X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

 • ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

            หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก  เจ้าของบ้านจะหาทางริบเงินค่ามัดจำเราให้ได้มากที่สุด เช่น...ค่าทาสีใหม่ (ก่อนเช่า สีก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมนี่?)  ค่าทำความสะอาดโหดๆ (เย้ย...เราเก็บกวาดขยะ ปัด กวาด ซะเรียบร้อยแล้ว)  เราจะมีวิธีวางแผนรับมือกับพวกเจ้าของหน้าเลือดอย่างไรครับ  เราสามารถดักคอเขาไว้ก่อนได้ไหม เช่น  ไปถ่ายรูปห้องพักไว้ก่อนย้ายเข้า แล้วให้เข้าของบ้านเซ็นต์รับรองสภาพบ้านของเขาเอง  พอเราย้ายออก... หากเจ้าของบ้านจ้องจะริบค่าซ่อม ทาสี และความสะอาดแพงๆ  เราก็งัดรูปออกมาโชว์เลย... พอมีหวังไหมครับ..แต่อย่างไรเสีย  เงินอยู่ในมือเขาแล้ว..ได้คืนยากมากๆ..ทำงัยดีครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1. เนื่องจากการทำสัญญาเช่าที่พักอาศัยหรือบ้าน  ตามกฎหมายกำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าไว้  ว่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว  เพราะหากผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น  โดยสภาพไม่เหมาะสมแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา  ผู้เช่าย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้  ตามความ ป.พ.พ. มาตรา 546,548
            2. ท่านย่อมมีสิทธิที่จะถ่ายรูปบ้านที่เช่าไว้เป็นหลักฐานถึงสภาพของทรัพย์ที่เช่าก่อนทำสัญญาได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  แต่จะนำมาเป็นหลักฐานการโต้แย้งข้ออ้างกับหักค่าวางมัดจำของผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าออกจากบ้านเช่าไปเห็นทีทางฝ่ายผู้ให้เช่า  คงไม่ยินยอมให้ท่านกระทำหรือให้ท่านเช่า  แต่ถ้าหากผู้ให้เช่าได้กำหนดเงื่อนไขที่จะนำมาอ้างเป็นเหตุริบเงินมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า ต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้  ตามปกติ  จึงย่อมเป็นเหตุริบมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายจึงกำหนดให้ข้อสัญญานั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  ตามมาตรา 4 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 546 
  ผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว

  มาตรา 548  ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

  พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
  มาตรา 4
    ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
  ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น
  ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
  (1)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
  (2)  ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
  (3)  ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
  (4)  ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  (5)  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
  (6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
  (7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
  (8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชำระหนี้
  (9)  ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
  ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นำมาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5   

 • ความคิดเห็นที่ 20

  ถ้าเราให้ผู้เช้า เช่าเดือนละ3000บาทเก็บค่ามัดจำ จำนวน6000บาท แล้วก่อนย้ายออกให้บอกล่วงหน้า1เดือน แล้วเราต้องคืนเงินมัดจำให้ผู้เช่าหรือไม่ ?

  โดยคุณ วิว  (180.180.107.49)     28 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 20

  ผู้รับมัดจำต้องส่งมอบมัดจำคืนเมื่อผู้เช่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     11 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 19

  ดิฉันให้คนเช่าบ้าน เดือนละ 3000 บาท และมัดจำ 1 เดือน และตอนนี้ผู้เช่าไม่ได้จ่ายเงินค่าเช่าบ้านเป็นจำนวน 15000 บาท และสัญญาเช่าก็หมดแล้วด้วย อีกทั้งผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ทำให้บ้านดิฉันโดนยกมิเตอร์ทั้งน้ำและไฟ ตอนนี้ดิฉันจะไม่ให้เค้าเช่าต่อแล้ว และจะให้ผู้เช่าเสียค่าติดตั้งมิเตอร์ค้ำ และไฟ ใหม่ ทั้งหมดดิฉันสามารถทำได้มั้ยค่ะ และค่าเช่าบ้านที่เค้าค้างไว้จะเรียกร้องได้หรือเปล่า

  โดยคุณ แนน  (119.46.90.100)     10 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 19

  สัญญาเช่าย่อมระงับไปเมื่อครบกำหนดเวลาเช่าที่ได้ตกลงกันไว้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน ท่านจึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเช่าที่ผู้เช่าค้างชำระได้และเรียกค่าเสียหายจากค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     24 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 18

  ดิฉันได้รับแจ้งจากคนรู้จัก  ว่าตำรวจบอกมีคนเช่าบ้านของดิฉันทั้งค้าและเสพยา ดิฉันจะขอให้ผู้เช่าออกจากการเช่าบ้านได้มั้ย  ดิฉันไม่ได้ทำสัญญาเช่า เพียงแต่ยึดสำเนาบัตรประชาชนไว้เท่านั้น ถ้าผู้เช่ายอมออกเราต้องคืนเงินมัดจำด้วยใช่หรือไม่  หากไม่ยอมออกจะทำอย่างไรได้บ้าง

  โดยคุณ พัชรา  (182.52.158.35)     7 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 18

  ท่านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและริบมัดจำได้ หากสัญญาเช่ากำหนดห้ามมิให้ผู้เช่าใช้บ้านเช่าเป็นแหล่งมั่วสุมกระทำผิดกฎหมาย ถ้าและผู้เช่าฝ่าฝืนให้สิทธิแก่ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าได้ ดังนั้น ถ้าผู้เช่าไม่ยอมออกก็ต้องดำเนินการฟ้องขับไล่ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     17 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 17

   กรณีที่ บ้านที่เราเช่าอยู่เกิดท่อน้ำตัน ใครจะต้องเป็นผู้จัดการ ระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า

  โดยคุณ ภูริทัต คงคา   (101.109.95.37)     16 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 17

  ท่อน้ำของบ้านที่เช่าเกิดตัน หน้าที่ต้องจัดการเพื่อการบำรุงรักษาและเพื่อการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย เป็นหน้าที่ของผู้เช่าจำต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาและการซ่อมแซมดังกล่าวนั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 547

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (203.150.228.171)     24 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 16

  มีคนให้ค่ามัดจำเช่าบ้านแล้ว แต่มาบอกอีกทีว่าไม่เช่าบ้าน แล้วต้องการเงินคืนได้มั้ย

  โดยคุณ เกัียรติ  (202.129.52.105)     8 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 16

  หากผู้วางเงินมัดจำเช่าบ้าน เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น ผู้รับมัดจำมีสิทธิริบเงินมัดจำได้ตามกฎหมาย โดยผู้วางมัดจำไม่อาจเรียกร้องขอคืนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     18 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 15

  ผมได้เช่าบ้านหลังหนึ่งเดือนละ 10000 บาท ค่ามัดจำ 10000 บาท สัญญาเช่า 1 ปี แต่ผมอยู่ได้แค่3เดือน ผมทนอยู่ต่อไปไม่ได้พราะ เจ้าของบ้าน เข้ามาวุ่นวายภายในบ้าน มาบอกให้เปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้ ทำนั่นนี่บ่อยครั้งมากทำให้ผู้เช่าคือผมเองไม่มีความสุขในการอยู่อาศัยผมจึงอยากที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น แต่ผมอยากที่จะสอบถามว่าผมสามารถที่จะเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและกระจกต่างๆที่ผมติดภายในบ้านไปเยอะมาก ซึ่งของเดิมไม่มีไปด้วยได้หรือไม่ (แต่ผมยอมให้ยึดค่ามัดจำไปซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย) ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะฟ้องร้องผมได้หรือไม่ ขอบคุณมากคับ

  โดยคุณ กิตติศักดิ์ ประภัสรางค์ (สมาชิก)  (125.26.216.151)     5 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 15

  ผู้เช่าสามารถรื้อถอนสัมภาระของตนที่นำมาติดแห่งทรัพย์สินที่เช่านั้นได้ เว้นแต่สัญญาเช่าจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     13 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 14

  ดิฉันเช่าบ้านอยู่วันที่ 1 ม.ค. 55 (ค่าเช่าเดือนละ 7000 บาท ค่ามัดจำ 14000 บาท (สัญญาระบุไว้) วันเข้าอยู่จ่ายไป 7000+เงินมัดจำ 7000 และต้องจ่ายเงินมัดจำอีก 7000 บาทตอนสิ้นเดือน ม.ค.55 แต่เผอิญว่ามีปัญหาก็เลยโทรขอเลื่อนกับเจ้าของว่าขอให้สิ้นเดือน ก.พ. 55 เจ้าของก็ตกลง) กำหนดเวลาการเช่าคือ 1 ปี แต่อยู่มาได้ 1 เดือนกว่า ก็ต้องขอย้ายออก เพราะว่า ลูกสาวนอนไม่ได้เลยหมาหอนทุกคืน คืนละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง เช้าวันที่ 13 กพ. 55 ก็เลยโทรบอกเจ้าของว่าจะขอเลิกเช่าแล้วเพราะหมาหอนและลูกสาวกลัวไม่กล้านอน จึงต้องหาที่อยู่ใหม่ เจ้าของตอบว่าเดี๋ยวจะโทรกลับ นี่ก็เย็นแล้ว โทรไปก็ไม่รับ อยากทราบว่าเค้าสามารถแจ้งความเอาผิดเราที่อยู่ไม่ครบตามสัญญา (1 ปี)ได้หรือไม่ และเงินมัดจำที่เรานัดให้ตอนสิ้นเดือน ก.พ. ยังจะต้องให้อยู่หรือเปล่า และเราจะได้อะไรคืนบ้างหรือเปล่าคะถ้าสิ้นเดือน ก.พ. 55 นี้จะย้ายออกเลย

  โดยคุณ พิมพ์อร  (115.87.213.240)     13 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 14

  1.สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาเช่าเป็นความรับผิดทางแพ่ง ไม่ใช่อาญา ไม่สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้
  2.เงินจำนวน 7,000 บาท ที่ยังไม่ได้จ่ายในวันทำสัญญาเช่า ไม่ถือว่าเป็นมัดจำ ท่านไม่จำต้องชำระ แม้สัญญาเช่าจะได้ระบุไว้
  3.ส่วนจำนวน 7,000 บาทที่จ่ายไปแล้วเป็นมัดจำ ซึ่งผู้ให้เช่ามีสิทธิริบได้เนื่องจากท่านเป็นฝ่ายเลิกสัญญาเช่าเป็นเพราะความผิดของท่าน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     17 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 13

  ดิฉันได้ทำสัญญาเช่าบ้านไว้โดยที่มิได้มีสำเนาบัตรประชาชนแนบเป็นหลักฐาน

  แต่มีการลงลายมือชื่อในสัญญาครบถ้วน

  แล้วได้เข้าอาศัยอยู่ จ่ายค่าเช่าตามกำหนดโดยไม่มีการติดค้าง

  และในระหว่างช่วงเวลาที่น้ำท่วมก็ยังจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าของโดยตลอด

  หลังจากน้ำลดและได้เข้าไปสำรวจบ้านแล้วก็ตัดสินใจยกเลิกสัญญาว่าจะไม่อยู่ที่นั่นแล้ว

  จึงโทรไปแจ้งแก่เจ้าของขอยกเลิกสัญญาและยอมให้เจ้าของริบเงินประกันไว้

  แต่จู่ๆเจ้าของบ้านไปแจ้งความกับตำรวจว่าทางเราไม่ได้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เนตรายเดือน

  ซึ่งทางเราก็ได้จ่ายค่าบริการรายเดือนทั้งหมดไปแล้วในช่วงก่อนน้ำท่วม (ช่วงน้ำท่วม ไม่มีบิล ไม่มีการติดต่อให้จ่าย)

  โดยทางเจ้าของบ้านอ้างว่าทางเราไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหลายในช่วงระหว่างน้ำท่วม ทำให้เค้าต้องออกค่าใช้จ่ายเอง และต้องการให้เราชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว

  แต่ในความเป็นจริงเราได้แจ้งแก่เจ้าของบ้านแล้วว่าเรายกเลิกการเช่าบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านก็ตกลงและขอยึดเงินประกัน ซึ่งก็น่าจะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ทางเจ้าของบ้านยินยอมที่จะจ่ายไม่ใช่เหรอคะ

  และเงินที่จะต้องได้จากรัฐบาล 5000 บาท ซึ่งตอนแรกทางเจ้าของบอกว่าจะมอบให้กับเรา เราก็บอกไปว่าทางเราไม่เอาก็ได้ถือว่าช่วยค่าซ่อมบ้าน (แต่ปัจจุบันเจ้าของแจ้งว่าค่าซ่อมบ้านเค้าจ่ายไปแล้ว 20,000 กว่าบาท และต้องการให้เราชำระตรงนี้ด้วย)

  โดยนำเรื่องทั้งหมดไปแจ้งความแก่ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน

  เรื่องนี้ดิฉันจะทำยังไงได้บ้างคะ เพราะดิฉันก็จ่ายเงินต่างๆให้ตามสัญญาไปหมดแล้ว เงินประกันก็ยอมให้ริบแล้ว ยังจะต้องไปเสียค่ารายเดือนต่างๆ และค่าซ่อมบ้านให้กับทางเค้าด้วยเหรอคะ

  โดยคุณ ณภัทร  (223.205.29.52)     28 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 13

  สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าความรับผิดทางแพ่ง ไม่ใช่ความรับผิดที่มีโทษทางอาญาอันจะอยู่ในอำนาจหน้าที่สืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจ แม้ผู้ให้เช่าจะร้องทุกข์ ก็ไม่มีผลเป็นการร้องทุกข์ ตำรวจไม่อาจรับแจ้งความ ส่วนการที่ท่านจะต้องรับผิดในค่าสาธารณูปโภคอย่างไรต้องพิจารณาตามข้อตกลงแห่งสัญญาเช่านั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     7 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 12

  ขอขอบคุณทีมงานทนายคลายทุกข์มากคะ สำหรับคำแนะนำ ดิฉันคงต้องทำใจและไม่เอาความ เพราะเข้าใจว่าการฟ้องร้อง มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย เกรงว่าจะได้ไม่คุ้มเสีย ประกอบกับดิฉันไม่ค่อยมีเวลาในการดำเนินการ... แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าดิฉันเข้าใจผิด ขอความกรุณาชี้แนะด้วยคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ สุชาดา  (110.77.225.221)     26 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 11

  ผู้ให้เช่าไม่ยอมคืนเงินมัดจำให้ ด้วยเหตุผลที่ว่า "ดิฉันไม่ยอมแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน" จึงไม่คืนเงินมัดจำ.. เหตุที่ดิฉันออกเพราะบ้านเสียหายจากน้ำท่วม ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะอยู่ต่อได้อีก จากเหตุการณ์นี้ทำให้ดิฉันต้องสูญเสียสัญญาเช่าไปด้วย (คงเหลือแต่สัญญาเช่าฉบับที่อยู่กับผู้ให้เช่า) ดิฉันโทรแจ้งผู้ให้เช่าว่าขอย้ายออก วันที่โทรแจ้งคือวันที่ 13 ธ.ค 2554 ดิฉันสามารถอยู่ได้ถึงวันที่ 13 ม.ค 2555 ใช่หรือไม่ค่ะ แต่ทางผู้ให้เช่าบีบบังคับดิฉันจนดิฉันต้องออกก่อนกำหนดคือวันที่ 27 ธ.ค. 2554 ออกก่อนครึ่งเดือน พอถึงเวลาสมควร ดิฉันก็ทวงถามเงินประกันแต่ผู้ให้เช่าปฎิเสธ เขาบอกว่าดิฉันไม่แจ้งก่อนทำให้ต้องเสียสิทธิ์ในการหาผู้เช่ารายใหม่ อันที่จริงดิฉันทราบมาว่ามีคนมาติดต่อขอเช่า(รายใหม่)แล้ว แต่ด้วยความที่สภาพบ้านยังไม่อยู่ในสภาพดีพร้อมให้เช่ารายใหม่เลยไม่เช่า เขาเลยยิ่งพาลมาที่ดิฉันว่าทำให้เขาเสียสิทธิ์ ดิฉันควรทำยังไงค่ะ (เงินมัดจำ 9,000 บาท)

  โดยคุณ สุชาดา  (110.77.225.14)     15 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 11

  หากข้อตกลงแห่งสัญญาเช่า ไม่มีข้อตกลงหรือข้อสัญญาให้ริบเงินมัดจำ หากผู้เช่าแจ้งย้ายออกล่วงหน้าไม่ครบกำหนด 1 เดือน โดยผู้ให้เช่าต้องส่งคืนเงินมัดจำที่ได้รับไว้ให้แก่ผู้เช่า แนะนำให้ท่านฟ้องเรียกคืนเงินมัดจำจากผู้ให้เช่าพร้อมดอกเบี้ย โดยท่านได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เนื่องจากเป็นคดีที่ผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     24 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 10

  เมื่อวันที่11พ.ย 54 ฉันได้ไปมัดจำห้องไว้ 1000 บาท และวันที่13 ในเดือนเดียวกันก็ได้ย้ายของเข้าไปอยู่และได้จ่ายเงินเพิ่มอีก6000 บาท รวมเป็นเงิน7000 บาท เงินก้อนนี้แยกออกเป็นค่ามัดจำ3500 บาท และค่าเช่าห้อง3500บาท แต่พอวันที่30ในเดือนเดียวกันอีกเจ้าของบ้านก็มีบิลเรียกเก็บค่าเช่าห้องและค่าน้ำค่าไฟ ดิฉันเลยสงสัยว่า ทำไมเรียกเก็บค่าห้องอีกทั้งที่มาอยู่ได้เพียง 18วันเอง เจ้าของหอพักแจ้งว่าคุณจะเข้าอยู่วันที่เท่าไหร่ก็ตามภายในเดือนนั้นก็คือคิดค่าห้องเป็น1เดือน มันมีกฎหมายเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างนี้ด้วยเหรอคะ เลยอยากขอความเห็นค่ะว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอทั้งที่ตอนเราเข้าไปดูห้องก่อนวางมัดจำ ก็ไม่เห็นได้บอกเงื่อนไขนี้ให้เราทราบเลย ไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่เข้าไปอยู่ก่อนสิ้นเดือนหรือต้นเดือน อย่างนี้เราจะเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ

   

  โดยคุณ premkamon  (182.52.133.80)     1 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 9

  วันที่17สค  เข้าพักจ่ายไป1200    วันที่15กย  จ่ายไป1150  ค่าไฟ250 ค่าห้อง900  ตอนนี้หนูขนของออกหมดแร้ว  วันที่15ตค คือวันนี้หนูต้องจ่ายค่าเช่าอีกไหม  ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

  โดยคุณ ผึ้ง  (223.204.235.76)     15 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 8

   ผมทำสัญญาเช่าบ้าน สัญญา 1 ปี แต่ อยู่ได้ประมาณ 2เดือน เจ้าของบ้านก็บอกให้ออก เพราะจะให้หลานมาอยู่ อยากทราบว่าค่ามัดจำบ้าน เราจะได้ครบหรือไม่ และถ้าเราไม่ออกจะขออยู่จนหมดสัญญาได้ไหม  รบกวนด้วยครับ

  โดยคุณ   (110.171.136.8)     2 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 8

  หากเป็นการบอกเลิกสัญญาจากผู้ให้เช่าต้องคืนค่ามัดจำให้เรา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     7 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 7

  กรณีลูกค้าออกก่อนสัญญา ลูกค้าสามารถน้ำเงินมัดจำมาหักค่ากับค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

  โดยคุณ on-uma  (182.52.84.23)     7 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 6

   อยากทราบว่าถ้าเจ้าของบ้านไม่คืนเงินมัดจำให้เราจะต้องทำอย่างไร   มัดจำไป 13500 หักค่าเช่าไป1เดือนเหลือ8500

  โดยคุณ เพท  (223.206.141.99)     28 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 6

  ฟ้องผู้ให้เช่าคืนเงินมัดจำหรือประกันต่อศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.61)     14 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 5

  คือ หนู เช่า หอพัก หลังมหาลัยอยู่มา สามปี เดือนละ 3500 บาท ค่าส่วนกลาง 50 ค่าล้างแอร์ 50 ล้างปีละครั้ง

  เงินมัดจำ 5000 ค่ะ  คือหนุแจ้งย้ายออก วันที่ 2 เดือน เมษายน 2554 เค้าบอกว่า บอกเกินสื้นเดือนจึงยอมจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเดือน โดยออกในวันที่ 31 พค 54 แทน       แต่มาวันนี้ แม่บ้านมาบอกว่าให้ออก ภายในวันที่ 29 พค 54 โดยเราก็ย้ายเข้าหอใหม่ ได้วันที่ 31 

  แบบนี้เค้ามีสิทธิ์มั้ยคะ

  รบกวนด้วยนะคะ แล้วก็ มาเก็บค่าทาสี ค่าทำความสะอาด ค่าที่นอนยุบ อีก สองพัน กว่าบาท

  รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ญาดาณิศา  (180.183.88.109)     25 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 5

  เป็นเรื่องพิพาทกันตามสัญญาเช่า สิทธิและหน้าที่จึงต้องเป็นไปตามข้อตกลงแห่งสัญญาเช่าเป็นสำคัญ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.61)     14 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 4

  อยากทราบว่าถ้าสัญญาเช่าไม่ได้ระบุวันสิ้นสุดสัญญาแล้วผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งผู้เช่าล่วงหน้ากี่วัน

  โดยคุณ วิลาวรรณ สิริโชคธนวงษ์  (125.24.254.243)     5 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

  สัญญาเช่าที่ไม่ได้ระบุวันสิ้นสุดแห่งสัญญา ย่อมเป็นสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลาเช่า ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกำหนดชำระค่าเช่าก็ได้ระยะ แต่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าให้รู้ตัวก่อนชั่วกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อย แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า 2 เดือน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 566
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.6)     31 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 3

  อยากทราบว่าเราได้เช่าห้องอยู่แต่ทางเจ้าขจองห้องเช่าไม่มีสัญญาตั้งแต่แรกที่เข้าอยู่ อยู่ได้ประมานเกือบๆๆปี อยู่ๆๆลูกของเจ้าของห้องจะไล่เราออกโดยที่ไม่มีการทำผิด เจ้าของบ้านเช่ามีสิทธ์ไล่เราออกไหมค่ะ แล้วต้องทำอย่างไรได้บ้าง (เท่าที่ทราบบ้านเช่าที่เช่าอยู่ไม่ได่มีการเสียภาษีห้องเช่าแต่อย่างใด) ช่วยบอกทีนะค่ะจะรอคำตอบ

  โดยคุณ อดิศักดิ์ โฉสูงเนิน (สมาชิก)  (1.47.38.82)     24 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 3

  การเช่าบ้านพักอาศัย ย่อมเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้มีหลักฐานการเช่าเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของผู้เช่าฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ ผู้ให้เช่าย่อมไม่มีสิทธิฟ้องร้องบังคับคดีแก่ผู้เช่าโดยมูลเหตุตามสัญญาเช่านี้ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 538

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.6)     31 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ดิฉันได้เช้าบ้านทำสัญญาเป็นเวลา 1 ปี ตอนนี้ดิฉันอยู่ได้ 6เดือนแล้ว 1-2 เดือนที่แล้วบ้านมีปลวกขึ้นดิฉันได้แจ้งต่อเจ้าของบ้านแล้วโดยเขาบอกให้หาซื้อสเปร์ไปฉีด(ก่อนแต่ตอนนั้นปลวกก็ขึ้นนิดเดียว) ดิฉันก็ทำตามที่เขาบอกแล้วปลวกก็หายไปสักพัก มาครั้งนี้ประมาณเดือนที่แล้วมันขึ้นเยอะกว่าเดิมอีกเรียกได้ว่ามาเป็นครอบครัวดิฉันก็โทรหาเขาเข้ามาดูและได้ให้ช่างมากำจัดให้ดิฉันปลวกก็หายไปอีกแต่  2 อาทิตย์ที่แล้วมันขึ้นบนเคาเตอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บลิวอินอีกจนทำให้ต้องให้เขาเข้ามากำจัดอีกและตอนนี้ทำให้ดิฉันไม่สามารถใช้เคาเตอร์บลิวอินและเคาเตอร์อ่างล้างจานได้อีกเพราะปลวกขึ้นเต็มไปหมด ปัญหาที่สอง คือ หลังคารั่วหน้าบ้านก่อนประตูทางเข้าบ้าน ดิฉันก็แจ้งเขาอีกเขาก็บอกจะหาช่างมาดูให้ดิฉันโทรหาเขาบ่อยครั้งก็ยังไม่มีช่างมาดูให้เลยเขาบอกรอช่างเหมือนกันจนทำให้ดิฉันรู้สึกอึดอัดไม่สามารถที่จะอยู่ต่อบ้านหลังนี้ได้อีก ดิฉันอยากยกเลิกสัญญาเช่ากับเขาแต่เขาไม่ยอมคืนเงินค่าประกันให้

  ไม่ทราบว่าดิฉันจะมีแนวทางกฎหมายข้อบังคับในการได้เงินค่าประกันได้อย่างไรค่ะ

   

  โดย น้อย

  โดยคุณ ยกเลิกสัญญาเช่าบ้าน  (118.173.82.248)     13 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1

  ถ้าผมไปวางมัดจำจำนวน 3000 บาทเพื่อจองสิทธิ์แพ็คเกจการเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โดยทางสถาบันออกใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำดังกล่าวให้ ซึ่งในการเรืยนมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 82,900 บาท ซึ่งทางโรงเรียนแจ้งว่าโรงเรียนสามารถดำเนินการประสานงานกับธนาคารในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการศึกษาดังกล่าวให้กับทางผม ซึ่งต้องให้ผมนำเอกสารพวกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และสมุดเงินฝากมาให้ก่อนเพื่อทำสัญญากู้ยืม ในภายหลังผมได้มาพิจารณาดูแล้วว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงเกินไป ซึ่งผมไม่สามารถผ่อนชำระไหว จึงจะขอยกเลิกการจองแพ็คเกจดังกล่าว ทางผมมีสิทธิ์ที่จะขอเงินมัดจำนั้นคืนได้หรือไม่ครับ (กรณีข้างต้นทางผมยังไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษา และยังไม่ได้ส่งเอกสารใดๆ ไปครับ) และในการขอเงินมัดจำคืนต้องใช้เอกสารประกอบใดบ้างครับ ผมควรเก็บต้นฉบับใบเสร็จไว้รึเปล่าครับ ถ้าทางสถาบันขอใบเสร็จผมควรให้ไปมั้ยครับ หรือให้ทางสถาบันออกเป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการชำระค่ามัดจำคืนจะสามารถใช้บังคับตามกฎหมายได้มั้ยครับ ในกรณีข้างต้นเข้าข่ายกฎหมายมาตราใดบ้างหรือครับ

  โดยคุณ กรสุธี   (125.25.68.40)     22 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1

  เมื่อท่านได้ทำสัญญาจองสิทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ โดยได้วางเงินมัดจำจำนวน 3,000 บาท ไว้แก่สถาบันการศึกษานั้น เป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว และเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 377 และการที่ท่านขอยกเลิกการจองแพ็คเก็จการเรียนนั้น ย่อมเป็นความผิดของท่านฝ่ายซึ่งวางมัดจำ หากในสัญญาวางมัดจำไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สถาบันภาษาฝ่ายผู้รับเงินมัดจำ มีสิทธิรับเงินมัดจำนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 378 (2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.28)     10 ต.ค. 2553

 •  1 .. 3  4  5   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด