WebBoard :กฎหมาย|สัญญาซื้อขายที่ดิน

สัญญาซื้อขายที่ดิน

Header Background Image

สัญญาซื้อขายที่ดิน

  • 2131
  • 2
  • post on 8 ก.ย. 2554, 14:18

ดิฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดิน ดังนี้ เมื่อปี 2533  นาย ก ได้ทำหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน นส3 ก บางส่วน กับ นาย ข โดยทำสัญญาซื้อขายกันเอง ไม่ได้ไปทำที่สำนักงานทีดิน  โดยในสัญญาระบุว่า นาย ข ได้รับเงินจำนวน 5,000 บาท และจะโอนที่ดินให้นาย ก เมื่อแบ่งแยกเรียบร้อยแล้ว จนกระทั่งปัจจุบัน ปี 2554 นาย ข ก็ยังไม่ได้ไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดินและโอนที่ดินให้นาย ก กรณีแบบนี้ หนังสือสัญญาซื้อขายยังสามารถใช้ได้หรือไม่ และสัญญาซื้อขายมีอายุกี่ปี

โดยคุณ น้ำฝน (202.29.xxx.xxx) 8 ก.ย. 2554, 14:18

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

แม้หนังสือสัญญาซื้อขายดังกล่าว จะระบุชื่อสัญญาว่าเป็นหนังสือสัญญาซื้อขาย แต่เมื่อมีข้อตกลงในสัญญาว่า จะโอนที่ดินพิพาทให้แก่นาย ก. (ผู้ซื้อ) เมื่อมีการแบ่งแยกที่ดินแล้ว อันมีลักษณะจะส่งมอบที่ดินกันไม่ภายหลัง จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าคู่สัญญามีเจตนาจะไปโอนที่ดินทรัพย์สินที่ซื้อขายกันในภายหลัง มิได้มีเจตนาจะให้กรรมสิทธิ์โอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อทันทีในวันทำสัญญา หนังสือสัญญาซื้อขายระหว่างนาย ก. กับนาย ข. จึงเป็นสัญญาซื้อขาย ซึ่งเพียงแต่ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดตามสัญญา ก็ย่อมเรียกร้องให้บังคับระหว่างกันได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 วรรค 3 (เทียบเคียงฎีกา 3255/2545, 1951/2535)

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 13 ก.ย. 2554, 11:06

ความคิดเห็นที่ 1

เป็นสัญญาจะซื้อจะขาย   เพราะมีเงื่อนไขระบุว่าจะโอนต่อเมื่อแบ่งแยกที่ดินเรียบร้อยแล้ว  จึงใช้บังคับได้ตลอดไป  ใช้ยันหรือต่อสู้กับคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญาได้ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน (สมาชิก) 8 ก.ย. 2554, 15:51

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด