เจ้าของโครงการถูกทางการสั่งห้ามสร้างคอนโด สัญญาจะซื้อจะขายถือว่าสิ้นสุดลงต้องคืนเงินจอง ผู้ซื้อเรียกค่าเสียหายไม่ได้|เจ้าของโครงการถูกทางการสั่งห้ามสร้างคอนโด สัญญาจะซื้อจะขายถือว่าสิ้นสุดลงต้องคืนเงินจอง ผู้ซื้อเรียกค่าเสียหายไม่ได้

เจ้าของโครงการถูกทางการสั่งห้ามสร้างคอนโด สัญญาจะซื้อจะขายถือว่าสิ้นสุดลงต้องคืนเงินจอง ผู้ซื้อเรียกค่าเสียหายไม่ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เจ้าของโครงการถูกทางการสั่งห้ามสร้างคอนโด สัญญาจะซื้อจะขายถือว่าสิ้นสุดลงต้องคืนเงินจอง ผู้ซื้อเรียกค่าเสียหายไม่ได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 4936/2563

บทความวันที่ 27 พ.ค. 2565, 10:19

มีผู้อ่านทั้งหมด 184 ครั้ง


เจ้าของโครงการถูกทางการสั่งห้ามสร้างคอนโด สัญญาจะซื้อจะขายถือว่าสิ้นสุดลงต้องคืนเงินจอง ผู้ซื้อเรียกค่าเสียหายไม่ได้
 ลองอ่านฎีกาใหม่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ

คำพิพากษาฎีกาที่ 4936/2563
    จำเลยไม่สามารถสร้างโครงการอาคารชุดเดิมได้อย่างแน่นอนเพราะจะไม่ได้อนุญาตจากทางทหาร นอกจากนี้หลังจากจำเลยไม่สามารถดำเนินการสร้างโครงการเดิมเพราะไม่ได้รับอนุญาตจากทางทหารให้สร้าง จำเลยทำการก่อสร้างโครงการอาคารชุดใหม่ในที่ดินเดิมและได้รับอนุญาตจากทหาร โจทก์เองสมัครใจที่จะซื้อห้องชุดจากจำเลย และโจทก์เองก็ได้รับส่วนลดจากจำเลยเนื่องจากเป็นลูกค้าเก่า ดังนี้ จำเลยมิได้กระทำการเอาเปรียบโจทก์โดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดเดิมให้แล้วเสร็จตามสัญญา จำเลยต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ข้อ 17
    หน่วยงานทหารไม่อนุญาตให้จำเลยทำการก่อสร้างอาคารชุดในโครงการอาคารชุดเดิม ทำให้จำเลยไม่สามารถทำการก่อสร้างอาคารชุดในโครงการอาคารชุดเดิม ทำให้จำเลยไม่สามารถดำเนินโครงการอาคารชุดต่อไปได้ สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดเป็นอันสิ้นสุดลงโดยคู่สัญญาไม่จำต้องบอกเลิกสัญญาต่อกันอีก คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคหนึ่ง จำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว เมื่อโจทก์ก็ไม่ได้รับความเสียหาย จำเลยไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ และการที่โจทก์จะขอให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นนั้น ต้องเป็นกรณีศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้ประกับธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้บริโภคเสียก่อนและศาลมิได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ กรณีไม่ต้องด้วยเงื่อนไขที่จะสั่งให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มชึ้นแก่โจทก์ได้ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 42
ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
    มาตรา 391   
   เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่
    ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้
    ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น
    การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่
    วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
    มาตรา 42
     ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดี ให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะ หรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้ จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ โดยมีคำขอเข้ามาเอง หรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามา เนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอฝ่ายเดียว คำขอเช่นว่านี้จะต้องยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะ
    ถ้าไม่มีคำขอของบุคคลดังกล่าวมาแล้ว หรือไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเรื่องนั้นเสียจากสารบบความ
    
#ปรึกษาคดี โทร.02-9485700, 081-6161425, 081-8217470,081-6252161 
#คืนเงินจอง #เรียกค่าเสียหาย #สัญญาจะซื้อจะขาย  # ซื้อคอนโด
#ทนายคลายทุกข์

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก