันตรวจสอบเครดิตไม่มีผู้ลงนามร่วมเพียง 2% อัตราดอกเบี้ยและแผนการชำระคืนที่ดีขึ้นและโปรดติดต่อนาย Dante Paola ผ่านทางอีเมล์: [email protected] ไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งนี้อยู่ แต่ตอนนี้ฉันมีความสุขมากและฉันตัดสินใจที่จะให้ผู้คนรู้จักเขามากขึ้นและฉันต้องการให้พระเจ้าอวยพรเขามากกว่านี้ คุณสามารถติดต่อเขาผ่านทางอีเมลของเขา: [email protected] สำหรับการแชทด่วนหรือ whatsapp / +35677926593


ขอบคุณ

อัจฉรา


โดยคุณ Achara 7 เม.ย. 2562, 07:28

ความคิดเห็นที่ 73

เรียนคุณ (Code360)

   คุณกำลังมองหาสินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์

   สินเชื่อ, สินเชื่อนักศึกษา, การรวมเงินกู้, เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน

   เงินทุน ฯลฯ ... หรือคุณปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือการเงินใด ๆ

   เลือกสถาบันด้วยเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับโซลูชันเครดิตของคุณ! ($ 10,000.00 ถึง $ 500,000.00)

   ฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชน ฉันให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลทั่วไปที่

   ดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง อัตรา 2%

   สนใจ? ติดต่อเราเพื่อติดตามการดำเนินการขอสินเชื่อและ

   โอนภายใน 48 ชั่วโมง


   รายละเอียดการใช้งาน:

   ชื่อ:

   วันเกิด:

   เพศ:

   สถานภาพการสมรส:

   ที่อยู่:

   เมือง:

   รัฐ / จังหวัด:

   รหัสไปรษณีย์ /:

   ประเทศ:

   โทรศัพท์:

   E-mail:

   โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:

   จำนวนเงินกู้:

   ระยะเวลาสินเชื่อ:

   รายได้ต่อเดือนของคุณ:

อีเมล: [email protected] และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราโปรดเยี่ยมชมที่อยู่เว็บ


ขอแสดงความนับถือ,

นางคิม

โดยคุณ Kim Morse 16 ม.ค. 2562, 10:24

ความคิดเห็นที่ 72

เราเป็นองค์กรคริสเตียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นความช่วยเหลือทางการเงินดังนั้นหากคุณประสบปัญหาทางการเงินหรือคุณมีปัญหาทางการเงินและคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มธุรกิจของคุณเองหรือคุณต้องการเงินกู้เพื่อ ชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังหามันยากที่จะได้รับเงินกู้ทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล ([email protected]) สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่า "" ลุค 11:10 ทุกคนที่ขอได้รับ ผู้ที่เสาะหาก็พบ และสำหรับผู้ที่เคาะประตูก็จะเปิดออก "ดังนั้นอย่าให้โอกาสเหล่านี้ผ่านคุณไปเพราะพระเยซูเป็นเหมือนเดิมทุกวันนี้ทุกวันนี้และตลอดไปอีกต่อไปโปรดทำสิ่งเหล่านี้เพื่อจิตใจที่จริงจังและพระเจ้าเกรงกลัวผู้คน

ชื่อของคุณ:
เพศ;
อายุ;
ประเทศ
จำนวนเงินกู้:
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ:
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ;
รายได้ของคุณต่อเดือน;
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง:
ขอบคุณสำหรับความเข้าใจในการติดต่อของคุณในฐานะ
พวกเรารออยู่
ความนับถือ
การจัดการ
อีเมล: ([email protected])

โดยคุณ Alexander Gavin 15 ม.ค. 2562, 06:23

ความคิดเห็นที่ 71

Anneke Laila และฉันขอแนะนำ (GT LOANS 48) ให้กับทุกคนพวกเขาอยู่ที่นี่ในแอฟริกาใต้และประเทศอื่น ๆ พวกเขาเสนอสินเชื่อให้กับทุกคนที่มีความสนใจในการรับเงินกู้ทุกประเภท พวกเขาให้เงินฉัน $ 250k โดยไม่มีหลักประกันในอัตรา 3% พวกเขาเสนอสินเชื่อทุกประเภท

บริการของพวกเขา ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อรถบรรทุก, สินเชื่อรีไฟแนนซ์, สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเงินกู้, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อรวมหนี้ * สินเชื่อธุรกิจ * สินเชื่อบ้าน * สินเชื่อบ้าน * สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย * สินเชื่อนักศึกษา ฯลฯ

กรุณาติดต่อพวกเขาวันนี้ผ่านทางอีเมล์ [email protected]

โดยคุณ Anneke Laila 9 ม.ค. 2562, 00:35

ความคิดเห็นที่ 70โดยคุณ LANCE WILLIAMS 6 ม.ค. 2562, 07:49

ความคิดเห็นที่ 69

เรียนคุณ / คุณนาย


  คุณกำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านรถยนต์

  สินเชื่อ, สินเชื่อนักศึกษา, สินเชื่อรวมหนี้, เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน, กิจการ

  เมืองหลวง ฯลฯ ... หรือคุณถูกปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

  สถาบันการศึกษาด้วยเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อคุณอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับ

  โซลูชันสินเชื่อของคุณ!

  ฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชนฉันให้สินเชื่อแก่ บริษัท และบุคคลทั่วไปที่

  ดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง

  อัตรา 2%

  สนใจ? ติดต่อเราเพื่อติดตามการดำเนินการด้านสินเชื่อและ

  โอนภายใน 48 ชั่วโมง


  แอปพลิเคชันรายละเอียด


  ชื่อ

  วันเกิด :

  เพศ:

  สถานภาพการสมรส:

  ที่อยู่:

  เมือง:

  รัฐ / จังหวัด:

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ:

  โทรศัพท์:

  E-mail:

  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

  จำนวนเงินกู้:

  ระยะเวลาการให้สินเชื่อ:

  รายได้สุทธิต่อเดือน

ส่งอีเมลถึงเรา @: [email protected] และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราโปรดเยี่ยมชมที่อยู่เว็บของเรา www.dennisonloanscompany.com

ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง

ความนับถือ,


นาย Jose

โดยคุณ jose dennison 27 ธ.ค. 2561, 17:27

ความคิดเห็นที่ 68

สวัสดีคุณจะได้รับเงินกู้อย่างรวดเร็วและรวดเร็วผ่านทางการเงิน Online เรานำเสนอตั้งแต่ 2000 $ ถึง 300,000,000.00 บาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 2% ต่อปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดและการสมัครกรุณาติดต่อที่นี่: ([email protected])

เสนอสินเชื่อเร่งด่วน

โดยคุณ Mr. Excel 26 ธ.ค. 2561, 09:09

ความคิดเห็นที่ 67

คุณต้องการสินเชื่อสำหรับโครงการการลงทุนสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อนักศึกษาสินเชื่อรวมและโครงการต่าง ๆ หรือไม่? คุณต้องการเครดิตเพื่อเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กกลางหรือใหญ่หรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เพื่อสร้างบ้านหรือสินเชื่อรถยนต์? คุณต้องการเช่าเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรหรือไม่? ผู้ให้บริการสินเชื่อของ George Anderson ให้คำตอบสำหรับปัญหาทั้งหมดแก่คุณเราให้ดอกเบี้ย 2% ธุรกรรมของเรารวดเร็วปลอดภัยและสะดวก ผู้ที่ต้องการรับเครดิตจากเราโปรดติดต่อเรา ([email protected])

ข้อเสนอเงินกู้.

โดยคุณ Mr. George Anderson 26 ธ.ค. 2561, 09:04

ความคิดเห็นที่ 66

การได้รับเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาทางการเงินและต้องการแก้ปัญหา ปัญหาเครดิตและหลักประกันเป็นสิ่งที่ลูกค้ามักกังวลเกี่ยวกับการหาเงินกู้จากผู้ให้กู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เราได้สร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรมการให้กู้ยืม เราสามารถจัดเงินกู้จากช่วง $ 5,000.00 USD ถึง $ 500,000.000.00 USD ต่ำถึง 3% สนใจกรุณาตอบอีเมลนี้ทันที: [email protected]

บริการของเรามีดังต่อไปนี้:

การรวมหนี้

สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สอง

สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อส่วนบุคคล

เงินกู้ระหว่างประเทศ

สินเชื่อสำหรับทุกประเภท

เงินกู้ครอบครัว
เราให้เงินกู้แก่ บริษัท เงินกู้ขนาดเล็กตัวกลางสถาบันการเงินขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนไม่ จำกัด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้ติดต่อเราโปรดตอบอีเมลนี้ทันที: [email protected]

นายบิลจอห์นสัน

โดยคุณ BILL 6 ธ.ค. 2561, 05:52

ความคิดเห็นที่ 65

เราเป็นองค์กรคริสเตียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นความช่วยเหลือด้านการเงินดังนั้นหากคุณกำลังประสบปัญหาด้านการเงินหรืออยู่ในภาวะยุ่งยากทางการเงินใด ๆ และต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองหรือต้องการเงินกู้ ชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังหายากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ ([email protected]) สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่า "" ลูกา 11:10 ทุกคนที่ขอรับ; ผู้ที่หาพบ และสำหรับผู้ที่เคาะประตูจะเปิดออก "อย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านี้ผ่านไปเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ทุกวันนี้และตลอดไปยิ่งกว่านั้นอีกเช่นนี้ก็เพื่อคนที่มีใจรักและพระเจ้ากลัวคน

ชื่อของคุณ:
เพศ;
อายุ;
ประเทศ
วงเงินกู้:
ระยะเวลาเงินกู้:
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ
รายได้ประจำเดือนของคุณ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง:
ขอบคุณสำหรับความเข้าใจในการติดต่อของคุณเป็น
เรารอคอย
ความนับถือ
การจัดการ
E-mail: ([email protected])

โดยคุณ Larry Maxwell 5 ธ.ค. 2561, 04:06

ความคิดเห็นที่ 64

ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ

คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ไหน

ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ธุรกิจของคุณเอง?

การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อบุคคล

B) ธุรกิจและการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น

C) การรวมหนี้สิน

ชื่อ: ..........................................

ประเทศ: .........................................

สถานที่: ..........................................

สถานะ: .......................................

เพศ: ................................................ ...

อายุ ................................................. ....

ความต้องการสินเชื่อ: .........................

ระยะเวลาเงินกู้: ...................................

หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................

รายได้ต่อเดือน: .....................................

ขอบคุณพระเจ้าอวยพร

อีเมล: [email protected]

โดยคุณ mrs stella 6 พ.ย. 2561, 16:31

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก