WebBoard :กฎหมาย|สัญญาเช่าหอพัก

สัญญาเช่าหอพัก

Header Background Image

สัญญาเช่าหอพัก

  • 1122
  • 1
  • post on 31 พ.ค. 2553, 16:03

กรณีที่ทำสัญญาหอพัก  มีกำหนด 6 เดือน  ทำสัญญาไว้เพียงฉบับเดียว  แต่อาศัยอยู่ไม่ครบตามกำหนดเวลา  อยู่ได้เพียง 2 เดือน  เงินมัดจำ 4000 บาท  เมื่ออยู่จนครบเดือนที่สอง ได้แจ้งย้ายออก  แต่ว่าผู้ให้เช่าจะเก็บเงินค่าเช่าเดือนที่จะออกด้วย  ซึ่งทางผู้เช่าเองยินยอมให้หักเงินมัดจำทั้งหมด  แต่ผู้ให้เช่าไม่ยอม  จะให้จ่ายค่าเช่าด้วย  การณีนี้  หากฟ้องร้องกันใครจะเป็นฝ่ายชนะ  ถ้าหากว่ามีระบุไว้ในสัญญาว่าจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าเดือนสุดท้ายที่อยู่ก่อนครบกำหนดอีก หากไม่จ่ายจะไม่ยินยอมให้ย้ายของออก  ผู้เช่ามีสิทธิแจ้งความฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวได้หรือไม่

โดยคุณ อลิษา (203.157.xxx.xxx) 31 พ.ค. 2553, 16:03

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

1. หากสัญญาเช่าได้ระบุว่า ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าเดือนสุดท้ายที่อยู่ก่อนครบกำหนด กรณีดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ให้หักเอาจากเงินมัดจำนั้นชำระค่าเช่าในเดือนที่ออกดังกล่าวแล้ว ทางผู้ให้เช่าก็ต้องนำเงินมัดจำนั้นมาหัก ย่อมไม่มีสิทธิมาเรียกร้องให้ท่านชำระค่าเช่าในเดือนที่ออกนั้นอีก เพราะถือว่าข้อสัญญาดังกล่าว เป็นข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่ผู้ให้เช่าเรียกร้องหรือกำหนดให้ท่าน ซึ่งเป็นผู้เช่าต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา กรณีจึงถือว่าข้อสัญญาดังกล่าว เป็นข้อตกลงให้สิทธิแก่ผู้ให้เช่าเรียกร้องหรือกำหนดให้ท่านซึ่งเป็นผู้เช่าต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา กรณีจึงถือว่า ข้อสัญญาดังกล่าว เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 8(5)
2. หากมีการฟ้องร้องเรียกค่าเช้านั้น ท่านก็ย่อมมีสิทธิยกข้อต่อสู้ในเรื่องที่สัญญาดังกล่าวมีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ท่าน อันเป็นเหตุให้ท่านต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญาเสนอต่อศาลได้ โดยท่านก็มีโอกาสที่จะชนะคดีได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 3 มิ.ย. 2553, 17:08

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด