X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

 • ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

            หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก  เจ้าของบ้านจะหาทางริบเงินค่ามัดจำเราให้ได้มากที่สุด เช่น...ค่าทาสีใหม่ (ก่อนเช่า สีก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมนี่?)  ค่าทำความสะอาดโหดๆ (เย้ย...เราเก็บกวาดขยะ ปัด กวาด ซะเรียบร้อยแล้ว)  เราจะมีวิธีวางแผนรับมือกับพวกเจ้าของหน้าเลือดอย่างไรครับ  เราสามารถดักคอเขาไว้ก่อนได้ไหม เช่น  ไปถ่ายรูปห้องพักไว้ก่อนย้ายเข้า แล้วให้เข้าของบ้านเซ็นต์รับรองสภาพบ้านของเขาเอง  พอเราย้ายออก... หากเจ้าของบ้านจ้องจะริบค่าซ่อม ทาสี และความสะอาดแพงๆ  เราก็งัดรูปออกมาโชว์เลย... พอมีหวังไหมครับ..แต่อย่างไรเสีย  เงินอยู่ในมือเขาแล้ว..ได้คืนยากมากๆ..ทำงัยดีครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1. เนื่องจากการทำสัญญาเช่าที่พักอาศัยหรือบ้าน  ตามกฎหมายกำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าไว้  ว่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว  เพราะหากผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น  โดยสภาพไม่เหมาะสมแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา  ผู้เช่าย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้  ตามความ ป.พ.พ. มาตรา 546,548
            2. ท่านย่อมมีสิทธิที่จะถ่ายรูปบ้านที่เช่าไว้เป็นหลักฐานถึงสภาพของทรัพย์ที่เช่าก่อนทำสัญญาได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  แต่จะนำมาเป็นหลักฐานการโต้แย้งข้ออ้างกับหักค่าวางมัดจำของผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าออกจากบ้านเช่าไปเห็นทีทางฝ่ายผู้ให้เช่า  คงไม่ยินยอมให้ท่านกระทำหรือให้ท่านเช่า  แต่ถ้าหากผู้ให้เช่าได้กำหนดเงื่อนไขที่จะนำมาอ้างเป็นเหตุริบเงินมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า ต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้  ตามปกติ  จึงย่อมเป็นเหตุริบมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายจึงกำหนดให้ข้อสัญญานั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  ตามมาตรา 4 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 546 
  ผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว

  มาตรา 548  ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

  พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
  มาตรา 4
    ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
  ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น
  ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
  (1)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
  (2)  ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
  (3)  ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
  (4)  ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  (5)  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
  (6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
  (7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
  (8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชำระหนี้
  (9)  ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
  ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นำมาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7   

 • ความคิดเห็นที่ 60

   รบกวนตอบกลับด้วยนะคะ คือว่าดิฉันจะต้องคืนเงินมัดจำให้กับผู้เช่าบ้านเพราะครบกำหนดสัญญาแล้วแต่ว่าผู้เช่านำภาพมาติดฝาผนังพอแกะออกมาสีที่ดิฉันเพิ่งทากลับหลุดออกมา พอสมครว อย่างนี้ดิฉันต้องทำอย่างไรค่ะ และดิฉันสมครวหักเงินค่ามัดจำออกไหมค่ะ แล้วจะประมาณเท่าไหร่ดี และอีกอย่างดิฉันสมครวจะต้องหักของใช้ที่ผู้เช่าได้ทำชำรุดไหมค่ะ 

  โดยคุณ ส้ม  (125.27.65.55)     25 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 59

   รบกวนตอบกลบดวยนะคะ คนเชาบานจะคนบานเชากบดฉนแลว ดฉนควรจะหกไรกอนทเขาจะยายออกไหมคะ เชน  ของใชเสยหาย

   คาความสะอาด

  โดยคุณ ส้ม  (101.109.98.86)     25 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 58

  ผมเช่าร้านและต่อเติมหลังคายื่นออกไป เมื่อเลิืกเช่าเจ้าของบอกว่าห้ามรื้อถอน แต่ก่อนเช่าไม่ได้แจ้งผม แต่มันมีในสัญญา ซึ่งผมไม่ได้ดูละเอียด จะทำอย่างไรได้บ้างคับ และสัญญาที่ทำ คนให้เช่าเป็นผู้ชายเซ็นชื่อภรรยาแทนชื่อตัวเอง ซึ่งภรรยาเขาก็ไม่ได้อยู่ในวันทำสัญญา ถือว่าสัญญา เป็นโมฆะหรือเป่าคับ และเราจะรื้อถอนได้ไหมคับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ สาโรจน์  (223.206.190.229)     18 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 58

  ป.พ.พ.มาตรา 558 อันทรัพย์สินที่เท่านั้น ถ้ามิได้รับอนุญาตของผู้ให้เช่า ก่อนผู้เช่าจะทำการดัดแปลง หรือต่อเติมอย่างใดอย่างหนึ่งหาได้ไม่ และถ้าผู้เช่าทำไปโดยมิได้รับอนุญาตของผู้ให้เช่าเช่นนั้น เมื่อผู้ให้เช่าเรียกร้องผู้เช่าจะต้องทำให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสู้สภาพเดิม ทั้งนี้จะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การดัดแปลงต่อเติมนั้นด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     2 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 57

   ผมทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้านเดือนละ3000บาท แต่จ่ายให้เจ้าของบ้านเดือนละ2000บาท ผมต้องจ่ายค่าภาษีให้เจ้าของบ้านในส่วนที่เกินไป1000บาทเท่าไร(ต่อเดือนครับ) ขอบคุณล่วงหน้าครับ 

  โดยคุณ ชาติชาย  (110.49.251.74)     20 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 57

  ท่านควรสอบถามการจ่ายภาษีอากรดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 56

  ดิฉันเช่าหอพักอยู่แถวๆมหาวิทยาลัยค่ะ

  สิ้นเดือนนี้ดิฉันจะส่งคืนห้องเนื่องจากต้องกลับไปอยู่บ้านดูแลปู่ค่ะ

  จึงต้องไปเช้าเย็นกลับแทนอยู่หอ ดิฉันไม่ได้ติดใจเรื่องค่ามัดจำที่จะได้คืนค่ะ แต่เดอนนี้ดิฉันจ่ายค่าห้องล่าช้าไป 5 วัน ที่ทางผู้ให้เช่าคิดค่าปรับวันละ 100 บาท รวมแล้ว 5 วันเป็นเงิน 500 เป็นค่าปรับที่โหดเกินไปหรอป่าวคะ

  อีก 1 คำถามนะคะ การที่เรายังเช่าห้องอยู่แต่เจ้าของหอเข้ามาในห้องตอนเราไม่อยู่และไม่ได้บอกเราล่วงหน้าเค้ามีความผิดไหมคะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ทิพวรรณ  (223.206.59.14)     12 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 56

  1. ค่าปรับที่ผู้ให้เช่าเรียกเอาแก่ท่านซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าเมื่อท่านเป็นฝ่ายผิดนัดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าสามารถเรียกร้องบังคับเอาจากท่านได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่หากมีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลและศาลเห็นว่าเป็นจำนวนสูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจปรับลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้
  2. การกระทำของผู้ให้เช่าเป็นการเข้าไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าโดยปกติ จึงมีความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ.มาตรา 362

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     28 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 55

  เพื่อนผมได้เช่าห้องพักไว้ ทำสัญญา 1 ปี และวางเงินประกันสัญญาไว้ 6000 บาท เพื่อนผมอยู่มาได้ 6 เดือน แต่เพื่อนผมจะย้ายออก แต่เจ้าของหอพักจะเก็บเงินเพิ่มอีกเป็นค่าห้อง 2 เดือน เป็นเงิน 6000 บาท เป็นค่าหอพักในเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อนผมจะออกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อนผมจำเป็นต้องจ่ายเงินในส่วนนี้ผมอีกหรือไม่ ช่วยตอบหน่อยนะคับ แต่สำหรับผม ผมว่าเพื่อนผมไม่ต้องจ่ายแล้ว เนื่องจากมีเงินประกันสัญญาค้ำอยู่แล้ว และอีกอย่าง เราก็ค้างค่าเช่าแค่เดือนเดียว คือ เดือนกุมภาพันธ์ และไม่เต็มเดือนด้วยซ้ำ ผมเลยแนะนำเพื่อนให้จ่ายแค่ค่าทำความสะอาดห้องและค่าน้ำค่าไฟ เท่านั้น ส่วนค่าเช่าอีก 6 วัน ให้ไปชดเชยในส่วนเงินประกันซะ

  โดยคุณ อาเชน  (61.90.15.168)     3 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 54

  ดิฉันขอเช่าบ้านหลังนึงต่อจากญาติสนิทซึ่งจะย้ายออก  ซึ่งเค้าก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน  หลังจากนั้นดิฉันก็ไปจ่ายเงินให้เจ้าของบ้านที่แท้จริงเองทุกเดือน  ต่อมาญาติของดิฉันจะมาขอเก็บเงินค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำซึ่งเค้าเป็นขอไว้กับดิฉัน (ในบิลค่าน้ำเป็นชื่อของเค้า) อยากทราบว่าดิฉันต้องจ่ายเงินให้เค้าหรือไม่ และจากเดิมเค้าได้ต่อเติมซ่อมแซมบ้านหลังนี้  ดิฉันต้องจ่ายเงินด้วยรึเปล่า  กรุณารีบตอบหน่อยนะค่ะอยากทราบข้อมูลมากๆ

  โดยคุณ เอ  (61.19.227.130)     31 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 53

  รบกวนฝากถามหน่อยค่ะ การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านนั้น กฏในการจ่ายเงินค่าเช่าครั้งแรกก่อนการเข้าอยู่บ้านนั้นถือว่าเป็นเงินค่ามัดจำของบ้าน หรือว่า คือค่าเช่างวดแรก+ล่วงหน้าคะ และในกรณีที่เจ้าของบ้านเรียกให้เราจ่ายก่อน 2 เดือน แล้วพอเราจะเข้าอยู่เราต้องจ่ายค่าเช่าอีกหรือป่าวคะ

  โดยคุณ waranya  (203.156.186.146)     23 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 53

  การจ่ายเงินก่อนเข้าอยู่บ้านเช่าในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า ไม่ใช่เงินมัดจำที่ได้ให้กันไว้ในวันทำสัญญาเพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้วและเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นแต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 52

  ดิฉันมีตึกแถว 2 ชั้นให้เช่า ซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเก็บเงินมัดจำ กับเงินล่วงหน้า และสัญญาเช่าจะคิดเป็นรายปี หรือ ต่อเดือน อย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์กับตัวดิฉันมากที่สุด

  1.เก็บเงินมัดจำ 2 เดือน และเงินล่วงหน้าอีก 1 เดือน

  2 เก็บเงินมัดจำ 1 เดือน และเงินล่วงหน้าอีก 1 เดือน

  รบกวนช่วยชี้แนะให้ด้วยค่ะ

  โดยคุณ ใหม่  (61.47.114.26)     17 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 52

  เป็นเรื่องที่ท่านจำต้องพิเคราะห์ว่าเงื่อนไขใดเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านมากที่สุดเพราะแต่ละคนย่อมหยั่งรู้ถึงความต้องการแห่งตนเป็นแน่แท้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     28 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 51

  มีข้อสงสัยในการทำส้ญญาเช่าบ้าน เนื่องจากหนูหาบ้านเช่า และก็ได้บ้านเช่าแล้ว โดยตกลงทำสัญญาเช่าบ้าน 1 ปี วางมัดจำล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว และจะย้ายเข้าอยู่เลย แต่เนื่องจากมีปัญหาทางด้านการขนย้ายจากที่เดิมไปสู่ที่ไหม่ และได้หาบ้านเช่าใหม่ โดยใกล้กว่าที่เดิม ส่วนที่เดิมเราได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ของก้อยังไม่ได้ขนย้าย อันนี้เรามีสิทธิขอยกเลิกสัญญาเช่าได้หรือป่าวคะ และจะมีความผิดในสัญญาโดยเจ้าของบ้านจะริบเงินทำสัญญาหรือป่าวคะ

  โดยคุณ ป้อม  (171.6.11.168)     11 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 51

  ท่านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าด้วยการไม่เข้าไปอยู่ในบ้านเช่านั้นได้ แต่ถือว่าท่านเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญาผู้ให้เช่ามีสิทธิรับเงินมัดจำที่วางไว้ได้ฐานที่ท่านเป็นฝ่ายผิดสัญญา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 377,378(2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     23 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 50

  หนูทำห้องให้เช่าค่ะ มีคนมาขอเช่าลักษณะว่าขอเปิดร้านแต่ทำเฉพาะในนาม แต่ไม่มีหน้าร้านนะ เขาบอกว่าเขาทำเกี่ยวกับการตลาด  เขาทำงานทางอินเตอร์เน็ท แบบนี้จะมีปัญหาไหมค่ะ หนูกลัวเรื่องภาษี และปัญหาอย่างอื่นจะมีอีกหรือเปล่าค่ะ คือไม่เคยเจอแบบนี้ด้วย และจะผิกำหมายหรือเปล่าค่ะ

  ใครที่รู้ช่วยบอกหนูด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ นานา  (119.42.124.171)     29 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 50

  การที่ท่านนำทรัพย์สินของตนออกให้ผู้เช่า ย่อมเป็นสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินสามารถกระทำได้โดยชอบ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 เมื่อผู้เช่ากระทำการใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดย่ท่านไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดนั้น จึงไม่มีเหตุที่ท่านจะต้องร่วมรับผิดในการกระทำของผู้เช่านั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     10 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 49

  ดิฉันมีเรื่องจะขอสอบถามน่ะคะเรื่องผู้ให้เช่าบ้านจะเก็บเงินค่าล่วงหน้าในเดือนมกราคม2556ที่จะถึงนี้เป็นเงิน3000บาทคะและเค้าบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์จ่าย 1500 บาท แต่ว่าพ่อของดิฉันอยู่บ้านหลังนี้มาก็นานแล้วถึง 20 ปีแล้วน่ะคะแล้วทำไมจะต้องมีค่าวางเงินล่วงหน้าด้วยหรือคะ รบกวนท่านช่วยตอบคำถามหนูหน่อยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยคะ เพราะว่าดิฉันก็ไม่ค่อยจะมีเงินน่ะคะ เบอร์โทรของดิฉัน 08-08241985

  โดยคุณ วิไลทิพย์ เหลืองดำรงค์  (180.180.103.250)     28 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 49

  การทำสัญญาเช่าเป็นเรื่องที่คู่สัญญาเช่าได้ตกลงทำสัญญาต่อกันและอาจมีกรณีที่ผู้ให้เช่าเรียกค่าเช่าล่วงหน้าได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     10 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 48

  โดยตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ให้เช่า โดยคนเช่าได้ออกจากบ้านช่าไปแล้วโดยมีการบอกล่วงหน้าหนึ่งเดือนซึ่งทุกอย่างปกติและเราก็ยอมจ่ายค่าประกัน1000บาท ซึ่งจริงๆแล้วสภาพบ้านหลังจากย้ายออกไปคือ ไม่ทำความสะอาดใดๆเลย ยักใยเต็มบ้าน ห้องน้ำไม่ล้าง ประตูชำรุด เราก็ไม่เอาค่าประกันความเสียหายใดๆซึ่งถือว่าใจดีมากเพราะเห็นว่าผู้เช่ามีปัญหาด้านการเงิน แต่ปัญหามีอยู่ว่าโดยปกติแล้วผู้เช่ามีหน้าที่ในการจ่ายค่าน้ำค่าเช่าเองโดยไปจ่ายกับการประปาและการไฟฟ้าเอง แต่พอผู้เช่าออกจากบ้านไปเขาไม่ไปจ่าย ซึ่งทำให้บ้านเช่าโดนตัดหม้อไฟไปเรียบร้อยแล้ว (งเราก็นึกว่าไปจ่ายแล้วเพราะจริงๆเขาต้องออกสิ้นเดือน แต่กว่าจะออกเลยมาเป็นอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ เราก็ไม่เก็บเงินค่าเช่ารายวันใดๆทั้งสิ้นเพราะบอกว่าขอเวลาย้ายขน) เราจะทำอย่างไรกับผู้เช่ารายนี้ได้หรือไม่คะ คือก็รู้ที่อยู่ใหม่และยังเก็บสัญญาเช่าที่หมดอายุเช่าไปแล้วด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ทำอย่างไรดีคะ  (223.205.9.116)     25 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 48

  หากต้องการฟ้องเรียกค่าเสียหาย, ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา ก็สามารถทำได้ครับ แต่จะคุ้มกับค่าทนายความหรือไม่คุณต้องพิจารณาให้ดีก่อนนะครับ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     6 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 47

  เรียน คุณทนาย

  เมื่อวันที่5ธันวาที่ผ่านมาดิฉันได้ไปทำสัญญาเช่าห้องชุด(เดือนละ3,500) และจ่ายเงินไปก่อน8,750(ค่ามัดจำ7,000 ค่าเช่าล่วงหน้า1,750เนื่องจากจะเริ่มเข้าอยู่วันที่15ธันวา) แต่วันนั้นไฟยังใช้ไม่ได้และผู้ให้เช่าบอกจะดำเนินการให้เข้าอยู่ได้ก่อนวันที่15ธันวาแน่นอน  แต่แล้ววันนี้วันที่14ธันวาแล้วไฟก็ยังไม่มาเขาบอกว่าจะเข้าอยู่ได้ก็คงประมาณต้นอาทิตย์หน้า แต่ยังไม่แน่นอน แล้วดูเหมือนจะไม่รับผิดชอบใดๆไม่ใช่ความผิดเขา ให้เราไปต่อว่าการไฟฟ้าเอง(เขาให้เหตุผลว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาการไฟฟ้าหยุดบ่อยจึงไม่ทัน) แถมท่อน้ำในห้องน้ำยังแตกไม่สามารถเปิดน้ำได้อีก ดิฉันจึงรู้สึกเสียความรู้สึกมาก คำถามคือ

         1. อยากยกเลิกสัญญาเช่าและเอาเงินคืนได้ไหมคะ

         2. ในกรณีที่เขาไม่คืนเงิน เราจะไปร้องเรียนหรือแจ้งความที่ไหนได้บ้างคะ (ดูเขาจะเคี่ยวอาจไม่ยอมคืนเงินโดยวิธีละม่อมแน่เลยค่ะ)

  ขอบคุณมากค่ะที่ช่วย

  โดยคุณ นุ้ย  (125.24.206.69)     14 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 46

  รบกวนถามครับ

  คือกำลังจะให้เช่าอาคารพาณิชย์ มีผู้ขอเช่าติดต่อมาว่าจะขอเช่าเป็นสโตร์เก็บสินค้าในรูปแบบของบริษัท ในกรณีนี้ผมต้องออกใบเสร็จแบบไหนครับ เป็นบิลเงินสดได้หรือไม่ แล้วสัญญาต้องครอบคลุมอะไรบ้างครับ กลัวเรื่องของผิดกฏหมายนิดหน่อย แล้วก็เรื่องน้ำไฟ ปกติแล้วเราต้องโอนชื่อเป็นของผู้เช่าหรือไม่ครับ ถ้าไม่เราจะคอนโทรลอย่างไร

  ขอโทษด้วยนะครับบางข้ออาจไม่ค่อยเกี่ยวกับข้อกฏหมาย เป็นครั้งแรกที่ปล่อยให้เช่า เพราะปล่อยทิ้งไว้จะ10ปี บ้านโทรมมาก

  โดยคุณ วุฒิ  (115.67.228.19)     12 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 46

  เมื่อท่านได้รับชำระค่าเช่า ก็ชอบที่จะออกใบเสร็จรับชำระค่าเช่าตามจำนวนที่ได้รับตามความเป็นจริง ส่วนการทำสัญญาเช่า ควรทำข้อตกลงแห่งสัญญาประการใด ท่านควรให้ทนายความทำการร่างสัญญาให้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     28 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 46

   ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ วุฒิ  (115.67.99.170)     29 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 45

   ขอเรียนปรึกษาค่ะ กรณีให้เช่าบ้านเดี่ยวแล้วผู้เช่าขอเลี้ยงสุนัขโดยที่เจ้าของบ้านอนุญาต

  แต่กลัวจะเกิดปัญหาตามมา จะระบุในสัญญาว่าอย่างไรที่จะเข้าใจว่าเจ้าของบ้านจะไม่รับผิดชอบ

  ต่อปัญหาใดๆที่สุนัขของผู้เช่าได้กระทำ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฐิติภัค  (110.168.148.140)     11 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 45

  คู่สัญญาสามารถทำความตกลงกันก็ได้ให้ปรากฎในสัญญาเช่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     27 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 44

  ผมเช่าหอพักสัญญา 1 ปี ค่ามัดจำ 4000 บาทครับ พอดีผมทำผิดกฏโดยเลี้ยงสุนัขไว้ทางเจ้าของหอพัก เลยให้ออกในเดือนนี้พร้อมยึดค่ามัดจำ 4000 บาท ผมก็ตกลงครับ แล้วเค้ายังจะเอาค่าเลี้ยงสุนัข 1 พันบาท และค่าเช่าเดือนหน้าอีก 2500 บาทอีก อยากจะถามว่าผมต้องจ่ายแค่ค่ามัดจำอย่างเดียวใช่มั้ยครับ

  โดยคุณ ณัฐวุฒิ  (110.77.182.232)     7 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 44

  ท่านไม่จำต้องจ่ายค่าเลี้ยงสุนัข และค่าเช่าในอนาคตซึ่งท่านไม่ได้เช่าอยู่ให้แก่ผู้ให้เช่าอีกหลังจากสัญญาเช่าระงับลงแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     23 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 43

  อยากรู้ว่าเราวางมัจจำไป8000บาทเดือนสดท้ายที่เราจะออกก็คือหักจากเงินมัจจำแต่ถ้าเราอยู่ไม่ครบตามสัญญาเงินที่เหลือจากค่ามัจจำเราจะไม่ได้คืนแร้วถ้าเราย้ายออกไปโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าห้องเดือนสุดท้ายจะมีความผิดทางกฏหมายหรือเปล่าคับ 

  โดยคุณ พีท  (180.180.105.194)     6 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 42

  เช่าตึกแถวทำสัญญา1ปีวางค่าเช่า4000บาทค่าประกัน4000บาทรวม8000บาทเข้าอยู่แต่ตอนนี้ครบกำหนด1ปีแล้วเจ้าของตึกให้ทำสัญญาใหม่เรียกเก็บอีก10000บาทเราสามรถใช้เงินจากสัญญาเก่าได้ไหม

  โดยคุณ บุษยารัตน์ ทองวัฒน์  (101.51.95.133)     16 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 42

  สามารถตกลงกับคู่สัญญาผู้ให้เช่านำเงินประกันการเช่าที่ยังไม่ได้รับคืนมาเป็นเงินประกันบางส่วนแห่งการทำสัญญาเช่ารายใหม่นี้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     29 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 41

  ดิฉันมีบ้านให้เช่าอยู่ 1 หลัง เป็นบ้านที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลย (ไม่มีเจ้าบ้าน) ถ้าผู้เช่าบ้านจะเปิดร้านอินเตอร์เน็ต และต้องไปขอใบอนุญาต ขอเรียนถามดังนี้ค่ะ

  1. มีทางใดหรือไม่ ที่เจ้าของบ้านตัวจริงจะไม่ต้องร่วมรับผิด ในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายในร้านอินเตอร์เน็ตนั้น ๆ

  2. หากใช้วิธีนำชื่อของผู้เช่าบ้านเข้าไปเป็นผู้อาศัย สามารถใช้ขออนุญาตเปิดร้านอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องเป็นชื่่อเจ้าบ้านเท่านั้น

  3. ถ้านำชื่อผู้เช่าบ้านไปเป็นเจ้าบ้านเลย เขาจะกลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของบ้านหลังนั้นเลยหรือไม่

   

  ขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ หมวย  (171.97.25.70)     10 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 41

  1. เมื่อผู้ให้เช่าไม่ได้ร่วมกระทำผิดหรือช่วยเหลือในการที่ผู้เช่ากระทำผิดใด ผู้ให้เช่าก็ไม่ได้กระทำผิดใด ผู้ให้เช่าก็ไม่ได้กระทำผิดใด
  2. สอบถามเจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการขออนุญาตเปิดร้านเน็ตนั้น
  3. การมีชื่อเป็นเจ้าบ้านไม่ได้มีผลทำให้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แห่งบ้านที่เช่าไปด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     24 ต.ค. 2555

 •  1 .. 3  4  5  6  7   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด