X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 10 การเก็บรักษาและการทำลายบัตรเลือกตั้งฯ

 •  

  ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554 หมวด 10  การเก็บรักษาและการทำลายบัตรเลือกตั้งฯ

   

  หมวด 10

  การเก็บรักษาและการทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

  ส่วนที่ 1

  การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

   

  ข้อ 213 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแล้วแต่กรณี ได้รับมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายแล้ว ให้ดำเนินการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัย

  โดยจัดให้มีเวรยามอยู่เฝ้า บัตรเลือกตั้งตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงพร้อมทั้งจัดให้มีการบันทึกเหตุการณ์ไว้ด้วย

  ข้อ 214 การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งตามข้อ 213 ให้แบ่งระยะเวลาออกเป็นสามระยะดังนี้

  (1) ระยะที่หนึ่ง เป็นการเก็บรักษาเมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งมาอยู่ในการครอบครอง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้รับมอบบัตรเลือกตั้งกำหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งไว้เป็นการล่วงหน้า โดยอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลทำหน้าที่ดูแลการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งก็ได้ และให้รายงานสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายชื่อบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

  (2) ระยะที่สอง เป็นการเก็บรักษาเพื่อดำเนินการจัดเตรียมส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง อาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคล ดำเนินการจัดเตรียมส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง ดังนี้

  (ก) การดำเนินการให้เริ่มตั้งแต่การรับบัตรเลือกตั้งมาดำเนินการจัดสรรบัตรเลือกตั้งตามบัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง การบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งและการลงลายมือชื่อของผู้จ่ายบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่จะนำไปใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งให้มีการประทับตราสัญลักษณ์รูปแบบจำนวน และการเก็บรักษาตราสัญลักษณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

   (ข) หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียวกันได้ ให้ดำเนินการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทั้งหมดในที่ที่ปลอดภัยรวมทั้งต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบจำนวนบัตรเลือกตั้งในแต่ละวันพร้อมจัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย

  (3) ระยะที่สาม เป็นการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในระหว่างการครอบครองของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางก่อนนำไปใช้ลงคะแนน โดยให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง ดำเนินการตามข้อ 114

  ข้อ 215 ในกรณีมีบัตรเลือกตั้งสำรองอยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งระหว่างที่มีการลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กำหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้า และอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคล ดำเนินการจัดการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งตามข้อ 214 โดยการจะนำบัตรเลือกตั้งสำรองไปใช้ ต้องได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

   

  ส่วนที่ 2

  การเก็บรักษาเอกสาร การทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการทำลายบัตรเลือกตั้งหลังวันเลือกตั้ง

   

  ข้อ 216 เมื่อถึงเวลา 15.00 นาฬิกาของวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเจาะกลางบัตรเลือกตั้งที่เก็บสำรองไว้ทั้งหมดให้ทะลุบริเวณกลางบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง แล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกันหรือกระทำการด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลือดังกล่าวลงคะแนนได้ แล้วมัดบัตรเลือกตั้งผ่านรูเจาะผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกันแล้วนำเก็บรักษาพร้อมกับบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางส่งกลับมาภายหลังการลงคะแนนแล้ว

  ข้อ 217 ภายในเจ็ดวันนับแต่สิ้นสุดการลงคะแนนในวันเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งรวมทั้งบัตรสำรองตามข้อ 215 ไว้เป็นรายหน่วยเลือกตั้ง ตำบล อำเภอ เขตเลือกตั้ง ในสถานที่ที่ประกาศกำหนด โดยให้มีการจัดทำบัญชีการรับมอบไว้เป็นหลักฐานด้วย

  เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด การดำเนินการใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อน

  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเปิดหีบบัตรเลือกตั้งการเก็บรักษาเอกสาร การทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการทำลายบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้งและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด