การวิเคราะห์สินเชื่อ|การวิเคราะห์สินเชื่อ

การวิเคราะห์สินเชื่อ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การวิเคราะห์สินเชื่อ

สิ่งสำคัญที่นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

บทความวันที่ 25 พ.ค. 2554, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 67486 ครั้ง


 

การวิเคราะห์สินเชื่อ

 

1. ความหมายของการวิเคราะห์สินเชื่อ

2. สิ่งสำคัญที่นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

3. แหล่งข้อมูลที่พึงรวบรวมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ

4. เทคนิค/วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

 

การวิเคราะห์สินเชื่อ

1. การวิเคราะห์สินเชื่อ

ความหมาย  หมายถึง  การตรวจสอบ แสวงหา  และรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริง ในการขอสินเชื่อ เพื่อให้ข้อมูลเครดิตที่สมบูรณ์ครบถ้วน  มีสาระสำคัญเพียงพอที่ใช้ในการพิจารณา  และหยิบยกประเด็นสำคัญจากข้อมูลเหล่านั้น  ประกอบความเห็นของผู้วิเคราะห์เสนอให้ผู้มีอำนาจขออนุมัติสามารถใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการขอสินเชื่อนั้น  ๆ ได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว

 

2. สิ่งสำคัญที่นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ

            1. นโยบาย

            2. ระเบียบและหลักเกณฑ์

            3. กฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับเครดิต

            4. การพิจารณาตามหลัก 5 C’S

            - CHARACTER          ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะชำระหนี้ของลูกค้า

            - CAPACITY              ความสามารถในการชำระหนี้คืน

            - CAPITAL                 ส่วนของกิจการนำมาลงทุนในกิจการ

            - COLLATERAL        มีหลักทรัพย์ หรือหลักประกัน

            - CONITION               เงื่อนไข หรือกำหนดระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสม

            5. นำหลัก 3 P มาใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น

            - PURPOSE                วัตถุประสงค์ในการกู้

            - PAYMENT               การจ่ายชำระหนี้คืน

            - PROTECTION         การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการชำระหนี้คืนไม่ได้

            6. มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินพอสมควร

            7. ทราบลักษณะทั่ว ๆ ไปของธุรกิจประเภทใหญ่ ๆ

            - ธุรกิจอุตสาหกรรม

            - ธุรกิจการค้า

            - ธุรกิจประเภทให้บริการ

            8. พิจารณาในแง่ความเสี่ยงทางเครดิต คือการพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

 

3. แหล่งข้อมูลที่พึงรวบรวมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ

            1. เกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ

            เพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อให้ได้ผล  ลดความเสี่ยงที่เกิดแก่ธนาคารจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูล 7 ประการดังนี้

            1. ผู้ขอเครดิต

            2. วัตถุประสงค์ที่ผู้ขอเครดิตเสนอมา

            3. เงินทุนของผู้ขอเครดิต

            4. จำนวนเงินที่ขอกู้

            5. ความสามารถในการชำระหนี้

            6. การจัดประเภทเครดิตให้ผู้กู้ เงื่อนไขการใช้เครดิตและการชำระคืน

            7. ความเหมาะสมของหลักประกัน

 

1.1  ผู้ขอเครดิต

-          เป็นใคร หมายถึง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

 

บุคคลธรรมดา

- ชื่อ, ที่อยู่

- ฐานะ, โสด, สมรส

            - พื้นฐานความรู้

            - ตำแหน่งหน้าที่การงาน

            - ความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมายหรือไม่

 

            นิติบุคคล

- ชื่อ, ที่อยู่ หรือสำนักงาน

- กรรมการมีใครบ้าง

            - ขอบเขต ข้อจำกัด อำนาจของกรรมการ

            - วัตถุประสงค์ในการประกอบการได้กว้างขวางมากน้อยเพียงใด

            - ความสามารถในการทำนิติกรรม ตามกฎหมายหรือไม่

 

ประเภทของผู้ขอเครดิต          

หมายถึง  ประเภทธุรกิจของผู้ขอเครดิตเป็นอะไร  มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือไม่เพียงใด

 

ความสามารถในการดำเนินกิจการ

            - ประสบการณ์ของผู้ขอเครดิตในการประกอบธุรกิจของตนอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่ เพียงไร

            - ความสามารถในการทำธุรกิจในด้านการบริหารงานบุคคล, การจัดการด้านการเงิน, การผลิต และการตลาด

            - มีความซื่อสัตย์/จริงใจ/ตั้งใจ/ อดทนในการประกอบธุรกิจ

            - จุดดี จุดเสียของสินค้าและบริการของผู้ขอเครดิตเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

            - ประสบการณ์ด้านการศึกษา  และพื้นฐานทางครอบครัวของผู้ขอเครดิต

 

1.2 วัตถุประสงค์ที่ขอกู้

            เป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้วิเคราะห์  จะต้องพิจารณาประกอบกับข้อมูลในส่วนอื่น ๆ เพื่อดูว่าลูกค้าขอกู้ยืมไปดำเนินการ  จะประกอบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่  เรามักพบอยู่เสมอ ๆ ว่า  ลูกค้ามักจะไม่นำเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เสนอขอกู้มาตรงกันข้ามกลับนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่น  ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้  หรือผลกำไรที่สามารถนำมาชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารได้  การที่ลูกค้านำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการขอกู้นั้น  เท่ากับว่าการวิเคราะห์ของผู้วิเคราะห์ผิดเป้าหมายไปหมดเงื่อนไขต่าง ๆที่ผู้อนุมัติตั้งไว้  เช่น ให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ให้ลดวงเงินลดลงเป็นรายงวด  ก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ารายนั้นเป็นหนี้ที่มีปัญหาไปในที่สุด

 

วัตถุประสงค์ในการขอกู้  แยกเป็นหมวดใหญ่ ๆ 2 หมวดคือ

            ก. ขอกู้เงินเพื่อใช้ในเป็นทุนหมุนเวียน  เป็นการขอกู้เพื่อเสริมหรือปรับสภาพคล่องของกิจการ หรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

            ข. ขอกู้เพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สินถาวร  เป็นการขอกู้เงินเพื่อนำไปลงทุนในที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร  ฯลฯ  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการชำระคืนมากกว่าการขอกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

            จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว  จะมีผลต่อการกำหนดประเภทเครดิต  และวงเงินที่ผู้อนุมัติพิจารณากำหนดให้ลูกค้า  ซึ่งจะได้กล่าวไว้ในข้อการกำหนดประเภทเครดิต และวงเงินของลูกค้า

 

1.3 เงินทุนของผู้ขอกู้

            - เงินจากเจ้าของ/ทุนจดทะเบียน

            - ทรัพย์สินอื่น ๆ

 

1.4 เงินทุนของผู้ขอกู้

            - มีความเหมาะสมกับธุรกิจของผู้ขอเครดิตหรือไม่/ มากน้อยเพียงใด

            - สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขอกู้ครั้งนี้หรือไม่

            - อัตราส่วนเงินที่ขอกู้/เงินทุนของผู้ขอกู้

            - อัตราส่วนภาระเงินกู้รวม/เงินทุนของผู้ขอกู้

            - สมการบัญชี

 

1.5 ความสามารถในการชำระหนี้

            - รายได้/กำไรจากกิจการ

            - การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

            - การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 

1.6 การจัดประเภทเครดิตให้ผู้กู้/เงื่อนไขการใช้เครดิตและการชำระคืน

            - ประเภทเครดิต

            - การกำหนดวงเงินเครดิต

                        - เริ่มจากน้อยไปหามาก

                        - กำหนดเป็นช่วงระยะเวลา,ฤดูกาล, สถานการณ์

                        - ตามความต้องการของลูกค้า

                        - ด้วยเหตุผลและความสามารถของลูกค้า (วัตถุประสงค์ และการใช้เงิน)

            - วัตถุประสงค์ในการกำหนดวงเงิน

                        - เป็นข้อกำหนดความเสี่ยงของธนาคาร

                        - แนวทางในการติดตามและควบคุมการใช้เครดิต

                        - ส่งเสริมสินเชื่อแก่ธุรกิจ

            - ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดวงเงิน

                        - ขนาดของธุรกิจ

                        - หลักการกระจายความเสี่ยง

                        - ประเภทธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อ

                        - ระยะเวลาที่ขอสินเชื่อ  พร้อมทั้งเงื่อนไขในการผ่อนชำระ/ดอกเบี้ย

                        - สภาพของธุรกิจในขณะนั้นและในอนาคต

                        - นโยบายการจำหน่ายสินค้า (เทอมการค้า, เทอมการให้เครดิต)

                        - คู่แข่งขัน

                        - ความสามารถในการบริหาร

                        - ยอดรวมของสินเชื่อทั้งหมด

 

1.7 ความเหมาะสมของหลักประกัน

            - เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามั่นคง  ราคาไม่ลดลง

            - เป็นที่ต้องการของตลาด

            - ปลอดภาระผูกพันใด ๆ

            - ต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าของหลักทรัพย์

            - ต้องสามารถครอบครอง/ถือเอาเอกสารสิทธิเกี่ยวกับหลักประกันนั้นได้

            - หลักประกันนั้นจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือพระราชบัญญัติธนาคาร

 

ประเภทของหลักประกัน

1. เงินฝาก

2. หุ้น

            3. พันธบัตร

            4. ตั๋วเงิน

            5. ที่ดิน

            6. สิ่งปลูกสร้าง

            7. เครื่องจักร

            8. เรือ

            9. สินค้า

            10.สิทธิการเช่า

            11.สิทธิการรับเงิน

            12.อื่น ๆ

 

การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักประกัน

-          ผู้ถือกรรมสิทธิ์

-          ภาระผูกพัน, การจำกัดสิทธิ

-          รูปแบบ, ขนาด, ที่ตั้ง

-          วัสดุที่ใช้, ความแข็งแรง, ทนทาน, การบำรุงรักษา

-          สภาพแวดล้อม

-          ประโยชน์การใช้สอย

-          อายุการใช้งาน

-          สภาพความเสื่อมค่า

-          ราคา/มูลค่าของหลักประกัน

 

2. ข้อมูลภายในธนาคาร

            - สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายสินเชื่อของธนาคาร

            - อยู่ในระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคาร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 121

Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan, student Loan, debt consolidation Loan etc.. no matter your credit score.

Personal Loans (Secure and Unsecured)

Business Loans (Secure and Unsecured)

Consolidation Loan and many more.


Contact US for more information about Loan offer and we will solve your

financial problem. contact us via email: [email protected]

Phone number: +917428831341 (Call/What's app)

โดยคุณ Mike Morgan 4 ก.พ. 2565, 03:41

ความคิดเห็นที่ 120

Do you need a genuine Loan to settle your bills and startup


business? contact us now with your details to get a good


Loan at a low rate of 3% per Annual email us:


Do you need Personal Finance?


Business Cash Finance?


Unsecured Finance


Fast and Simple Finance?


Quick Application Process?


Finance. Services Rendered include,


* Debt Consolidation Finance


* Business Finance Services


* Personal Finance services Help


Please write back if interested with our interest rate EMAIL: [email protected]

Call or add us on what's App + 91-7428831341

โดยคุณ Mike Morgan 7 ธ.ค. 2563, 20:23

ความคิดเห็นที่ 119

คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างรายได้รายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจากความสะดวกสบายของบ้านของคุณ? การลงทุน CARLOS อยู่ที่นี่เพื่อทำให้ฝันของคุณเป็นเศรษฐี Bitcoin ให้เป็นจริง บริษัท นี้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการซื้อขายและหารายได้ในตลาด Forex และเสนอแผนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นี่คือแผนการลงทุน


ลงทุน $ 300 รับ $ 3000 ใน 7 วัน

ลงทุน $ 500 รับ $ 5,000 ใน 7 วัน

ลงทุน $ 1,000 รับ $ 10,000 ใน 7 วัน

ลงทุน $ 2,000 รับ $ 20,000 ใน 7 วัน

ลงทุน $ 5,000 รับ $ 50000 ใน 7 วันหากคุณสนใจในข้อเสนอการลงทุนนี้เพียงแค่ติดต่อทางอีเมล: [email protected] หรือข้อความ +15022064419

โดยคุณ carlos oscar 8 ก.ค. 2563, 20:35

ความคิดเห็นที่ 118

คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจโดยไม่ต้องเครียดและอนุมัติรวดเร็วหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นกรุณาติดต่อ [email protected] whatsapp +917338386140

โดยคุณ ahmed 23 เม.ย. 2563, 16:25

ความคิดเห็นที่ 117

คุณต้องการสินเชื่อทางการเงินแบบเร่งด่วนหรือไม่?

* โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณอย่างรวดเร็วและทันที

* การคืนเงินเริ่มต้นแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน

บัญชีธนาคาร

* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%

* คืนเงินระยะยาว (1-30 ปี) ยาว

* เงื่อนไขเงินกู้ที่ยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน

* * * * ใช้เวลานานเท่าไรในการหาทุน?


อีเมล: [email protected]

โดยคุณ Sir Joel Williams 20 มี.ค. 2563, 09:12

ความคิดเห็นที่ 116

คุณกำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อนักศึกษา, สินเชื่อรวมหนี้, สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน, สินเชื่อธุรกิจทุน ฯลฯ ... หรือคุณถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการ เหตุผลที่คุณอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในการชำระโซลูชันเครดิตของคุณ!

สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง

อัตรา 2%

สนใจ? ติดต่อเราเพื่อติดตามการดำเนินงานสินเชื่อและโอนภายใน 48 ชั่วโมง @ ([email protected])

ใช่

ส่งอีเมลถึงเรา @ ([email protected]) และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเรา


ขอขอบคุณ,

โดยคุณ Kim 28 ก.พ. 2563, 09:13

ความคิดเห็นที่ 115

Have a nice day, dear / Madam.

You need all types of loans, such as business loans, personal loans, total loans, car debt, student loans.


e.tc.

If you are interested in any type of loan, email us today at [email protected] To get a loan

Loan application details:


First name:

Middle name:

surname:

Email:

Home phone:

Office phone:

Mobile phone:

Residence:

city:

State / Province:

country:

Fax number:

age:

sex:

Marriage Status:

career:

Monthly income:

Next name of relative:

Next relative's address:

Amount of loan required: ........

Loan period (up to 25 years):

Credit objectives: ..........

Contact email: ([email protected])

WhatsApp (+14093591901)

โดยคุณ tfunds 14 ม.ค. 2563, 10:28

ความคิดเห็นที่ 114

สวัสดีคุณกำลังมองหาผู้ให้กู้ทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้หรือไม่? ต้องการสินเชื่อหรือไม่ ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินแบบเร่งด่วนหรือไม่ คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อชำระหนี้ของคุณหรือคุณต้องการเงินกู้ทุนเพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ? เราเสนอสินเชื่อทุกประเภทในอัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับบุคคลและธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและเข้าใจได้ เรากำลังส่งมอบเงินจำนวนใด ๆ ไปยังปลายทางใด ๆ ดังนั้นโปรดติดต่อเราวันนี้เพื่อรับเงินกู้ทันทีในวันนี้ ส่งอีเมลถึงเรา: ([email protected])

ข้อเสนอเงินกู้.

โดยคุณ Anderson 7 ม.ค. 2563, 03:27

ความคิดเห็นที่ 113

สินเชื่อ Code360

คุณกำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อนักศึกษาสินเชื่อรวมหนี้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันสินเชื่อธุรกิจทุน ฯลฯ

คุณมาถูกที่แล้วเพื่อชำระโซลูชันเครดิตของคุณ!

สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%

สนใจ?

ติดต่อเราเพื่อติดตามการดำเนินงานสินเชื่อและโอนภายใน 48 ชั่วโมง อีเมล: @ ([email protected])

ใช่ส่งอีเมลถึงเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม!


ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

โดยคุณ Kim 6 ม.ค. 2563, 09:42

ความคิดเห็นที่ 112

This is a public announcement for anyone who wants to sell kidneys. We have patients who need kidney transplants, so if you are interested in selling kidneys, please contact us via our email at [email protected]

You can also call or write to us at whatsapp at +1 515 882 1607.


Note: Your safety is guaranteed and our patients have agreed to pay a lot of money to everyone who agrees to donate a kidney to help them. We look forward to hearing from you so you can save lives.

โดยคุณ Lutheran Hospital 7 พ.ย. 2562, 18:24

ความคิดเห็นที่ 111

This is a public announcement for anyone who wants to sell kidneys. We have patients who need kidney transplants, so if you are interested in selling kidneys, please contact us via our email at [email protected]

You can also call or write to us at whatsapp at +1 515 882 1607.


Note: Your safety is guaranteed and our patients have agreed to pay a lot of money to everyone who agrees to donate a kidney to help them. We look forward to hearing from you so you can save lives.

โดยคุณ Lutheran Hospital 7 พ.ย. 2562, 18:23

ความคิดเห็นที่ 110

คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนหรือไม่? เราเสนอ 2,000 ยูโรถึง 500,000,000 ยูโรสนใจควรติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ([email protected])

ข้อเสนอเงินกู้.

Are you looking for an urgent loan? if yes apply now at 2% interest rate. Contact us today via email:([email protected])

Urgent loan offer.

โดยคุณ George 4 พ.ย. 2562, 02:12

ความคิดเห็นที่ 109

ฉันคือนายเอ็กเซลผู้ให้กู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเชื่อถือได้ เราให้เงินกู้แก่นักธุรกิจและหญิงที่ทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้เงินกู้ระยะยาวสูงสุดสามถึงยี่สิบปีด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ซึ่งคุณสามารถบอกเราได้ว่าคุณต้องการเงินกู้เท่าไหร่ เงินให้กู้ยืมเป็นเงินปอนด์และ USD สูงสุดที่เราให้คือ 500,000,000 ทั้งในปอนด์และ $ USD และขั้นต่ำ 2,000 ปอนด์และ USD $ ดังนั้นหากคุณสนใจติดต่อเราได้ที่ ([email protected]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการรับเงินกู้

ข้อเสนอเงินกู้.

โดยคุณ Mr. Excel 3 พ.ย. 2562, 19:52

ความคิดเห็นที่ 108

เราให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงเพียง 2% ต่อปี แต่คิดเป็นรายเดือน เราทำงานทั้งในและต่างประเทศแหล่งเงินทุนของเรามีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณสำหรับการขยายตัวการเติบโต ฯลฯ ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม: @ {[email protected]} เพื่อสนับสนุน บริษัท ของเรา

อีเมล: [email protected]

แบบฟอร์มสินเชื่อ

ชื่อ:

วันเกิด:

เพศ:

สถานภาพการสมรส:

ที่อยู่:

เมือง:

รัฐ / จังหวัด:

รหัสไปรษณีย์:

ประเทศ:

โทรศัพท์:

E-mail:

วัตถุประสงค์ของการกู้:

จำนวนเงินกู้:

ระยะเครดิต:

รายได้สุทธิต่อเดือน:

กรุณาเยี่ยมชมที่อยู่เว็บของเรา: https://xtradeoption.com/


ด้วยความเคารพ,

นางคิม

โดยคุณ Kim Morse 3 พ.ย. 2562, 07:56

ความคิดเห็นที่ 107

เราให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงเพียง 2% ต่อปี แต่คิดเป็นรายเดือน เราทำงานทั้งในและต่างประเทศแหล่งเงินทุนของเรามีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณสำหรับการขยายตัวการเติบโต ฯลฯ ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม: @ {[email protected]} เพื่อสนับสนุน บริษัท ของเรา

อีเมล: [email protected]

แบบฟอร์มสินเชื่อ

ชื่อ:

วันเกิด:

เพศ:

สถานภาพการสมรส:

ที่อยู่:

เมือง:

รัฐ / จังหวัด:

รหัสไปรษณีย์:

ประเทศ:

โทรศัพท์:

E-mail:

วัตถุประสงค์ของการกู้:

จำนวนเงินกู้:

ระยะเครดิต:

รายได้สุทธิต่อเดือน:

กรุณาเยี่ยมชมที่อยู่เว็บของเรา: https://xtradeoption.com/


ด้วยความเคารพ,

นางคิม

โดยคุณ Kim Morse 3 พ.ย. 2562, 07:51

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก