ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

 • ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

            หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก  เจ้าของบ้านจะหาทางริบเงินค่ามัดจำเราให้ได้มากที่สุด เช่น...ค่าทาสีใหม่ (ก่อนเช่า สีก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมนี่?)  ค่าทำความสะอาดโหดๆ (เย้ย...เราเก็บกวาดขยะ ปัด กวาด ซะเรียบร้อยแล้ว)  เราจะมีวิธีวางแผนรับมือกับพวกเจ้าของหน้าเลือดอย่างไรครับ  เราสามารถดักคอเขาไว้ก่อนได้ไหม เช่น  ไปถ่ายรูปห้องพักไว้ก่อนย้ายเข้า แล้วให้เข้าของบ้านเซ็นต์รับรองสภาพบ้านของเขาเอง  พอเราย้ายออก... หากเจ้าของบ้านจ้องจะริบค่าซ่อม ทาสี และความสะอาดแพงๆ  เราก็งัดรูปออกมาโชว์เลย... พอมีหวังไหมครับ..แต่อย่างไรเสีย  เงินอยู่ในมือเขาแล้ว..ได้คืนยากมากๆ..ทำงัยดีครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1. เนื่องจากการทำสัญญาเช่าที่พักอาศัยหรือบ้าน  ตามกฎหมายกำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าไว้  ว่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว  เพราะหากผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น  โดยสภาพไม่เหมาะสมแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา  ผู้เช่าย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้  ตามความ ป.พ.พ. มาตรา 546,548
            2. ท่านย่อมมีสิทธิที่จะถ่ายรูปบ้านที่เช่าไว้เป็นหลักฐานถึงสภาพของทรัพย์ที่เช่าก่อนทำสัญญาได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  แต่จะนำมาเป็นหลักฐานการโต้แย้งข้ออ้างกับหักค่าวางมัดจำของผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าออกจากบ้านเช่าไปเห็นทีทางฝ่ายผู้ให้เช่า  คงไม่ยินยอมให้ท่านกระทำหรือให้ท่านเช่า  แต่ถ้าหากผู้ให้เช่าได้กำหนดเงื่อนไขที่จะนำมาอ้างเป็นเหตุริบเงินมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า ต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้  ตามปกติ  จึงย่อมเป็นเหตุริบมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายจึงกำหนดให้ข้อสัญญานั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  ตามมาตรา 4 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 546 
  ผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว

  มาตรา 548  ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

  พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
  มาตรา 4
    ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
  ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น
  ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
  (1)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
  (2)  ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
  (3)  ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
  (4)  ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  (5)  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
  (6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
  (7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
  (8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชำระหนี้
  (9)  ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
  ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นำมาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 3  4  5  6  7  8   

 • ความคิดเห็นที่ 80

  การทำสัญญาเช่าต่อครั้งกับผู้เช่าเดิมกฏหมายกำหนดหรือเปล่าค่ะว่าต้องไม่เกินกี่ปี

  โดยคุณ ละออง แก้วบัวดี  (110.78.168.178)     18 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 79

  ดิฉันเช่าบ้านแล้ววางค่ามัดจำไป30000บาท แต่สัญญาการเช่าจะหมดลงในเดือนมีนาคม ซึ่งถ้าสัญญาเช่าหมดลงข้าพเจ้าสามารถย้ายออกไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเลยได้ไหมค่ะ รึต้องเช่าต่อถึงเดือนมีนาด้วย

  โดยคุณ นภาพร  (111.84.20.128)     19 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 79

  เมื่อครบกำหนดเวลาเช่าที่ตกลงกันไว้ในสัญญา สัญญาเช่าย่อมระงับไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 564 ท่านสามารถขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากห้องเช่าได้นับแต่สิ้นกำหนดเวลาเช่านั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     25 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 78

   รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ คือดิฉันได้ตกลงจะเช่าบ้านในราคาเดือนละ3000บาท เจ้าของบ้านให้จ่ายเงิน6000พร้อมเข้าอยู่ได้เลย ตอนดิฉันไปดูบ้านได้ตกลงจ่ายค่ามัดจำให้กับคนดูแลบ้่าน 3500 บาท (โดยไม่ได้ทำสัญญากัน) แต่วันที่เข้าไปทำความสะอาดบ้านพบว่าห้องน้ำข้างบนเสีย ใช้ไม่ได้ (ตอนไปดูครั้งแรกเค้ายังไม่ใส่มาตรน้ำให้ก็เลยไม้ตรวจสอบแต่แรก)และยังพบอีกว่าไฟไม่ติดอีกหลายดวง รวมถึงลูกบิดประตูก็พัง ทั้งที่เรายังไม่ได้เข้าอยู่. โทรแจ้งเจ้าของบ้านตอนแรกเค้าก็บอกจะทำให้ แต่พออีกวันโทรมาบอกว่าเราต้องซ่อมเอง ซึ่งดิฉันก็ทำงานทุกวันไม่มีเวลาติดตามช่างไปซ่อม เลยตัดสินใจบอกเลิกสัญญาเช่าบ้่านเพราะเจ้าของบ้านไม่มีความรับผิดชอบ กรณีนี้ดิฉันจะสามารถขอค่ามัดจำที่จ่ายไป 3500 คืนได้มั้ยคะ ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นาเดียร์  (27.55.169.68)     7 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 78

  เมื่อผู้ให้เช่ากระทำผิดหน้าที่โดยไม่ส่งมอบบ้านที่ให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 546 ท่านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินมัดจำคืนจากผู้ให้เช่าได้ตามมาตรา 378(3)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     17 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 77

   อยากสอบถามหน่อยค่ะว่า คือเป็นเจ้าของบ้านเช้าค่ะ มีคนมาขอเช่าบ้านบอกว่าอยู่ไม่นานไม่เกินสองเดือน ดิฉันก็ได้เก็บค่าเช่า 2000 และค่าเช่าล่วงหน้าอีก 2000 รวมเป็น 4000 บาท ต่อมาคนเช่าได้แจ้งว่าจะย้ายออก เช่าได้ประมาณ 1 เดือนค่ะ อยากสอบถามว่าเงินที่เก็บเขาล่วงหน้าเราต้องคืนให้คนเช่ารึเปล่าคะ เห็นที่อื่นเค้ามีจ่ายล่วงหน้า แต่ถ้าอยู่ไม่ครบเค้าก็ไม่ได้จ่ายคืนให้อ่ะค่ะ (แต่ตอนเช่าไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ) รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นัท  (1.2.172.72)     23 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 77

  หากไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการคืนค่าเช่าล่วงหน้ากรณีผู้เช่าเช่าไม่ครบกำหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้ ผู้ให้เช่าจำต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าตามจำนวนที่รับไว้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้เช่าจึงยังไม่ได้ใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าตามที่ชำระค่าเช่าล่วงหน้านั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     2 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 76

  ดูเหมือนให้จบด้วยการดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย ถามว่าหากค่าเสียหายมูลค่า 5 หมื่น แต่ต้องเสียค่าจ้างทนาย 4 หมื่น ไม่รวมเสียเวลาช่วงเป็นความกัน ดูไม่คุ้มเลย มันมีทางออกทางอื่นไหม ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียกค่าเสียหายผู้เช่าที่นิสัยไม่ดี 

  อย่างกรณีที่ทำทรัพย์สินเราเสียหาย แจ้งตำรวจจับทำเสียทรัพย์ได้หรือไม่?

   

  โดยคุณ สุชาดา  (124.120.166.95)     26 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 76

  การดำเนินคดีอาญาหากผู้เช่าเจตนาทำให้ทรัพย์ของท่านเสียหายประการใด ท่านก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้เช่านั้นได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(4),(7)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     5 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 75

   เช่าอพาร์ทเม้นท์อยู่ มัดจำ 7000 ล่วงหน้า 1 เดือนสัญญา 1 ปี อยู่ครบสัญญาตอนย้ายออกในสัญญาระบุให้จ่ายค่าทำความสะอาด 500 -800 บาท  แต่เก็บจริง 1000 ก้อจ่ายไป แจ้งว่าจะโอนค่ามัดจำคืน ภายใน 15 วันพอครบกำหนด เค้าแจ้งว่า ต้องทาสีห้องใหม่ 3000 ค่าสี 500 เตียงเหล็กแอ่น 1500 เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งชำรุด 500 (อันนี้ยอมจ่าย) ฟูกหนังขาด 2000 (อันนี้ยอม) ทั้งหมด 7500 จะให้โอนไปให้อีก

  มันถูกต้องหรอคะหนูจะได้เงินคืนไหมคะ รบกวนตอบกลับหน่อยค่ะ 

   

   

  โดยคุณ กวาง  (124.122.103.140)     14 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 75

  หากไม่มีข้อตกลงไว้ในสัญญาเช่าในการรับผิดชำระค่าเสียหายกรณีดังกล่าว ผู้ให้เช่าย่อมคืนมัดจำให้แก่ท่านเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่รับไว้หลังจากครบกำหนดเวลาเช่าอันทำให้สัญญาเช่าระงับลงและทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามป.พ.พ.มาตรา 391

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     24 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 74

  คือดิฉันเช่าตึกแวทำร้านค้า โดยทำสัญญาเช่าเป็นรายปี แต่เจ้าของบ้านเช่าให้ผ่อนค่าเช่าได้ เมื่อจ่ายครบตามดพหนด เจ้าของบ้านมาบอกว่าจ่ายไม่ครบ เพราะลูกชายเจ้าของบ้านเป็นคนมาเก็บ ใบเสร็จก็ไม่ได้ให้ พ่อเป็นเจ้าของบ้านจึงจะให่จ่าย ทำไงดีคะ โดนโกงแบบนี้ อ้างว่าเราไม่จ่าย 

  โดยคุณ เกด  (14.207.175.84)     30 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 73

   ขอถามบ้างน่ะครับ คือเป็นผู้ให้เช่า แล้วในบ้านมีแอร์คอนดิชั่น 1 เครื่อง และปั๊มน้ำ 1ตัว ผู้เช่าเช่าบ้านนี้มากว่า 2 ปีแล้ว โดยไม่มีปัญหาอะไร มาก่อน ถ้ามีก็เล็กๆน้อยๆ ไม่เป็นไร แต่ปัญหาก็คือ มีอยู่วันหนึ่งเครื่องปั๊มน้ำเกิดหาย และผู้เช่าได้ไปแจ้งความ จากนั้นได้แจ้งกับผู้ให้เช่า เพื่อทำการซื้อและติดตั้งใหม่โดยอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และปัดความรับผิดชอบ จึงขอสอบถามว่าเหตุดังกล่าวนี้ ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ ได้ทำส้ญญาด้วยเพียงแต่ไม่ได้ระบุในสัญญา ว่ามีแอร์และเครื่องปั๊มน้ำ ขอคำตอบด้วยน่ะครับ ขอบพระคุณมากๆ

  โดยคุณ Nomeric  (1.0.139.132)     25 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 72

  รบกวน ขอความเห็นค่ะ ให้คนเช่าบ้านค่ะจิงๆแล้วบอกขายแต่ช่วงที่น้ำท่วม มีคนมาขอเช่าเนื่องจากบ้านเค้าโดนน้ำท่วมต้องทำบ้านไหม่หมดเกือบปี โดยทำสัญญาเช่า1ปีเราเห็นใจเลยให้เช่าไปแต่ไม่เคยจ่ายตรง บางครั้งหายไปเป็นเดือนพอถามก็ไม่พอใจอ้างโน้นนี่แล้วยังมาขู่ว่าจะแจ้งให้โดนภาษีรายได้ย้อนหลัง อย่างเดือนนี้ก็ยังไม่จ่ายอ้างอีกว่าคนที่บ้านเข้ารพ. เราก็ให้เวลาแต่นี่เลยมาสองอาทิตย์ก็ไม่จ่าย อย่างนี้เรายกเลิกสัญญาเช่าแล้วแจ้งล่วงหน้าใ15วันห้เค้าย้ายออกได้ไหมค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ หงษ์  (218.186.14.11)     26 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 72

  ท่านควรทำหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้เช่าให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างมาภายในกำหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าและผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าภายในกำหนดนั้น ท่านขอบอกเลิกสัญญาให้ผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากบ้านที่เช่านั้นได้ อันเป็นการอาศัยอำนาจตาม ป.พ.พ. มาตรา 560 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     4 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 71

     รบกวนสอบถาม เป็นผู้ให้เช่าค่ะ กลางเดือนไปต่อสัญญา ผู้เช่าแจ้งจะย้ายออกประมาณสิ้นเดือน ส.ค.56 แต่ผู้ให้เช่าพบว่ากำแพงบ้านชำรุดมาก เพราะน้ำรั่วจากพื้นห้องน้ำ (่พื้นยกสูง) ทำให้กำแพงรอบนอกห้องน้ำ ปูนบวม สีล่อน เป็นรอยคราบน้ำและเชื้อราสูง 1 เมตรทั้ง 3 ด้าน มีน้ำมากองอยู่อีกห้อง สาเหตุเพราะปูนยาแนวพื้นห้องน้ำสึกกร่อน เริ่มแรกเสียหายเล็กน้อย ผู้เช่าไม่ซ่อมแซมและไม่แจ้งผู้ให้เช่าทราบ และปล่อยทิ้ง 3 เดือนกว่าจนชำรุดมาก จึงขอสอบถามว่ากรณีนี้ค่าซ่อมแซมที่เกิดขึ้น ผู้ให้เช่าสามารถเรียกร้องจากผู้เช่าได้หรือไม่ และถ้าเรียกร้องได้แต่ผู้เช่าไม่ยอมชดใช้ ผู้ให้เช่าต้องทำอย่างไรบ้าง รบกวนตอบกลับด่วนค่ะ ผู้เช่ามีทีท่าจะหนีไปแล้วไม่ยอมจ่าย ขอบคุณค่ะ

  ูู

  โดยคุณ snowy  (171.100.6.188)     18 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 71

  หน้าที่การต้องบำรุงรักษาทั้งการซ่อมแซมเล็กน้อยเป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าตาม ป.พ.พ.มาตรา 553 ดังนั้น เมื่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดแต่การที่ผู้เช่าไม่ได้ บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าไม่ได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากผู้เช่าได้ ถ้าและผู้เช่าปฏิเสธก็จำต้องฟ้องร้องบังคับคดีกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     28 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 70

   สอบถามการเช่าบ้าน ถ้าเราทำสัญญาแล้วแต่ต้องการยกเลิกสัญญา ต้องทำยังไงบ้างครับ โดยการกำเนิด แต่เริ่มวันที่1/8/2556 ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดแต่เสียค่ามัดจำไปแล้ว แล้วจะได้เงินคืนไหมครับอยากรูกฎหมายว่าทำเรื่องเช่าแต่ยังไม่ถึงกำหนดและยกเลิกก่อนจะต้องทำยังงัยอ่านกฎหมายไม่เจอเรื่องแบบนี้ครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ การเช่าบ้าน  (171.4.40.157)     24 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 70

  ผู้เช่าสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ก่อนครบกำหนด แต่ไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 377, 378(2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     2 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 69

   ผมทำสัญญาเช่า บ้าน แค่เดือนเดียว  วางมัดจำไว้25000 เงินมัดจำ จำได้คืนไหมครับ..

  โดยคุณ บี  (111.255.188.106)     20 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 68

  อยากสอบถามครับ คือผมเป็นเจ้าของบ้านเช่าทำสัญญาเช่าให้จ่ายไม่เกินวันที่5ของทุกเดือน เดือนละ10000บาท ตอนทำสัญญาเก็บเงินมัดจำไว้30000 ต่อมาผู้เช่าย้ายออกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เอาเฟอนิเจอร์ไปบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาติ ถอดเอาแอร์ไปทำให้ผนังบ้านเป็นรู มีรอยขูดขีดและสกปรก ค้างค่าเช่า1เดือน(คือเดือนที่หายไปไม่บอก) ค้างค่าน้ำค่าไฟรวม6000กว่าบาทถูกตัดน้ำตัดไฟ จากสัญญาคือผู้เช่าเปนผู้จัดการค่าน้ำค่าไฟ สามารถเอาเรื่องได้มั้ยคับ สัญญา1ปี ขอบคุณคับ

  โดยคุณ ม่อน  (110.77.210.216)     15 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 68

  ท่านสามารถฟ้องผู้เช่าให้รับผิดตามสัญญาเช่าและบอกเลิกสัญญาเรียกค่าเสียหายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     25 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 67

   คือว่าเช่าบ้านอยู่  แต่ไม่มีการทำสัญญาใดๆ   ตกลงปากต่อปาก  จ่ายค่ามัดจำไป  5000  บาท

  ลงเค้าบอกว่า  จะคืนมัดจำให้เมื่อครบ 1 ปี  ค่าเช่าเดือนละ 2500 บาท  

  แต่มีเหตุให้อยู่ได้แค่ 1 เดือน ... ลุงเจ้าของบ้านก็ไม่พอใจ   แล้วจะเก็บเงินเพิ่ม  เค้ามีสิทธิ์มั๊ยคะ  แล้วเหตุผลในการเก็บมัดจำคืออะไร  ไม่ใช่กรณีอยู่ไม่ครบกำหนดหรอกเหรออ  

   

  ขอคำตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ กิม  (180.180.112.105)     29 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 67

  สัญญาเช่าดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ไม่ได้ทำหลักฐานการเช่าไว้เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฎสิทธิตามสัญญาหรือบทกฎหมายใด แก่ผู้ให้เช่าที่จะเรียกค่าเช่าเพิ่มนอกเหนือจากสัญญาเช่าเดิมที่ทำต่อกัน ส่วนมัดจำที่ได้ให้ไว้แก่กันแล้วถือว่าเป็นพยานหลักฐานว่าได้ทำสัญญาเช่าต่อกันและเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่านั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 377

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     10 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 66

   เออยากจะถามว่าถ้าคนในบ้านที่เช่าอยู่ด้วยกันออกไปก่อนกำหนดในใบสัญญา 1 ปี เพราะเขาอยู่แคี5เดือนแล้วเขาก็ออกไปแต่พอดิฉันจะทำการย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเขาโทรมาขอค่ามัดจำคืนอย่างนี้ต้องคืนให้มั้ยค่ะเพราะหลังจากที่เขาย้ายออกไปแล้วคนที่เช่าอยู่ต่อต้องมานั่งเฉลี่ยค่าบ้านเพิ่มขึ้นอีกค่ะ

  โดยคุณ เอ้  (182.255.9.64)     27 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 66

  เมื่อคนที่ออกไปก่อนได้ออกส่วนในการใช้เงินวางมัดจำให้แก่ผู้ให้เช่าด้วย เมื่อสัญญาเช่าเลิกกับบุคคลนั้นมีสิทธิได้เงินมัดจำคืนตามส่วนของตน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     10 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 65

  ตัวดิฉันเป็นเจ้าของห้องเช่าค่ะ..มีการวางเงินมัดจำ 3000 บาทในการเข้าอยู่ครั้งแรกและเรียกเก็บรายเดือน ๆละ 1700 บาทไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟแยกจ่ายตามมิเตอร์ สัญญาเช่าห้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน

  ลูกค้าค้างชำระ( เงินยืม ) 1550 และอยู่ 2 เดือนครึ่ง..ในเดือนหลังคิด 1700 เต็มเดือน.ค้างค่าไฟ..และค่าเจาะผนังห้องเพื่อติดแอร์ ดิฉันให้ช่างไปตีราคาแล้วคิด 1500 รวมเป็นเงินทั้งหมด 4750 ซึ่งไม่รวมค่าไฟ..แต่เรามีเงินมัดจำอยู่ 3000 ซึ่งเราก็ขาดทุนไปแล้วถ้ารวมค่าไฟก็น่าจะประมาณ 2500

  ลูกค้าหนี้ไปแล้วโทรหาไม่รับสาย..แต่มีที่อยู่ตามสัญญาเช่า..เราจะดำเนินการอย่างไรดีค่ะ..เพราะแจ้งความก็คง..ไม่คืบหน้า

   

   

  โดยคุณ อัจฉรา  (27.55.158.158)     11 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 65

  เมื่อท่านมีสิทธิเรียกร้องแห่งมูลหนี้ตามสัญญาเช่าที่มีหนี้จำต้องชำระตามสัญญานั้นละเลยเสียไม่ชำระหนี้ จึงชอบที่ท่านจะฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้เช่าชำระหนี้นั้นต่อไป ตาม ป.พ.พ.มาตรา 194, 213 ท่านจึงควรไปพบและปรึกษาทนายความในการดำเนินคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     20 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 64

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ  ตอนนี้แฟนหลานสาวซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้ทำสัญญาเช่าบ้าน เดือนละ15,000 สัญญา 1 ปี แล้วจะคืนประกันให้เขามัดจำประกันไป15,000 ทำสัญญาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 แล้วเจ้าของแบบว่าโลภมากนิดหน่อย โกหก พูดไม่เป็นคำพูด  คือว่าไม่ยอมดูแลอะไรเลย ใหม่ๆ ก็ดีแต่ตอนนี้ไม่อ่ะ ไหนจะเสียงดังเรื่องทำบ้านใหม่ เครื่องซักผ้าก็เช่าเดือน300 ตอนนี้มีปัญหากับเครื่องซักผ้าอีกให้ซ่อมเอง ปกติเจ้าของต้องดูแลและรับผิดชอบ แล้วตอนนี้ หลานสาวหาคอนโดอยู่ใหม่ เดือน13,000 แล้วจะย้ายไปประมาณวันที่7เดือนนี้ พอดีคุยกับเจ้าของว่าจะย้าย แล้วเจ้าของบอกให้จ่ายค่าเช่าเดือนนี้ 15,000 แล้วไม่คืนประกันให้
  แล้วมีเอกสารสัญญาเช่า คือก๊อปปี้พาสปอตร์ ของแฟนไป แล้วแบบว่าเราจะย้ายเดือนนี้แล้วไม่จ่ายค่าเช่า จะมีผลอะไรต่อแฟนไหม? ไหนๆเขาก็ได้ค่ามัดจำไปฟรีๆ15,000 ปรึกษาหน่อยช่วยทีนะค่ะ

  โดยคุณ แฟบ  (118.172.211.207)     5 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 63

  รบกวนด้วยนะคะ

  เนื่องจากได้ย้ายออกจากบ้านมาเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว และทางผู้ให้เช่าบ้านหลังเก่าส่งจดหมายมาขู่ฟ้องร้อง

  1.ให้เราจ่ายค่าภาษีโรงเรือน เท่ากับ 12.5% ของค่าเช่าบ้าน ย้อนหลัง 4 ปี ( ในสัญญามีบอกว่า ผู้เช่าต้องจ่ายค่าภาษีท้องถิ่น หรือภาษีโรงเรือน(ถ้ามี) ในเอกสารใบเสร็จ ) แต่เมื่อครบ 1 ปีแรกที่ทำการเช่า ก็ไม่มีการเรียกเก็บภาษาีโรงเรือนใด ๆ

  2.ให้เราจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านทั้งหมด ค่าซ่อมประตูรั้วที่ผุเป็นสนิม(ซึ่งเกิดจากน้ำท่วม แต่เจ้าบ้านบอกว่าแม่เราเอาผ้าไปตากเรยเกิดสนิม) ค่าทาสีบ้าน(ซึ่งตอนมาอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่เจ้าบ้านบอกเราทา และทาไม่สวยเลอะเทอะ ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ทาสีอะไรเลย) (ในสัญญาบอกว่าผู้เช่าจะต้องทำการซ่อมแซมและชำระเงินเอง ไม่ว่าการซ่อมแซมเล็กหรือใหญ่)

  3.ให้เรานำทรัพย์สินที่เราติดตั้งไว้และรื้ออก ให้นำมาคืน ถ้าไม่นำมาคืนก็ต้องเสียค่าซ่อมแซมให้เค้า (เจ้าบ้านบอกว่าเราติดแอร์ มีรูท่อแอร์ซึ่งเพิ่งอุดใหม่ ๆ แต่เราไม่เคยติดแอร์ บอกเจ้าบ้านเค้าก็ไม่เชื่อ)

  เรามีสัญญาเช่าบ้าน เป็นสัญญา 1 ปี ในสัญญาค่าเช่าบ้านคือ 5,200 บาท เมื่อครบสัญญาก็ไม่ได้ต่อสัญญา อยู่มาจนครบ 4 ปีจึงย้ายออก เพราะเจ้าของบ้านขอขึ้นค่าเช่าตลอด จนล่าสุดเป็น 6,000 บาท จึงขอย้ายออก

  ไม่ทราบว่าจะทำยังไงดีคะ คิดดูแล้วค่าภาษีโรงเรือนก็เยอะพอสมควร ค่าซ่อมบ้านอีกเค้าเรียกเก็บเป็นหมื่น ไหนจะเรื่องแอร์อีก ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยติด รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ

   

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ PUNN  (125.24.131.199)     30 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 62

   โดนโกงเงินมัดจำไป10000บาท สัญญาปีต่อปีแต่ไม่เคยต่อเลย ยู่มา3ปีแล้ว ทำอะไรได้บ้าง 

  โดยคุณ จิน  (180.183.57.162)     5 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 62

  นำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวมาพบและปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีเรียกร้องเอาเงินมัดจำและค่าเสียหายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     18 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 61

   รบกวนหน่อยครับ คือบ้านที่ผมเช่าอยู่ เจ้าของได้ขายบ้านเป็นไปเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่น พอตอนผมย้ายออก เจ้าของคนเก่าซึ่ง ณ.ตอนนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้าน จะมาเช็คดูความเสียหายของบ้าน เพื่อที่จะมาหักค่าประกัน เจ้าของบ้านคนเก่าสามารถทำได้เหรอครับ ทั้งที่ ณ.ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวแล้ว รบกวนตอบกลับหน่อยนะครับ

  โดยคุณ เอ  (182.52.101.31)     5 เม.ย. 2556

 •  1 .. 3  4  5  6  7  8   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด