WebBoard :กฎหมาย|ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแบ่งมรดก

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแบ่งมรดก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแบ่งมรดก

  • 26
  • 1
  • post on 25 พ.ย. 2564, 19:57

ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแบ่งมรดกจากผู้จัดการมรดกเราควรทำเช่นไรครับ

โดยคุณ สุกิจ (xxx) 25 พ.ย. 2564, 19:57

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การแบ่งปันมรดก


  ในเมื่อมีผู้จัดการมรดก    ทายาทต้องให้ผู้จัดการมรดก  ทำสองเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก  คือ

  1  ผู้จัดการมรดกต้องทำบัญชีทรัพย์มรดก ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน และพยานต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกด้วย (และลงลายมือชื่อรับรอง) ตาม ปพพ . ม.1729 และจัดทำบัญชีเครือญาติที่มีสิทธิรับมรดก ด้วย

2.  ผู้จัดการมรดก  ต้องเรียกประชุมทายาท(ที่มีสิทธิรับมรดก) 

แบ่งปันมรดก   เป็นคำถามที่ไม่ชัดเจน  เพราะทายาทแต่ละราย แต่ละลำดับชั้น จะได้รับการแบ่งปันมรดก ไม่เท่าเทียมกัน  ต้องมีรายละเอียดชัดเจน  จึงจะตอบได้ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่....ถ้าเห็นว่าการแบ่งปันมรดกไม่ถูกต้อง  ต้องฟ้องร้องภายใน 5 ปี นับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุดลง ( ปพ ม.1733)

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 27 พ.ย. 2564, 10:29

ตอบความคิดเห็นที่ 1

การแบ่งปันมรดก


  ในเมื่อมีผู้จัดการมรดก    ทายาทต้องให้ผู้จัดการมรดก  ทำสองเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก  คือ

  1  ผู้จัดการมรดกต้องทำบัญชีทรัพย์มรดก ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน และพยานต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกด้วย (และลงลายมือชื่อรับรอง) ตาม ปพพ . ม.1729 และจัดทำบัญชีเครือญาติที่มีสิทธิรับมรดก ด้วย

2.  ผู้จัดการมรดก  ต้องเรียกประชุมทายาท(ที่มีสิทธิรับมรดก) เพื่อแบ่งปันมรดกตามสิทธิของทายาทแต่ละราย ควรประชุมและแบ่งปันมรดกให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปี นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย...การประชุม และแบ่งปันมรดก ต้องทำบันทึกไว้อย่างชัดเจน  ให้ทายาทลงลายมือชื่อรับรองด้วย....ถ้าผู้จัดการมรดก ไม่ดำเนินการตาม 1-2  ก็สามารถร้องศาลให้ถอดถอนผู้จัดการมรดกได้

   ตามคำถาม บอกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม  ในการแบ่งปันมรดก   เป็นคำถามที่ไม่ชัดเจน  เพราะทายาทแต่ละราย แต่ละลำดับชั้น จะได้รับการแบ่งปันมรดก ไม่เท่าเทียมกัน  ต้องมีรายละเอียดชัดเจน  จึงจะตอบได้ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่....ถ้าเห็นว่าการแบ่งปันมรดกไม่ถูกต้อง  ต้องฟ้องร้องภายใน 5 ปี นับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุดลง ( ปพ ม.1733)

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 27 พ.ย. 2564, 10:30

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด