WebBoard :เร่งรัดหนี้|ว่าจ้างงานแบบวาจา สรุปส่งงานลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้าง

ว่าจ้างงานแบบวาจา สรุปส่งงานลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้าง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ว่าจ้างงานแบบวาจา สรุปส่งงานลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้าง

  • 478
  • 1
  • post on 26 ต.ค. 2564, 09:16
Max (Supawadee Sirisawat)

โดยคุณ Max (Supawadee Sirisawat) (xxx) 26 ต.ค. 2564, 09:16

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจ้างทำของ

 การจ้างทำของแม้เพียงตกลงด้วยวาจา ก็ใช้บังคับได้ (ฎีกาที่ 2326/2544) เมื่อส่งมอบงานแล้ว ผู้จ้างไม่จ่ายเงิน ก็สามาารถฟ้องร้องได้ภายในอายุความ  2 ปี (ฎีกาที่1062/2551)
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 28 ต.ค. 2564, 11:05

แสดงความเห็น