ไลฟ์สดขายบุหรี่เถื่อน ปรับ 11 ล้านและมีโทษจำคุก|ไลฟ์สดขายบุหรี่เถื่อน ปรับ 11 ล้านและมีโทษจำคุก

ไลฟ์สดขายบุหรี่เถื่อน ปรับ 11 ล้านและมีโทษจำคุก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ไลฟ์สดขายบุหรี่เถื่อน ปรับ 11 ล้านและมีโทษจำคุก

  • Defalut Image

การไลฟ์สดทางเฟสบุคขายบุหรี่ทำเอง ซึ่งไม่ได้เสียภาษีมีบทลงโทษทั้งจำและปรับหนักมากครับ

บทความวันที่ 12 ต.ค. 2561, 16:57

มีผู้อ่านทั้งหมด 2443 ครั้ง


ไลฟ์สดขายบุหรี่เถื่อน ปรับ 11 ล้านและมีโทษจำคุก

              การไลฟ์สดทางเฟสบุคขายบุหรี่ทำเอง ซึ่งไม่ได้เสียภาษีมีบทลงโทษทั้งจำและปรับหนักมากครับ อย่าทำนะครับ ตามตัวบทกฎหมายข้างล่างนี้ และถ้าฝ่าฝืนยังถูกปรับอีกวันละ 50,000 บาท ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนดังมีคนตามอยู่ 6 แสนคน ไลฟ์สดชักชวนคนเข้าบ่อนการพนัน คนนี้เส้นดีอยากรู้เหมือนกันว่าแขวนพระอะไร ทำไปทำมาสังคมอาจจะเปลี่ยนจากไลฟ์สดจากขายเครื่องสำอางไปเชียร์คนเข้าบ่อนดีกว่าครับ  เพราะตำรวจยังไม่ได้ดำเนินการ 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  
มาตรา 30
ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาตรา 31 ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดโดยทําให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งนี้ เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกรณีดังต่อไปนี้
          (1) ในสิ่งพิมพ์ เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือป้ายโฆษณา
          (2) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการแสดง การละเล่น การประกวด การแข่งขันการให้บริการ หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
          (3) ในสื่อสิ่งอื่นใดหรือสถานที่ใดที่ใช้เพื่อโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาดได้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหากการกระทําความผิดตามมาตรา 30 หรือมาตรา 31 เป็นการกระทําของผู้ผลิต ผู้นําเข้าผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้รับทําการโฆษณา หรือผู้ทําการสื่อสารการตลาด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาหรือทําการสื่อสารการตลาด ทั้งนี้ ค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
           นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
มาตรา 204
ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงสิบห้าเท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสียหรือที่เสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าแปดร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
          (1) ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก