อายัดทรัพย์นายทุนเงินกู้นอกระบบคืนผู้เสียหาย|อายัดทรัพย์นายทุนเงินกู้นอกระบบคืนผู้เสียหาย

อายัดทรัพย์นายทุนเงินกู้นอกระบบคืนผู้เสียหาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อายัดทรัพย์นายทุนเงินกู้นอกระบบคืนผู้เสียหาย

เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา มีคดีที่สำนักงานป.ป.ง. อายัดทรัพย์สิน 80 ล้านบาทของบริษัท

บทความวันที่ 11 ธ.ค. 2558, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 11844 ครั้ง


อายัดทรัพย์นายทุนเงินกู้นอกระบบคืนผู้เสียหาย

             เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา มีคดีที่สำนักงานป.ป.ง. อายัดทรัพย์สิน 80 ล้านบาทของบริษัท ชุมแพเงินด่วน โดยบริษัทฯดังกล่าวถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชน พฤติการณ์โดยย่อ มีการโฆษณาชวนเชื่อ พิมพ์นามบัตร แจกจ่ายให้กับบุคคลทั่วไปว่าปล่อยเงินกู้ รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รับจำนอง ขายฝาก คิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุดๆ มีชาวบ้านที่มีความประสงค์ต้องใช้เงินด่วน นำโฉนดที่ดินมาให้ยึดหน่วงไว้และมีการให้ลงนามในเอกสารไว้ล่วงหน้า ภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่ใช่การจดจำนองแต่เป็นการทำสัญญาขายฝาก และจำนวนเงินในสัญญากู้ก็ไม่ตรงกับความจริง กล่าวคือ มีจำนวนเงินในสัญญากู้สูงกว่าที่ได้รับไปจริง การคิดดอกเบี้ยก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ปัจจุบันถูกดำเนินคดีอาญาอยู่ที่กองปราบปราม ทนายคลายทุกข์จึงขอนำเรื่องดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อกฎหมายให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับคดีเงินกู้นอกระบบ โดยขออธิบายเป็นรายประเด็นดังนี้
เงินกู้นอกระบบ หมายถึง การกู้ยืมเงินที่ไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือนันแบงก์ ซึ่งต้องขออนุญาตต่อทางราชการ อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการทำธุรกิจที่ชัดเจน คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ แต่เงินกู้นอกระบบไม่ได้ขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินกว่าที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 กำหนด กล่าวคือ คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ15 ต่อปี แต่เงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อเดือน เป็นต้น ซึ่งเป็นการเอาเปรียบประชาชนแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคเกินสมควร มีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยจนทำให้นายทุนเงินกู้นอกระบบเหิมเกริม ติดประกาศตามเสาไฟฟ้า แจกนามบัตรตามตลาดนัด ขึ้นคันเอาท์ตามสี่แยก โฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ เหมือนธุรกิจดังกล่าวทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบธุรกิจแบบเย้ยฟ้าท้าดิน
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ประชาชนควรทราบ
1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการใช้ทรัพย์ตีใช้หนี้แทนเงิน
การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
มาตรา 653  การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
             ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว
ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
มาตรา 654  ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี
ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย

มาตรา 655 ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระ แต่ทว่าเมื่อดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง คู่สัญญากู้ยืมจะตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงินแล้วให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นก็ได้ แต่การตกลงเช่นนั้นต้องทำเป็นหนังสือ
               ส่วนประเพณีการค้าขายที่คำนวณดอกทบต้นในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการค้าขายอย่างอื่นทำนองเช่นว่านี้ก็ดี หาอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติซึ่งกล่าวมาในวรรคก่อนนั้นไม่
การใช้ทรัพย์สินตีใช้หนี้เจ้าหนี้ ต้องคิดราคาตามราคาท้องตลาด
มาตรา 656 ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงินนั้นไซร้ ท่านให้คิดเป็นหนี้เงินค้างชำระโดยจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ
              ถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมไซร้ หนี้อันระงับไปเพราะการชำระเช่นนั้น ท่านให้คิดเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ
ความตกลงกันอย่างใด ๆ ขัดกับข้อความดังกล่าวมานี้ ท่านว่าเป็นโมฆะ
2.ตัวบทกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญา
           -พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475  มาตรา 3  บังคับใช้เดือนมกราคม พ.ศ.2476
           -ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ข้อ 5 (5)(7)(8), ข้อ 14  บังคับใช้วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2515
           -ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ) ข้อ 1, ข้อ 5 บังคับใช้วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2557
           -ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 341, มาตรา 343
3.กฎหมายเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
              -พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 วรรคสอง และมาตรา 49
วรรคหก ให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย
             สุดท้ายนี้หวังว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ป.ป.ง.จะเอาจริงกับการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการทางแพ่งกับนายทุนเงินกู้นอกระบบนะครับ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบประชาชน

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site: online sabong philippines

โดยคุณ esabong events 17 ต.ค. 2566, 10:11

ความคิดเห็นที่ 2

 ได้รับเงินกู้เร่งด่วนของคุณในวันนี้ที่อัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับการรับประกันและความไว้วางใจของลูกค้าทั่วโลก เรามีทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 20,000 ถึง $ 10,000,000.00 คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในวันนี้และยังชำระหนี้ของคุณทันที

อีเมล์: [email protected]

ชื่อ: -------
เพศ: -----------
ประเทศ: -------------
ที่อยู่ติดต่อ: ----------
จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: -------------
รายได้ต่อเดือน: ------------
อาชีพ: ----------------
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: ----------
โทรศัพท์บ้าน:--------------
โทรศัพท์: -----------------
ได้ที่คุณใช้ในการขอสินเชื่อมาก่อนหรือไม่

อีเมล์: liongateloanfirm452 @ gmail.com

กรุณาอย่ากรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ นี้และได้รับกลับมาให้เราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พระเจ้าอวยพรคุณเป็นคุณ


เรื่องที่ดีที่สุด
สิงโตประตูเงินกู้การลงทุน จำกัด

โดยคุณ Lawren 7 ธ.ค. 2559, 05:51

ความคิดเห็นที่ 1

ขอถามท่านผู้รู้หน่อยคับ 

กฎหมายที่ กระทรวงการคลังใช้ ม44 บังคับใช้ให้เพิ่มโทษเก็บดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนด

จาก จำคุก1ปี ปรับไม่เกิน1000บาท ให้เปลียนเป็น จำคุกไม่เกิน4ปี ปรับไม่เกิน 400,000บาท 

ถ้ากำทำการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ปปง สามารถตรวจยึดทัพยนายทุน จะบังคับใช้เมือไรคับ หรือบังคับใช้แล้วคับ

โดยคุณ ปรีชา 1 พ.ย. 2559, 21:09

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก