WebBoard :กฎหมาย|เลิกจ้าง

เลิกจ้าง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เลิกจ้าง

  • 197
  • 1
  • post on 10 พ.ค. 2566, 12:19
เราโดนเราจ้าง ขอสอบถามหน่อยครับว่าเลิกจ้างต้องบอกล่วงหน้าก่อนอย่าน้อยกี่วันครับผมโดนบอกเลิกจ้างวันที่ 3/05/2566 เเล้วให้ออกวันที่ 10/05/ 2566 เเล้วแบบนี้ผมจะได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าไหมครับ
โดยคุณ mimi (xxx) 10 พ.ค. 2566, 12:19

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การเลิกจ้าง


ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 พ.ค. 2566, 15:41

ตอบความคิดเห็นที่ 1

การเลิกจ้าง   

 ถ้ามีกำหนดเวลาในการจ้าง   เมื่อครบกำหนดก็เลิกจ้างได้ทันที....ถ้าไม่มีกำหนดเวลาไว้  นายจ้าง หรือลูกจ้าง  ต้องบอกสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้า  ก่อนวันจ่ายค่าจ้างหรือในวันจ่ายค่าจ้างคราวใดคราวหนึ่ง   เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกจ้าง ในการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป เช่น จ่ายค่าจ่าย ทุกวันที่ 1  ก็บอกเลิกสัญญาก่อนวันที่ 1  หรือในวันที่ 1  เพื่อให้มีผลในการเลิกจ้าง ในวันที่ 1 เดือนถัดไป (ทำนองบอกล่วงหน้าก่อน หนึ่งเดือน)  แต่ไม่ต้องบอกล่วงหน้าเกินสามเดือน....แต่ถ้านายจ้าง  ได้จ่ายค่าจ้างในวันบอกเลิกจ้าง 2 เดือน  และให้เลิกจ้างได้ทันทีก็ได้ (ดูพรบ.คุ้มครองแรงาน พ.ศ. 2541 ม.17  ประกอบอีกที)

     กรณีเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม   นายจ้างอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย แก่ลูกจ้าง  ตาม ม.119  เช่น ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่  ทำให้นายจ้างเสียหาย   ประมาทเลินเล่อทำให้นายจ้างเสียหายอย่างร้ายแรง   ฝ่าฝืนข้อบังคับในการทำงาน และมีการเตือนเป็นหนังสือแล้วแต่ถ้าเป็นกรณีร้ายแรง ก็บอกเลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องมีหนังสือเตือน ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันสามวันแม้จะมีวันหยุดคั่นก็ตาม และลูกจ้างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก....กรณีเหล่านี้ เป็นข้อเท็จจริง  ถ้าลูกจ้างคิดว่าถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม  ก็ต้องโต้แย้ง  หรือฟ้องศาลแรงงาน ถ้าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจริง  จะได้รับเงินชดเชย  ตาม ม.118  ได้แก่

                                  ...ทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี   ได้รับเงินชดเชย  30  วัน

                                      ทำงาน 1 ปี ไม่ครบ 3 ปี                        "         90 วัน

                                       ทำงาน3 ปี      "   6 ปี                         "        180 วัน

                                        ทำงาน 6 ปี     " 10 ปี                         "        240 วัน

                                         ทำงาน10 ปี    "  20  ปี                      "         300  วัน

                                          ทำงาน 20 ปี ขึ้นไป                           "          400  วัน

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 พ.ค. 2566, 16:03

แสดงความเห็น