X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

 • การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

       ตาของกระผมท่านได้เสียชีวิตลง โดยที่ท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆ เลย โดยท่านมีทรัพย์สิน เช่น ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และเมื่อท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ด้วยความเชื่อใจกันระหว่างพี่น้องที่คลอดตามทันมา จึงไม่ได้มีการจัดสรรปันส่วนของมรดกดังกล่าวให้เรียบร้อย และแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อลุง (พี่ชายของแม่) กลับแสดงความเป็นเจ้าของของที่ดินทั้งหมดของตาแต่เพียงผู้เดียว  โดยไม่แแบ่งให้พี่หรือน้องคนอื่นๆ เลย และเมื่อน้องๆ มาขอให้มีการแบ่งมรดกให้เรียบร้อย ลุงกลับปฏิเสธที่จะดำเนินการ  เพราะแกจะเก็บไว้คนเดียว กระผมอยากจึงอยากทราบดังนี้
       1. การแบ่งมรดกในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมนั้น ต้องแบ่งอย่างไรครับ
       2. การที่ลุงไม่ยอมให้มีการแบ่งมรดกโดยยึดครองเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวเช่นนี้ มีความผิดหรือไม่ชอบหรือไม่
       3. จากข้อ 2 ถ้ามีความผิดหรือไม่ชอบ บรรดาลูกของตาคนอื่นๆ สามารถดำเนินการอย่างใดได้บ้าง
       4. หากมีการแต่งตั้งทนายเพื่อฟ้องร้องคดี และเมื่อชนะคดีเราสามารถกำหนดให้ลุงของกระผมไม่ต้องได้รับมรดกเลยได้หรือไม่
       5. เนื่องจากกระผมและครอบครัวไม่ได้เป็นคนมีเงินอะไรมากนัก แต่ก็อยากได้รับความเป็นธรรมและมรดกของตาที่เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ทำมาหากิน กระผมจะขอรับควมช่วยเหลือจากทนายความฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยๆ ได้จากที่ไหนบ้างครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
       1.การแบ่งทรัพย์มรดก  กรณีที่คุณตาเจ้ามรดกตาย  โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้  ตามกฎหมายให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหลายแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1620  ดังนั้น  ทายาทโดยธรรมของคุณตาที่มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกจึงตกได้แก่บุตรของคุณตา  ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานทายาทโดยธรรม ที่มีสิทธิได้รับมรดกลำดับที่ 1  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629(1) คุณลุงและน้อง ๆ  ต่างมีสิทธิได้รับมรดกของคุณตาโดยแบ่งในส่วนเท่า ๆ กัน
       2.เมื่อคุณลุงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเพียงคนเดียวไม่ยอมแบ่งให้แก่น้อง ๆ  ซึ่งเป็นทายาทด้วยกัน  ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของน้อง ๆ  ถือว่าคุณลุงได้กระทำการยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้ฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทอื่น  คุณลุงจึงเป็นผู้ต้องถูกกำจัดมิให้มรดกเลยตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1605  ดังนั้น  เมื่อการกระทำของคุณลุงดังกล่าว  เป็นการโต้แย้งสิทธิของน้อง ๆ  น้อง ๆ และรวมทั้งคุณแม่ของท่าน  ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกร้องทรัพย์มรดกของคุณตาเอาจากคุณลุงที่ครอบครองไว้นั้น  เพื่อให้แบ่งกันระหว่างทายาท  ภายใน 1 ปี  นับแต่เจ้ามรดกตาย  หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754
       3. เมื่อน้อง ๆ ได้ฟ้องคดีมรดกเรียกทรัพย์มรดกดังกล่าว  ก็สามารถที่จะฟ้องคุณลุงที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกไม่ให้ได้รับมรดกเลย   เนื่องจากการกระทำของคุณลุงเป็นการกระทำผิดทางแพ่งต่อทายาทอื่น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1605
       4. เมื่อท่านและครอบครัวประสงค์ที่จะขอรับความเป็นธรรม  แนะนำให้ท่านเข้ามาพบทีมงานทนายความทนายคลายทุกข์ได้

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 1605
    ทายาทคนใดยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่า ตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลย แต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น
  มาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง ในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้น

  มาตรา 1620  ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย
  ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

  มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
  (1)  ผู้สืบสันดาน

  มาตรา 1754  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
  คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
  ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อนๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 40

   ยายและตา เสียชีวิตนานแล้ว ไม่มีการจัดสรรมรดกซึ่งเป็นที่นา -ไร่ ไว้ ปัจจุบันน้าทำนาเป็นอาชีพหลัก บนที่นาซึ่งเป็นมรดกนั้น  เมื่อทวงถามถึงการจัดสรรและแบ่งปันในส่วนของแม่  น้าทำเพิกเฉยและมีกริยาไม่เหมาะสมหลายครั้ง รบกวนขอคำแนะนำและชีแนะแนวทางดำเนินการด้วยค่ะ 

  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

   

  โดยคุณ ชอบธรรม  (171.6.246.73)     29 เม.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 40

   ขอจัดการมรดกต่อศาลครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.57.188)     12 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 39

   กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิตคือตาแต่ยายยังมีชีวิตตายายมีลูกคนเดียวมีหลาน2คนอยู่บ้านคนละหลังในที่ดินผืนเดียวกันที่ตาเป็นเจ้าของแต่พ่อได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ในบ้านมียายกับหลาน1คนอายุ26ปีส่วนหลานอีกคนอยู่บ้านแฟนอยากจะถามว่ากรณียายอยากขายบ้านและที่ดินที่อยู่แต่หลานไม่ยอมเพราะในที่ดินของตานี่มีบ้านของพ่อที่สร้างให้ลูกรือหลานของยายอยู่ตั้งแต่เกิดจนใหญ่และไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วนอกจากบ้านและที่ดินของตานี่และแบบนี้ยายจะสามารถขายที่ดิน                        และบ้านได้ไหมคร้า

  โดยคุณ ศิริพร  (49.229.46.124)     23 เม.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 39

   ต้องจัดการมรดกต่อศาลก่อนถึงขายที่ได้ครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.57.188)     12 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 38

  อยากปรึกษาค่ะ ยายมีลูก3คนแต่คนหนื่ง.ซึ่งเป็นน้องชายแม่ถูกขอๆไปเลื้ยง ซึ้งไม่เกี่ยวกันแล้วเพราะไปเป็นบุตรคนอี่น จริงๆไหมค่ะแต่แม่ซี้งเป็นคนโตยังมีน้ำจัยแบ่งให้น้อง..ปัญหามันอยุ่ที่น้องของแม่อีกคนค่ะ น้าเป็นคนบ้าหรือบุคคลพิการค่ะ ทุกวันนี้อาศัยอยู่ที่บ้านซึ้งเปนมรตกของยาย ร่วมกับแม่ โดยมีแม่เลืียงดูยุ บุคคลที่มีสภาพไม่เหมาะสมมีสิทธรับมรดกไหมค่ะโดยที่น้าไม่มีสามีหรือลูก พอแม่จะโอนน้าก็อยากได้ที่ดินบ้านทันที

  โดยคุณ rotjana   (58.8.155.7)     21 มี.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 38

   ร้องจัดการมรดกครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.57.188)     12 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 37

   ขอความคิดเห็นด้วยค่ะ!!!เรื่องมีอยู่ว่า"คุณยายมีลูกอยู่ในที่ดินเดียวกัน3คน"มี นาง กอและนาง ขอและนาง คอ"คุณยายได้ทำโฉนดที่ดินให้. นางกอและนางขอ"แต่นางคอ "ยายไม่ได้ทำโฉนดที่ดินให้"ไม่ทราบเพราะเหตุผลอะไรทั้งๆที่นางคออยู่กับคุณยาย!!!ตอนนี้ยายเสียชีวิตรไปแล้ว"แต่อยู่มาวันหนึ่งนางคอได้มาขอยืมโฉนดที่ดินของนางกอ"และให้นางกอเซ็นโอนชื่อให้เพื่อจะเอาไปเข้า ธกส"นางคอหลอกลวงว่าเดียวจะเซ็นโอนโฉนดกลับคืนให้!!!หลังจากเอาโฉนดออกจากธนาคารแล้ว!!!แต่แล้วนางคอก็หักหลังบอกว่าถ้าอยากได้โฉนดคืนก็ต้องแบ่งซื้อเอาจากนางคอ!!!!นางคอกับญาติคนอื่นรวมหัวกันกล่าวหาว่าที่พืนนั้นคุณยายไม่ได้ให้นางกอ!!!มันเป็นคำพูดลอยๆที่ไม่มีหลักฐาน และระหว่างยายทำโฉนดให้นางกอและนางขอ ก็ไม่มีใครรู้ใครเห็น!!!แบบนี้เราจะฟ้องร้องเอาคืนได้มั้ยค่ะ!!!มันเจ็บใจตรงที่จะได้ซื้อเอาที่ตัวเองคืนอ่ะค่ะ!!!แถมวันดีคืนดีลูกสาวนางคอก็ไล่นางกอออกจากที่ดินด้วยค่ะ!!!

  โดยคุณ June Samnao  (89.11.140.72)     16 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 36

   พี่น้อง 4 คน ผมเป็นคนที่ 4 มีมรดกจากคุณพ่อ ซึ่งพี่สาวคนที่2 เป็นผู้จัดการมรดก โดยปลอมเอกสารของทุกคนไปเป็นผู้จัดการเเบบที่พี่น้องคนอื่นๆไมรู้ และโอนที่ดินมรดกทุกแปลงเป็นชื่อของตัวเอง

  ต่อมาได้ไปขึ้นศาลไกล่เกลี่ย โดยศาลตัดสินให้แบ่งที่ดินไปตามส่วนที่ทุกคนปรึกษากัน โดยที่ทุกคนได้ตามที่ทุกคนต้องการ แต่มีปัญหาอยู่ที่ทีดืนที่ผมได้เป็นที่ดินสองแปลงที่สร้างบ้านแล้ว มีโฉนดสองแปลง แต่แปลงหนึ่ง พี่สาวได้นำไปค้ำประกันตัวเองในศาล เพราะเป็นจำเลยในคดีที่พี่ชายอีก 2 คน เป็นโจทย์ยื่นฟ้อง พอศาลต้ดสินแบ่งเรียบร้อย ผมได้ที่สองแปลงพร้อมบ้าน ที่อยู่ โดยทางทนายจำเลยให้จำเลยทำหนังสือมอบอำนาจการโอนที่ดินสองแปลงพร้อมเอกสารการโอนให้ผมมา พร้อมโฉนด 1 แปลงที่เหลือ ส่วนอีกแปลงที่ติดค้ำประกัน ทางทนายของพี่ชายบอกว่าจะไปถอนค้ำแล้วส่งคืนให้ผม (ตัดสินคดีตั้งแต่ ธันวาคม 2557) จนปัจจุบันผมยังไม่ได้โฉนดอีกแปลงคืนเลย ประกอบกับเอกสารของจำเลย (พี่สาว) บัตรประชาชนหมดอายุแล้ว ด้วย

  อนึ่ง ผมเคยสอบถามไปยังทนายของพี่ชายถึงโฉนดอีกแปลงที่เหลือ แต่ทนายของพี่ชายก็บ่ายเบี่ยงบอกให้ไปถามพี่ชายทั้งสองคนเอง พอผมโทรไปหาพี่ชายทั้งสองคนก็ไม่ยอมรับสาย ส่วนทางพี่สาวก็หาตัวไม่เจอเลย ( ที่ดินทั้งสองแปลงอยู่เชียงใหม่ เป็นบ้านทีผมอยู่ปัจจุบันและผมเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านด้วยครับ  ส่วนพี่ชายคนโตอยู่อุทัยธานี อีกคนอยู่กรุงเทพ ขึ้นศาลจังหวัดนครสวรรค์ เพราะที่ดินส่วนที่พี่ๆผมได้ไปอยู่นครสวรรค์) ผมอยากถามดังนี้

  1.ผมจะสามารถโอนที่ดินทั้งสองแปลงได้ไหม หากผมกลับไปที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขอใบคำสั่งศาลที่สิ้นสุดแล้วมาขอทำโฉนดใหม่และโอนที่ดินทั้งสองแปลงโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารชุดใหม่ของจำเลย(พี่สาว)ที่หมดอายุไปแล้ว เพราะจำเลย(พี่สาว) ไม่สามารถติดต่อได้เลย

  หรือผมต้องทำอย่างไรครับถึงจะโอนที่ดินได้ เพราะดูท่าทางพี่ชายผมคงไม่ยอมคืนโฉนดให้ผมแน่ๆ (โทรไปไม่ยอมรับสายตลอดๆ)

  ขอความกรุณาด้วยครับ  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  โดยคุณ Phong  (27.55.0.178)     6 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 35

   คุณยายมีที่นา 6 ไร่ มีลูก 3 คน ทุกไร่เป็นชื่อของยายหมด แต่พอยายเสีย คุณป้ากลับทำที่นาเพียงคนเดียวและเป็นผู้จัดการทุกอย่าง ไม่แบ่งใคร ทั้งที่คุณตายังอยู่ แต่กลับบอกว่าคุณตาไม่มีสิทธิ์ใดๆ อยากถามว่า ที่นาทั้งหมดตามจริงแล้ว ควรจะเป็นของใครคะ ?? คนที่มีสิทธิ์คือใคร 

  โดยคุณ ผักบุ้ง  (1.46.4.229)     21 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 34

   อยาดได้ความเป็นธรรม

  โดยคุณ ดาริน ศิริยุวศักดิ  (27.55.209.181)     15 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 33

  ต้องการตรวจสอบว่าย่าที่เสียชีวิตมีที่ดินและเงินในธนาคารเท่าไหร่ เราต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปยื่นที่กรมที่ดินและธนาคารบ้างครับ 

  โดยคุณ hotwolf  (223.204.203.252)     12 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 32

   แล้วถ้าเจ้ามรดกตายแต่มีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน เขาสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันประมาณว่าไปมาหาสู่ แล้วในขณะที่เขาไปมาหาสู่เจ้ามรดกได้ซื้อรถกับบ้านโดยเงินทั้งหมดของเขาเอง พอเจ้ามรดกตายลูกๆก็ไปโอนเอาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง แต่อยู่มาวันนึงภรรยาเขาจะฟ้องลูกขอแบ่งกรรมสิทธิ์ครึ่งนึง จะมีผลอย่างไรบ้างคะ เจ้ามรดกรับราชการครู

  โดยคุณ กิ้ฟ  (1.46.37.192)     11 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 31

   พ่อได้เสียชีวิตรายการทรัพย์สินส่วนมากเป็นเงินเก็บออมจากหน่วยงานทางราชการ ซึ่งถ้ารายการไหนระบุไว้ว่าให้ใครก็ไม่เป็นปัญหา แต่บางรายการ เนื่องจากพ่อได้ทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกเข้ารับราชการเลยไม่ได้ระบุคนรับไว้ ซึ่งต้องแบ่งเป็น4ส่วนคือ 1.ภรรยาที่ถูกต้องตามกฏหมายคือแม่ของดิฉันเอง 2.ย่า 3.ลูกสองคนคือดิฉันและน้อง ในระยะเวลาที่เราได้ส่งเอกสารเพื่อขอรับเงิน ย่าเกิดล้มป่วยและเสียชีวิตหลังจากพ่อเสีย1เดือน ซึ่งรายการทั้งหมดยังไม่ได้รับเงินมาแต่อย่างใด ดิฉันจึงอยากรุ้ว่า เงินในส่วนของย่า จะตกเป็นของใคร ? ระหว่างสามคนที่ระบุมาข้างต้น หรือ ต้องตกเป็นของลูกๆของย่าทั้ง9คน คือตอนนี้แม่เครียดเรื่องเอกสารและการดำเนินการมาก เพราะพ่อไม่ได้ทำพินัยกรรม และไม่มีผู้จัดการมรดกรบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ

  โดยคุณ Jj  (202.29.179.50)     1 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 30

  ปู่ได้ทำพินัยกรรมให้พ่อเราคนเดียว ซึ่งตอนที่ปู่ไปทำมีเราเป็นหลานแท้ๆของปู่และแฟนเราซึ่งจดทะเบียนสมรสกันไปเป็นพยาน และมีการไกล่เกลี่ยกันที่ศาลนัดแรกไป เขาบอกว่ามาแย้งเรื่องทรัพย์สมบัติของย่าครึ่งหนึ่งซึ่งตอนที่ปู่ซื้อบ้านหลังนี้เป็นเงินสดและตอนนั้นย่ายังมีชีวิตอยู่ ซื้อตอนปี2536 ย่าเสีย 2538 เขามาค้านเรื่องนี้ จึงอยากรบกวนสอบถามทนายว่าอีกครึ่งหนึ่งในส่วนของย่า ลูกๆคนอื่นเขาจะได้ในส่วนนี้ด้วยไหมคะ แต่ตอนย่าตายก็ไม่มีคนค้าน ผ่านมา 20 ปี ปู่ก้อเพิ่งเสียเมื่อเดือนสิงหาคม 58 ปลายเดือน นี้เอง หนูเลยงงคะ รบกวนตอบกลับด้วยนะคะ เพราะจะมีนัดไกล่เกลี่ยกันอีกเดือนหน้านี้คะ ขอบพระคุณมากๆนะคะ 

  โดยคุณ ไอซ์  (203.156.186.207)     3 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 29

   ย่ามีที่นาจำนวน 2 แปลง ไร่ จำนวน 1 แปลง ย่าตั้งพ่อผมให้เป็นผู้จัดการมรดก ย่าเสียชีวิตพ่อกับอาไปทำเรื่องตั้งให้อาเป็นผู้จัดการมรดก ต่อมาย่าเสียชีวิต แล้วอานำที่นา 1 แปลงไปขาย และหลังจากนั้นพ่อเสียชีวิต และอาเสียชีวิตในเวลาต่อมา แล้วไม่ทราบว่า นาจำนวน 1 แปลง และ ไร่ จำนวน 1 แปลง ตกไปเป็นชื่อของลูกชายอา โดยเมื่อประมาณ เมษายน 2558 ที่ผ่านมาลูกชายอาได้ขายนาจำนวน 1 แปลงที่เหลือไปให้กับญาติห่า่งๆกัน กรณีดังกล่าวนี้ผมในฐานะทายาทของพ่อซึ่งแม่ผมมีชีวิตอยู่ มีสิทธิที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้เพียงใดครับ

  โดยคุณ อดิศักดิ์ เหล่าดี  (110.77.196.241)     27 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 28

   มีพี่น้อง8คน พี่คนโตมีเงิน 1.900.000-บแต่โอให้น้องคนที่ 5ไปแล้วเป็นชื่อน้องสาว ต่อมาพี่สาวคนโต ตาย โดยไม่มีมรดกเลย น้องๆจะขอแบ่งเงินนั้นได้ไหม ครับ

   

   

  โดยคุณ ทงชัย  (49.230.126.246)     7 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 27

   คุณพ่อเสียได้ 1ปี แล้วคุณพ่อมีที่นาประมาณ15ไร่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้คุณแม่บอกว่าถ้าลูกๆอยากได้มรดกให้ดำเนินเรื่องกันเอาเอง คุณพ่อกับคุณแม่จดทะเบียนสมรสกัน แต่ก่อนคุณพ่อเสียได้โอนที่นาให้แม่แล้ว เหลือประมาณ15ไร่ไว้ให้ ลูก 4 คนลูกทุกคนไม่มีใครมีปัญหาในมรดกค่ะแล้วเราต้องดำเนินเรื่องในการขอรับมรดกอย่างไรคะ

  โดยคุณ วนิดา  (171.101.200.90)     13 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 26

   พ่อเสียได้4ปีแล้ว ไม่ได้ทำพินัยกรรม ตอนนี้แม่ต้องการโอนที่นา และที่บ้าน ให้ลูก3คน (แม่จดทะเบียนสมรสกับพ่อ)เราสามารถโอนที่จากพ่อไปให้ลูกได้เลยไหม หรือต้องโอนให้แม่ก่อนแล้วค่อยโอนให้ลูก แล้วค่าใช้จายในการโอนที่มันต้องใช้สักเท่าไหร่ ที่นา19ไร่ ที่บ้าน3งาน ขอบพระคุณมากค่ะ

  โดยคุณ รัชนีกร  (1.10.250.136)     26 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 25

   สวัสดีค่ะ หนูคนบ้านนอกมีเรื่องอยากรบกวนปรึกษาท่าน เกี่ยวกับที่ดินของป้าซึ่งเป็นโสดและเป็นคนพิการหูหนวก(ใบ้)

  ตอนนี้ป้าอายุ 80 ปีอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคอยดูแลอยู่(พี่น้องคนอื่นอีก 10 คนเสียชีวิตหมดแล้ว) อยากทราบว่าถ้าป้าเสียชีวิตที่ดินที่เป็นมรดกของป้าจะตกเป็นของแม่เพียงคนเดียวหรือต้องแบ่งให้หลานๆที่

  เป็นลูกของพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยค่ะ(รวมๆก็น่าจะซัก25-30คน) อยากขอคำแนะนำด้วยค่ะ.  ขอบพระคุณค่ะ

   

  โดยคุณ คนบ้านนอก  (27.55.93.227)     9 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 24

   เจ้าของมรดกเสียชีวิตมา2ปีแล้วเจ้าของมรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้มีทายาทมีขั้นตอนรับมรดกอย่างไรครับ

  โดยคุณ อาภรณ์  (183.89.151.22)     16 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 23

  ค่าขั้นตอนการยื่นเรื่องหรือค่าใช้จ่ายในการโอนพินัยกรรมของมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม ประมานกี่บาทครับ(พ่อผมเข้าไปถามเจ้าหน้าที่เเล้ว จะใช้ค่าใช้จ่ายประมาน 10,000 บาท ครับที่ประมาน 2-3 งานเเถวบ้านอก)

   

  โดยคุณ ศรราม  (180.222.155.66)     2 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 22

  นายก.เจ้ามรดก  มีทั้งทรัพย์  และหนี้  มีปัญหาเรื่องรถที่ซ่อมผิดอู่สร้างหนี้มาก  มีภรรยาที่จดทะเบียน 2 คน ลูก รับรองบุตร 1 คน และ ไม่รับรองบุตรอีก 1 คน มารดา อีก คน นาง ข มีลูก 1 คน นาง ค.มีลูก 1 คน

  นาง ข ได้ให้นาย ก เซนต์ชื่อ ยกบ้านที่กำลังผ่อนอยู่กับธนาคารให้เป็นชื่อตนเพื่อจะหนีหนี้สิน  และไม่ไว้ใจเกรงลูกอีกบ้านมาขอรับส่วนแบ่ง  ในระหว่างที่นาย ก  ไปต่างประเทศ  ส่วนนาง ข  ได้โอนบ้านเป็นชื่อ พี่ชายตนเอง   และให้เจ้ามรดกลงนามในหนังสือว่าไม่เคยอยู่กันกับตนฉันสามีภรรยา  เพื่อโยกทรัพย์หนีหนี้  เมื่อนายก.กลับมา  เกิดภาวะเคลียด เกิดการทะเลาะกับนาง ข  และเสียชีวิตกระหัน

  หนี้สินจำนวนมาก  ใครเป็นผู้ใช้หนี้คะ  และทรัพย์ที่โยกไปจะทำอย่างไรคะ     และที่ไร่ที่มารดายกให้

  อีกส่วนจะแบ่งอย่างไรคะ  จึงจะเป็นธรรม  มารดาก็ป่วยหนักมาก  มีหนี้ทั้งมีหลักฐานและไม่มีหลักฐานค่ะ  กรุณาชี้แนะด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ คนชาวเขื่อน  (203.172.215.218)     18 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 21

   ดิฉันขอปรึกษาทนายหน่อยคะ ดิฉันเป็นลูกเมียน้อย เมียหลวง มีลูกสามคน ดิฉันเป็นลูกคนที่สี่ของพ่อ ที่เกิดจากเมียน้อย คุณพ่อได้รับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฏหมาย แต่ดิฉันไม่เคยได้ความเป็นธรรมเหมือนว่าเป็นลูกเมียน้อยไม่มีสิทธิได้รับมรดก พ่อดิฉันตายเกือบยี่สิบกว่าปีแล้ว แต่ก่อนพ่อเสียได้สั่งเสียให้แบ่งมรดให้ลูก ๆ ทุกคนทั้งตัวดิฉันด้วย แต่ตอนนี้มรดกทั้งหมด ลูก ๆ เมียหลวงเป็นคนจัดการและดูแล และได้จัดสรรปันส่วนมรดกทั้งสามคนแล้ว ซื่งดิฉันไม่เคยได้อะไรจากพ่อ ดิฉันฟ้องร้องขอส่วนที่เป็นของพ่อดิฉันได้มัยคะ ช่วยชี้แนะนำดิฉันด้วยนะคะ

  โดยคุณ akkaboot_2526@hotmail.com  (124.122.165.111)     27 ม.ค. 2558

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด