X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

 • ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

            หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก  เจ้าของบ้านจะหาทางริบเงินค่ามัดจำเราให้ได้มากที่สุด เช่น...ค่าทาสีใหม่ (ก่อนเช่า สีก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมนี่?)  ค่าทำความสะอาดโหดๆ (เย้ย...เราเก็บกวาดขยะ ปัด กวาด ซะเรียบร้อยแล้ว)  เราจะมีวิธีวางแผนรับมือกับพวกเจ้าของหน้าเลือดอย่างไรครับ  เราสามารถดักคอเขาไว้ก่อนได้ไหม เช่น  ไปถ่ายรูปห้องพักไว้ก่อนย้ายเข้า แล้วให้เข้าของบ้านเซ็นต์รับรองสภาพบ้านของเขาเอง  พอเราย้ายออก... หากเจ้าของบ้านจ้องจะริบค่าซ่อม ทาสี และความสะอาดแพงๆ  เราก็งัดรูปออกมาโชว์เลย... พอมีหวังไหมครับ..แต่อย่างไรเสีย  เงินอยู่ในมือเขาแล้ว..ได้คืนยากมากๆ..ทำงัยดีครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1. เนื่องจากการทำสัญญาเช่าที่พักอาศัยหรือบ้าน  ตามกฎหมายกำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าไว้  ว่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว  เพราะหากผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น  โดยสภาพไม่เหมาะสมแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา  ผู้เช่าย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้  ตามความ ป.พ.พ. มาตรา 546,548
            2. ท่านย่อมมีสิทธิที่จะถ่ายรูปบ้านที่เช่าไว้เป็นหลักฐานถึงสภาพของทรัพย์ที่เช่าก่อนทำสัญญาได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  แต่จะนำมาเป็นหลักฐานการโต้แย้งข้ออ้างกับหักค่าวางมัดจำของผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าออกจากบ้านเช่าไปเห็นทีทางฝ่ายผู้ให้เช่า  คงไม่ยินยอมให้ท่านกระทำหรือให้ท่านเช่า  แต่ถ้าหากผู้ให้เช่าได้กำหนดเงื่อนไขที่จะนำมาอ้างเป็นเหตุริบเงินมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า ต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้  ตามปกติ  จึงย่อมเป็นเหตุริบมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายจึงกำหนดให้ข้อสัญญานั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  ตามมาตรา 4 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 546 
  ผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว

  มาตรา 548  ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

  พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
  มาตรา 4
    ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
  ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น
  ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
  (1)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
  (2)  ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
  (3)  ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
  (4)  ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  (5)  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
  (6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
  (7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
  (8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชำระหนี้
  (9)  ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
  ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นำมาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6   

 • ความคิดเห็นที่ 40

  เนื่องจากดิฉันมาขอเช่าห้อง กับทางเจ้าของห้อง  ตอนนี้อยู่ในขณะทำร้าน ดิฉันมาขอเช่าเพื่อนเปิดร้านอินเตอร์เน็ต แล้วทางเจ้าของห้องเช่า จะให้ทางดิฉันเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหม้อไฟ ซึ่งหม้อไฟที่ใช้ ทางการไฟฟ้าให้บ้านเลขที่ละ 1 หม้อเท่านั้น แต่ทางเจ้าของห้องเกรงว่าไฟจะไม่พอจึงจะไปขอเพิ่มขนาดหม้อ ทั้งนี้แล้วจะเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 8,000 บาท แล้วจะให้ดิฉัน ช่วยออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง อยากทราบว่า เรื่องไฟฟ้าภายในร้ายนี้ ผู้เช่าต้องเสียค่าไฟฟ้าให้กับทางเจ้าของหอ หน่วยละ 5 บาทแล้ว ต้องเป็นคนร่วมเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหม้อให้กับเจ้าของห้องเช่าอีกหรอคะ

  โดยคุณ ออม  (171.99.210.34)     5 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 40

  กรณีตามปัญหาย่อมเป็นไปตามข้อตกลงแห่งสัญญาเช่าที่ได้ทำกันไว้เป็นสำคัญ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     15 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 39

  ดิฉันเช่าตึกแถวไว้ตั่งแต่1พย51และถึงกำหนด31ตค54โดยมีเงินประกันอยู่24,000แต่บอกเจ้าของไปว่าจะย้ายออกเดือนสค.55ตอนนี้ย้ายเรียบร้อยแล้วเงินประกันยังไม่ได้คืนผู้ให้เช่าให้เหตุผลว่าต้องรอเรื่องค่าน้ำค่าไฟก่อนและผู้ให้เช่าจะมาเรียกเก็บเรื่องทาสีเพราะรับไม่ที่ทางผู้เช่าทาสีแบบนี้ทั้งๆที่ตอนเข้าอยู่เขาก็ไม่ได้ทาสีใหม่ที่ทราบว่าผู้ให้เช่าไม่ได้ทาสีใหม่เพราะมีลอยสติดเกอร์ปะตามผนัวอยู่อีกอย่างในสัญญาไม่ได้เขียนบอกว่าถ้าย้ายออกต้องทาสีให้เหมือนเดิมอย่างนี้ดิฉันต้องทำอย่างไรแล้วผู้ให้เช่าดึงเราไว้เช่านี้เค้าผิดไหม....ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ภูริชญา บุญประเสริฐ  (58.9.92.157)     25 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 39

  เมื่อไม่มีข้อตกลงแห่งสัญญาเช่ากำหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดชำระค่าทาสีดังกล่าว ผู้ให้เช่าย่อมไม่มีสิทธิมาเรียกให้ผู้เช่ารับผิดชำระ ผู้เช่าจึงต้องฟ้องเรียกเงินประกันคืนกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     4 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 38

  อยากถามว่า เราในฐานะผู้ให้เช่าได้ทำสัญญาเช่าไป แต่ไม่ได้เรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าไว้ แต่เก็บแค่ค่าประกันความเสียหาย สัญญาเช่า 3 ปี แต่ล่าสุดผ่านมา 1 ปีตัวอาคารเสียหายเกินกว่าเงินประกันที่เราเก็บไว้ เราในฐานะ"ผู้ให้เช่า"สามารถทำหนังสือแจ้งให้"ผู้เช่า"นำเงินค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินประกันมาวางเพิ่มได้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ พิมพ์อุมา ส่งศรี  (171.98.108.182)     14 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 38

  สามารถทำสัญญามีข้อสัญญาดังกล่าวได้เมื่อพฤติการณ์ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     21 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 37

   อยากทราบว่า หนูได้ขอเช้าร้านทำธุรกิจชนิดหนึ่ง ก่อนเข้าอยู่ไม่ได้ทำสัญญา เพราะรู้จักกัน แต่พออยู่ไปหนูได้มีการตกแต่งร้านใหม่ติดฝ่าเพดานโดยการได้รับคำยินยอมจากเจ้าของบ้านแล้ว พอทำฝ่าเพดานเสร็จ ยังไม่ถึง สองเดือน เจ้าของบ้าน บอกว่าขอร้านคืน จะทำที่ซักอบรีดเอง หนูสามารถขอค่าฝ่าเพดานคืนได้มั้ยคะ (เพราะทางเราเป็นผู้เสียหาย) และทางเจ้าของบ้านไม่ทำการแจ้งล่วงหน้า หนึ่งเดือนควรทำยังไงดีคะ

  โดยคุณ ก้อย  (180.183.195.163)     6 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 37

  ทรัพย์ดังกล่าวที่ติดกับร้านที่เช่าเพียงชั่วคราว ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับร้านที่เช่าอันเป็นโรงเรือนนั้น ท่านมีสิทธิรื้อถอนออกไปได้ แต่จะเรียกชดใช้เงินแทนค่าฝ้าเพดานนั้นไม่ได้ เว้นแต่ผู้ให้เช่าจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     12 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 36

  ขอสอบถามครับ  เนื่องจากเจ้าของห้องคนเก่าได้ขายห้องให้อีกคนหนึ่ง  ซึ่งเจ้าของคนใหม่ไม่ต่อสัญญาเช่าห้องให้  หลังจากออกแล้วสักพัก  agency  ได้ติดต่อมาขอหักค่าประกันจากการซ่อมแซม  ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมาก  และทางเราไม่ยอมรับมูลค่าดังกล่าว  อีกทั้งได้แจ้งไปว่าตอนเข้าครั้งแรกสภาพก็เป็นแบบนี้ (เจ้าของห้องคนแรกทราบ)  แต่ทางเจ้าของห้องคนใหม่ก็ซ่อมแซมจนเสร็จ และหักวงเงินประกันทั้งหมด  แล้วออกเช็คให้มาโดยพละการ  ซึ่งทางเราไม่เคยยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด  แบบนี้พอจะมีทางแก้ไขยังไงบ้างครับ

  โดยคุณ เอ  (202.240.180.13)     28 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 36

  ดำเนินคดีเพื่อฟ้องเรียกคืนเงินประกันในส่วนที่ถูกหักสูงเกินส่วนนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     4 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 35

  1.)  อยากทราบว่า ผู้ให้เช่าสามารถขอเพิ่มค่ามัดจำจากสัญญาเช่าที่ตกลงครั้งแรก 3000 บาทเมื่อ 7 ปีที่แล้ว มาปีนี้ขอเพิ่มอีก 1000 เป็น 4000 จากผู้เช่าได้รึไม่ค่ะ... เหตุผลคือ ค่าเช่า+ค่าน้ำ+ค่าไฟ ของห้องดิฉันเกินวงเงิน ค่ามัดจำ 3000.- ... มันเกี่ยวข้องกันหรือไม่ค่ะ 
  2.)  เท่าที่ทราบและสอบถามจากเพื่อนข้างๆๆ ห้อง ว่าถูกเรียกเก็บค่ามัดจำเพิ่มหรือป่าว คำตอบของทุกห้อง คือ ไม่  สรุปว่า มีห้องของดิฉันเพียงห้องเดียวเท่านั้นที่ถูกเรียกเก็บ  ดิฉันควรจะต้องจ่ายให้ไม่ค่ะ เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม
  3.) ถ้าดิฉันยืนยันว่า จะไม่จ่ายค่ามัดจำเพิ่ม ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะไล่ดิฉันออกจากห้องพักได้หรือไม่ค่ะ เพราะที่นี้ดิฉันและสามีอยู่มา 7 ปีแล้ว จ่ายค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ตรงตามเวลามาตลอด ไม่เคยทำผิดกฏที่ทางหอพักตั้งไว้เลย 
  4.)  ดิฉันยินดีจะจ่ายค่ามัดจำเพิ่มแต่โดยดี  ถ้าหากผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่ามัดจำเพิ่มกับทุกๆๆ ห้อง เท่าเทียมกัน  ดิฉันใช้ข้อนี้ต่อรองกับผู้ให้เช่าได้ไม่ค่ะ  "ยินดีจ่ายถ้าทุกห้องจ่ายเพิ่มเหมือนกันหมด"  

  โดยคุณ ณัฐพร  (49.48.58.5)     20 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 35

  กรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกเงินมัดจำค่าเช่าในจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมจากผู้เช่า จึงขึ้นอยู่กับการตกลงกันในระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่านั้น ข้ออื่นให้ปรึกษาทนายทางโทรศัพท์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     28 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 34

  ขอสอบถามครับด่วนครับ เนื่องจากถูกผู้ให้เช่า หัก เงินประกันค่าเช่าบ้านไปครึ่งเดือน โดยอ้างสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับ

  พอดีว่า ในสัญญาเช่าบ้าน ผู้ให้เช่าได้ระบุข้อความไว้ 2 ลักษณะ คือ

  1. เมื่อกำหนดระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลง หากไม่มีการตกลงให้เช่าต่อไปอีก ถือว่าได้มีกำหนดบอกเลิกสัญญาเช่าต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวอีก และผู้เช่าพร้อมทั้งบริวารต้องออกจากบ้านเช่า และส่งมอบบ้านเช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าทันทีหากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ภายใน 7 วัน

  2. หากผู้เช่าจะย้ายออกจากบ้านเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้กับผู้ให้เช่าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 1 เดือน มิฉะนั้นผู้เช่าจะไม่ได้รับเงินประกันความเสียหาย และเงินมัดจำคืน

  คำถาม คือ

  1.ผม(ผู้เช่า)ต้องแจ้งออกกับผู้ให้เช่าล่วงหน้า 1 เดือนหรือไม่ครับ.... หรือ ไม่ต้องแจ้งออกก็ได้ครับ?

  2.ได้มีการโทรสอบถามการหมดสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 กค. ซึ่งทางผู้ให้เช่าก็รับทราบว่าสัญญาหมด ณ วันที่ 28 สค. แต่ผู้ให้เช่าได้อ้างว่าผมได้ทำการยืนยันแจ้งออก แก่ผู้ให้เช่า ณ วันที่ 8 สค. โดยผู้ให้เช่าจะทำการหักค่าเช่าบ้าน อีก ครึ่งเดือน จากเงินประกัน อย่างนี้ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักเงินหรือไม่ครับ?

  3.ถ้าผมยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าหักเงินค่าเช่าบ้านอีกครึ่งเดือน ผมมีสิทธิอีก 7 วันในการขนย้ายของหรือไม่ครับ?

   

  โดยคุณ นัช  (171.97.27.99)     13 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 34

  สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาเช่าย่อมเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้สัญญาเช่านั้นในฐานะที่ใช้บังคับกันได้ในระหว่างคู่สัญญาเช่า ข้อสงสัยประการใดให้ท่านปรึกษาทีมงานทนายคลายทุกข์ได้ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 33

  ขอเรียนถามว่า ถ้าเจ้าของบ้านและที่ดินตัวจริงไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน แต่เป็นญาติเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าใครควรจะเป็นผู้ให้เช่าครับ

  โดยคุณ โก้  (171.7.203.57)     3 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 33

  เจ้าของที่แท้จริง หรือผู้มีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     12 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 32

  รบกวนสอบถามคับ จะย้ายออกจากบ้านเช่าที่อยู่เลยมา 1 ปีและบอกเจ้าของบ้านเช่าเมื่อวานนี้ จะออกจากบ้านสิ้นเดือนหน้าก็คุยถามและเล่าว่าเกิดอะไรยังไงจนบทจบก็ถามเขาว่าถ่าอย่างนั้นเดือนหน้า เราจ่ายแค่ค่าน้ำ ค่าไฟใช่มั้ย เพราะวันที่เข้าเราจ่ายค่ามัดจำ 30000 และล่วงหน้า 1เดือน 12000 บาท เป็น 42000 บาท ก็ยังถามก่อนเข้าอยู่ว่าเดือนแรกไม่ต้องจ่ายค่าเช่าใช่มั้ยเพราะจ่ายล่วงหน้า ผู้ให้เช่าบอกว่า เปล่า เราต้องจ่ายค่าเช่าเดือนแรกปกติ แต่ทางเจ้าของบ้านยืนยันว่ายังไงเดือนสุดท้ายก็ยังต้องจ่ายอยู่ดี ถ้าอย่างนั้นที่จ่ายล่วงหน้า 1เดือน 12000 คิออะไรคับ เราจ่ายค่าเช่าตรงทุกเดือนมีแค่ 1เดือนที่มีความผิดพลาดการจ่ายผ่านบัญชี รบกวนขอคำตอบด้วยนะคับ เพราะแรกๆทำใจไว้แล้วว่าเงินมัดจำน่าจะไม่ได้คืน เพราะผู้เช่าก่อนเรา ก็ไม่ได้คืน แต่ถ้าต้องจ่ายเดือนสุดท้ายด้วย มันรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบมากเกินไป

  โดยคุณ จีรพงศ์ สมแ้ก้ว  (171.6.213.217)     17 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 32

  เงินมัดจำที่ได้ให้ไว้ในวันทำสัญญาเช่า ย่อมเป็นพยายหลักฐานว่า สัญญาเช่าได้ทำกันขึ้นแล้ว และเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่า ดังนั้น เมื่อคู่สัญญาเช่าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในเงินมัดจำนี้ จึงต้องให้ส่งคืน หรือจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในเมื่อผู้เช่าชำระหนี้ค่าเช่านั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     25 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 31

  อยากสอบถามเกี่ยวกับการยกเลิกการเช่าอาคารพาณิชย์ครับ

  พอดีผมเช่าอาคารพาณิชย์ไ้ว้ มีการวางเิงินมัดจำ 2 เดือน รวม 16000 บาท

  อยู่มาได้สองปีกว่า ต้องการย้าย ให้เจ้าของห้อง หักเงินค่าเช่างวดสุดท้ายกับเงินมัดจำ

  ทีนี้เงินมัดจำก็จะเหลือ 8000 บาท เจ้าของห้องบอกว่า ผมมีเจาะรู มีติดกาวสองหน้า

  หลายจุด ต้องทำการซ่อมแซม และทาสีใหม่ทั้งหมด 3 ชั้น (อาคารที่ผมเช่ามี 3 ชั้น)

  รวมเป็นเงิน 18000 บาท มันจะมากเกินไปใหมครับ

  พอดีผมเปิดเป็นร้านแอร์ มีเจาะรูบ้าง แต่ห้องนอนกับชั้นสองไม่ได้ทำอะไรเอาไว้แค่ตากผ้ากะวางของ

  มีแค่ชั้น 1 ที่ทำเป็นร้านค้า ถ้าจะให้ทาสีหรือทำใหม่ ผมทำให้ได้แค่ชั้น 1 แต่เจ้าของห้องต้องการให้ทำหมดทุกชั้นเพราะว่าสีมันจะไม่เหมือนกันถ้าทาสีแค่ชั้นเดียว ผมดูเหมือนมันจะไม่ยุติธรรมเท่าใหร่

  ใครก็ได้ให้คำแนะนำหน่อยครับ

  โดยคุณ lupin  (223.205.231.74)     14 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 31

  หากไม่มีข้อกำหนดความรับผิดของผู้เช่ากรณีดังกล่าวไว้ในสัญญาเช่า จึงเป็นความรับผิดนอกเหนือจากสัญญาเช่า ท่านไม่จำต้องรับผิดตามที่ผู้ให้เช่าเรียกร้องนั้นเพราะท่านไม่มีหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมายที่จะต้องรับผิดแต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     18 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 30

   ต่อจากความคิดเห็น29อยากถามว่าในสํญญาระบุว่าหากผู้เช่าผิดสัญญาเช่าจ่ายเงินค่าเช่าล่าช้าสามารถยึดทรัพย์สินและล็อคกุญแจบ้านได้อันนี้เค้าสามารถทำได้เลยหรือเปล่าแต่ว่าสัญญารุบะวางมัดจำไว้2เดือนค้างค่าเช่าแค่1เดือนเค้าสามารถที่ทำการได้เลยหรือเปล่าเพราะเงินมัดจำยังเหลืออีก1เดือน

  โดยคุณ กวินทรา  (58.11.130.91)     9 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 30

  หากมีข้อตกลงดังกล่าวไว้ในสัญญาเช่า ย่อมสามารถบังคับกันได้ในระหว่างคู่สัญญาไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ค่าเช่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     13 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 29

   อยากสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับการเช่าบ้าน ได้ขอเช่าบ้านจากเจ้าของบ้านหลังนี้เดือนละ12000บาทละวางเงินมัดจำค่าเช่าบ้าน24000บาทละทำสัญญาไม่ได้ระบุการเช่าว่ากี่ปีแต่อยู่ได้6หกแล้วคะแต่พักหลังการเงินสะดุดมีปัญหาการจ่ายเงินค่าเช่าล่าช้าและทะเยอส่งที่ละ3000บาทจดหมดแต่กว่าจะหมดก็ปาเข้าเดือนใหม่พอเข้าเดือนใหม่วันที่ 7 กรกฏาเจ้าของบ้านมาไล่ให้ออกจากบ้านเพราะว่าส่งเงินค่าเช่าไม่ตรง อยากสอบว่าเราค้างค่าเช่าเค้าแค่เดือนเดียวแต่เงินมัดจำเราวางไว้2เดือนเรามีสิทธิที่จะไม่ออกได้หรือเปล่าอยู่ให้ครบแล้วคอยออกหรือไม่ก็เงินมัดจำที่ยังเหลืออยู่เราพอที่จะขอคืนได้เปล่า เเต่คิดว่าจะได้คืนอยากเพราะมันเขี้ยวมากขนาดจะไล่ให้ออกจากบ้านภายใน3วันแต่อยู่มาถึง7วันรวม3วันก็10วันพอดีมันบอกว่าให้จ่ายค่าเช่ามา10วันที่อยู่ เป็นเงิน4000บาทแล้วก็ย้ายออกไปแล้วพอหนูถามว่าเงนค่าเช่ามันยังเหลืออยู่อีก1เดือนไม่ใช่หรอมันบอกว่าเดียวคืนให้แต่ให้จ่ายค่าเช่ามา10วันก่อนเพราะในบ้านมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเีสียบ้าง แล้วก็อยากถามมากเลยคะเรืองนี้เจ้าของเข้ามาตรวจดูสภาพบ้านแบบค้าวๆและมันมาเห็นตรงแผงไฟมันบอกว่าเชฟทีคัพหายไปไหนหนูก็บอกว่าไม่รู้ต้องรอถามแฟนว่าเค้าเห็นหรือเปล่าแต่มันพูดว่าหนูขโมยถอดเอาไปขายแล้วมั้งแต่ที่จริงแล้วเชฟทีคัทมันไม่มีไม่ได้ไปแตะต้องของเค้าเลยแต่มันบอกว่าเราขโมยไปขายอย่างนี้พอจะเอาเรื่องพวกมันได้หรือเปล่าล้วมันจะยุ่งอยากไม่คะอยากจะเอาให้มันจำไปอีกนานขนาดบอกมันว่าจ่ายเงินช้าเพราะแม่เข้าโรงบาลไตวายมันบอกว่าไม่เกี่ยวกับมันอยากให้คนที่ตอบปัญหาหนูหน่อยค่ะเพราะกลุ้มใจมากยังหาบ้านไม่ได้เลยอยากจะอยู่ให้สิ้นเดือนแล้วย้ายออกที่เดียวไม่ต้องไปรอเงินมัดจำไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไร

  โดยคุณ กวินทรา  (58.11.130.91)     9 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 29

  1. เงินที่ได้วางเป็นมัดจำไว้ในวันทำสัญญาเช่า ย่อมถือว่าเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาได้ทำกันขึ้นแล้วและเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่า เมื่อท่านผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิเงินมัดจำชำระหนี้ค่าเช่าได้
  2. ท่านชอบที่จะร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่ผู้ให้เช่าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     13 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 28

   ผมเข้าอยู่บ้านพัก...โดยจ่ายเงินครึ่งหนึ่งก่อนเข้าอยู่เป็นเงิน7000บาทวันที่17มิ.ย.55 แล้วเข้าอยู่จริงวันที่28มิ.ย.55 จ่ายอีก7000บาท แต่ยังไม่ได้เซ็นต์สัญญา พอมาถึงวันที่8ก.ค.55เจ้าของบ้านจะเก็บค่าบ้านเดือนก.ค.55อีก7000บาท ถ้าไม่จ่ายจะไล่ออก...

  1.7000แรกค่าประกัน

  2.7000ที่สองค่าหอเดือนมิย.(เข้าอยู่วันที่28มิ.ย.55) เข้าอยู่ได้3วัน แต่ต้องจ่ายเต็ม

  3.7000ที่สามค่าหอเดือนก.ค.

  อยากถามว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ครับ

  โดยคุณ หนุ่ม  (223.205.131.11)     8 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 27

  เรื่องเงินมัดจำและค่าเช่าที่เราต้องจ่ายล่วงหน้าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะ 

  1.เงินมัดจำนี่เจ้าของบ้านเอาไว้เพื่อซ่อมแซมหลังจากที่เราออกจากบ้านเช่าหรือหมดสัญญาใช่หรือเปล่า

  2.ค่าเช่าล่วงหน้าคือถ้าเราจ่าย 1 ก.ค.55 เราได้อยู่ทั้งเดือน ก.ค.โดยสิ้นเดือน ก.ค. เราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วใช่หรือเปล่าคะ  รบกวนด้วยนะคะ

  โดยคุณ คน83  (101.109.178.225)     26 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 27

  1. เงินมัดจำย่อมเป็นเงินที่ผู้เช่าได้ให้ไว้ในวันเข้าทำสัญญาเช่า โดยเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาเช่าได้ทำกันขึ้นแล้วและเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่านั้น กรณีจึงขึ้นอยู่กับว่าคู่สัญญามีข้อตกลงเกี่ยวด้วยเงินมัดจำเป็นประการใด
  2. ค่าเช่าล่วงหน้า เมื่อผู้เช่าอาศัยอยู่ครบตามกำหนดที่ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่จำต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่จำต้องจ่ายค่าเช่าเมื่อครบตามกำหนดซ้ำซ้อนอีก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     5 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 26

  เคยเจอเจ้าของบ้านเช่าที่พูดแต่ว่าเราพอใจให้เช่าแบบนี้  เพราะเค้าไม่มีคนทำความสะอาดไม่คนยกซากเหล็ก  แล้วให้เวลาก่อนเข้าอยู่ 2 สัปดาห์  การพูดดูมีความรู้  เราก็ยอมเขาอยู่ดี

  โดยคุณ คน83  (101.109.178.225)     26 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 26

  การทำสัญญาเช่า จึงเป็นการทำสัญญาต่างตอบแทนกันอย่างหนึ่ง ควรทำความตกลงกันแห่งข้อสัญญาเช่าให้ชัดแจ้ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     5 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 25

  ผมได้ทำการเช่าที่เพื่อขายอาหารในห้างสรพพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วเกิดกรณีท่อน้ำตัน ทำให้ปั๊มน้ำที่ดูดน้ระบายน้ำเสียภายในร้านไหม้ โดยที่ระบบระบายน้ำเสียนี้เป็นของทางห้างแต่ทางห้างไม่รับผิดชอบ ผมก็ได้ทำการซื้อปั๊มน้ำใหม่มาติดตั้งให้แล้วแต่พอนำมาติดตั้งอีกครั้งปํ๊มน้ำก็ไหม้อีก พอให้ช่างตรวจสอบพบว่าเกิดจากท่อน้ำภายในห้างตันทำให้น้ำไม่มีทางระบาย ปั๊มน้ำจึงไหม้เสีย กรณีแบบนี้ทางห้างควรต้องรับผิดชอบไหมครับ เนื่องจากระบบระบายน้ำเป็นของทางห้างและจริงๆแล้วปั๊มน้ำก็เป็นของทางห้างเป็นผู้ติดตั้งไว้ จึงอยากรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่าผู้ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับ

  โดยคุณ ณฐาภพ  (125.27.16.182)     19 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 25

  หากห้างเป็นผู้จัดการดูแลเกี่ยวกับระบบระบายน้ำบำบัดน้ำเสียภายในห้าง ห้างจึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำดังกล่าวนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     27 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 24

  ขอถามผู้รู้หน่อยครับ

  กรณีเช่าร้านอาหาร ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 26 เดือนมีนาคม 2555 จ่ายมัดจำไป 25000 บาท ค่าเช่าจ่ายล่งหน้าไป 1 เดิอน 5000 บาท แต่มีการตกลงกันว่า 1 เดือนแรกขอตกแต่งสถานที่โดยไม่มีค่าเช่า (26 มีนาคม - 26 เมษายน) ปัญหาเกิดตรงที่ เจ้าของทรัพย์ที่ให้เช่ายังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์ที่เช่าห้ผู้เช่า จนถึงปัจจุบัน  และอ้างว่าผู้เช่าค้างค่าเช่า จะยกเลิกสัญญาและจะไม่คืนเงินมัดจำให้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

  โดยคุณ หมู  (182.53.235.97)     15 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 24

  กรณีดังกล่าวเมื่อผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่าผู้ให้เช่าจึงเป็นฝ่ายกระทำผิดหน้าที่ของผู้ให้เช่าตามสัญญา ผู้เช่าชอบที่จะฟ้องบังคับให้ผู้เช่าให้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าและเรียกค่าเสียหายได้ จึงให้ผู้เช่าทำการปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     20 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 23

  ขอถามผู้รู้หน่อยครับ

  กรณีเช่าร้านอาหาร ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มเช่าตั้งแต่ 26 เดือนมีนาคม 2555 จ่ายมัดจำไป 25000 บาท ค่าเช่าจ่ายล่งหน้าไป 1 เดิอน 5000 บาท แต่มีการตกลงกันว่า 1 เดือนแรกขอตกแต่งสถานที่โดยไม่มีค่าเช่า (26 มีนาคม - 26 เมษายน) ปัญหาเกิดตรงที่ เจ้าของทรัพย์ที่ให้เช่ายังไม่ได้ส่งมอบทรัพย์ที่เช่าห้ผู้เช่า จนถึงปัจจุบัน  และอ้างว่าผู้เช่าค้างค่าเช่า จะยกเลิกสัญญาและจะไม่คืนเงินมัดจำให้ จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

  โดยคุณ หมู  (182.53.235.97)     15 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 22

  ถ้าบ้านของเรามีคนสนใจมาวางมัดจำแล้ว โดยมีใบรับเงินมัดจำ ระบุว่า ได้รับเงินเป็นค่าจองบ้าน โดยจะทำสัญญาภายหลังตามมา โดยเอเจ้นแนะ และเป็นผู้จัดการทุกอย่างเพราะเค้าได้ค่าคอมจากทางเรา ทางเราก็ให้เช็คบ้านแล้วและแจ้งว่าให้เช่าบ้านตามสภาพ แต่พอตอนทำสััญญา ผู้ให้เช่าก็จะให้ระบุเพิ่มว่าเรา จะต้องดูแลเครื่งอใช้ไฟฟ้าตลอดอายุการเช่า 2 ปี ซึ่งเราก็แจ้งวันตรวจบ้านว่า เราจะไม่รับประกันเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะถ้าทางเค้าทำพังเค้าต้องรับผิดชอบค่าซ่อม ซึ่งตอนแรกก็โอเค แต่พอถึงเวลามาทำสํญญา มาบอกว่าไม่พอใจสัญญา จะขอมัดจำคืน ซึ่งเราเสียโอกาสให้คนอื่นเช่าเพราะบอกปฎิเสธไปหลายราย ตอนนี้จะมาเอามัดจำคืน ทางเอเจ้นทืที่ประสานงานก็แย่มาก พูดจากไร้มารยาทมาก ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  และทางผู้เช่าเค้าให้เราขนย้ายเฟอร์ที่ไม่ต้องการออกซึ่งหลายชิ้นมาก ความจิงเราไม่อยากย้าย เพราะไม่มีที่เก็บ และ อีกอย่างถ้าคนที่เค้าเช่าย้ายออกเราจะได้มีเฟอร์ให้คนอื่นเช่าต่อ แต่เราก็โอเค ยอมย้าย ซึ่งทำเรียบร้อยแล้ว ระหว่างรอสัญญาจากทาง เอเจ้น เพราะเค้าให้เราย้ายให้เสร็จก่อนทำสัญญา บางชิ้นเราไม่มีที่เก็บก็ต้องใหคนอื่นไป บางชิ้นต้องขนย้ายไปเก็บที่อื่นๆก่อน เราเสียค่าขนย้าน พร้อมปฎิเสธคนอื่นไปแล้ว จู่เอเจ้น บอกถ้าไม่ทำเซ็นต์สัญญาตามที่ลูกค้าต้องหาร ขอมัดจำคืนค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ แอล  (125.24.214.252)     11 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 22

  หากมีการเลิกสัญญาเช่าเพราะความผิดของฝ่ายผู้เช่าซึ่งได้วางเงินมัดจำ ท่านย่อมมีสิทธิรับเงินมัดจำนั้นได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 378 (2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     19 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 21

   รบกวนถามคะ คือได้วางเงินมัดจำจองห้องที่จะเช่าไป5000 บาท กับนายหน้าของเจ้าของห้องเช่า สามารถขอคืนได้ไหมคะ พอดีมีความจำเป็นคะ แล้วในใบสัญญาก็ไม่ได้ระบุไว้ด้วยว่าจะไม่คืนเงินจอง  เพิ่งวางเงินจองไปได้ไม่ถึง5วันเลยคะ แล้วเจ้าของมีสิทธิ์ที่จะไม่คืนได้ไหมคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ มด  (27.130.85.158)     9 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 21

  เมื่อเข้าทำสัญญาเช่าโดยผู้เช่าได้วางเงินเป็นมัดจำไว้ เงินมัดจำย่อมถือว่าเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาเช่านั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว และเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย เมื่อได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับเงินมัดจำนี้ ถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเช่ากันเพราะความผิดของผู้เช่า ผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิรับเงินมัดจำนี้ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 377,378 (2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     18 มิ.ย. 2555

 •  1 .. 3  4  5  6   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด