เอาผิดสื่อบินโดรนระหว่างลำเลียงทีมหมูป่าส่งโรงพยาบาล|เอาผิดสื่อบินโดรนระหว่างลำเลียงทีมหมูป่าส่งโรงพยาบาล

เอาผิดสื่อบินโดรนระหว่างลำเลียงทีมหมูป่าส่งโรงพยาบาล

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เอาผิดสื่อบินโดรนระหว่างลำเลียงทีมหมูป่าส่งโรงพยาบาล

  • Defalut Image

จากข่าวปรากฎภาพโดรนขึ้นบินถ่ายภาพขณะเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก

บทความวันที่ 10 ก.ค. 2561, 11:12

มีผู้อ่านทั้งหมด 347 ครั้ง


เอาผิดสื่อบินโดรนระหว่างลำเลียงทีมหมูป่าส่งโรงพยาบาล

               จากข่าวปรากฎภาพโดรนขึ้นบินถ่ายภาพขณะเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก ขณะกำลังบินลำเลียงทีมหมูป่าอะคาเดมี ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ซึ่งผู้ทำการบินอ้างว่า ขออนุญาตเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเรียบร้อยแล้ว  โดยศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 3 (ศสอต.3) ที่รับผิดชอบควบคุมการจราจรทางอากาศเหนือเขานางนอน และฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย ระบุว่าไม่ได้รับการประสานขออนุญาตนำโดรนขึ้นบินในห้วงเวลาดังกล่าว และเตรียมประสานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนโดรนกับกพท.แล้ว แต่ฝ่าฝืนขึ้นบินในเขตที่กองทัพอากาศได้ประกาศควบคุม ซึ่งทอ.ประกาศไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาให้เป็นพื้นที่ควบคุมเขตการบิน และกำหนดห้ามโดรนบินห่างจากถ้ำหลวงในรัศมี 15 ไมล์ทะเล
              ทนายคลายทุกข์ขอวิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ  "ใช้โดรนอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย" มานำเสนอ ดังนี้

การมีโดรนไว้ในความครอบครอง และการเอาโดรนขึ้นบินต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรี 

1.พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
มาตรา 4
ในพระราชบัญญัตินี้
    “อากาศยาน” หมายความรวมถึงเครื่องทั้งสิ้นซึ่งทรงตัวในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยาแห่งอากาศ เว้นแต่วัตถุซึ่งระบุยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง

มาตรา 24  ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือทิ้งร่มอากาศ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด

2.พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
มาตรา 4
 ในพระราชบัญญัตินี้
    “เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และเครื่องส่ง เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื่นแฮรตเซียน ตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวง
    เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
    “เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6  ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
    ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมบางลักษณะหรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือเฉพาะแต่บางกรณีได้
    
มาตรา 19 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตของผู้นั้นเสียได้
    ผู้รับใบอนุญาตอาจอุทธรณ์ไปยังอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขภายในสามสิบวัน นับแต่วันถูกเพิกถอนหรือพักใช้ คำชี้ขาดของอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขให้เป็นที่สุด

หลักเกณฑ์การขออนุญาตการเอาโดรนขึ้นบินเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497

การเอาโดรนขึ้นบินโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก
    1.พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
มาตรา 78
ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
    (1) บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือทิ้งร่มอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา 24
    (2) ขัดขวางหรือหลีกเลี่ยงการตรวจค้นตามมาตรา 60/17 มาตรา 60/18 หรือมาตรา 60/19
    (3) ขัดขวางการเข้าดำเนินการหรือเข้าควบคุมการดำเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตามมาตรา 60/23 หรือมาตรา 60/33
    (4) ไม่แจ้งการครอบครองทรัพย์สินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวที่ถูกสั่งควบคุมการดำเนินงานให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินทราบตามมาตรา 60/27

2.พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
มาตรา 23 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 11  หรือมาตรา 16 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

การเอาโดรนขึ้นบิน ในลักษณะที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มีโทษจำคุก
3. ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 232
ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ยานพาหนะดังต่อไปนี้ อยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล
    (1) เรือเดินทะเล อากาศยาน รถไฟหรือรถราง
    ต้องระวางโทษจำคุกหกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ปรึกษาข้อกฎหมายกับทีมทนายความ ทนายคลายทุกข์ โทร.02-9485700, 081-6161425

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก