การฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย|การฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย

การฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย

  • Defalut Image

เมื่อเร็วๆนี้มีเหยื่อซึ่งได้รับความเสียหายจากการซื้อรถยนต์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่ง

บทความวันที่ 31 พ.ค. 2561, 11:45

มีผู้อ่านทั้งหมด 244 ครั้ง


การฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย

            เมื่อเร็วๆนี้มีเหยื่อซึ่งได้รับความเสียหายจากการซื้อรถยนต์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่ง ซื้อรถมาแล้วมีปัญหาเรื่องเกียร์กระตุก รถชำรุดบกพร่อง และผิดสัญญารับประกันคุณภาพ ไม่ปลอดภัยในการใช้รถ เคยขอให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนรถใหม่ แต่ก็ไม่ยอมแก้ไขหรือยอมเปลี่ยนรถ ต่อมามีการประท้วงผ่านโซเชียลมีเดีย ก็ไม่เป็นผลอีกเช่นกัน ทำให้ผู้ซื้อรถยนต์รวมตัวกันหลายร้อยคนฟ้องคดีต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้รวมเป็นคดีเดียวกัน หรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งวิธีนี้จะทำให้โจทก์ดำเนินคดีแทนสมาชิกกลุ่มได้ และสามารถบริหารจัดการคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากให้เสร็จสิ้นในคดีเดียวไม่ต้องฟ้องร้องหลายคดี ซึ่งจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จนต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้รับฟ้องให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มได้ โดยมีผู้เสียหายทั้งหมด 308 คนและนับว่าเป็นคดีแรกในประเทศไทย ผู้บริโภคทุกคนคาดหวังว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดโดยรวดเร็ว แตกต่างจากการดำเนินคดีแบบทั่วไปซึ่งต้องฟ้องร้องเป็นรายคดีเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก การที่จะดำเนินคดีแบบกลุ่มได้นั้นจะต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันมีลักษณะเหมือนกันจึงจะฟ้องต่อศาลเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้ ทนายคลายทุกข์จะติดตามผลของคดีว่าผู้บริโภคจะชนะคดีหรือไม่และจะมารายงานให้ผู้อ่านทราบต่อไป

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

    มาตรา 222/1 ในหมวดนี้
    “กลุ่มบุคคล” หมายความว่า บุคคลหลายคนที่มีสิทธิอย่างเดียวกันอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกัน และมีลักษณะเฉพาะของกลุ่มเหมือนกัน แม้ว่าจะมีลักษณะของความเสียหายที่แตกต่างกันก็ตาม
    "สมาชิกกลุ่ม” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มบุคคล
    “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม” หมายความว่า การดำเนินคดีที่ศาลอนุญาตให้เสนอคำฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิของโจทก์และสมาชิกกลุ่ม
    มาตรา 222/8 คดีที่มีสมาชิกกลุ่มจำนวนมากดังต่อไปนี้ โจทก์ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มอาจร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มได้
    (1) คดีละเมิด
    (2) คดีผิดสัญญา
    (3) คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคแรงงาน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแข่งขันทางการค้า
    มาตรา 222/17 สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มตามมาตรา ๒๒๒/๑๖ ย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้
    (1) เข้าฟังการพิจารณาคดี
    (2) ร้องขอให้ศาลสั่งแสดงว่าโจทก์มิได้มีคุณสมบัติ ส่วนได้เสีย รวมตลอดทั้งการได้มาซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 222/12(5)
    (3) ขอตรวจเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนในสำนวนความหรือขอคัดสำเนาเอกสารเหล่านั้น
    (4) จัดหาทนายความคนใหม่มาดำเนินคดีแทนทนายความของกลุ่มตามมาตรา 222/19 วรรคสอง
    (5) ร้องขอเข้าแทนที่โจทก์โดยอาศัยสิทธิตามบทบัญญัติในส่วนนี้
    (6) คัดค้านการร้องขอเข้าแทนที่โจทก์ตามมาตรา 222/25 การที่โจทก์ขอถอนฟ้องตามมาตรา 222/28 การที่มีการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีตามมาตรา 222/29 และการที่คู่ความตกลงกันเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดตามมาตรา 222/30
    (7) ตรวจและโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 222/40
    สมาชิกกลุ่มจะแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้
    มาตรา 222/35  คำพิพากษาของศาลมีผลเป็นการผูกพันคู่ความและสมาชิกกลุ่มและในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ให้โจทก์หรือทนายความฝ่ายโจทก์มีอำนาจดำเนินการบังคับคดีแทนโจทก์และสมาชิกกลุ่ม
    สมาชิกกลุ่มมีสิทธิที่จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ แต่ไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการบังคับคดีตามส่วนนี้ด้วยตนเอง
    หากความปรากฏต่อศาลว่าทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถดำเนินการบังคับคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม ศาลอาจมีคำสั่งให้โจทก์และสมาชิกกลุ่มจัดหาทนายความคนใหม่มาดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้
ถ้าผู้ประกอบการมีจิตสำนึก ขายสินค้าคุณภาพ ผู้บริโภคคงไม่ต้องรวมตัวกันฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีแบบกลุ่ม มีผลดี คือ การกดดันผู้ประกอบการ เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงทางการค้า เพราะถ้าศาลมีคำพิพากษาว่าผิด ก็จะเป็นตราบาปของตราสินค้าตลอดไป

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก