ประกาศกฎหมายที่แก้ไขใหม่ และมีผลบังคับใช้|ประกาศกฎหมายที่แก้ไขใหม่ และมีผลบังคับใช้

ประกาศกฎหมายที่แก้ไขใหม่ และมีผลบังคับใช้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ประกาศกฎหมายที่แก้ไขใหม่ และมีผลบังคับใช้

  • Defalut Image

ประกาศกฎหมายที่แก้ไขใหม่ และมีผลบังคับใช้

บทความวันที่ 17 เม.ย. 2562, 13:52

มีผู้อ่านทั้งหมด 2089 ครั้ง


ประกาศกฎหมายที่แก้ไขใหม่  และมีผลบังคับใช้

1 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/1.pdf
2 พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/2.pdf

3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/3.pdf
4 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/4.pdf
5 พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/5.pdf
6 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/6.pdf
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/7.pdf
8 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/8.pdf
9 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/9.pdf
10 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/10.pdf
11 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/11.pdf
12 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/12.pdf
13 พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/13.pdf
14 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/14.pdf
15 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
www.decha.com/file_upload/2019-April-17/15.pdf

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก