อยากรับแต่ฝรั่ง "สาว" ใจเด็ด เรียกแท็กซี่สุวรรณภูมิ ขอเงินพิเศษ แถมไม่พอใจจอดให้ลง |อยากรับแต่ฝรั่ง "สาว" ใจเด็ด เรียกแท็กซี่สุวรรณภูมิ ขอเงินพิเศษ แถมไม่พอใจจอดให้ลง 

อยากรับแต่ฝรั่ง "สาว" ใจเด็ด เรียกแท็กซี่สุวรรณภูมิ ขอเงินพิเศษ แถมไม่พอใจจอดให้ลง 

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อยากรับแต่ฝรั่ง "สาว" ใจเด็ด เรียกแท็กซี่สุวรรณภูมิ ขอเงินพิเศษ แถมไม่พอใจจอดให้ลง 

  • Defalut Image

จากกรณีข่าว สาวใจเด็ด เรียกแท็กซี่ที่สุวรรณภูมิ ถูกเรียกเงินพิเศษ ทำให้ไม่พอใจ

บทความวันที่ 10 ก.ค. 2561, 14:56

มีผู้อ่านทั้งหมด 415 ครั้ง


อยากรับแต่ฝรั่ง "สาว" ใจเด็ด เรียกแท็กซี่สุวรรณภูมิ ขอเงินพิเศษ แถมไม่พอใจจอดให้ลง 

            จากกรณีข่าว สาวใจเด็ด เรียกแท็กซี่ที่สุวรรณภูมิ ถูกเรียกเงินพิเศษ ทำให้ไม่พอใจ ถ่ายคลิปประจาน  เหตุเกิดเมื่อตอน3ทุ่มของวันที่ 9 ก.ค.2561 ที่สุวรรณภูมิ เธอมากับครอบครัว รวม 6 คน ปรากฎว่าแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ แถมเรียกเงินพิเศษ อ้างว่า บรรทุกเกิน 6 ที่นั่งผิดกฎหมาย ทนายคลายทุกข์ขอวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว  การกระทำของคนขับรถแท็กซี่ มีความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 93 มาตรา 96 และมาตรา 100 มีโทษตามมาตรา 148 และมาตรา 152  

ตัวบทกฎหมายที่อ้างอิง
ห้ามแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

มาตรา 93  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร
ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
วิธีการแสดงป้ายและลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
มาตรา 152  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 93 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ห้ามแท็กซี่เรียกเก็บค่ารถเกินจากมิเตอร์ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

มาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่
ลักษณะและวิธีการใช้มาตรแท็กซี่ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 148  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 96 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ถ้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กระทำความผิดตามมาตรา 122 วรรคสอง ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

ผู้ขับขี่แท็กซี่ต้องไปส่งผู้โดยสารตามจุดหมายที่กำหนด และใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับตามกฎหมาย
มาตรา 100 ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
มาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ขับขี่รถสาธารณะที่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด มีโทษปรับและถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้
พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

มาตรา 53/1  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถได้คราวละไม่เกินหกเดือน
             ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะกระทำความผิดในกรณีดังต่อไปนี้ นายทะเบียนจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถเสียก็ได้
            (1) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำในข้อหาเดียวกับความผิดครั้งก่อนภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ความผิดครั้งก่อนเกิดขึ้น
            (2) ไม่มารายงานตนต่อนายทะเบียนตามที่นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือไปแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้งโดยมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน  ทั้งนี้ โดยไม่มีเหตุสมควร
            (3) เรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าบริการอื่นเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 66/5 ผู้ใดเรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าบริการอื่นเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ผู้ขับขี่รถสาธารณะต้องใช้เส้นทางสั้นที่สุด และต้องส่งผู้โดยสารที่สถานที่ที่ตกลงกันไว้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ
มาตรา 57 เบญจ ผู้ขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นหรือถึงที่หมายเร็วที่สุด หรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้
            ห้ามมิให้ผู้ขับรถตามวรรคหนึ่ง พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

มาตรา 66/2  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 57 เบญจ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
 

ปรึกษาข้อกฎหมายกับทีมทนายความ ทนายคลายทุกข์ โทร.02-9485700, 081-6161425

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก