การวิเคราะห์สินเชื่อ|การวิเคราะห์สินเชื่อ

การวิเคราะห์สินเชื่อ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การวิเคราะห์สินเชื่อ

สิ่งสำคัญที่นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

บทความวันที่ 25 พ.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 63443 ครั้ง


 

การวิเคราะห์สินเชื่อ

 

1. ความหมายของการวิเคราะห์สินเชื่อ

2. สิ่งสำคัญที่นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

3. แหล่งข้อมูลที่พึงรวบรวมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ

4. เทคนิค/วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

 

การวิเคราะห์สินเชื่อ

1. การวิเคราะห์สินเชื่อ

ความหมาย  หมายถึง  การตรวจสอบ แสวงหา  และรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริง ในการขอสินเชื่อ เพื่อให้ข้อมูลเครดิตที่สมบูรณ์ครบถ้วน  มีสาระสำคัญเพียงพอที่ใช้ในการพิจารณา  และหยิบยกประเด็นสำคัญจากข้อมูลเหล่านั้น  ประกอบความเห็นของผู้วิเคราะห์เสนอให้ผู้มีอำนาจขออนุมัติสามารถใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการขอสินเชื่อนั้น  ๆ ได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว

 

2. สิ่งสำคัญที่นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

            1. นโยบาย

            2. ระเบียบและหลักเกณฑ์

            3. กฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับเครดิต

            4. การพิจารณาตามหลัก 5 C’S

            - CHARACTER          ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะชำระหนี้ของลูกค้า

            - CAPACITY              ความสามารถในการชำระหนี้คืน

            - CAPITAL                 ส่วนของกิจการนำมาลงทุนในกิจการ

            - COLLATERAL        มีหลักทรัพย์ หรือหลักประกัน

            - CONITION               เงื่อนไข หรือกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสม

            5. นำหลัก 3 P มาใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น

            - PURPOSE                วัตถุประสงค์ในการกู้

            - PAYMENT               การจ่ายชำระหนี้คืน

            - PROTECTION         การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการชำระหนี้คืนไม่ได้

            6. มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินพอสมควร

            7. ทราบลักษณะทั่ว ๆ ไปของธุรกิจประเภทใหญ่ ๆ

            - ธุรกิจอุตสาหกรรม

            - ธุรกิจการค้า

            - ธุรกิจประเภทให้บริการ

            8. พิจารณาในแง่ความเสี่ยงทางเครดิต คือการพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

 

3. แหล่งข้อมูลที่พึงรวบรวมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ

            1. เกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ

            เพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อให้ได้ผล  ลดความเสี่ยงที่เกิดแก่ธนาคารจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูล 7 ประการดังนี้

            1. ผู้ขอเครดิต

            2. วัตถุประสงค์ที่ผู้ขอเครดิตเสนอมา

            3. เงินทุนของผู้ขอเครดิต

            4. จำนวนเงินที่ขอกู้

            5. ความสามารถในการชำระหนี้

            6. การจัดประเภทเครดิตให้ผู้กู้ เงื่อนไขการใช้เครดิตและการชำระคืน

            7. ความเหมาะสมของหลักประกัน

 

1.1  ผู้ขอเครดิต

-          เป็นใคร หมายถึง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

 

บุคคลธรรมดา

- ชื่อ, ที่อยู่

- ฐานะ, โสด, สมรส

            - พื้นฐานความรู้

            - ตำแหน่งหน้าที่การงาน

            - ความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมายหรือไม่

 

            นิติบุคคล

- ชื่อ, ที่อยู่ หรือสำนักงาน

- กรรมการมีใครบ้าง

            - ขอบเขต ข้อจำกัด อำนาจของกรรมการ

            - วัตถุประสงค์ในการประกอบการได้กว้างขวางมากน้อยเพียงใด

            - ความสามารถในการทำนิติกรรม ตามกฎหมายหรือไม่

 

ประเภทของผู้ขอเครดิต          

หมายถึง  ประเภทธุรกิจของผู้ขอเครดิตเป็นอะไร  มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่เพียงใด

 

ความสามารถในการดำเนินกิจการ

            - ประสบการณ์ของผู้ขอเครดิตในการประกอบธุรกิจของตนอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่ เพียงไร

            - ความสามารถในการทำธุรกิจในด้านการบริหารงานบุคคล, การจัดการด้านการเงิน, การผลิต และการตลาด

            - มีความซื่อสัตย์/จริงใจ/ตั้งใจ/ อดทนในการประกอบธุรกิจ

            - จุดดี จุดเสียของสินค้าและบริการของผู้ขอเครดิตเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

            - ประสบการณ์ด้านการศึกษา  และพื้นฐานทางครอบครัวของผู้ขอเครดิต

 

1.2 วัตถุประสงค์ที่ขอกู้

            เป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้วิเคราะห์  จะต้องพิจารณาประกอบกับข้อมูลในส่วนอื่น ๆ เพื่อดูว่าลูกค้าขอกู้ยืมไปดำเนินการ  จะประกอบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่  เรามักพบอยู่เสมอ ๆ ว่า  ลูกค้ามักจะไม่นำเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เสนอขอกู้มาตรงกันข้ามกลับนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่น  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้  หรือผลกำไรที่สามารถนำมาชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารได้  การที่ลูกค้านำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการขอกู้นั้น  เท่ากับว่าการวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์ผิดเป้าหมายไปหมดเงื่อนไขต่าง ๆที่ผู้อนุมัติตั้งไว้  เช่น ให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ให้ลดวงเงินลดลงเป็นรายงวด  ก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ารายนั้นเป็นหนี้ที่มีปัญหาไปในที่สุด

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้  แยกเป็นหมวดใหญ่ ๆ 2 หมวดคือ

            ก. ขอกู้เงินเพื่อใช้ในเป็นทุนหมุนเวียน  เป็นการขอกู้เพื่อเสริมหรือปรับสภาพคล่องของกิจการ หรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

            ข. ขอกู้เพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สินถาวร  เป็นการขอกู้เงินเพื่อนำไปลงทุนในที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร  ฯลฯ  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการชำระคืนมากกว่าการขอกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

            จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว  จะมีผลต่อการกำหนดประเภทเครดิต  และวงเงินที่ผู้อนุมัติพิจารณากำหนดให้ลูกค้า  ซึ่งจะได้กล่าวไว้ในข้อการกำหนดประเภทเครดิต และวงเงินของลูกค้า

 

1.3 เงินทุนของผู้ขอกู้

            - เงินจากเจ้าของ/ทุนจดทะเบียน

            - ทรัพย์สินอื่น ๆ

 

1.4 เงินทุนของผู้ขอกู้

            - มีความเหมาะสมกับธุรกิจของผู้ขอเครดิตหรือไม่/ มากน้อยเพียงใด

            - สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขอกู้ครั้งนี้หรือไม่

            - อัตราส่วนเงินที่ขอกู้/เงินทุนของผู้ขอกู้

            - อัตราส่วนภาระเงินกู้รวม/เงินทุนของผู้ขอกู้

            - สมการบัญชี

 

1.5 ความสามารถในการชำระหนี้

            - รายได้/กำไรจากกิจการ

            - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

            - การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 

1.6 การจัดประเภทเครดิตให้ผู้กู้/เงื่อนไขการใช้เครดิตและการชำระคืน

            - ประเภทเครดิต

            - การกำหนดวงเงินเครดิต

                        - เริ่มจากน้อยไปหามาก

                        - กำหนดเป็นช่วงระยะเวลา,ฤดูกาล, สถานการณ์

                        - ตามความต้องการของลูกค้า

                        - ด้วยเหตุผลและความสามารถของลูกค้า (วัตถุประสงค์ และการใช้เงิน)

            - วัตถุประสงค์ในการกำหนดวงเงิน

                        - เป็นข้อกำหนดความเสี่ยงของธนาคาร

                        - แนวทางในการติดตามและควบคุมการใช้เครดิต

                        - ส่งเสริมสินเชื่อแก่ธุรกิจ

            - ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดวงเงิน

                        - ขนาดของธุรกิจ

                        - หลักการกระจายความเสี่ยง

                        - ประเภทธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อ

                        - ระยะเวลาที่ขอสินเชื่อ  พร้อมทั้งเงื่อนไขในการผ่อนชำระ/ดอกเบี้ย

                        - สภาพของธุรกิจในขณะนั้นและในอนาคต

                        - นโยบายการจำหน่ายสินค้า (เทอมการค้า, เทอมการให้เครดิต)

                        - คู่แข่งขัน

                        - ความสามารถในการบริหาร

                        - ยอดรวมของสินเชื่อทั้งหมด

 

1.7 ความเหมาะสมของหลักประกัน

            - เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามั่นคง  ราคาไม่ลดลง

            - เป็นที่ต้องการของตลาด

            - ปลอดภาระผูกพันใด ๆ

            - ต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าของหลักทรัพย์

            - ต้องสามารถครอบครอง/ถือเอาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับหลักประกันนั้นได้

            - หลักประกันนั้นจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือพระราชบัญญัติธนาคาร

 

ประเภทของหลักประกัน

1. เงินฝาก

2. หุ้น

            3. พันธบัตร

            4. ตั๋วเงิน

            5. ที่ดิน

            6. สิ่งปลูกสร้าง

            7. เครื่องจักร

            8. เรือ

            9. สินค้า

            10.สิทธิการเช่า

            11.สิทธิการรับเงิน

            12.อื่น ๆ

 

การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักประกัน

-          ผู้ถือกรรมสิทธิ์

-          ภาระผูกพัน, การจำกัดสิทธิ

-          รูปแบบ, ขนาด, ที่ตั้ง

-          วัสดุที่ใช้, ความแข็งแรง, ทนทาน, การบำรุงรักษา

-          สภาพแวดล้อม

-          ประโยชน์การใช้สอย

-          อายุการใช้งาน

-          สภาพความเสื่อมค่า

-          ราคา/มูลค่าของหลักประกัน

 

2. ข้อมูลภายในธนาคาร

            - สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายสินเชื่อของธนาคาร

            - อยู่ในระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคาร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 88

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Chloe Raymond จาก Palm Harbor Florida ฉันตื่นเต้นมากที่สหรัฐอเมริกาได้กลับมาที่ฟอรัมที่ยิ่งใหญ่นี้เพื่อรับทราบความช่วยเหลือของนายอีไล ฉันต้องการเงินกู้ในประเทศอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหนี้และพันธบัตรทางการเงินที่สามีเก่าของฉันตั้งไว้สำหรับฉัน มันแย่มากที่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวและแม้กระทั่งธนาคาร แต่ในแง่หนึ่งพวกเขาสามารถช่วยฉันได้เพราะคะแนนเครดิตของฉันแย่มาก ฉันกำลังดูคอมพิวเตอร์และเห็นว่านายเอลียาห์ช่วยคนออกเงินกู้และตัดสินใจที่จะติดต่อเขาที่ email_ [email protected] จากนั้นได้รับอีเมลจากพวกเขาและทำทุกอย่างที่ฉันถาม ด้วยความประหลาดใจของฉันพวกเขาฝากเงิน $ 60,000 ที่ฉันสมัครในบัญชีของฉันและตอนนี้ฉันมีความสุขมากที่ได้ชำระหนี้ของฉันฉันได้เริ่มธุรกิจที่เหลือเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวของฉัน หากคุณต้องการสินเชื่อติดต่อ Mr. Elijah ผู้ให้กู้ที่ดีที่สุดตลอดกาลตามที่อยู่อีเมลของเขา ([email protected]) หรือ ([email protected])

โดยคุณ Chloe Raymond 10 ส.ค. 2562, 20:06

ความคิดเห็นที่ 87

สวัสดีวันที่ดีสำหรับทุกคนที่อ่านข้อความนี้

คำยืนยันว่าฉันจะรับเงินกู้จาก บริษัท กฎหมายที่เชื่อถือได้และเงินกู้ได้อย่างไร

ชื่อของฉันคือ nuh bals ฉันมาจากไก่งวง แต่ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ในสหราชอาณาจักร ฉันอยากจะขอบคุณนางลินดาแม็คเครเรียที่ช่วยฉันในการขอสินเชื่อ ในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาฉันได้ค้นหาเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของฉันทุกคนที่ฉันพบถูกหลอกลวงและนำเงินของฉันไปจนในที่สุดฉันก็ได้พบกับนางลินดาแม็คเครเรีย เธอสามารถให้เงินกู้ฉันได้ (70,000 ปอนด์) เธอสามารถช่วยคุณได้ เธอยังช่วยเพื่อนร่วมงานคนอื่นของฉันด้วย หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ โปรดติดต่อ บริษัท ของเขาผ่านทางอีเมล {[email protected]} ฉันเชื่อว่าเธอสามารถช่วยคุณได้ ติดต่อเธอเพื่อขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกับที่เธอช่วยฉัน เธอไม่รู้ว่าฉันกำลังทำสิ่งนี้โดยกระจายความปรารถนาดีของเขามาหาฉัน แต่ฉันรู้สึกว่าฉันควรแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณทุกคนเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากนักต้มตุ๋นโปรดระวังการปลอมตัวและติดต่อ บริษัท สินเชื่อที่ถูกต้อง ด้านล่างนี้เป็นคำพูดของเขาที่ให้กำลังใจแก่ผู้ที่มองหาผู้ให้กู้สินเชื่อที่ถูกกฎหมายและซื่อสัตย์


ทางอีเมล: [email protected]

https://mrslindarobertloan.wixsite.com/website

โดยคุณ nuh 6 ส.ค. 2562, 22:20

ตอบความคิดเห็นที่ 87

ที่รัก .

คุณกำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านรถยนต์

เงินให้สินเชื่อ, สินเชื่อนักศึกษา, สินเชื่อรวมหนี้, สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน, ธุรกิจ

ทุน ฯลฯ ... เรียนคุณ

คุณกำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านรถยนต์

เงินให้สินเชื่อ, สินเชื่อนักศึกษา, สินเชื่อรวมหนี้, สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน, ธุรกิจ

เงินทุน ฯลฯ ... หรือคุณถูกปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

อย่างน้อยหนึ่งเหตุผลคุณอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ชำระเครดิตของคุณ!

ฉันเป็นผู้ให้กู้แบบส่วนตัวฉันให้ยืมเงินกับ บริษัท และบุคคลทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง

อัตรา 2%

สนใจติดต่อเราเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสินเชื่อและ

โอนภายใน 48 ชั่วโมง


รายละเอียดการใช้งาน:

ชื่อ:

วันเกิด:

ศุกร์

สถานภาพการสมรส:

ที่อยู่:

เมือง:

รัฐ / จังหวัด:

รหัสไปรษณีย์:

ประเทศ:

โทรศัพท์:

อีเมล์:

วัตถุประสงค์ของการกู้:

จำนวนเงินกู้:

ระยะเครดิต:

รายได้สุทธิต่อเดือน:

ส่งอีเมลถึงเรา @ {[email protected]} และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรากรุณาเยี่ยมชมที่อยู่เว็บของเราที่ www.donnaloancompany.com


ขอแสดงความนับถือ,

นางเอก

โดยคุณ Donna Tammy 10 ส.ค. 2562, 11:03

ตอบความคิดเห็นที่ 87

ที่รัก .

คุณกำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านรถยนต์

Loans, student loans, debt consolidation loans, unsecured loans, business

Capital, etc ... Dear you

Are you looking for business loans, personal loans, home loans, cars

Loans, student loans, debt consolidation loans, unsecured loans, business

Funding, etc ... or you are denied a loan from a bank or financial institution

At least one reason you are in the correct position

Pay your credit!

I am a private lender. I lend money to companies and individuals.

Low interest rates and affordable prices

Rate of 2%

Interested in contacting us to track credit operations and

Transfer within 48 hours


Usage details:

name:

birthday:

Friday

Marital Status:

address:

city:

State / Province:

Zip code:

Country:

phone:

e-mail:

Purpose of recovery:

Loan Amount:

Credit term:

Net income per month:

Email us @ {[email protected]} and for more information about us, please visit our web address at www.donnaloancompany.com


Yours sincerely,

heroine

โดยคุณ Donna Tammy 10 ส.ค. 2562, 10:57

ความคิดเห็นที่ 86

To introduce myself, I am Mr Joy. I am a private borrower providing a 2% interest loan. This is a financial opportunity. The steps that your door uses today and get your loan quickly. Looking for opportunities or financial assistance throughout Location and still they still can't accept . This service will help both individuals, companies, business people and women. Range from the amount you choose. For more information contact us via gmail: [email protected] WhatsApp + 306982127743

โดยคุณ Mrs joy 3 ส.ค. 2562, 05:11

ความคิดเห็นที่ 85

To introduce myself, I am Mr Joy. I am a private borrower providing a 2% interest loan. This is a financial opportunity. The steps that your door uses today and get your loan quickly. Looking for opportunities or financial assistance throughout

Location and still they still can't accept But this is a financial opportunity in your process and this is something you can't miss. This service will help both individuals, companies, business people and women. Range from the amount you choose. For more information contact us via gmail: [email protected] WhatsApp + 306982127743

โดยคุณ Mrs joy 3 ส.ค. 2562, 05:08

ความคิดเห็นที่ 84

ฉันŁukaszฉันอยู่ที่นี่เพื่อแจ้งให้คนที่ต้องการปัญหาทางการเงินว่ามีวิธีแก้ปัญหาและมีผู้ช่วยให้รอดที่นี่ในประเทศของเราเพราะฉันยืนยันยอดเงินกู้ 100,000 แสนและฉันมาที่ฟอรัมที่นี่เพื่อ เป็นพยานเกี่ยวกับ บริษัท นี้และไม่มีใครควรสงสัย บริษัท นี้เพราะพวกเขาเป็นจริงและถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ฉันพบกับ บริษัท นี้ที่เรียกว่า บริษัท เงินกู้ Stella Rene ฉันทำตามขั้นตอนของพวกเขาและพวกเขาให้ฉันจำนวนเงินกู้ของฉันหลังจากติดต่อ บริษัท นี้ บอกทุกคนว่ามีคำตอบให้กับปัญหาทั้งหมดของเราในประเทศนี้และวันนี้ฉันมีความสุขมากเพราะฉันได้รับเงินกู้จาก บริษัท และฉันขอให้ทุกคนที่ต้องการสินเชื่อเพื่อติดต่อพวกเขาในวันนี้ทางอีเมล {[email protected]} หรือติดต่อพวกเขาที่ whatsapp +971586972460 หรือติดต่อแผนกช่วยเหลือที่ 586972460 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการเงินกู้ในวันนี้ Łukasz
โดยคุณ Łukasz 31 ก.ค. 2562, 01:31

ความคิดเห็นที่ 83

ขอให้เป็นวันที่ดี

คุณต้องการสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือไม่? Bridge Finance เสนอราคาที่น่าสนใจ เครดิตของเรานั้นง่ายและรวดเร็ว ติดต่อเราเพื่อรับเงินกู้ที่คุณต้องการ สามารถกำหนดงบประมาณเฉพาะสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% หากคุณสนใจติดต่อเราทันที ([email protected])

ข้อเสนอเงินกู้

โดยคุณ George 28 ก.ค. 2562, 02:19

ความคิดเห็นที่ 82

เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงินนำเสนอสินเชื่อในประเทศ / ต่างประเทศจัดหาตัวเลือกการกู้ยืมที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและหน่วยงานความร่วมมือในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แข่งขันได้สูงและเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองสถานการณ์ทางการเงินใด ๆ ไม่สำคัญว่าคุณจะได้รับคะแนนเครดิตต่ำเรายังสามารถให้เงินสดอย่างรวดเร็วสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดติดต่อเราตอนนี้สำหรับสินเชื่อที่รวดเร็วและราคาไม่แพงเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณและข้อกำหนดทั้งหมด [email protected]

โดยคุณ เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงินนำเสนอสินเชื่อในประเทศ / ต่างประเทศจัดหาตัวเลือกการกู้ยืมที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและหน่วยงานความร่วมมือในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แข่งขันได้สูงและเงื่อนไ 24 ก.ค. 2562, 17:22

ความคิดเห็นที่ 81

สวัสดีนี่คือ บริษัท เงินกู้ PATRICIA BERTHA ใน บริษัท นี้เราให้เงินกู้โอกาสตลอดชีวิตคุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือคุณต้องการเงินกู้ทุนเพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ? คุณถูกธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่นถูกปฏิเสธ? คุณต้องการสินเชื่อรวมหรือการจำนองหรือไม่วันนี้เรากำลังพูดว่าหยุดและไม่ต้องค้นหาอีกต่อไปเพราะเราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ปัญหาทางการเงินทั้งหมดของคุณกลายเป็นอดีตไปแล้ว เราให้เงินกู้แก่บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือต้องการเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางธุรกิจในอัตรา 2% เราต้องการใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์และยินดีที่จะเสนอเงินกู้ให้คุณ เรามีความซื่อสัตย์สุจริตเรารักษาคำพูดและสัญญาของเรา ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล:

[email protected] พร้อมรายละเอียดเงินกู้ดังนี้

BORROWER'S DATAS

 1) ชื่อเต็ม: ………………………………………………

 2) ประเทศ: .........................................................

 3) ที่อยู่: .........................................................

 4) รัฐ: ............................................................

 5) เพศ: ...............................................................

 6) สถานภาพ: ……………………………………………

 7) อาชีพ: ...................................................

 8) หมายเลขโทรศัพท์: …………………………………………

 9) ตำแหน่งปัจจุบันในสถานที่ทำงาน: …………………………………………………

 10) รายได้ต่อเดือน: ……………………………………………

 11) จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: …………………………………

 12) ระยะเวลาการกู้ยืม: …………………………………………

 13) วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ: ……………………………………

 14) ศาสนา: ......................................................

 15) คุณเคยสมัครมาก่อน: …………………………………………………

 16) สกุลเงินที่ต้องการ: …………………………………………………

ขอบคุณ

Patricia Bertha

โดยคุณ Mrs Bertha 17 ก.ค. 2562, 15:55

ความคิดเห็นที่ 80

ติดต่อเรา:

                                            

                                              WhatsApp: (+ 44) 7480 729811

                                                โทร .... (+ 44) 7480 729811

https://www.facebook.com/iskandar.lesteri.7

E_mail: ([email protected])

คุณต้องการสินเชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายซื่อสัตย์มีชื่อเสียงและเร่งด่วนหรือไม่การค้นหาสินเชื่อที่ถูกกฎหมายสิ้นสุด ณ วันนี้เพราะเราอยู่ที่นี่เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของคุณหากคุณถูกปฏิเสธการกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลใดก็ตาม เกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของคุณสำหรับเราเป็นวิธีแก้ปัญหาความโชคร้ายทางการเงินของคุณเราได้ให้สินเชื่อธุรกิจหลายพันล้านครั้งแก่เจ้าของธุรกิจกว่า 32,000 คนเราใช้เทคโนโลยีความเสี่ยงที่กำหนดเองของเราเพื่อให้สินเชื่อธุรกิจที่เหมาะสมแก่คุณ ธุรกิจของคุณ. เราเสนอสินเชื่อทุกประเภทที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้คุณมีเครดิตไม่ดีคุณต้องการเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายหรือไม่หรือคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องเริ่มธุรกิจใหม่หรือไม่? คุณมีโครงการที่ยังไม่เสร็จเนื่องจากเงินทุนไม่ดี? คุณต้องการเงินเพื่อลงทุนในสิ่งพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่ ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY มุ่งหวังที่จะให้บริการทางการเงินที่เป็นเลิศ

โดยคุณ ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY 16 มิ.ย. 2562, 03:40

ความคิดเห็นที่ 79

เราให้บริการทางการเงินที่หลากหลายซึ่งรวมถึง: การวางแผนธุรกิจ, การเงินเพื่อการพาณิชย์และการพัฒนา, อสังหาริมทรัพย์และการจำนอง, สินเชื่อรวมหนี้, สินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อภาคเอกชน, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำต่อปีสำหรับบุคคล บริษัท และองค์กรธุรกิจ รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณและเป็นเจ้าของบ้านในฝันของคุณด้วยโครงการสินเชื่อทั่วไปของเรา ผู้สมัครที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทาง BBM INVITE: {D8980E0B}

WhatsApp เท่านั้น: (+ 44) 7480 729811

โทร .... (+ 44) 7480 729811

อีเมล์: ([email protected])

โดยคุณ [email protected] 5 มิ.ย. 2562, 21:05

ความคิดเห็นที่ 78

คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระค่าของคุณ? คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจ? ต้องการสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ? ถ้าใช่โปรดติดต่อเราวันนี้ที่ ([email protected]) เพื่อขอสินเชื่อ เราเสนอสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุด 5,000.000.00 เราเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่ @ 2% สำหรับระยะเวลา 1-20 ปี เราให้ระยะเวลาผ่อนผันสองเดือนก่อนการชำระเงินรายเดือนจะเริ่มขึ้น ดังนั้นหากคุณสนใจในการขอสินเชื่อส่งอีเมลถึงเรา ([email protected]) God Bless You

แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ:

ชื่อเต็ม: .................... ประเทศ: ..................... รัฐ: .. ............ เมือง: .............. อายุ .............. เพศ: ..... .................... หมายเลขโทรศัพท์: ........... จำนวนเงินกู้: ........... รายได้ต่อเดือน : .......... อาชีพ: ................... .... ระยะเวลาเงินกู้: ........... ............ ................ จุดประสงค์ของสินเชื่อ: .................. ....... ........... ที่อยู่อีเมล:...................... ..... คุณเคยสมัครมาก่อนไหม ....................

เรากำลังรอการกรอกใบสมัครด่วนของคุณ ที่อยู่อีเมล: [email protected]

โดยคุณ Mrs Catherine 20 พ.ค. 2562, 22:21

ความคิดเห็นที่ 77

ข่าวดีสำหรับคุณ


เราเป็น บริษัท สินเชื่อที่จดทะเบียน

คนที่ถูกปฏิเสธโดยธนาคารเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้

การรักษาความปลอดภัยหลักประกัน


หากคุณกำลังประสบปัญหาทางการเงินไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ขั้นตอนมาตอนนี้เพียงแค่ส่งอีเมลถึงเรา: [email protected]


เราให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย 3% กรอกในแอปพลิเคชันนี้หาก

คุณน่าสนใจ


ข้อมูลสินเชื่อ:


ชื่อ:

ประเทศ:

จำนวนเงิน:

ระยะเวลา:

โทร:

ขอบคุณสำหรับการอุปถัมภ์

อีเมลติดต่อของเรา: [email protected]

Mr James Hook

โดยคุณ omar 27 เม.ย. 2562, 10:05

ความคิดเห็นที่ 76

ข่าวดีสำหรับคุณ


เราเป็น บริษัท สินเชื่อที่จดทะเบียน

คนที่ถูกปฏิเสธโดยธนาคารเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้

การรักษาความปลอดภัยหลักประกัน


หากคุณกำลังประสบปัญหาทางการเงินไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ขั้นตอนมาตอนนี้เพียงแค่ส่งอีเมลถึงเรา: [email protected]


เราให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย 3% กรอกในแอปพลิเคชันนี้หาก

คุณน่าสนใจ


ข้อมูลสินเชื่อ:


ชื่อ:

ประเทศ:

จำนวนเงิน:

ระยะเวลา:

โทร:

ขอบคุณสำหรับการอุปถัมภ์

อีเมลติดต่อของเรา: [email protected]

Mr James Hook

โดยคุณ omar 27 เม.ย. 2562, 10:05

ความคิดเห็นที่ 75

ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ

คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ

ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้น

ธุรกิจของคุณเองหรือ

A) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล

B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา

C) การรวมหนี้

ชื่อ: ..........................................

ประเทศ: .........................................

ที่ตั้ง: ..........................................

สถานะ: .......................................

เพศ: ................................................ ...

อายุ ................................................. ....

จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: .........................

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ: ...................................

หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................

รายได้ต่อเดือน: .....................................

ขอบคุณและ God Bless

อีเมล: [email protected]

โดยคุณ Mrs Mary 25 เม.ย. 2562, 12:28

ความคิดเห็นที่ 74

สวัสดีทุกคน!

ฉันชื่ออัจฉราปัจจุบันอาศัยอยู่ที่น่านประเทศไทย ตอนนี้ฉันเป็นม่ายกับลูกสี่คนและฉันติดอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินในเดือนมีนาคมและฉันต้องการรีไฟแนนซ์และชำระค่าใช้จ่ายของฉัน ฉันพยายามหาเงินกู้จาก บริษัท เงินกู้ต่าง ๆ ทั้งส่วนตัวและองค์กร แต่ไม่ประสบความสำเร็จและธนาคารส่วนใหญ่ปฏิเสธเครดิตของฉัน แต่ตามที่พระเจ้าจะมีมันฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสหกรณ์ของชายแห่งพระเจ้าผู้ให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้เงินกู้ 800,000 กับฉันวันนี้เจ้าของธุรกิจและลูก ๆ ของฉันทำได้ดีในตอนนี้ถ้าคุณ จะต้องติดต่อ บริษัท ใด ๆ ที่มีการอ้างอิงถึงการรักษาความปลอดภัยสินเชื่อโดยไม่มีหลักประกันตรวจสอบเครดิตไม่มีผู้ลงนามร่วมเพียง 2% อัตราดอกเบี้ยและแผนการชำระคืนที่ดีขึ้นและโปรดติดต่อนาย Dante Paola ผ่านทางอีเมล์: [email protected] ไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งนี้อยู่ แต่ตอนนี้ฉันมีความสุขมากและฉันตัดสินใจที่จะให้ผู้คนรู้จักเขามากขึ้นและฉันต้องการให้พระเจ้าอวยพรเขามากกว่านี้ คุณสามารถติดต่อเขาผ่านทางอีเมลของเขา: [email protected] สำหรับการแชทด่วนหรือ whatsapp / +35677926593


ขอบคุณ

อัจฉรา


โดยคุณ Achara 7 เม.ย. 2562, 07:28

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก