เลิกสัญญาโดยปริยาย คืนรถไม่ต้องรับผิดส่วนต่างหลังขายทอดตลาด|เลิกสัญญาโดยปริยาย คืนรถไม่ต้องรับผิดส่วนต่างหลังขายทอดตลาด

เลิกสัญญาโดยปริยาย คืนรถไม่ต้องรับผิดส่วนต่างหลังขายทอดตลาด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เลิกสัญญาโดยปริยาย คืนรถไม่ต้องรับผิดส่วนต่างหลังขายทอดตลาด

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 374/2564

บทความวันที่ 3 พ.ย. 2564, 09:57

มีผู้อ่านทั้งหมด 1593 ครั้ง


เลิกสัญญาโดยปริยาย คืนรถไม่ต้องรับผิดส่วนต่างหลังขายทอดตลาด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 374/2564
    แม้สัญญาเช่าซื้อจะมีข้อตกลงให้สิทธิจำเลยผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาโดยส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ก็ตามแต่ข้อตกลงในสัญญาที่ให้สิทธิผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาโดยส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ก็ตาม แต่ข้อตกลงในสัญญาที่ให้สิทธิผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเสียเมื่อใดก็ได้ โดยผู้เช่าซื้อจะต้องคืนและส่งมอบรถยนต์ในสภาพที่ซ่อมแซมเรียบร้อยใช้การได้ดีในสภาพเช่นเดียวกับวันที่รับมอบรถยนต์ไปจากเจ้าของ พร้อมทั้งอุปกรณ์ และอะไหล่ทั้งหมดให้แก่เจ้าของ ณ สำนักงานของเจ้าของ นั้น ยังมีข้อความระบุเป็นเงื่อนไขต่อไปด้วยว่า "และชำระเงินทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้ตามสัญญานี้อยู่ในเวลานั้นทันที.." แสดงให้เห็นว่า กรณีที่จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาของฝ่ายผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ จำเลยต้องส่งมอบรถยนต์เช่าซื้อคืนโจทก์พร้อมกับชำระเงินทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้ตามสัญญา อยู่ในเวลาที่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนด้วย เมื่อโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่า นอกจากจำเลยจะส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์แล้วจำเลยได้ชำระเงินทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้ตามสัญญาแก่โจทก์ทันที อันเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาเพื่อใช้สิทธิเลิกสัญญา กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ที่จะทำให้โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเป็นค่าขาดราคาตามข้อตกลงได้ แต่พฤติการณ์ที่จำเลยส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ ซึ่งโจทก์รับมอบรถยนต์ไว้โดยไม่ปรากฏข้อโต้แย้งคัดค้าน ย่อมถือเป็นพฤติการณ์ที่โจทก์และจำเลยต่างสมัครใจเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยาย โจทก์ไม่อาจอาศัยข้อตกลงตามสัญญาเช่าซื้อที่ระงับไปแล้วเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชำระค่าขาดราคาได้ ปัญหาว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเรื่องใดได้หรือไม่ เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยฎีกาเพื่อไม่ต้องรับผิดในค่าขาดราคาโดยมิได้ยกเหตุนี้ขึ้นอ้างศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 7

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

อ้างอิงตามคำพิพากษาดังกล่าว  กรณีที่โจทก์ฟ้องคดี  ศาลสามารถพิพากษายกฟ้องได้เองหรือไม่ครับ หรือว่าผู้เช่าซื้อยังต้องสู้คดีต่อไป ขอบคุณครับ

โดยคุณ สิรชาญ โรจนสกุล 22 พ.ย. 2564, 13:46

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก