X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

 • ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

            หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก  เจ้าของบ้านจะหาทางริบเงินค่ามัดจำเราให้ได้มากที่สุด เช่น...ค่าทาสีใหม่ (ก่อนเช่า สีก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมนี่?)  ค่าทำความสะอาดโหดๆ (เย้ย...เราเก็บกวาดขยะ ปัด กวาด ซะเรียบร้อยแล้ว)  เราจะมีวิธีวางแผนรับมือกับพวกเจ้าของหน้าเลือดอย่างไรครับ  เราสามารถดักคอเขาไว้ก่อนได้ไหม เช่น  ไปถ่ายรูปห้องพักไว้ก่อนย้ายเข้า แล้วให้เข้าของบ้านเซ็นต์รับรองสภาพบ้านของเขาเอง  พอเราย้ายออก... หากเจ้าของบ้านจ้องจะริบค่าซ่อม ทาสี และความสะอาดแพงๆ  เราก็งัดรูปออกมาโชว์เลย... พอมีหวังไหมครับ..แต่อย่างไรเสีย  เงินอยู่ในมือเขาแล้ว..ได้คืนยากมากๆ..ทำงัยดีครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1. เนื่องจากการทำสัญญาเช่าที่พักอาศัยหรือบ้าน  ตามกฎหมายกำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าไว้  ว่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว  เพราะหากผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น  โดยสภาพไม่เหมาะสมแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา  ผู้เช่าย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้  ตามความ ป.พ.พ. มาตรา 546,548
            2. ท่านย่อมมีสิทธิที่จะถ่ายรูปบ้านที่เช่าไว้เป็นหลักฐานถึงสภาพของทรัพย์ที่เช่าก่อนทำสัญญาได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  แต่จะนำมาเป็นหลักฐานการโต้แย้งข้ออ้างกับหักค่าวางมัดจำของผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าออกจากบ้านเช่าไปเห็นทีทางฝ่ายผู้ให้เช่า  คงไม่ยินยอมให้ท่านกระทำหรือให้ท่านเช่า  แต่ถ้าหากผู้ให้เช่าได้กำหนดเงื่อนไขที่จะนำมาอ้างเป็นเหตุริบเงินมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า ต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้  ตามปกติ  จึงย่อมเป็นเหตุริบมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายจึงกำหนดให้ข้อสัญญานั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  ตามมาตรา 4 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 546 
  ผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว

  มาตรา 548  ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

  พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
  มาตรา 4
    ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
  ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น
  ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
  (1)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
  (2)  ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
  (3)  ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
  (4)  ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  (5)  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
  (6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
  (7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
  (8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชำระหนี้
  (9)  ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
  ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นำมาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 9   

 • ความคิดเห็นที่ 100

   ได้ทำสัญญาเช่าบ้านและจ่ายค่ามัดจำ ในสัญญา ระบุเวลาเช่าว่า 9 เดือน แต่อยู่ได้ 1อาทิตย์ ออกก่อนกำหนดเวลา เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะข้างบ้านย้ายออก บ้านมันน่ากลัวรู้สึกวังเวง เราจะสามารถขอคืนค่ามัดจำทั้งหมดได้หรือไม่ค่ะ หรือเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง (ของในบ้านไม่มีความเสียหาย)

  โดยคุณ พิง  (110.171.37.34)     17 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 99

  รบกวนหน่อยนะครับพอดีผู้เช่าตึกได้หนีไปได้ค้างค่าเช่า1เดือนจำนวน12000 ค่าไฟ6700ค่าน้ำอีก350บาท แต่ตอนทำสัญญากันผู้เช่าได้จ่ายเงินประกันมาสองเดือนเป็นเงิน24000บาท เราสามารถเรียกร้องอะไรกับผู้เช่าได้หรือป่าวครับ

  โดยคุณ มานะชัย  (27.55.131.101)     17 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 98

  บริษัท ได้เช่าบ้าน เดือนละ 20000  โดยจ่ายค่าประกันการเช่า จำนวน 60000 บาท  โดยสัญญาเขียนไว้ว่า ถ้าอยู่ครบ 3 ปี  จะได้เงินคืน  ปัจจุบัน ทางบริษัทจะไม่เช่าต่อ  แต่อยู่ไม่ครบ 3 ปี  และ ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่า เป็นเวลา 2 เดือน  อยากจะถามว่า  ถ้าบริษัทจะให้เจ้าของบ้านหักค่าเช่า 2 เดือน จากเงินประกันได้หรือเปล่า 

  โดยคุณ pp  (124.120.29.126)     21 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 98

  ไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้โดยชอบ เพราะเงินประกันการเช่าถือว่าเป็นเบี้ยปรับกรณีที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าไม่ครบกำหนดตาม ป.พ.พ.มาตรา 379

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     21 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 97

   ผมจ่ายค่าเช่าล่าช้า 1เดือนคับ ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสํญญาได้รึไม่คับ สัญญา5ปี วางเงินมัดจำไว้ด้วย3เดือนค่าเช่าเดือนล่ะ20000 คับ ก่อนเข้าอยู่ผมลงทุนทำบ้านที่เช่าใหม่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารคับ สภาพเป็นบ้านร้างก่อนเข้าอยูคับ ลงทุนไปเยอะคับ

  โดยคุณ ฉัตริน  (49.230.188.151)     9 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 97

  ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้ ต้องบอกกล่าวแก่ท่านก่อนว่าให้ชำระค่าเช่าภายในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าและท่านไม่ชำระค่าเช่าภายในกำหนด ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 560 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     6 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 96

   มีเรื่องจะปรึกษาค๊ะ คือได้ทำสัญญาเช่าบ้านแล้ว 1 ปี พึ่งทำสัญญาไปค๊ะ แต่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ มัดจำ 10,500 เป็นเงินประกัน 7,000 ค่าเช่าล่วงหน้า 3,500 วันที่เข้าไปทำความสะอาด กะว่าจะย้ายเข้าไป ปรากฎว่าน้ำประปาด้านบนไม่ไหล ส่วนด้านล่างไหลเบามาก แจ้งให้เจ้าของบ้านทราบแล้ว เขาบอกว่าจะตรวจสอบให้ ถ้าเขาไม่ทำอะไรให้เราเลย แบบนี้เราสามารถยกเลิกสัญญาได้ไหมค๊ะ

  โดยคุณ นิตยา  (1.46.34.50)     4 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 96

  ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่ท่านจะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ท่านซึ่งเป็นผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 548

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 95

  เช่าอาคารพานิช 4 ชั้นครึ่ง   สัญญา 3 ปี  เดือนละ 35,000 บาท ค่ามัดจำ 300,000 บาท อยู่ในข่ายไม่เป็นธรรมหรือเปล่าคับ

  โดยคุณ sanop  (171.101.111.129)     21 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 95

  ข้อตกลงตามสัญญาเช่าดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดว่าทำให้ผู้ให้เช่าได้เปรียบผู้เช่าซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรแต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     23 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 94

  ผมทำสัญญาเช่าบ้าน โดยมีการจ่ายค่ามัดจำ ล่วงหน้าเป็นจำนวน 7500 บาท สัญญาต้องอยู่ให้ครบเป็น จำนวน สามเดือน แต่พอเดือนที่ 4 ต้องมีการจ่ายค่าเช่าบ้านภายในวันที่ 10 ซึ่งผมจ่ายค่าเช่าบ้านช้า เกินมา 9 วัน เจ้าของบ้าน ทำการล็อกบ้าน และ ติดป้ายห้ามเข้า พอโทรไปถามจะต้องจ่ายค่าบ้านตามปกติ เหมือนเดิม เดือนละ 4500 บาท แต่ ผู้ให้เช่า คิดค่าปรับ วันละ 500 บาท และ ถ้าอยากได้เงินมัดจำคืน ต้องเช่าบ้านเพิ่มไปอีก 3 เดือนถึงจะได้เงินมัดจำส่วนที่เหลือ จากการหักค่า จ่ายค่าเช่าบ้านล่าช้าของเดือนนี้ ในส่วนที่เหลือ แต่ถ้าจะออกสิ้นเดือน ผู้ให้เช่าจะยึดค่ามัดจำทั้งหมด ผมขอถามหน่อยครับว่าผู้ให้เช่าสามารถทำการยึดเงินค่ามัดจำ 7500 บาท และ เสียค่าปรับวันละ 500 บาท ตามที่ผู้ให้เช่าบอก หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  โดยคุณ เต้ย  (223.205.233.199)     18 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 93

   สวัสดีค่ะ พอดีมีคำถามเกี่ยวกับสัญญาเช่าค่ะ เนื่องจากคอนโดที่เช่าอยู่มีผลตั้งแต่ มีนาคม  ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ผู้ให้เช่าขอยกเลิกและขอให้ผู้เช่าออกเพราะผู้ให้เช่ามีปัญหาเรื่องห้องน้ำในห้องที่อยู่ปัจจุบันอยากกลับมาอยู่ห้องตัวเอง ต้องการให้ผู่เช่าออกภายใน2 เดือน ไม่ทราบว่าผู้ให้เช่าสามารถทำได้หรือไม่คะ ถ้าผู้เช่าต้องการอยู่จนครบสัญญา

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ วาสิตา  (27.55.194.29)     17 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 92

   สวัสดีครับ ทุกท่าน พอดีผมมีเรื่องรบกวนให้ทุกท่ายที่สามารถตอบหรือให้คำปรึกษา ช่วยผมหน่อยครับ

       ผมเช่าบ้านหลังหนึ้งซื้งบอกให้เลี้ยงสุนัขได้ ผมจ่ายค่าบ้านเดือนละ4500บาทครับ มัดจำ 2000 บาท 

  ผมอยู่ไม่ถึงเดือน เค้าบอกให้ผมเอาหมาไปเลี้ยงที่อื่นได้ไหมมันสกปรก เหม็น ผมก็บอกไปว่าผมเอาไป

  ไหนไม่ได้ครับ มันจะอยู่ยังไง (ผมมาเรียน หมาลัยครับ บ้าน ญาติพี่น้องไม่มี) สรุปคือผมต้องย้าย

  ออกกระทันหัน ผมอยู่ได้23 วัน แต่ผมก้บอกว่าจะออกก่อนสิ้นเดือนพอดี พอออกเสร็จผมโทรไปถาม

  ค่ามัดจำ 2000 เค้าจะไม่คืนให้ พอไปๆมาบอกว่าจะคืนให้แต่เค้าจะเรียกค่าสีบ้านเป็นรอย 5000 บาท

  เรียกกันเกินไป ครับ บ้านเป็นรอยนิดเดียว จากนั่นไปคุยต่อรอง บอกผมว่า 5000 บาทเค้าเรียกขู่ผมไปแบบนั่นแหละกลัวเสียเงินหรอ ผมบอกใช้ครับกลัวเสียเงิน ต่อมาบอก 2000 บาทค่าสี ผมเลยบอกจะหาคนไปดูว่ามันเกินจริงหรือป่าวครับ กับที่เรียกมา

   

  ลักษณะแบบนี้ผมต้องทำไงดีครับ เจ้าของบ้านกวนตีนด้วยครับ พุดจาดีด้วยเค้าก็เอาใหญ่เลย   

  โดยคุณ นายสหรัฐ แฝงสวรรค์  (1.10.218.115)     10 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 92

  หากไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันได้ เห็นทีที่ท่านจำต้องร้องเรียนไปยัง สคบ.ดำเนินการกับผู้ให้เช่าซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     15 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 91

   รบกวนสอบถามค่ะ เช่าตึกแถว เดือนละ18,000 จ่ายล่วงหน้า1 เดือนประกัน1 เดือน สัญญา1 ปีค่ะ แต่อยู่6 เดือนแล้วย้ายออก นี่ออกมา1เดือนครึ่งแล้วค่ะ เจ้าของบ้านยังไม่คืนเงินประกันเลยค่ะ เค้าอ้างว่าเค้ายังไม่ได้ผู้เช่าคนใหม่ เค้ายังไม่เคลียร์ให้เรา เราต้องทำยังไงดีค่ะ

  โดยคุณ มรกต  (125.24.138.59)     9 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 90

   เรียนปรึกษาค่ะ...เนื่องจากเป็นผู้เช่า ซึ่งได้ทำสัญญากับผู้ให้เช่า 2 ปี+วางเงินประกัน  และตอนนี้สัญญาได้เลยกำหนดมาแล้ว 8 เดือน ไม่ได้ทำสัญญาเช่าต่อเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ให้เช่าไม่ได้แจ้งให้ทราบ แต่ได้มีการชำระค่าเช่าทุกเดือน(เงินประกันยังอยู่กับผู้ให้เช่า)  อยากทราบว่ากรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ผุ้ให้เช่ามีสิทธิ์ยกเลิกการให้เช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าได้หรือไม่

  โดยคุณ TK  (114.109.118.21)     2 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 90

  กรณีดังกล่าวถือว่าคู่สัญญาเช่าได้ทำสัญญาเช่าใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลาตาม ป.พ.พ.มาตรา 570 โดยถือว่าตกลงและอัตราค่าเช่าตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ตามวิธีการตามมาตรา 566

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     4 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 89

   ดิฉันเป็นผู้เช่าบ้านคะ อยากปรึกษาเรื่องนี้ด้วย พอดีมาเช่าบ้านอยู่ ในรั้วบ้านมีบ้าน 2 หลัง มีรั้ว 2 หลัง คือเจ้าของบ้าปล่อยเช่าทั้งคู่ ดิฉันเช่า 1 หลัง อีกหลังเจ้าของปล่อยว่าง ทำให้มีใครต่อใครไม่รู้เดินเข้าออกทางประตูบ้านหลังที่ไม่มีคนเช่า ดิฉันเช่าบ้านเพื่อเปิดร้านกาแฟ มีของมีค่ามากมา จึงได้ล็อกรั้วทั้ง 2 ประตู ทีนี้บรรดาญาติของเจ้าบ้านของมาโวยวายที่เพื่อนเขาเอารถมาจอดในบ้านหลังที่ไม่มีคนเช่าไม่ได้ อยากถามว่าเราสามารถไปล็อกรั้วในบ้านที่เราไม่ได้เช่าเดียวกัน(กรณีที่มีพื้นที่เดียวกัน ไม่มีกำแพงแบ่งบริเวณที่ชัดเจน)เพียงเพราะเรากลัวของหายได้หรือไม่ ลืมบอกไปนิดนึงคะ เขานึกจะเข้าก็เข้า นึกจะมาส่องนกตองเที่ยงคืนก็เข่ามา นึกจะเอาไก่มาเลี้ยงก็ไม่เคยขอ อย่างนี้เราสามารถยกเลิกการเช่าบ้านได้หรือไม่คะ

   

  ขอบคุณคะ

   

  โดยคุณ โสภิดา ธนสุนทรกูร  (58.10.222.200)     21 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 89

  ท่านไม่อาจกระทำการล็อกรั้วในบ้านที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เช่าได้โดยชอบ และหากท่านบอกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่ได้บอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าจัดการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวก่อน ก็เป็นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ ท่านอาจถูกดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายตาม ป.พ.พ.มาตรา 399 วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     12 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 88

   อยู่บ้านเช่ามา9ปีเปลี่ยนเจ้าของมา3คนแล้ว ตอนขายเขาไม่บอกเราเลย

  แล้วพอย้ายออกคืนกุญแจแล้ว เขายังไม่ยอมคืนเงินประกัน พูดโน่นพูดนี่ทั้งที่บ้านนี้เก่ามากตั้งแต่มาอยู่เจ้าของคนแรก

  ประตูห้องน้ำอยู่ไปมามันปิดไม่ได้ บิลค่าไฟเดือนนี้ก็ยังไม่มาเราจะจดหน่วยคิดเงินให้เขาก่อนได้ใหม เพราะถ้ารอบิลแล้วคนอื่นใช้ไฟไปเราก็ต้องมาจ่ายสิ แต่เราย้ายตั้งแต่วันที่6 แล้ว จะทำไงดีคะ

  โดยคุณ   (101.109.158.144)     11 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 88

  ท่านสามารถกระทำการดังกล่าวเกี่ยวกับการชำระค่าน้ำค่าไฟเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     23 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 87

   ปรึกษาครับ

  เรื่องมีอยู่ว่า ผมได้ตัดสินใจจะเช่าบ้าน อยู่1หลัง เดือนล่ะ6,000บาท ค่ามัดจำ12,000บาท โดยต้องจ่ายล่วงหน้า1เดือน

  โดยที่ไปดูบ้านตอนแรกได้ดูแค่ภายนอกคร่าวๆ คือเขาบอกบ้านเขาพึ่งปรับปรุงใหม่ ยังไม่นาน ผมก็เลยตกลงจะเช่า โดยจ่ายค่ามัดจำก่อน9,000 และจ่ายในตอนหลัง ไปอีก 5,000  โดยที่ยังไม่ทำสัญญาเช่า ยังคงค้างอีก4,000 และผมได้แจ้งทางผู้ให้เช่าว่า บ้านชำรุด หลอดไฟไม่ติด หลังบ้าน และในห้องน้ำ ลูกบิด ทั้งบ้านก็ชำรุด โดยตกลงกันว่า ผมจะนำเงิน4,000บาท ไปซื้อ อุปกรณ์ มาซ่อมบ้านให้ก่อนโดย จะทำใบเสร็จ ไว้ให้ดู  แต่พอไปซื้ออุปกรณ์มาทำก็หาว่าผมซื้อของแพง และผมแจ้งว่าหลังคาบ้านก็รั่ว คือแก ออกอาการ ไม่รับผิดชอบ อะไรเลย หาว่าผมหัวหมอ พอผมจะย้ายออก ก็บอก ว่าจะไม่คืนเงินมัดจำโดยบอกว่า ผมเช่ายังไม่ถึงปี ผมต้องทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ สุนัย เรืองศรี  (171.100.85.186)     9 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 87

  ท่านควรพบและปรึกษาทนายเพื่อฟ้องร้องบังคับผู้ให้เช่าเรียกคืนเงินมัดจำและเงินทดลองจ่ายไปโดยความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 547

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     21 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 86

  รบกวนหน่อยค่ะ 

  ตกลงเช่าห้องเช่าใต้อาคารพาณิชย์ 1 ชั้นครึ่ง โดยตกลงกันครั้งแรกจะทำสัญาเช่า 3 ปี 

  ค่าเช่าเดือนละ 12000

  ย้ายเข้ามาอยู่ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่า และจ่ายเงินค่าเช่าให้ทุกเดือน

  หลังจากนั้น ถามเรื่องสัญญาเช่า กับเจ้าของตึก เค้าก็บอกว่าพิมพ์ไม่เสร็จ

  แก้ใหม่ จนขนาดนี้ อยู่มา 3 เดือนแล้วค่ะ ยังไม่ได้เซ็นสัญญากันเลย

  แล้วจ่ายค่าเช่าไปก็ไม่มีใบเสร็จรับเงิน

   

  อย่างนี้ เค้ามีสิทธิ์ไล่เราออกได้หรือเปล่าค่ะ

  และมีสิทธิ์ที่จะไม่ทำตามสัญญาที่ตกลงปากเปล่ากันไว้ครั้้งแรกหรือเปล่า

  และสามารถขึ้นค่าเช่าเราได้เลยมั้ย 

   

  ขอบคุณค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ chabakeaw  (61.90.53.17)     6 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 86

  หากท่านไม่ได้กระทำการใดเป็นการผิดหนเาที่ตามสัญญาเช่า ถ้าและผู้ให้เช่าขับไล่หรือเรียกค่าเช่าเพิ่มโดยพลการ ก็เป็นการที่ผู้ให้เช่าใช้สิทธิแห่งตนโดยไม่ชอบ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 5, 6 เมื่อกระทบกระเทือนต่อสิทธิของท่านที่จะได้เช่าจนกว่าครบกำหนดตามสัญญา ท่านชอบที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเพื่อการกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคหนึ่ง,วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     16 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 85

  บ้านทีเช่าอยู่ไม่มีน้ำเลยขอติดประปาแต่เจ้าของบ้านไม่ออกค่าติดตั้งให้ ทำไงดีครับ

  โดยคุณ   (223.206.74.142)     2 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 85

  ไม่ต้องเช่าครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     17 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 84

   มีเรื่องเรียนปรึกษาค่ะ ดิฉันทำสัญญาเช่าบ้านและได้มีการมัดจำเป็นเงิน4000บาท ทำสัญญา6เดือนอยู่มาได้ 2เจ้าบ้านของมาแจ้งว่าจะมาต่อเติมบ้านทำเป็นห้องเช่า แล้ว1สัปดาห์ต่อมา ก็พาช่างเข้ามาทำการต่อเติม ทำให้เกิดเสียงดังสร้างความรำคาญให้แก่ดิฉันและครอบครัวอย่างมาก แต่ก็พยายามทน จนผ่านมา2เดือนยังต่อเติมไม่เสร็จ ดิฉันจึงตัดสินใจขอย้าย อยากทราบว่า 

  ดิฉันจะได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ เพราะยังไม่ครบสัญญา

  และในกรณีนี้ถือว่าผู้ให้เช่าผิดสัญญาเช่าหรือไม่เพราะเราเช่าบ้านไม่ใช่เช่าห้องเช่า 

  โดยคุณ เดือน  (1.47.10.36)     22 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 84

  ในกรณีของท่าน เช่าบ้านมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออยู่อาศัย แต่พบว่ามีการต่อเติมห้องจนทำให้การพักอาศัยไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 548 ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     8 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 83

   กรณีผู้เช่าค้างค่าเช่าบ้าน ไม่ชำระตามระยะเวลาที่ตกลงในสัญญา ผู้ให้เช่ามีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ เท่าไรค่ะ ต่อวันจะไม่ผิดกฎหมายค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

  โดยคุณ วรรณรัฐ  (124.121.4.114)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 82

  จะย้ายออกจากบ้านเช่า แต่อยู่ยังไม่ครบสญญาจะได้เงินประกันคืนไหมครับ 

  สัญญา 3 ปี เหลืออีก 1 ปี

  ค่าเช่าเดือนละ 13000 บาท  ค่มัดจำ 50000 บาท แบบนี้จะได้คืนไม่ครับ

   

   

  โดยคุณ somsak aram  (110.78.187.67)     21 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 82

  หากไม่มีข้อตกลงให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิรับเงินมัดจำ หรือประกันการเช่าเมื่อผู้เช่าไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ให้เช่าย่อมต้องส่งมอบเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้เช่าเมื่อสัญญาเช่าเลิกกันพร้อมดอกเบี้ยนับแต่เวลาที่ได้รับไว้เพื่อการกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคแรกและวรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 81

   มีบ้านเช่าแต่ที่ดินนั้นเป็นของวัด แต่อยากถามว่าบ้านเช่าแต่ละหลังนั้นใครเป็นเจ้าของบ้านครับ และเจ้าบ้านนั้น

  สามารถเป็นหลายหลังได้มั้ยครับ

  โดยคุณ vasin  (101.109.87.143)     18 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 81

  บ้านจะเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ก็ต้องพิจารณาใครมีชื่ออยู่ในเอกสารสิทธิสำหรับบ้านนั้น ทั้งนี้บุคคลสามารถเป็นเจ้าบ้านได้หลายหลังไม่มีกฎหมายจำกัดห้ามไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     3 ก.พ. 2557

 •  1 .. 3  4  5  6  7 .. 9   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด