เมาแล้วขับรอลงอาญา ต่อมาถูกจับขับเสพจะรอลงอาญาหรือไม่|เมาแล้วขับรอลงอาญา ต่อมาถูกจับขับเสพจะรอลงอาญาหรือไม่

เมาแล้วขับรอลงอาญา ต่อมาถูกจับขับเสพจะรอลงอาญาหรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เมาแล้วขับรอลงอาญา ต่อมาถูกจับขับเสพจะรอลงอาญาหรือไม่

คือลุงผมเมื่อสองเดือนที่แล้วช่วงสงกรานต์โดนจับเมาแล้วขับที่ต่างจังหวัด

บทความวันที่ 13 มิ.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 18596 ครั้ง


เมาแล้วขับรอลงอาญา ต่อมาถูกจับขับเสพจะรอลงอาญาหรือไม่


            คือลุงผมเมื่อสองเดือนที่แล้วช่วงสงกรานต์โดนจับเมาแล้วขับที่ต่างจังหวัด ศาลให้ประกันตัว แล้วรอลงอาญา เมื่อวันก่อนแกโดนจับข้อหาเสพขับที่ด่านในกทม. ร้อยเวรส่งฟ้องที่ศาลอาญารัชดา ประกันตัวออกมาสองหมื่นบาท แล้วรอนัดไปศาลอีกเดือนกรกฎาคม  ถ้าเป็นในกรณีนี้ ศาลท่านจะให้รอลงอาญาอีกไหมครับ หรือต้องติดคุก ลุงผมต้องจ้างทนายสู้คดีไหมครับ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
          เมื่อคดีก่อนในความผิดฐานขับเสพ ศาลพิพากษาว่าคุณลุงมีความผิดโดยกำหนดโทษจำคุกแต่รอการลงโทษไว้ คุณลุงจึงไม่ใช่ผู้ได้รับโทษจำคุกจริง ๆ มาก่อน คดีขับเสพคดีหลังนี้แม้จะได้กระทำภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้หรือไม่ก็ตาม ศาลมีอำนาจพิพากษาว่าคุณลุงมีความผิดโดยรอการลงโทษจำคุกไว้อีกก็ได้ หากเห็นเป็นการสมควร หรือจะพิพากษาลงโทษโดยนำโทษจำคุกที่รอไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลังนี้ ตาม ป.อ.มาตรา 56,58 นั้น

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 56
  ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้
           เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดนั้น ศาลอาจกำหนดข้อเดียวหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้
          (1) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าพนักงานและผู้กระทำความผิดเห็นสมควร
           (2) ให้ฝึกหัดหรือทำงานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
           (3) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดในทำนองเดียวกันอีก
           (4) ให้ไปรับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด
           (5) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดกระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดขึ้นอีก
           เงื่อนไขตามที่ศาลได้กำหนดตามความในวรรคก่อนนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามคำขอของผู้กระทำความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขข้อใด ตามที่กล่าวในวรรคก่อนที่ศาลยังมิได้กำหนดไว้เพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้

มาตรา 58  เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคำแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่า ภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระทโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลัง แล้วแต่กรณี
        แต่ถ้าภายในเวลาที่ศาลได้กำหนดตามมาตรา 56 ผู้นั้นมิได้กระทำความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรก ให้ผู้นั้นพ้นจากการที่จะถูกกำหนดโทษ หรือถูกลงโทษในคดีนั้น แล้วแต่กรณี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

อยากทราบว่า โดนคดีเมาแล้วขับ ศาสพิพากษา โทษปรับ รอลงอาญา2ปี ให้บำเพ็ญประโยชน์12ชม เป็นเวลา1 ปี เราสามารถขอใบสิ้นสุดคดีได้ตอนไหน จะมีประวัติติดตัวไหม แก้ได้ไหม กังวลเรื่องที่จะต้องไปสมัครงาน
โดยคุณ Beelakhod 25 ส.ค. 2562, 10:55

ความคิดเห็นที่ 4

ลูกชายอายุ15ปีเศษ โดนจับในข้อหาเมาขับแล้วขับ  ในช่วงวันปีใหม้ วัดปริมาณได้29 %  ใช้ตัวบุคคลประกัน    แต่น้องต้องไปรายงานตัวสถานพินิจเด็ก  วันที่ไปรายงานตัว. จนท. ต้องตรวจซี่แต่มันขึ้นสองขีด  เราไม่รู้หรอกค่ะว่าสารอะไร. ในสำนวนตำรวจเขียนส่งเมาแลัวขับ  แต่เจ้าหน้าที่สถานพินิจเขียนเพิ่มขึ้นคือเสพยาเสพติด แบบนี้ทางเราสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะ เจ้าหน้าที่สถานพินิจตรวจแต่ไม่ชี้แจง  การทำงานไม่เป็นธรรมกับลูกชาย  ที่เจ้าหน้าที่เรียกเพื่อเข้าระบบพื้นฟู. เพื่อที่จะเข้าทำตามระบบ.  แต่เรื่องมีอยู่ว่าลูกชายยังไม่ไปบำเพ็ญประโยนช์ ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ให้ทำ  แต่ทุกครั้งที่นัดก็ทำตาม   แบบนี้จะมีปัญหาหรือทางสถานพินิจจะส่งให่อัยการฟ้องศาลไหมค่ะ??   คือทางศาลตัดสินไม่ฟ้องค่ะ  

แต่ปัญหาคือล฿กชายไม่ได้บำเพ็ญประโยนช์  ถ้าเจ้าหน้าที่สั่งฟ่อง  แต่เขียนเพิ่มข้อหาเสพยาเสพติด  คุณแม่สามารถแก้ต่างข้อหานี้ได่ไหมค่ะ  หรือต้องร้องยุติธรรม  และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดดี.  ขอขอบพระคูณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ

โดยคุณ เอม 22 เม.ย. 2562, 09:55

ตอบความคิดเห็นที่ 4

ชุดตรวจที่ขึ้นสองขีดนั้น ถ้าเป็นเครื่องที่ไว้ตรวจสารเสพติด ก็แสดงว่าพบสรรเสพติดครับ ส่วนสารอะไรต้องไปตรวจอีกที เพราะเป็นการยืนยันเบื้องต้นว่าพบสารเสพติด การแจ้งความตอนแรกเมาแล้วขับ แต่มาตรวจพบทีหลังก็สามารถเขียนเพิ่มได้ตามระเบียบ ถ้าคุณคิดว่าลูกชายไม่เสพก็สามารถร้องเรียนได้ครับ การไม่ไปบำเพ็จประโยชน์ศาลก็จะมีหมายนัดต้องขึ้นแถลงต่อศาลพร้อมกับคุณ และแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุที่ขาด ถ้าฟังแล้วเห็นสมควรก็จะสั่งขยายเวลาได้ แต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็อาจจะถูกจำคุก หากไม่มาตามหมายที่ได้รับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 6 พ.ค. 2562, 16:12

ความคิดเห็นที่ 3

 อยากถามว่า ถูกจับเมาแล้วขับ แต่ไปรายตัวครั้งเดวและยังบำเพ็ญไม่ครบจะมีปัญหาอะไรมั้ย

โดยคุณ 23 ธ.ค. 2558, 16:52

ความคิดเห็นที่ 2

คือผม อยากสอบถามว่า ต้นปีที่แล้ว ผมโดนจับข้อหา เมาแล้วขับ รอลงอาญา1ปี แล้วเมื่อเดือนที่แล้ว ผมโดนจับ ข้อหาเดิม คือ ผมถูกจับครั้งที่2 ในเวลา 1ปี ที่ศาลรอลงอาญา คือผมอยากทราบว่า ผมจะโดนจับติดคุก ป่าวครับ ช่วยชี้ทางด้วยครับ

โดยคุณ 11 ก.พ. 2558, 15:31

ความคิดเห็นที่ 1

 ถูกจับขับเสพศาลตัดสินให้รอลงอาญาระหว่างรอลงอาญาตำรวจมาที่บ้านถูกจับใบกระท่อมต้องติดคุกไหมครับ

โดยคุณ sombat360 12 ม.ค. 2558, 19:56

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก