WebBoard :กฎหมาย|ทำสัญญาจ้างทำของ

ทำสัญญาจ้างทำของ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ทำสัญญาจ้างทำของ

  • 344
  • 2
  • post on 10 พ.ย. 2565, 03:38
เปิดอู่ซ่อมรถ มีรถของหน่วยงานราชการพวก เทศบาล อบต อบจ มาติดต่อซ่อมบ่อย แต่พอซ่อมเสร็จแล้วกว่าจะได้ค่าจ้างซ่อมรถก็นานมากประมาณ 4-5 เดือนถึงจะได้ค่าจ้างจากหน่วยงาน เลยอยากถามว่าตอนทางอู่เสนอราคาซ่อมไปจะสามารถทำสัญญาจ้างทำของแนบไปด้วยได้ไหม ในเนื้อหาสัญญาจะระบุว่าถ้าอู่ซ่อมรถเสร็จแล้วให้ทางหน่วยงานจ่ายเงินค่าซ่อมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ซ่อมรถเสร็จและพร้อมส่งมอบให้หน่วยงาน หากพ้น 15 วันไปแล้วทางอู่จะขอคิดค่าปรับเนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาชำระหนี้ได้ไหม อยากจะปรับสักวันละ 300 บาทจนกว่าจะนำเงินค่าซ่อมมาจ่าย หรือถ้าจะคิดเป็น % ของค่าซ่อมจะได้ไหมครับ อยากจะได้ค่าปรับที่เขาจ่ายเงินเราช้า ควรจะเรียกค่าปรับเขาเท่าไหร่จึงจะถูกกฎหมายครับ
โดยคุณ jn (xxx) 10 พ.ย. 2565, 03:38

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

The article is really good. I found here looking for a good article because my heart was empty. There are a lot of different articles, so reading them makes me feel a bit empty. Next time I want to read an article about 토토사이트 , please 

โดยคุณ 사설토토사이트 21 ธ.ค. 2565, 10:05

ความคิดเห็นที่ 1

กาารจ้างทำของ


  ตามข้อเท็จจริง  ก็สามารถทำสัญญาระบุไว้ให้ชัดเจนว่า  จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างทำของ ภายในกี่วัน นับแต่งานแล้วเสร็จ  สำหรับเบี้ยปรับ  ก็กำหนดไว้ได้ตามที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจริง  ถ้าเบี้ยปรับสูงเกินส่วน ศาลก็ปรับได้ตามเหมาะสม...แต่เรื่องแบบนี้  เป็นความรับผิดทางแพ่ง ถ้ามีการผิดสัญญา และเจรจาไม่ลงตัว  ก็ต้องฟ้องศาล  และคู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ มีระบบการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องเป็นไปตามระเบียบ  ตามระบบราชการ  การเบิกจ่าย คงล่าช้า กว่าปกติ  คงแก้ไขได้ลำบาก เพราะระบบมันเช่นนี้  มานาน นมแนวคำพิพากษาศาลฎีกา 7328/2541


ข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มในกรณีลูกหนี้ผิดนัดนั้นเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าในรูปของดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มขึ้นจากเดิม ดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มขึ้นนี้จึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 379 ซึ่งถ้าสูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจลดลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 แต่ที่ศาลอุทธรณ์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปียังไม่ถูกต้อง เพราะตามสัญญามีข้อตกลงจะชำระดอกเบี้ยตามปกติโดยไม่ผิดนัดในอัตราร้อยละ 14 และ 13.75 ต่อปีและถ้าผิดนัดจึงจะคิดเพิ่มขึ้นจากนี้ ดังนี้ จึงเป็นเบี้ยปรับเฉพาะส่วนที่เกินจากร้อยละ 14 และ 13.75 ต่อปี การลดลงจึงลดลงได้ต่ำสุดในอัตราร้อยละ 14 และ 13.75 ต่อปีจะลดลงให้ต่ำกว่านี้ไม่ได้
 
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 10 พ.ย. 2565, 14:10

แสดงความเห็น