WebBoard :กฎหมาย|ทรัพย์มรดก ในการยื่นร้องขอจัดการมรดก

ทรัพย์มรดก ในการยื่นร้องขอจัดการมรดก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ทรัพย์มรดก ในการยื่นร้องขอจัดการมรดก

  • 176
  • 1
  • post on 7 ก.ค. 2565, 10:35
ในการร้องขอจัดการมรดก มีเอกสารที่ต้องยื่น หลายรายการ หนึ่งในนั้นคือ "เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย" โดยจะรบกวนสอบถามว่า

 1) ในการยื่นขอจัดการมรดกในครั้งแรก ใส่เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ คือ หนังสือจำนองและโฉนดที่ดิน เพียงอย่างเดียว ภายหลังที่ศาลอนุญาตให้เป็นผู้จัดการมรดกมาทราบว่ามีทะเบียนปืนของผู้ตาย ผู้จัดการมรดกนั้นสามารถขายหรือโอนปืนนั้นได้เลยหรือไม่ หรือ ต้องร้องขอต่อศาลเพิ่มทรัพย์สิน

 2) หากพบว่ามีเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็น หนังสือจำนองและโฉนดที่ดิน และ ทะเบียนปืน ควรยื่นตั้งแต่แรกในการร้องขอศาลเป็นผู้จัดการมรดก ตั้งแต่แรกเลยดีที่สุด ใช่หรือไม่

 3) ปืนของผู้ตาย นี้ เอกสารที่ใช้ยื่นขอจัดการมรดก คือทะเบียนปืน อย่างเดียวหรือไม่ หรือต้องมีหลักฐานใดอีก

ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ สราวุธ (xxx) 7 ก.ค. 2565, 10:35

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การยื่นบัญชีทรัพย์มรดก/การจัดการมรดก

1) ในการยื่นขอจัดการมรดกในครั้งแรก ใส่เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ คือ หนังสือจำนองและโฉนดที่ดิน เพียงอย่างเดียว ภายหลังที่ศาลอนุญาตให้เป็นผู้จัดการมรดกมาทราบว่ามีทะเบียนปืนของผู้ตาย ผู้จัดการมรดกนั้นสามารถขายหรือโอนปืนนั้นได้เลยหรือไม่ หรือ ต้องร้องขอต่อศาลเพิ่มทรัพย์สิน

 2) หากพบว่ามีเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็น หนังสือจำนองและโฉนดที่ดิน และ ทะเบียนปืน ควรยื่นตั้งแต่แรกในการร้องขอศาลเป็นผู้จัดการมรดก ตั้งแต่แรกเลยดีที่สุด ใช่หรือไม่

 3) ปืนของผู้ตาย นี้ เอกสารที่ใช้ยื่นขอจัดการมรดก คือทะเบียนปืน อย่างเดียวหรือไม่ หรือต้องมีหลักฐานใดอีก
 ตอบ..1-2-3  การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อร้องขอเปฺ็นผู้จัดการมรดก  ไม่จำเป็นต้องระบุทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้ามรดกก็ได้  ผู้จัดการมรดก ก็สามารถจัดการมรดกของผู้ตายได้ทั้งหมด  แม้ไม่ระบุไว้ในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก มีแนวคำพิพากษาที่ วินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้แล้วอย่างชัดเจน  คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 686/2548 สามารถไปเปิดดูรายละเอียดได้ ใน  www.deka.go.th...เมื่อศาลสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดก  ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ที่สำคัญคือ  ต้องจัดทำบัญชัทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกให้ครบถ้วน ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก (ปพพ. ม.1728 (2) ) และบัญชีนั้นต้องทำต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน  ซึ่งต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดก (เช่นทายาท ที่มีสิทธิรับมรดก)  และต้องเรียกประชุมทายาท เพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แล้วเสร็จ  ภายในเวลาอันสมควร ซึ่งไม่ควรเกินหนึ่งปี นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย  ถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วน อาจจะถูกทายาทฟ้องร้อง หรือร้องให้ถอดถอนจากกาารเป็นผู้จัดการมรดกได้( ปพพ. ม.1731)
    สำหรับมรดกอาวุธปืน...    ปืนเป็นทรัพย์สินพิเศษที่มีทะเบียน  และผู้จะมีสิทธิครอบครอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายอาวุธปืน  ผู้จัดการมรดกไม่สามารถโอนให้ทายาทคนใดคนหนึ่ง  หรือขาย  ได้ทันที  เหมือนทรัพย์มรดกอื่นๆ   เพราะผู้รับโอนปืน  ต้องขออนุญาตการมีอาวุธปืน (แบบ ป.4) จากนายนายทะเบียนก่อน (นายอำเภอ)  ดังนั้น เรื่องที่ควรทำคือ แจ้งนายทะเบียน เรื่องมรดกอาวุธปืน     เพื่อขออำนาจการครอบครองปืนชั่วคราว ในระหว่างที่เจ้าของปืน(เจ้ามรดก) ถึงแก่ความตาย  ถ้าไม่แจ้งนายทะเบียน  อาจจะมีปัญหาตามมาได้  แม้ปืนจะมีทะเบียนถูกต้อง แต่ถ้าผู้ครอบครองไม่มีสิทธิครอบครอง (ครอบครองผิดมือ) ก็จะมีโทษทางอาญาได้...หรือแจ้งนายทะเบียนให้ประมูลขายอาวุธปืน  ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิซื้อปืน   เพื่อนำเงินจากการขายปืน  มาแบ่งปันทายาทก็ได้....ติดต่อสอบถามนายทะเบียน(นายอำเภอ) จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและปลอดภัย   ด้วยความปรารถนาดี ครับ..
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 8 ก.ค. 2565, 08:40

แสดงความเห็น