WebBoard :บังคับคดี|กาติดตามใบเด็ดขาด(คดีแดง) หลังคำตัดสิน

กาติดตามใบเด็ดขาด(คดีแดง) หลังคำตัดสิน

 • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
 • Email: [email protected]
Header Background Image

กาติดตามใบเด็ดขาด(คดีแดง) หลังคำตัดสิน

 • 341
 • 1
 • post on 6 ส.ค. 2565, 16:07

เรียนถาม ท่นายที่เคารพ

ผมใคร่ขอคำแนะนำการติดตามใบเด็ดขาด (นักโทษเด็ดขาด)  เพื่อนำไปให้นักโทษญาติของภรรยา เพื่อทำการลดหย่อนโทษขณะอยู่ในเรือจำครับ  ต้องติดต่อที่ได วิธีการไหน ติดต่อใคร และติดต่ออย่างไร
เลขที่นักโทษ6450103670 (ฉ้อโกง) จากศาลอาญากรุงเทพฯ นายพลากร ทองคำ ตัดสินเมือเดือนพฤษภาคม

ขอแสดงความนับถือ

นาจันดิษฐ์  Email :  [email protected]

โดยคุณ chantadit (xxx) 6 ส.ค. 2565, 16:07

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

กา่รพักโทษ


  เรื่องนี้ มีรายละเอียดของกรมราชทัณฑ์มากมายพอสมควร  อยากจะคัดลอกมาให้    แต่ระบบของเว็บนี้มักจะไม่ยอมรับ   คือคัดลอกข้อมูลลงในเว็บนี้ไม่ได้  จะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบ....ขอแนะนำให้เข้าไปที่กูเกิ้ล  พิมพ์คำว่า "การพักโทษ" จะมีรายละเอียดในเรื่องที่ถาม   สามารถเตรียมเอกสาร และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถแก้ปัญหาเรื่องที่ถามได้  เป็นอย่างดี  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 ส.ค. 2565, 07:20

ตอบความคิดเห็นที่ 1

การพักการลงโทษ

 หมายถึง การปลดปล่อยไปก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาศาลภายใต้เงื่อนไข
คุมประพฤติที่กำหนด การพักการลงโทษมิใช่สิทธิของผู้ต้องขัง แต่เป็นประโยชน์ที่
ทางราชการให้แก่นักโทษ เด็ดขาดที่มีความประพฤติดี มีความก้าวหน้าทางกาศึกษา
ทำงานเกิดผลดีแก่เรือนจำหรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ

ผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นนักโทษเด็ดขาด
 • ชั้นเยี่ยม  เหลือโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ใน 3
 • ชั้นดีมาก เหลือโทษจำคุกไม่เกิน   1 ใน 4
 • ชั้นดี      เหลือโทษจำคุกไม่เกิน    1 ใน 5

เมื่ออยู่ในเกณฑ์พักการลงโทษแล้ว นักโทษเด็ดขาดจะต้องทำอย่างบ้าง

  ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานเรือนจำได้ประกาศรายชื่อให้ทราบทั่วกันแล้วว่ามีผู้ใดบ้างอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการพักการลง
โทษ นักโทษเด็ดขาดจะต้องปฏิบัติดังนี้

 • เตรียมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าพนักงานเรือนจำที่เกี่ยวข้องกับตนเอง พร้อมถิ่นที่อยู่และแจ้งชื่อ ผู้ที่จะรับเป็นผู้อุปการะ
 • ทำคำร้องขอคัดสำเนาคำพิพากษาผ่านเรือนจำ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วแจ้งให้ญาติไปติดต่อขอคัด
  สำเนาพิพากษาจากศาลเพื่อส่งให้เรือนจำโดยตรง
 • แจ้งให้ญาติไปติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอให้รับรองความประพฤติตามเอกสาร(พ.3 หรือพ. 4 พิเศษ)แล้วนำมามอบให้เรือนจำ
 • เมื่อเจ้าพนักงานเรือนจำรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้วจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเรือนจำ และส่งเรื่องไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 • เมื่อกรมราชทัณฑ์อนุมัติแล้ว จะแจ้งให้เรือนจำทราบเพื่อทำการปล่อยตัวต่อไป

การลดวันต้องโทษจำคุก

 • ผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
  เป็นนักโทษเด็ดขาดที่จำคุกมาแล้ว ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับนักโทษจำคุกตลอดชีวิตต้องจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงจะได้รับวันลดโทษสะสม โดยจะลดโทษให้ตามชั้นของนักโทษ คือ
  ชั้นเยี่ยม      จะได้รับวันลดโทษเดือนละ          5    วัน
  ชั้นดีมาก      จะได้รับวันลดโทษเดือนละ         4    วัน
  ชั้นดี           จะได้รับวันลดโทษเดือนละ         3    วัน

 เรือนจำจะรวมวันลดโทษสะสมของผู้ต้องขังทุกรายไว้ให้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกรมราชทัณฑ์พิจารณาอนุมัติให้ปล่อยตัวเมื่อมีวัดลดโทษสะสม
เท่ากับโทษที่เหลือ    การพิจารณาจะทำทุกเดือนหากไม่ไปกระทำผิดวินัยเสียก่อน

การได้รับวันลดโทษจำคุกเมื่อออกไปทำงานสาธารณะ
 ผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวลดโทษจำคุกเมื่อออกไปทำงานสาธารณะนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทำงานสาธารณะ
นอกเรือนจำ จะได้รับประโยชน์ลดวันต้องโทษจำคุกให้เท่ากับจำนวนวันที่ออกไปทำงาน คือ ออกไปทำงาน 1 วัน ก็จะได้รับวันลด 1 วัน

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาออกไปทำงานสาธารณะ

 • เป็นนักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และไม่เป็นผู้กระทำผิดในคดี ความผิดต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ความผิดต่อกฏหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ส่วนความผิดอื่นๆนอกจากที่กล่าวมานี้ ทำงานสาธารณะได้ทั้งนั้น
 • จะต้องเหลือโทษจำคุกตามระยะเวลาในแต่ละชั้นของผู้ต้องขัง  ดังนี้
 • ชั้นเยี่ยม      จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า   1 ใ น  5
 • ชั้นดีมาก      จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า   1 ใน  4
 • ชั้นดี          จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า   1  ใน  3
 • ชั้นกลาง      จำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า   1  ใน  2
  การที่นักโทษเด็ดขาดคนใดได้ออกไปทำงานสาธารณะหรือไม่นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกของเรือนจำเสียก่อน

  ความสำคัญของการเลื่อนชั้น

  ชั้นมีความสำคัญต่อนักโทษเด็ดขาดเป็นอย่างมากในระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนักโทษเด็ดขาดจะต้องพยายามประพฤติ
ตนให้ดีขึ้น และไม่กระทำผิดวินัย  ในทางกลับกันหากกระทำผิดวินัยจะถูก  ลงโทษลดชั้นและถูกตัดประโยชน์ที่ตนพึงจะได้รับ ฉะนั้นจึงให้ผู้ต้องขังทุกคนต้องรักษาชั้นไว้ อย่ากระทำความผิดวินัยของเรือนจำ  

           ระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
 ช่วงระหว่างการคุมประพฤติ จะมีเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติไปเยี่ยม ที่บ้านของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อให้คำปรึกษา
แนะนำ ดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เมื่อมีปัญหา โดยที่ผู้ถูกคุมปรพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข  8  ข้อ ตามที่กำหนดไว้หากว่าประพฤติ
ผิดเงื่อนไข  จะถูกนำตัวกลับมาคุมขังไว้ในเรือนจำตามเดิมและจะถูกลงโทษทางวินัยด้วย
         เงื่อนไข 8 ข้อ มีดังนี้
1. จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ตามที่ได้แจ้งไว้กับทางเรือนจำ
2. ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนัน ดื่มสุรา ยาเสพติด และกระทำผิดอาญาขึ้นอีก
4. ประกอบอาชีพโดยสุจริต
5. ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา
6. ห้ามพกพาอาวุธ
7. ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไไม่ใช่ญาติ
8. ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำ เจ้าพนักงานปกครอง หรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือน
ถ้าผู้ได้รับการปล่อยตัว ประพฤติตนตามเงื่อนไขด้วยดีตลอด ก็จะได้รับใบบริสุทธิ์และพ้นโทษไปตามคำพิพากษา
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

       นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก

    จะต้องนำเอกสารมาประกอบการพิจารณาสืบเสาะข้อเท็จจริงก่อนปล่อยตัว ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักโทษเด็ดขาดพักอาศัย
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้อุปการะที่นักโทษเด็ดขาดประสงค์จะไปพักอาศัย
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักโทษเด็ดขาด  หรือสำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อุปการะหรือสำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆที่ทางราชการออกให้
กรณีนักโทษเด็ดขาดรายใดไม่มีผู้อุปการะ และที่อยู่ที่แน่นอน เรือนจำจะดำเนินการประสานงานกับประชาสงเคราะห์จังหวัด องค์กรกุศล
ของภาครัฐและภาคเอกชน วัด และมูลนิธิ ต่างๆในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือในด้านที่พักและการประกอบอาชีพ
         ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ และจากการออกทำงานสาธารณะ เป็นการให้โอกาศใช้ชีวิตอยู่นอกเรือนจำก่อนที่ี
 จะครบตามกำหนดโทษตามคำพิพากษา ดังนั้น นักโทษเด็ดขาดจะต้องมีผู้อุปการะและมีที่อยู่แน่นอน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการปล่อยตัว

        เงิน มิใช่สิ่งของต้องห้าม แต่ ไม่่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ
แต่ให้นำฝากไว้ที่งานรับฝากเงินผู้ต้องขัง

 


"ลองคัดลอกลงมาให้  บังเอิญสามารถคัดลอกได้ ครับ"

 

 

 

 

  

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 ส.ค. 2565, 07:22

แสดงความเห็น