WebBoard :กฎหมาย|ที่ดินที่เป็น น.ส.3

ที่ดินที่เป็น น.ส.3

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ที่ดินที่เป็น น.ส.3

  • 154
  • 1
  • post on 12 ธ.ค. 2565, 07:45

ที่ดิน น.ส.3 เป็นชื่อพ่อที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้

โดยคุณ Ampawan (183.88.xxx.xxx) 12 ธ.ค. 2565, 07:45

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจัดการมรดก


     แม้เป็นที่ดิน  จะมีเอกสาร เป็น นส.3 เมื่อพ่อมีชื่อในเอกสาร  พ่อย่อมมีสิทธิครอบครอง(ทำประโยชน์ในที่ดิน) เมื่อพ่อเสียชีวิต  ที่ดินแปลงนี้ ย่อมตกทอดแก่ทายาทของพ่อ( แม่ และ ลูกๆของพ่อ)  ถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ (ถ้าเป็นสินสมรส  หรือพ่อแม่ทำมาหาได้ร่วมกัน)  แม่จะได้รับส่วนแบ่งไปก่อนกึ่งหนึ่ง  ที่เหลือกึ่งหนึ่งแบ่งทายาท คือ  แม่และลูกๆทุกคน คนละเท่าๆกัน  ถ้าแม่เสียชีวิตแล้ว ลูกๆ ก็จะได้ส่วนแบ่งคนละเท่าๆกัน...ที่ดิน นส.3  มีเพียงสิทธิครอบครอง ไม่ใช่มีกรรมสิทธิ์  ดังนั้น  ผู้ที่ครอบครองอยู่ (ทำประโยชน์ในที่ดิน  หรืออาศัยอยู่)ย่อมมีสิทธิดีกว่าบุคลอื่น....แนวทางแก้ไข  ในเมื่อไม่มีพินัยกรรม  ทายาททุกๆคน ย่อมมีสิทธิได้รับมรดกเท่าเทียมกัน  ก็ร้องศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกของพ่อ  และและประชุมทายาท  เพื่อแบ่งปันมรดก ให้ลงตัว  ควรจัดการมรดกภายใน 1 ปี นับแต่พ่อเสียชีวิต ด้วยความปรารถนาดี ครับ


โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 12 ธ.ค. 2565, 09:45

ตอบความคิดเห็นที่ 1

การแบ่งปันมรดก  ถ้าที่ดินมีเนื้อที่น้อย  หรืออยู่ในสภาพที่แบ่งปันกันลำบาก   ก็ใช้วิธีตีราคาเป็นเงิน ตามราคาที่เหมาะสม  และแบ่งปันกัน  (ตัวอย่าง  ถ้ามีบุตร 5 คน  ตีราคา 1 แสนบาท  ก็แบ่งกันคนละ  2 หมื่นบาท) ใครต้องการที่ดิน ก็๋จ่ายให้ทายาทอื่นๆคนละ 2 หมื่น(รวมแปดหมื่น) เพื่อตนจะได้ครอบครองที่ดินแต่เพียงผู้เดียวก็ได้...การตกลงใดๆควรทำบันทึก ที่ทายาททุกคนลงลายมือชื่อรับรองไว้  เพื่อป้องกันปัญหาโต้แย้งกันในภายหลัง...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 12 ธ.ค. 2565, 09:50

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด