การปรับโครงสร้างหนี้|การปรับโครงสร้างหนี้

การปรับโครงสร้างหนี้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การปรับโครงสร้างหนี้

ปัจจุบันแนวโน้มหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินและนอกระบบมีแนวโน้มสูง

บทความวันที่ 12 พ.ย. 2558, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 29605 ครั้ง


การปรับโครงสร้างหนี้


          ปัจจุบันแนวโน้มหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินและนอกระบบมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจลดน้อยถอยลง การทำธุรกิจแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาได้ จะต้องมีการชำระหนี้กันเป็นอย่างอื่น เช่น การขอขยายระยะเวลาในการชำระหนี้หรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่า “ผ่อนเวลา” การชำระหนี้บางส่วน การตีหลักประกันใช้หนี้เจ้าหนี้ เป็นต้น ในทางปฏิบัติสถาบันการเงินเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ทั่วไป มีวิธีการในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อยู่ 2 แบบ คือ
1. เป็นการแปลงหนี้ใหม่
2. ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่
การแปลงหนี้ใหม่
          - หนี้เดิมระงับและคู่สัญญาผูกพันกันตามหนี้ใหม่
          - กรณีที่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหนี้ เช่น เพิ่มจำนวนหนี้ที่ลูกหนี้ต้องรับผิดและเปลี่ยนประเภทหนี้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 6788/2552)
ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่
           - หนี้เดิมไม่ระงับ
            - การรับสภาพหนี้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 393/2550)
            - เปลี่ยนแปลงการชำระหนี้
            - เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
            - ไม่เปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของหนี้ ( คำพิพากษาฎีกาที่ 6473/2553, คำพิพากษาฎีกาที่ 2389/2553)
หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
           - ต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นเจ้าหนี้มีหลักประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน
           - จำนวนหนี้ของแต่ละเจ้าหนี้
           - ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจำนวนหนี้
           - ได้รับชำระหนี้มากกว่าการบังคับคดีกับทรัพย์สิน
           - ลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันนำมาหักจากจำนวนหนี้
ประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
           1. ทำให้หนี้สินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ยังไม่เป็นหนี้เสียและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไว้ได้
           2. เป็นการให้โอกาสลูกหนี้ แก้ไขปัญหาของตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด
           3. ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทนายความ และค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีทางแพ่ง
           4. เป็นการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
หนี้ที่ไม่ควรปรับโครงสร้างหนี้ มีดังต่อไปนี้
           1. หนี้ที่เกิดจากการทุจริต คดโกง
           2. ลูกหนี้หมดความสามารถในการชำระหนี้
           3. กรณีลูกหนี้ตาย ทายาทไม่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการชำระหนี้
           4. หนี้ที่เล็งเห็นอยู่แล้วว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถชำระหนี้หรือกิจการไม่มีโอกาสฟื้นฟูได้
การประนีประนอมในศาลและนอกศาล
            การทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเองนอกศาล หรือประนีประนอมยอมความกันในคดีที่เจ้าหนี้ฟ้องเฉพาะลูกหนี้และศาลพิพากษาตามยอม มีผลเหมือนกันคือ ทำให้หนี้เดิมระงับไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 852 (คำพิพากษาฎีกาที่ 4235/2547,คำพิพากษาฎีกาที่ 6479/2551, คำพิพากษาฎีกาที่ 1732/2550)
           ดังนั้น  เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้ต้องพิจารณาว่า จะให้โอกาสลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ขยายเวลาในการชำระหนี้หรือไม่ ถ้าให้โอกาสลูกหนี้ ลูกหนี้ก็จะมีโอกาสหาเงินมาชำระหนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปฟ้องคดีต่อศาลเป็นคดีแพ่ง  เพราะการฟ้องศาลเป็นคดีแพ่ง สิ่งแรกที่ต้องเสียหายคือสูญเสียความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้  สิ่งที่ตามมาคือเสียเงินค่าวางศาล  เสียเงินค่าทนายความ  และเสียเวลาในการดำเนินคดี ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ปี เมื่อจบคดีในชั้นศาลแล้ว ก็ต้องไปสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งเป็นเรื่องยาก หลังจากนั้นต้องไปยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายทอดตลาด ซึ่งในทางปฏิบัติก็หาคนซื้อทรัพย์ได้ยาก  กว่าจะได้เงินคืนเจ้าหนี้อาจตายไปก่อนแล้วก็ได้  วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จึงน่าจะมีประโยชน์ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับ
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16

ขอความรุ้งหน่อยคะ   

ดิฉันค้างชำระ   ค่าโครงการบ้าน

ยอด  1 แสน 9 หมื่นกว่าบาท


ปกติผ่อนชำระทุกเดือน   เนื่องจากสถานการณ์โควิด  ตกงาน    จึงขอชำระน้อยกว่าปกติ    ตามสัญญา ผ่อนงวดละ 4000    ไม่มีงานทำ  ขอผ่อน  1000-2000   ต่อเดือน   ส่งไปไม่กี่เดือนเจ้าหนี้ขอทำสัญญาใหม่   จากผ่อน 4000 (ไม่คิดดอก)  เป็นผ่อน 3000 ต่อเดือน  (ต้น 1000 ดอก2000)


ขอลดดอก ทางเจ้าหนี้ไม่ยอม จึงให้ทนายส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาหนี้  และจะฟ้อง


อยากทราบว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง  กลัวศาลสั่งยึดบ้านที่กำลังผ่อนธนาคารอยู่ค่ะ  


สองคนแม่ลูก  รับจ้างทั่วไป ส่งลูกเรียนประถม

จะไม่มีที่อยู่อาศัย  จะทำไงดีคะ

โดยคุณ มาริษา คงอินทร์ 7 ธ.ค. 2564, 18:57

ความคิดเห็นที่ 15

เป็นหนี้บัตรเครดิตประมาณ150000อยากปรับโครงสร้างหนี้ต้องทำยังไงค่ะ

โดยคุณ Su 18 ต.ค. 2562, 21:46

ตอบความคิดเห็นที่ 15

ติดต่อธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 21 พ.ย. 2562, 16:11

ความคิดเห็นที่ 14

ติดหนี้บัตรเครดิตหลายใบ 

ตอนนี้ไม่ส่งสองใบ  6 เดือน แล้ว  ธนาคารส่งหมายศาลมาให้ แล้ว 1ใบ เพื่อไปขึ้นศาล 

ส่วนใบที่สอง กำลังต่อรองกันอยุ่ 


และยังมี ยอดอีก 3 ใบ ที่กำลังส่งอยู่่ แต่ไม่ไหวแล้ว เพราะต้องออกจากงาน

ดิฉันจะหยุดส่ง ที่ละใบ หรือ ว่าหยุดทั้งสามใบเลย ดีค่ะ

  โดยคุณ โศรดา พิกุลทอง 5 ส.ค. 2562, 14:01

ตอบความคิดเห็นที่ 14

แล้วแต่ความประสงค์ค่ะ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 13 ก.ย. 2562, 10:00

ความคิดเห็นที่ 13

สวัสดีค่ะ 
รบกวนสอบถามค่ะ กู้ธนาคารมาจำนวนหลักล้าน ใช้บุคคลค้ำประกัน แต่มีเหตุสุดวิสัยต้องลาออกจากงาน ทำให้คุณสมบัติในการกู้สินเชื่อนั้นหมดลง ทำให้ธนาคารต้องปรับดอกเบี้ยในการผ่อนชำระเพิ่มขึ้น อีก 1 เท่าตัว ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมาก และตัวดิฉันเองเกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากดอกเบี้ย ดิฉันควรทำเช่นไรคะ ตอนนี้หนี้ยังอยู่ในสถานะปกติค่ะ ประเด็นคือดิฉันควรทำอย่างไรให้สามารถตกลงกับธนาคารให้สามารถผ่อนหนี้ในอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมได้ และไม่กระทบผู้ค้ำประกันได้คะ ไม่อยากรอให้ปัญหาเกิดก่อน และไม่ต้องการให้หนี้เสียค่ะรบกวนด้วยค่ะ
โดยคุณ วาสนา 3 ส.ค. 2562, 07:13

ความคิดเห็นที่ 12

ขอปรึกษาคุณทนายคะ 

ดิฉันทำการปรับโครงสร้างหนี้รถยนต์ แต่ช่วงนี้รายได้ไม่เหมิอนเดิม ทำให้เข้างวดที่ 3 ครบกำหนดจะจ่าย แต่จะได้เงินวันที่ 30 ไฟแนนซ์มาทวงค่างวดรถหน้าบ้าน เขาบอกถ้าจ่ายวันที่ 30 ต้องจ่าย 4 งวดเลย ทั้งที่ก่อนหย้านั้นก็เคยค้าง 4 งวด แล้วจ่ายทีละ 1 ทีละ 1 ทีนี้ก็ขอผ่อนผันไม่ได้ เครียดมากคะ ขอคำแนะนำด้วยคะ คุณทนาย

โดยคุณ palida_m 28 มิ.ย. 2562, 17:56

ความคิดเห็นที่ 11

เป็นหนี้ ธนาคารกสิกร 40000บาท ดอกเบี้ย10000บาท รวม50000

มีเจ้าหน้าที่โทรมาให้ปรับโครงสร้างหนี้ อันนี้ผมควรทำอย่างไรดีครับ

โดยคุณ สหวัฒน์ นามเดช 9 พ.ค. 2562, 07:46

ความคิดเห็นที่ 10

ผมกู้เงินธนาคารออมสินแล้วศาลพิพากษาอายุความจะหมดแต่ยังส่งเงินไม่หมด(ส่งตลอด)สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ขยายเวลาได้ไหมครับ

โดยคุณ ไพฑูรย์ 7 ก.พ. 2562, 16:07

ตอบความคิดเห็นที่ 10

หากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ ก็สามารถเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อขอทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาว่ามีนโยบายให้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างได้หรือไม่

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 21 ก.พ. 2562, 11:13

ความคิดเห็นที่ 9

อยากปรึกษาคะว่าควรทำอย่างไร

เป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบได้มีการปรับโครงสร้างหนี้กับบัตรนั้นๆแล้วแต่ปรับได้้2-3เดือนบริษัทแจ้งให้ออกจากงานอายุก็57แล้วต้อนนี้โดนหมายศาลใบแรกชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า2000บาทต่อเดือนใบที่2ตกลงกันไม่ได้รอศาลพิจารณาอยากทราบว่าเราจะจ่ายให้หมดที่ละใบได้ไหมเพราะถ้าให้จ่ายพร้อมกันทุกใบเราคงไม่ไว้(เราไปศาลทุกครั้งที่มีหมายศาลมา) 

โดยคุณ Sawanee 23 ธ.ค. 2561, 12:34

ตอบความคิดเห็นที่ 9

แนะนำให้มีแล้วจ่ายเงินสดทีเดียวของแต่ละธนาคาร เพื่อขอลดยอดหนี้ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ม.ค. 2562, 10:41

ความคิดเห็นที่ 8

อยากจะเอาโฉนดที่ดินไปกู้เงินมาปิดบัตรเคดิสตอนเสียประวัติเครดิสแห่งมีหมายศาลมาให้ชำระและถ้าปิดบัญชี10000กว่าๆและจะไปปิดไฟแนนรถยนต์เอาเล่มมากู้ใหม่และจะชำระถูกๆแบบระยะยาวแล้วเอาโฉนดออก  แต่ติดที่ว่าโฉนดเป็นชื่อแม่ยังไม่ได้โอนชื่อเป็นของตน.....อยากทราบว่าผมจะทำวิธีนี้ดีไหมคับ'.....ช่วยตอบกลับและแนะนำด้วยคับตอนนี้เครียดคิดมาก นอนก็ไม่หลับ

โดยคุณ เฉลิมคุ้มภัย 6 ก.พ. 2561, 12:20

ความคิดเห็นที่ 7

รบกวนสอบถามคะ

คือดิฉันไปยื่นกู้เงินกับทางธนาคารออมสินกู้สินเชื่อเพื่อมาสร้างบ้านแต่เป็นสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค เดือนเมษายน 60 และตัวดิฉันเป็นผู้กู้และคนค้ำคือสามีและเอาที่ดินของสามีเข้าจดจำนอง ยื่นกู้ก่อนจดทะเบียนและไปจดทะเบียนต้น พ.ค 60 และงินกู้อนุมัติ กลางเดือน พ.ค 60 มีการลงลายมือและจดจำนองในวันที่15 พ.ค 60 และจ่ายชำระงวดแรกเดือนมิ.ย 60แล้ว โดยดิฉันจ่ายเงินไปครึ่งนึ่งของการชำระแต่ละงวด และทางสามีขอหย่าภายในต้นเดือนหน้า ก.ค 60 แต่เขาจะรับหนี้สินไว้แต่เพียงผู้เดียว ดิฉันจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ชัดเจนในทางเอกสารการกู้ยืมที่จะเป็นหลักฐานว่าเขาจะรับหนี้สินเพียงฝ่ายเดียวได้คะ เพราะระยะการกู้ยืมใช้เวลาชำระ20ปี แต่เขามาขอหย่าก่อน

โดยคุณ Kaning 23 มิ.ย. 2560, 07:12

ความคิดเห็นที่ 6

รบกวนสอบถามครับ


รีไฟแนนท์บ้านไม่ผ่าน  เหตุผลเพราะแบลคลิส

มีวิธีทางไหนบ้างครับ

ถึงจะผ่าน..ต้องการเอาเงินไปปิดบัตรให้หมด

จะได้จ่ายด้านเดียว


    ขอบคุณครับ

โดยคุณ ต้น อนุรักษ์ 14 พ.ค. 2560, 20:23

ความคิดเห็นที่ 5

เป็นหนี้บัตรเครดิจกับบัตรกดเงินสดของแบ้งสีเขียว พอดีมีเงินของลูกค้าฝากจ่ายค่าสินค้าโอนเข้ามาในบัญชี  แต่ธนาคารทำการตัดเงินออกจากบัญชีหมดเลย แบบนี้ทำอย่างไรได้บ้างค่ะ เพราะไม่เคยได้รับการติดต่อจากธนาคาร แล้วโทรไปสอบถามกับธนาคารสีเขียวเขาบอกว่ารอติดต่อกลับ เข้าใจว่าเปนหนี้ก็ต้องใช้ แต่ทางคุณเล่นตัดจนหมดบัญชีเลย 

โดยคุณ Meow Meow Meow 7 เม.ย. 2560, 15:03

ตอบความคิดเห็นที่ 5

กรณีตามปัญหา  เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น ตามปพพ.มาตรา 1546 ถือว่าท่านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร มีสิทธิกำหนดที่อยู่ของบุตรได้ หรือเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามปพพ.มาตรา 1567

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 11 พ.ค. 2560, 13:58

ความคิดเห็นที่ 4

อยากทราบเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้

1. กรณีรายได้มีไม่พอจ่ายชำระหนี้ในแต่ละเดือน  เราขอทำเรื่องปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เราได้ไหม เพื่อให้ลดยอดในการชำหนี้ลง  และจะต้องดำเนินการอย่างไร่

2. ถ้าเราทำเรื่องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว  เครดิตเราเสียหรือไม่

โดยคุณ ดรีม 30 มี.ค. 2560, 10:24

ความคิดเห็นที่ 3

 เป็นหนี้บัตรเคดิต กสิกร ยอดรวม 2 แสนบาท ได้รับหมายเรียกจากศาลให้ไปขึ้นศาล แต่ช่วงนี้ตกงานไม่มีเงินไกล่เกลี่ย หรือชำระหนี้ควรต้องทำอย่างไร และถ้าไม่ไปขึ้นศาลจะมีผลอย่างไร

โดยคุณ ไพฑูรย์ อินเอี่ยม (สมาชิก) 13 ธ.ค. 2559, 19:13

ความคิดเห็นที่ 2

 สวัสดีค่ะ

ดิฉันมีเรื่องจะขอปรึกษาเกี่ยวกับการขอปิดบัญชีกับธนาคาร ยู โอ บี

ดิฉันเป็นหนี้ ธนาคารยู โอ บี ประมาณ  210,000   บาท

มีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โทรมาคุยและบอกว่า ธนาคารให้ยอดอนุมัติ ปิดบัญชีที่ 160,000 บาท  แต่เขาจะช่วยคุยให้ปิดที่ยอด  150,000  บาท แล้วขอเอกสารทุกอย่างไปตามที่เขาต้องการใช้   เวลาผ่านไป  ประมาณ 1 สัปดาห์  มีเจ้าหน้าที่อีกคนโทรมา แล้วแจ้งว่าธนาคารไม่อนุมัต   

แต่อนุมัติยอดปิดบัญชีเป็น  200,000  บาทเท่านั้น   แล้วที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่คนแรกบอกว่า 160,000   บาทอนุมัติแล้วคืออะไร   เราสามารถร้องเรียนหรือทำอะไรได้บ้างค่ะ

เพราะเป็นการคุยทางโทรศัพท์  ดิฉันก็ไม่ได้บันทึกเสียงอะไรไว้เลยค่ะ   และตอนนี้มีเจ้าหนี้ที่โทรมาหลายครังถามว่าจะจ่ายไหม  ดิฉันก็ตอบไปว่าไม่มีเงินปิดยอดสูงขนาดนี้น  มีแค่  150,000  บาทที่สามารถจ่ายได้   ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าเดี่ยงจะส่งเรื่องฟ้องตามระบบค่ะ

คำถาม  ธนาคารจะฟ้องเมื่อไหรค่ะ   ดิฉันต้องทำอย่างไรบ้าง และทำไมตอนแรกธนาคารแจ้งอนุมัตให้ปิดที่ 160,000  บาทได้  แต่พอจะปิดกลับบอกว่า  200,000  บาท   มีแนวทางช่วยเหลือหรือแก้ไขอะไรได้บ้างไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ Kochaporn (สมาชิก) 13 ก.ย. 2559, 16:36

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก