WebBoard :กฎหมาย|โดนเจ้าหน้าที่ประเมินของธนาคาร UOB กลั่นแกล้ง ร้องเรียนไปยัง ธปท และ สคบ ต่างคนต่างบอกไม่มีอำนาจ

โดนเจ้าหน้าที่ประเมินของธนาคาร UOB กลั่นแกล้ง ร้องเรียนไปยัง ธปท และ สคบ ต่างคนต่างบอกไม่มีอำนาจ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

โดนเจ้าหน้าที่ประเมินของธนาคาร UOB กลั่นแกล้ง ร้องเรียนไปยัง ธปท และ สคบ ต่างคนต่างบอกไม่มีอำนาจ

  • 204
  • 2
  • post on 23 ส.ค. 2566, 15:39

“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ าหรือ ขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว หากการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่น าไปใช้นั้นเป็นความผิดและมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายระหว่างการใช้บังคับ ตามบทบัญญัติในหมวดนี้กับการใช้บังคับตามกฎหมายเฉพาะ ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และผูกพันหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นสมควรจะต้องเข้าไปด าเนินการเพื่อส่งเสริมหรือแก้ไขเยียวยาผู้บริโภคในเบื้องต้น ให้น าบทบัญญัติ ในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้มีบทบัญญัติให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายออกค าสั่ง เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่บัญญัติในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งตามความ ในหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายอยู่แล้ว คณะกรรมการ อาจมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นใช้อ านาจตามพระราชบัญญัตินี้แทน คณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้ การฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ ให้ถือว่า เป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และให้มีอัตราโทษเช่นเดียวกัน


  เราสามารถเอาผิดสององค์กรณ์นี่ตามมาตรา 157 ได้ไหมครับ

โดยคุณ sudpluem (182.53.xxx.xxx) 23 ส.ค. 2566, 15:39

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ความคิดเห็น


  เรื่องเป็นทั้งปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย  เมื่อคุณร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่คิดว่าจะต้องรับผิดชอบ  ก็ทำนองเป็นเผือกร้อน  เขาก็จะโยนไปยังหน่วยงานอื่น ทำนองบอกปัดไปพอพ้นตัว..ตามความเห็น  ก็ใช้วิธีฟ้องฐานละเมิด  เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย  และแจ้งความดำเนินคดี และฟ้องอาญา ตาม ปอ. ม.157  อย่างไรก็ตามควรปรึกษานักฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะก่อน จะดำเนินการใดๆ  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 24 ส.ค. 2566, 10:40

ตอบความคิดเห็นที่ 2

และถ้าต้องจ้างทนาย  ฟ้อง ม157 กับ เจ้าหน้าที่ ธปท  ค่าใช้จ่ายแพงไหมครับ   และมีหน่วยงานไหนที่จะจัดการกับเจ้าหน้าที่ประเภทนี้ไหมครับ

โดยคุณ กอล์ฟ 24 ส.ค. 2566, 13:15

ตอบความคิดเห็นที่ 2

เรื่องผมร้องไป ธปท  แต่ ธปท แจ้งว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบความฺผิกปกติ  แต่ไม่สามารถให้คำตอบแะๆรได้เลยว่าทำไมถึงไม่คืนเงินผม  ทั้งๆที่ UOB ผิดสัญญาเงินกู้  และก็บอกว่า ธนาคารจะคืนเงิน  หรือไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมก็ได้  ถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยยังตับแบบนี้  แลัวประชาชนจะได้รับการคุ้มครองได้อย่างไรครับ  และการฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ  เสียค่าใช้จ่ายแพงไหมครับ  และถ้าเจ้าหน้าที่รัฐผิดจริง  เราจะได้รับการเยียวยาค่าทนายจากรัฐไหมครับ  

โดยคุณ sudpluem 24 ส.ค. 2566, 12:47

ความคิดเห็นที่ 1

ผมโดนเจ้าหน้าที่ประเมินของธนาคาร UOB กลั่นแกล้ง และเก็บเงินค่าธรรมเนียมเงินกู้ไปเป็นเงินจำนวน 280,800 บาท กว่าจะคืนได้เป็นระยะเวลาเกือบครึ่งปี  ทำให้ผมได้รับความเสียหายทางกิจการของผม ร้องเรียนไปยัง ธปท บอกไม่มีอำนาจ  ร้องไป สคบ.บอกว่ามาตรา 21 ต้องส่งเรื่องให้  ธปท  

โดยคุณ sudpluem 23 ส.ค. 2566, 16:22

แสดงความเห็น