คบซ้อน ผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมาย|คบซ้อน ผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมาย

คบซ้อน ผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คบซ้อน ผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมาย

  • Defalut Image

ฟังแถลงข่าว นักธุรกิจหนุ่มมีเมียอยู่แล้ว แถลงถึงความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับดาราคนหนึ่ง

บทความวันที่ 24 มิ.ย. 2561, 16:22

มีผู้อ่านทั้งหมด 142 ครั้ง


คบซ้อน ผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมาย

            ฟังแถลงข่าว นักธุรกิจหนุ่มมีเมียอยู่แล้ว แถลงถึงความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับดาราคนหนึ่ง ผู้แถลงข่าวเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้หญิงคนหนึ่งทะเบียนสมรสยังคาอยู่ แต่ดันไปมีความสำคัญกับหญิงอื่นซึ่งเป็นดารา ผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมาย ไม่ควรจะสนับสนุน ผู้หญิงที่แย่งสามีชาวบ้าน เพราะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ส่วนผู้ชายก็เกินไป เมียเก่ายังคาอยู่แทนที่จะจดทะเบียนหย่ากันให้เรียบร้อยกลับไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น  ก็แสดงถึงการไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว                      ทนายคลายทุกข์ขอเรียนว่า อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างทั้งผู้ชายและหญิงที่ไปยุ่งกับสามีชาวบ้านผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมาย หญิงซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิโดยชอบที่จะฟ้องหย่า เรียกค่าทดแทนจากสามีและหญิงชู้ สังคมไม่ควร ให้ความสำคัญกับคนที่นอกใจเมียหรือเป็นชู้กับสามีชาวบ้าน
สอบถามข้อกฎหมาย 081 616 1425 หรือ 02 948 5700
#ทนายคลายทุกข์

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1516  เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
         (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

มาตรา 1517  เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 (1) และ (2) ถ้าสามีหรือภริยา แล้วแต่กรณี ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้
            เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516(10) ถ้าเกิดเพราะการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้
           ในกรณีฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บนตามมาตรา 1516 (8) นั้น ถ้าศาลเห็นว่าความประพฤติของสามีหรือภริยาอันเป็นเหตุให้ทำทัณฑ์บนเป็นเหตุเล็กน้อยหรือไม่สำคัญเกี่ยวแก่การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุข ศาลจะไม่พิพากษาให้หย่าก็ได้

มาตรา 1518  สิทธิฟ้องหย่าย่อมหมดไปในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้กระทำการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้นแล้ว

มาตรา 1523  เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น
          สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้
          ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

มาตรา 1525  ค่าทดแทนตามมาตรา 1523 และมาตรา 1524 นั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์ โดยศาลจะสั่งให้ชำระครั้งเดียวหรือแบ่งชำระเป็นงวด ๆ มีกำหนดเวลาตามที่ศาลจะเห็นสมควรก็ได้
         ในกรณีที่ผู้จะต้องชำระค่าทดแทนเป็นคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ศาลคำนึงถึงจำนวนทรัพย์สินที่คู่สมรสนั้นได้รับไปจากการแบ่งสินสมรสเพราะการหย่านั้นด้วย

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก