ผู้บริโภคร้องสคบ.ได้ประโยชน์อะไร|ผู้บริโภคร้องสคบ.ได้ประโยชน์อะไร

ผู้บริโภคร้องสคบ.ได้ประโยชน์อะไร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้บริโภคร้องสคบ.ได้ประโยชน์อะไร

  • Defalut Image

ผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการแล้วไม่พึงประสงค์ร้องเรียน สคบ.ได้

บทความวันที่ 29 พ.ย. 2562, 10:58

มีผู้อ่านทั้งหมด 363 ครั้ง


ผู้บริโภคร้องสคบ.ได้ประโยชน์อะไร

              ผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการแล้วไม่พึงประสงค์ร้องเรียน สคบ.ได้  ได้ประโยชน์หลายอย่างทั้งเป็นข่าวและเจ้าหน้าที่สคบ.บริการดีจะเรียกคู่กรณีมาพูดคุยกันและไกล่เกลี่ยหากตกลงกันได้ผู้บริโภค  ก็ได้รับความเป็นธรรม หากตกลงกันไม่ได้ผู้บริโภค ก็จะได้พยานหลักฐานเพิ่มจากการที่เจ้าหน้าที่ได้เรียกคู่กรณีมาตรวจสอบและทำบันทึกไว้ หลังจากนั้นถ้าตกลงกันไม่ได้ ผู้บริโภคก็สามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปเป็นพยานฟ้องร้องเป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลได้ และยังอ้างเจ้าหน้าที่เป็นพยานได้ หรือจะให้สคบ.ฟ้องแทนผู้บริโภคก็ได้ แต่ต้องใช้เวลานานเพราะบุคลากรมีน้อยต้องเห็นใจ สคบ.ด้วย

สคบ. ช่วยเหลือผู้บริโภคได้อย่างไร
-  รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินการ
-  ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
-  สนับสนุนหรือทำการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น เพื่อที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้บริโภคได้ตรงกับปัญหาและความต้องการ
-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้าหรือบริการผู้บริโภคควรจะได้ เรียนรู้และเข้าใจปัญหาตลอดจนวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง เพื่อที่จะได้สามารถคุ้มครองตนเองในเบื้องต้น
- ดำเนินการเผยแพร่วิชาการ
-  ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด และใช้ทรัพยากร ของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
-  ประสานงานกับส่วนงานราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมส่งเสริม หรือกำหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย
ที่มา : http://www.ocpb.go.th/more_news.php?cid=6&filename=index

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก