คลิป/ไฟล์เสียง วิเคราะห์คดี คุณหญิงาจุวรรณ ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง|คลิป/ไฟล์เสียง วิเคราะห์คดี คุณหญิงาจุวรรณ ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง

คลิป/ไฟล์เสียง วิเคราะห์คดี คุณหญิงาจุวรรณ ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คลิป/ไฟล์เสียง วิเคราะห์คดี คุณหญิงาจุวรรณ ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ยื่นอุทธรณ์

บทความวันที่ 18 พ.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 3809 ครั้ง


"หญิงเป็ด"ยื่นอุทรณ์ร้องศาลปกครองให้กลับคำพิพากษาพ้นตำแหน่งสตง.


 
           ทีมงานทนายคลายทุกข์ ขอวิเคราะห์คดี คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้ยื่นอุทธรณ์คดีหมายเลขดำที่ 1306/2553 ที่นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่า สตง. ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้ว่า สตง. ยื่นฟ้อง คุณหญิงจารุวรรณ เรื่องออกคำสั่ง สตง.ที่ 184 /2553 ลงวันที่ 18 ส.ค.53 เรื่องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ให้รักษาราชการแทนผู้ว่า สตง. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่าคุณหญิงจารุวรรณ มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่ 5 ก.ค.53 ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 34 (2) พ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 
 
โดยคำอุทธรณ์ของคุณหญิงจารุวรรณขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ 184/2553 เรื่องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายพิศิษฐ์  พร้อมทั้งขอให้ยกเลิกคำสั่งศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาการบังคับคำสั่ง สตง.ดังกล่าว และให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางคดีนี้ที่ตัดสินเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 ไว้ก่อน จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้คุณหญิงจารุวรรณยังขอให้ศาลปกครองกลางส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมายคือ ประกาศ คปค. ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 30 ก.ย.49 กับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินดิน พ.ศ.2542 ที่มีข้อความขัดแย้งกันด้วย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 309 และวินิจฉัยว่าผู้รักษาราชการแทนผู้ว่า สตง. ใช้อำนาจหน้าที่แทนประธานคตง.และคตง.ในระหว่างที่ยังไม่มีคตง.ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 301 วรรค 2 ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2540 มาตรา 252 ประกอบ 207 หรือไม่  ซึ่งศาลก็จะมีคำสั่งว่าจะรับอุทธรณ์ต่อไปหรือไม่อย่างไร 

ขณะที่เนื้อหาอุทธรณ์สรุปว่าประเด็นที่ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า คำสั่งที่ผู้ถูกฟ้อง ให้ยกเลิกคำสั่งตั้งรองผู้ว่า สตง. รักษาราชการแทนผู้ว่า สตง. ลงวันที่ 18 ส.ค.53 เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะถือว่าผู้ถูกฟ้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้วนั้น ผู้ถูกฟ้องเห็นว่าคดีนี้เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมาย 2 ฉบับที่มีข้อขัดแย้ง คือ ประกาศ คปค. ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 30 ก.ย.49 กับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินดิน พ.ศ.2542 ดังนั้นการที่ศาลปกครองกลางจะวินิจฉัยโดยอาศัย พ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินดิน พ.ศ.2542 มาตรา 34(2) เป็นการปรับใช้กฎหมายที่ไม่ชอบด้วยนิติวิธีและหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์ มาตรา 4 เพราะการพิจารณาคดีต้องวินิจฉัยก่อนว่าจะยึดกฎหมายฉบับใดเมื่อมีข้อขัดแย้ง
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก