WebBoard :กฎหมาย|โอนที่ให้ลูกไป ต่อมาพ่อไปก่อหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิมายึดที่คืนจากลูกไหม

โอนที่ให้ลูกไป ต่อมาพ่อไปก่อหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิมายึดที่คืนจากลูกไหม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

โอนที่ให้ลูกไป ต่อมาพ่อไปก่อหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิมายึดที่คืนจากลูกไหม

  • 278
  • 1
  • post on 27 ธ.ค. 2564, 10:09

โอนที่ให้ลูก แล้วต่อมาพบว่าบริํทที่พ่อเป็นกรรมการมีหนี้สิน เจ้าหนี้สามารถยึดที่คืนจากลูกได้ไหม

โดยคุณ ขวัญชนก (xxx) 27 ธ.ค. 2564, 10:09

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ทรัพย์สินของบิดามารดา


  การโอนที่ดินให้บุตร  อาจจะถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องให้เพิกถอนการโอนได้   ถ้าการโอนที่ดินนั้นทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ที่กฎหมายเรียกว่า  "เพิกถอนการฉ้อฉล"  เรื่องนี้เป็นความรับผิดทางแพ่ง  เจ้าหนี้ต้องมีการฟ้องร้อง ตั้งเป็นรูปคดีขึ้นมาว่า การโอนที่ดินให้บุตรนั้น  ตนเสียเปรียบอย่างไร  อยู่ๆจะมายึดคืนคงไม่ได้  คงต้องมีการพิสูจน์กันยืดยาวพอสมควร  และการฟ้องร้อง เจ้าหนี้ต้องฟ้องร้องภายในหนึ่งปีที่ทราบเรื่ิองการโอนที่ดิน  ถ้าเจ้าหนี้ไม่เคยทราบเรื่องการโอนมาก่อนเลย  อายุความก็ต้องใช้สิบปีนับแต่วันโอนฯ  ก็แล้วข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป...

     ส่วนความรับผิดทางอาญา  อาจจะเกิดขึ้นได้  คือความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ตาม ปอ. ม.350 (โทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท)  คือถ้าเจ้าหนี้ได้ใช้ หรือจะใช้ สิทธิเรียกร้องทางศาล จึงโอนที่ดินไป (ทำนองโอนหนีหนี้)  ก็อาจจะเกิดความผิดขึ้นได้   แต่เป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้   แต่เจ้าหนี้ต้องแจ้งความดำเนินคดีภายในสามเดือน  นับแต่ทราบเรื่องการโอนที่ดิน  ถ้าไม่แจ้งความตามห้วงเวลานี้  คดีก็จะขาดอายุความ  ดังนั้นก็ใจเย็นคอยดูท่าทีฝ่ายเจ้าหนี้ไปก่อน ทำนองใจดีสู้เสือ อาจจะไม่มีอะไร  เกิดขึ้นก็ได้  ขอให้โชคดี ครับ


โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 28 ธ.ค. 2564, 15:00

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด