WebBoard :เตือนภัย|ประกันสังคมเตรียมเพิ่มสิทธิสำหรับบุตร

ประกันสังคมเตรียมเพิ่มสิทธิสำหรับบุตร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ประกันสังคมเตรียมเพิ่มสิทธิสำหรับบุตร

  • 483
  • 0
  • post on 1 มี.ค. 2561, 11:49

ความจำเป็นในการดำรงชีพ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐในการปรับโครงสร้างประชากรของประเทศ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับนโยบายสนับสนุนประชากรของประเทศ ให้มีบุตรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรที่กำลังลดลงรวมถึงสร้างกำลังแรงงานในอนาคต สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการวางนโยบายพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐและของกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตน มีการพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้แรงงาน สร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง โดยการพัฒนาด้านสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมให้มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสำหรับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมากขึ้น ทั้งนี้ได้ เพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตร จาก เดิมผู้ประกันตนหญิง มีสิทธิได้รับค่าคลอดไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาจ่าย ครั้งละ 13,(ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเพื่อนำร่างกฎกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อประกาศใช้ต่อไป)

ssogoth


โดยคุณ น้ำฝน แก่นเจริญ (61.19.xxx.xxx) 1 มี.ค. 2561, 11:49

แสดงความเห็น