WebBoard :เร่งรัดหนี้|ไม่จ่ายค่านายหน้า

ไม่จ่ายค่านายหน้า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ไม่จ่ายค่านายหน้า

  • 192
  • 1
  • post on 22 มี.ค. 2565, 00:21

ขอคำแนะนำคะ: มีบริษัทใหญ่ขอให้น้องชายช่วยติดต่อประสานงานเช่าทีดินทำโครงการโดยบอกจะให้ค่านายหน้าถ้าสำเร็จโดยไม่ได้ทำหนังสือสัญญากัน หลังจากบริษัทได้ ทำสัญญาเช่าสำเร็จ ก็ไม่ยอมจ่ายค่านายหน้าให้ กรณีนี้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมค่ะและถ้าได้ช่วยแนะนำทนายทีไม่แะงให้ได้ไหมคะเพราะน้องชายไม่มีรายได้ประจำ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ ออ้ย (xxx) 22 มี.ค. 2565, 00:21

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ค่านายหน้า


  สัญญาการเป็นนายหน้า  ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ   เพียงตกลงกันด้วยวาจา ก็ใช้บังคับได้  (ฎีกาที่  2046/2535)  สามารถฟ้องเรียกค่านายหน้าได้ ภายในอายุความ 10 ปี (ฎีกา 6952/2552)...แต่การที่จะได้รับค่านายหน้า(ค่าบำเหน็จ)  ต้องมีองค์ประกอบชัดแจ้งตาม ปพพ. ม.845 คือ นายหน้าต้องเป็นผู้ชี้ช่องให้มีการทำสัญญาซื้อขายกันสำเร็จ  ซึ่งเรื่องนี้ เป็นทั้งปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย   ถ้ามีการฟ้องร้องเรียกค่าบำเห็จจากการเป็นนายหน้า   ต้องมีภาระพิสูจน์ให้เห็นว่า มีการชี้ช่องให้เขาได้ตกลงกันทำสัญญาซื้อกันจนสำเร็จจริง....เรื่องทนายความมีมากมาย ทั้งแผ่นดิน ใกล้ๆบ้านก็น่าจะมี  คงไม่สะดวกในการแนะนำใครคนใดคนหนึ่ง  เพราะอาจจะมีปัญหาตามมมาได้   ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 22 มี.ค. 2565, 09:31

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ถ้าจะขอติดต่อทนายทางสำนักงานให้ช่วยว่าความจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหรค่ะและคดีความจะนานแค่ไหน

โดยคุณ ออ้ย 22 มี.ค. 2565, 21:20

แสดงความเห็น