คลิป/ไฟล์เสียง วิเคราะห์คดี สรรพากรแจงเกณฑ์ลดหย่อนประกันชีวิตแบบบำนาญจาก1แสนเป็น3แสน|คลิป/ไฟล์เสียง วิเคราะห์คดี สรรพากรแจงเกณฑ์ลดหย่อนประกันชีวิตแบบบำนาญจาก1แสนเป็น3แสน

คลิป/ไฟล์เสียง วิเคราะห์คดี สรรพากรแจงเกณฑ์ลดหย่อนประกันชีวิตแบบบำนาญจาก1แสนเป็น3แสน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คลิป/ไฟล์เสียง วิเคราะห์คดี สรรพากรแจงเกณฑ์ลดหย่อนประกันชีวิตแบบบำนาญจาก1แสนเป็น3แสน

ข่าวดี สำหรับคนที่ทำประกันชีวิตและนำมาหักลดหย่อนภาษีประจำปี กรมสรรพากรแจงเกณฑ์ลดหย่อนประกันชีวิต

บทความวันที่ 19 พ.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 3832 ครั้ง


สรรพากรแจงเกณฑ์ลดหย่อนประกันชีวิตแบบบำนาญจาก1แสนเป็น3แสน

            ข่าวดี สำหรับคนที่ทำประกันชีวิตและนำมาหักลดหย่อนภาษีประจำปี  กรมสรรพากรแจงเกณฑ์ลดหย่อนประกันชีวิตแบบบำนาญจาก 1 แสนเป็น 3 แสน ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  แต่มาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี  2553  ที่ต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
            กรมสรรพากรแจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ให้ความเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือ Annuity Product โดยให้มีการเพิ่มวงเงินการให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ จากเดิมไม่เกิน 100,000 บาท  เป็น 300,000 บาท นั้น จะต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  และได้ทำสัญญาไว้กับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทย  และจะต้องไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ให้กับผู้เอาประกันในระหว่างปีหรือช่วงเวลาที่  ผู้เอาประกันได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต  หรือก่อนกรมธรรม์มีอายุครบสัญญา และเมื่อผู้เอาประกันอายุครบ  55 ปี  หรือ 60 ปี จะได้รับเงินคืน ( บำนาญ )  เป็นรายงวดเท่า ๆ กันอย่างสม่ำเสมอจนถึงอายุ 85 ปีหรือมากกว่า นอกจากนั้น เงินบำนาญหรือเงินคืนที่ได้รับต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินก้อนหรือเงินอื่นที่คำนวณจากทุนประกัน  โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินบำนาญคืนเมื่อได้ชำระเบี้ยประกันครบตามสัญญาแล้ว 
            สำหรับวงเงินส่วนที่ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นจำนวน 200,000 บาทนั้น  ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันประเภทอื่น ๆ  เช่น  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  และเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วต้องไม่เกิน 500,000  บาท 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

มีประโยชน์ได้ความรู้ดีครับ

โดยคุณ ภูมิ 4 มี.ค. 2554, 17:25

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก