กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง จึงไม่อาจนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษมาบวกกับโทษคดีใหม่ได้|กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง จึงไม่อาจนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษมาบวกกับโทษคดีใหม่ได้

กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง จึงไม่อาจนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษมาบวกกับโทษคดีใหม่ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง จึงไม่อาจนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษมาบวกกับโทษคดีใหม่ได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2876/2564

บทความวันที่ 29 ก.ค. 2565, 10:56

มีผู้อ่านทั้งหมด 279 ครั้ง


กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง จึงไม่อาจนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษมาบวกกับโทษคดีใหม่ได้
ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2876/2564
              ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา  มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 8)  พ.ศ.2564 ออกใช้บังคับ โดยมาตรา 3 บัญญัติให้ยกเลิกความใน(5) ของวรรคหนึ่งของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "(5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4 เช่น กัญชา " ดังนั้น พืชกระท่อมจึงมิได้เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป มีผลให้การผลิต นำเข้า หรือส่งออก มีไว้ในครอบครอง จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และเสพพืชกระท่อม ไม่เป็นความผิดต่อไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง
             แม้จำเลยที่ 1 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน และปรับ 6,000 บาท  โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ในความผิด ฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท5 (พืชกระท่อม) โดยไม่ได้รับอนุญาต  แต่ภายหลังได้มีพระราชทานบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564  มีผลใช้บังคับซึ่งตามมาตรา 3 มีผลให้การผลิต นำเข้าหรือส่งออก มีไว้ในครอบครองจำหน่ายเพื่อมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพพืชกระท่อมไม่เป็นความผิดต่อไป  ก็ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง จึงไม่อาจนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีดังกล่าวมาบวกกับโทษจำคุกในคดีนี้
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470, 081-6252161 
#ทนายคลายทุกข์ #กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง #พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก