เป็นหนี้แต่อ้างว่าใช้หนี้หมดแล้ว|เป็นหนี้แต่อ้างว่าใช้หนี้หมดแล้ว

เป็นหนี้แต่อ้างว่าใช้หนี้หมดแล้ว

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เป็นหนี้แต่อ้างว่าใช้หนี้หมดแล้ว

  • Defalut Image

การต่อสู้คดีแพ่งจะต้องให้การปฏิเสธให้ชัดเจน ถ้าปฏิเสธไม่ชัดเจนหรือให้การไม่ถึงเช่นกรณีจำเลย

บทความวันที่ 25 มี.ค. 2562, 14:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 953 ครั้ง


เป็นหนี้แต่อ้างว่าใช้หนี้หมดแล้ว

               การต่อสู้คดีแพ่งจะต้องให้การปฏิเสธให้ชัดเจน ถ้าปฏิเสธไม่ชัดเจนหรือให้การไม่ถึงเช่นกรณีจำเลยไม่ได้ซื้อสินค้าหรือไม่ได้รับสินค้าจากโจทก์หรือได้รับไม่ครบถ้วน ก็ต้องให้การให้ชัดเจนพร้อมเหตุผลแห่งการปฏิเสธถ้าไม่ได้ให้การถึงก็แสดงว่ายอมรับว่ามีการซื้อสินค้าจากโจทก์ถูกต้องแล้วการที่จำเลยต่อสู้คดีว่าจำเลยชำระหนี้แล้วภาระการพิสูจน์ต้องตกอยู่กับจำเลย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4223/2561 
           โจทก์บรรยายฟ้องกล่าวอ้างวันเวลาที่โจทก์จำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาซื้อขาย จำนวน และราคาสินค้าต่อหน่วย โดยโจทก์ส่งมอบและจำเลยที่ 1 ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่จำเลยที่ 1 ชำระค่าสินค้าแก่โจทก์เพียงบางส่วนพร้อมกับแนบเอกสารใบรับรองการรมควันยา รายการบรรจุหีบห่อ ใบกำกับภาษีและใบตราส่งมาท้ายคำฟ้องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องด้วย จำเลยทั้งสองมิได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ซื้อสินค้าจากโจทก์ในจำนวนและราคาตามฟ้องหรือไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน คงให้การต่อสู้เพียงว่าจำเลยทั้งสองไม่มีหนี้ค้างชำระค่าสินค้าแก่โจทก์ตามฟ้อง  และอ้างรายละเอียดในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขนส่งและวิธีการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างกันว่า จำเลยทั้งสองจะใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในแต่ละครั้งที่ได้รับสินค้าที่โจทก์ส่งมา  หากจำเลยทั้งสองยังคงมีหนี้ค้างชำระโจทก์ตามคำฟ้องโจทก์คงไม่ขายสินค้าและส่งสินค้าให้แก่จำเลยทั้งสองรอบต่อมาอย่างแน่นอน เมื่อตามคำให้การของจำเลยทั้งสองต่อสู้เพียงว่าจำเลยทั้งสองไม่มีหนี้ค้างชำระแก่โจทก์จึงต้องถือว่าจำเลยทั้งสองยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์ที่ว่า จำเลยที่ 1 สั่งซื้อและได้รับมอบสินค้าครบถ้วนตามจำนวนราคาที่โจทก์บรรยายฟ้องในคำฟ้องแล้ว คดีไม่มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ส่งมอบสินค้าและจำเลยที่ 1 ได้รับมอบสินค้าครบถ้วนตามจำนวนที่โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่
          สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนเมื่อจำเลยที่ 1 ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าที่ตนได้ซื้อไว้แล้วก็ต้องใช้ราคาตามข้อสัญญาซื้อขายแก่โจทก์ผู้ขาย โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ 1 ค้างชำระค่าสินค้าที่ได้รับจากโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ชำระสินค้าให้แก่โจทก์เพียงบางส่วน การที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้างว่าไม่มีหนี้ค้างชำระแก่โจทก์ตามฟ้อง จำเลยทั้งสองจึงภาระการพิสูจน์ให้ได้ความตามข้ออ้าง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก