เช่าซื้อใหม่คุ้มครองสิทธิลูกค้า |เช่าซื้อใหม่คุ้มครองสิทธิลูกค้า

เช่าซื้อใหม่คุ้มครองสิทธิลูกค้า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เช่าซื้อใหม่คุ้มครองสิทธิลูกค้า

อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย, คอลัมภ์นิสต์ประจำหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ขอนำบทความที่เป็นประโยชน์จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มาฝากเพื่อนสมาชิกครับ

บทความวันที่ 7 พ.ค. 2561, 14:14

มีผู้อ่านทั้งหมด 883 ครั้ง


เช่าซื้อใหม่คุ้มครองสิทธิลูกค้า 

                   อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  วิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมาย, คอลัมภ์นิสต์ประจำหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ขอนำบทความที่เป็นประโยชน์จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มาฝากเพื่อนสมาชิกครับ

เช่าซื้อใหม่คุ้มครองสิทธิลูกค้า
            วิจัยกรุงศรีเผยสัญญาเช่าซื้อใหม่ส่งผลดีต่อลูกค้าชำระงวดหมดก่อนอายุสัญญาได้ส่วนลดดอกเบี้ย 50%
             นางสาวตลับลักขณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาปี 2561 และในประกาศสัญญาฉบับเก่า(2555) ได้ระบุถึงส่วนลดที่ลูกค้าจะได้รับ หากมีการชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวกันก่อนหมดอายุสัญญา โดยผู้เช่าซื้อจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 50% ของอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
           นอกจากนี้ ในประกาศฉบับใหม่ (2561) และจากการสัมภาษณ์สมาคมธุรกิจเช่าซื้อ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในหลายด้าน เช่น กำหนดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนชำระในแต่ละงวดตลอดอายุสัญญาเพื่อให้ลูกค้าทราบการคิดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อในกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราที่ลดลงจากเดิมคิดเป็นดอกเบี้ยได้ไม่เกิน MRR+10% (คิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อยของธนาคารกรุงไทย) มาเป็นค่าปรับได้ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง +3% แต่ไม่เกิน 15% ต่อปี (คิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงคือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง) 
            ทั้งนี้ รวมถึงการแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบทุกครั้งเป็นหนังสือล่วงหน้าภายใน 7 วัน หากจะนำค่างวดที่เช่าซื้อนำมาชำระเพื่อทดแทนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้เช่าซื้อชำระแทนไปล่วงหน้า เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด การให้สิทธิผู้ค้ำประกันซื้อรถยนต์คืนได้ภายหลัง ผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิโดยแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบล่วงหน้าภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาการใช้สิทธิผู้เช่าซื้อในการแจ้งผู้เช่าซื้อเกี่ยวกับการประมูลรถยนต์อย่างน้อยต้องระบุชื่อผู้ที่ทำการขาย วัน เวลา และสถานที่สำหรับขายแต่ละครั้งไว้ในหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้ และหลังจากประมูลผู้ให้เช่าซื้อต้องทำหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำการซื้อขาย
           ขณะที่ผู้ให้เช่าซื้อสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสำหรับโอนทะเบียนรถยนต์ภายหลังการครบกำหนดชำระจากผู้เช่าซื้อได้เฉพาะค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานภาครัฐเรียกเก็บและมีใบเสร็จรับเงินเท่านั้น พร้อมกับให้มีคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกันแนบท้ายในสัญญาเช่าซื้อ
             นางสาวตลับลักขณ์ กล่าวว่า ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจจะทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจเช่าซื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงอาจทำให้ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการต้นทุนอื่นๆ มากขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนดังกล่าว

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ปีพ.ศ.2555 http://www.decha.com/file_upload/2018-May-7/2555.pdf 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ปีพ.ศ.2561 http://www.decha.com/file_upload/2018-May-7/2561.PDF

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก