X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

 • การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

       ตาของกระผมท่านได้เสียชีวิตลง โดยที่ท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆ เลย โดยท่านมีทรัพย์สิน เช่น ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และเมื่อท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ด้วยความเชื่อใจกันระหว่างพี่น้องที่คลอดตามทันมา จึงไม่ได้มีการจัดสรรปันส่วนของมรดกดังกล่าวให้เรียบร้อย และแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อลุง (พี่ชายของแม่) กลับแสดงความเป็นเจ้าของของที่ดินทั้งหมดของตาแต่เพียงผู้เดียว  โดยไม่แแบ่งให้พี่หรือน้องคนอื่นๆ เลย และเมื่อน้องๆ มาขอให้มีการแบ่งมรดกให้เรียบร้อย ลุงกลับปฏิเสธที่จะดำเนินการ  เพราะแกจะเก็บไว้คนเดียว กระผมอยากจึงอยากทราบดังนี้
       1. การแบ่งมรดกในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมนั้น ต้องแบ่งอย่างไรครับ
       2. การที่ลุงไม่ยอมให้มีการแบ่งมรดกโดยยึดครองเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวเช่นนี้ มีความผิดหรือไม่ชอบหรือไม่
       3. จากข้อ 2 ถ้ามีความผิดหรือไม่ชอบ บรรดาลูกของตาคนอื่นๆ สามารถดำเนินการอย่างใดได้บ้าง
       4. หากมีการแต่งตั้งทนายเพื่อฟ้องร้องคดี และเมื่อชนะคดีเราสามารถกำหนดให้ลุงของกระผมไม่ต้องได้รับมรดกเลยได้หรือไม่
       5. เนื่องจากกระผมและครอบครัวไม่ได้เป็นคนมีเงินอะไรมากนัก แต่ก็อยากได้รับความเป็นธรรมและมรดกของตาที่เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ทำมาหากิน กระผมจะขอรับควมช่วยเหลือจากทนายความฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยๆ ได้จากที่ไหนบ้างครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
       1.การแบ่งทรัพย์มรดก  กรณีที่คุณตาเจ้ามรดกตาย  โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้  ตามกฎหมายให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหลายแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1620  ดังนั้น  ทายาทโดยธรรมของคุณตาที่มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกจึงตกได้แก่บุตรของคุณตา  ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานทายาทโดยธรรม ที่มีสิทธิได้รับมรดกลำดับที่ 1  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629(1) คุณลุงและน้อง ๆ  ต่างมีสิทธิได้รับมรดกของคุณตาโดยแบ่งในส่วนเท่า ๆ กัน
       2.เมื่อคุณลุงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเพียงคนเดียวไม่ยอมแบ่งให้แก่น้อง ๆ  ซึ่งเป็นทายาทด้วยกัน  ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของน้อง ๆ  ถือว่าคุณลุงได้กระทำการยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้ฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทอื่น  คุณลุงจึงเป็นผู้ต้องถูกกำจัดมิให้มรดกเลยตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1605  ดังนั้น  เมื่อการกระทำของคุณลุงดังกล่าว  เป็นการโต้แย้งสิทธิของน้อง ๆ  น้อง ๆ และรวมทั้งคุณแม่ของท่าน  ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกร้องทรัพย์มรดกของคุณตาเอาจากคุณลุงที่ครอบครองไว้นั้น  เพื่อให้แบ่งกันระหว่างทายาท  ภายใน 1 ปี  นับแต่เจ้ามรดกตาย  หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754
       3. เมื่อน้อง ๆ ได้ฟ้องคดีมรดกเรียกทรัพย์มรดกดังกล่าว  ก็สามารถที่จะฟ้องคุณลุงที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกไม่ให้ได้รับมรดกเลย   เนื่องจากการกระทำของคุณลุงเป็นการกระทำผิดทางแพ่งต่อทายาทอื่น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1605
       4. เมื่อท่านและครอบครัวประสงค์ที่จะขอรับความเป็นธรรม  แนะนำให้ท่านเข้ามาพบทีมงานทนายความทนายคลายทุกข์ได้

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 1605
    ทายาทคนใดยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่า ตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลย แต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น
  มาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง ในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้น

  มาตรา 1620  ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย
  ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

  มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
  (1)  ผู้สืบสันดาน

  มาตรา 1754  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
  คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
  ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อนๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 54

   บ้านอยู่จังหวัดสุโขทัยค่ะ กรณีที่คุณแม่เสียชีวิต แต่มีที่ดิน สปก. และ มีลูก 3 คน คนนึงทำไร่ทำนาอยู่ที่สุโขทัย คนนึงทำงานอยู่ที่กรุงเทพ แต่ชื่อยังอยู่ในทะเบียนบ้านสุโขทัย อีกคนนึงทำงานอยู่ที่กรุงเทพเช่นกัน แต่ซื้อบ้านอยู่ที่กรุงเทพและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกรุงเทพ และ พอแม่เสียชีวิตได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่สุโขทัย แต่ยังทำงานอยู่กรุงเทพ ไม่ทราบว่า ลูกคนที่ 3 จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกที่ดินนี้หรือไม่คะ

  โดยคุณ ชนม์ชนันทร์  (180.183.13.141)     11 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 53

   รบกวนสอบถามค่ะ คือยายท่านเสียแล้วแต่มิได้ทำพินัยกรรมไว้และมิได้แบ่งปันที่ดินให้แก่ใคร ตอนนี้มีลูกของยายปลูกบ้านในทึ่ดินซึ่งทีแรกตกลงกันเองว่าใครปลูกเอาตรงไหนก็ตรงนั้นไม่มึปัญหาแต่ตอนนร้น้าคนเล็กซึ่งครองบ้านใหญ่ได้ปลูกสิ่งของไว้หมดแล้ว ใครจะแบ่งต้องจ่ายค่าสิ่งของทึ่ปลูกไว้ คือยายเสียได้3 ปีแล้วค่ะ ส่วนพี่น้องมีทั้งหมด 9. คน ตอนนี้ปลูกบ้านขึ้นมาสามหลัง อ๋อเสียชีวิตแล้วสองคนค่ะถามเป็นข้อๆดีกว่านะค่ะ

  1.  อยากทราบว่าตอนนี้ยายเสียได้3 ปึแล้วมีสิทธิ์ทึ่จะฟ้องรัองแบ่งที่ดินกันได้มั้ยค่ะ

  2. อยากทราบบุคคลที่เสียไปแล้ว แต่ด้วยปากเปล่าและก็ขายไปแล้วลูกเค้าจะมามีสิทธิ์รับอีกมั้ยค่ะ

  3. ถ้าเกิดแบ่งกันแล้วติดที่บ้านทึ่ได้สร้างไว้แล้ว หรือต้นไม้ทึ่ปลูกไว้ต้องทำยัง/งค่ะ

  4. ส่วนนัาคนเล็กทึ่ครอบครองที่เกือบทัังหมดปลูกของไว้เมืีอแบ่งแล้วจะต้องเสียค่าสินไหมทดแทนหรือเปล่าค่ะ

  มีข้อเสนอแนะอะไรที่จะทำให้พี่น้องไม่ทะเลาะกันโปรดชี้แนะด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ นิภาพร แก้วม้า  (223.24.10.31)     27 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 52

   ที่บ้านยายจะโอนให้ลูก(แม่)แต่โอนได้แค่ครึ่งเดียวเพราะตอนนั้นลูก(แม่)ไปทำงานเมืองนอกเลยโอนเป็นชื่อหลาน(พี่สาว)ไว้แต่ยายมาตายก่อนแล้วโฉนดอีกครึ่งป้าเอาไป เราทำอะไรได้บ้าง

  โดยคุณ Arm  (27.145.185.130)     22 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 51

  ขอเรียนถามครับ

  คุณตาเสียชีวิต  คุณยายเสียชีวิต ไม่ได้ทำพินัยกรรม แต่แบ่งที่นาให้ บุตรเป็นที่เรียนร้อย แต่ชื่อในโฉนดเป็นคุณตา  บุตรคนรองไม่ยอมเซ็นให้พี่คนโตเป็นผู้จัดการมรดก  แล้วก็แบ่งกันเป็นสัดส่วนจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ  ขอคำแนะนำหน่อยครับ  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ อภิชัย  (112.143.12.240)     22 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 50

   พ่อมีลูก 3 คน แต่ได้ใส่ชื่อในที่ดินให้ลูกสาวคนที่สองเพื่อความสะดวกในการทำการโอนเวลาที่จะขาย  ลูกๆอีก2คนรับรู้ แต่พ่อไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ เมื่อพ่อตายไปแล้ว ที่ดินผืนนี้ ลูกคนอื่นๆสามารถเรียกร้องขอมีสิทธิ์ร่วมในที่ดินได้ไหมคะ

  โดยคุณ สาวิตรี   (1.46.42.133)     20 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 49

   คือปู่กับย่ามีลูก 3 คน คนที่1กับคนที่2เสียชีวิตแล้ว ซึ่งคนที่2เป็นพ่อดิฉันเอง คนที่1ไม่มีลูก คนที่3มีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นอาของดิฉันเอง ตอนนี้ปู่กับย่าได้เสียชีวิตแล้ว อยากทราบว่าดิฉันมีส่วนได้มรดกของท่านหรือไม่คะ  พ่อดิฉันกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะแต่ฉันยังใช้นามสกุลพ่ออยู่

  โดยคุณ อภิญญา  (49.228.226.137)     15 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 48

  พี่สาวเป็นโสดเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้แต่ได้พูดไว้กับพี่น้อง2คนที่ทำตึกด้วยกันว่าถ้าตายจะยกให้กันอยากทราบว่าพี่น้องคนอื่นมีสิทธิ์จะได้มรดกหรือไม่เพราะจริงๆแล้วเราหุ้นส่วนกัน3คน เพราะพี่น้องคนอื่นอยากได้ส่วนแบ่งด้วย

  โดยคุณ ลีลาวดี  (182.232.124.235)     10 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 47

   ถ้าพ่อเสียชีวิตแล้วไม่ได้ยกที่ดินให้ใครเราจะมีสิทอะไรบ้างคับและประกันชีวิตเขียวไว้ง่าแบ่งบลูกทุกคนแต่ผมไม่ถูกกับแม่แม่จะเปลี่ยนสิทรับคนเดียวผมมีสิททำไรได้บ้างคับ

  โดยคุณ วิบูบย์  (146.88.38.185)     25 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 46

  สวัสดีครับ.

  ผมมีข้อส่งสัยเรื่องกฎหมายมรดกครับ

  เรื่องมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้ย่าไปตั้งโฉนดที่ดินไว้ที่สหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้กู้เงินมาช่วยพ่อผมส่งผมเรียนและขยายกิจกรรมประมาณ 1 แสน ซึ่งต่อมาผมก็ได้ทำงานและเอาเงินแสนบาทนั้นไปจ่ายแล้วจนหมด แค่รอเอาโฉนดที่ดินฉบับนั้นซึ่งยังติดชื่อของย่าอยู่คืนมา แต่ต่อมาย่าก็กลับมาเสีย ซะก่อนทำซึ่งเจ้าของที่ดินหรือมรดกต้องมารับคืนด้วยตนเอง ซึ่งก่อนย่าจะเสียแกได้บอกไว้หมดแล้วว่าที่ดินผืนนั้นจะแบ่งให้พี่น้องซึ่งยังมีชีววิตอยู่ทั้ง 4 คน ซึ่งพ่อผมเป็นลูกคนที่ชาย 2 รองจากลูกคนพี่ แต่ยังมีลูกของพี่น้องพ่อที่เสียไปแล้วอีก 2 คน จะต้องเซ็นต์รับทราบหรือยินยอมให้สามารถนำโฉนดฉบับที่จำนองไว้ที่สหกรณ์กลับคืนมา ซึ่งลูกๆของย่าที่มีชีวิตอยู่ทั้ง 4 คนก็รับรู้และยินยอม แต่หลานอีก 2 คนซึ่งพ่อและแม่ของเขาซึ่งเสียชีวตไปแล้ว กลับไม่เซ็นต์ยินยอม และได้ดำเนินเรื่องฟ้องร้องขอส่วนแบ่งจามรดกนั้นด้วย

  คำถาม

  1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตามคือลูกๆที่สืบสันดานแค่ทั้ง 4 คน หรือรวมทั้งหลานๆอีก 2 คน ซึ่งเป็นลูกของพี่น้องท้องเดียวกันแต่เสียชีวิตไปแล้วด้วยครับ

  2. หากมีการฟ้องร้องคัดค้านการแบ่งมรดกของพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ทั้ง 4 คน นั้น ทำได้หรือไม แล้วจะเกิดผลอะไรได้บ้าง

  3. ลูกของพี่น้องของผู้สืบสันดานผู้ตาม มีสิทธิ์ในมรดกนั้นหรือไม่ เพราะอะไร

  4. หากมีการคัดค้านจากหลานๆทั้ง 2 คน แต่มีผู้เห็นด้วย 4 คน คือลูกๆผู้สืบสันดานที่มีชีวิตอยู่ จะเกิดอะไรบ้าง

  ขอบคุณสำหรับคำตอบ ล่วงหน้าครับ ^_^

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ สิริวัฒน์  (118.173.193.202)     12 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 45

   สวัสดีค่ะ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าพ่อได้เอ๋ยปากยกที่ดินทำกินให้กับพี่สาวและน้องชาย ดว้ยกัน12ไร่ แต่พ่อตายก่อน  ตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ได้ให้พี่สาวกับนอ้งชายไปปลูกมะม่วงไว้จนเก็บได้แล้ว  แต่หลังจากพ่อตายทางครอบครัวใหม่ของพ่อจะหุบไว้โดยอ้างว่าพ่อไม่ได้บอกยกให้  ทั้งๆที่มีพยานรับรู้หลายคนว่าพ่อได้ยกให้  พี่สาวและนอ้งชายเกิดจากแม่ของพวกเราที่เป็นเมึยหลวง แม่มีลูกกับพ่อทั้งหมด6คนตอนนี้เหลือ5คนเพราะว่าน้องสาวคนที่5ตายไปเมื่อตอนปี40  พ่อมีลูกกับเมียใหม่3คน  จริงๆแล้วพวกเราอีกสามคนพี่น้องที่เกิดจากแม่ที่เป็นเมียหลวงไม่เคยคิดที่จะไปยุ่งเรื่องสมบัติที่พ่อมี ถ้าครอบครัวใหม่ของพ่อไม่คิดที่จะฮุบส่วนที่พ่อให้พี่สาวกับน้องชายแม่ของพวกเราเคยจดทะเบียนสมรสกับพ่อแต่ได้หย่ากัน หลังจากที่หย่ากันแม่ไม่ได้เอาอะไรจากพ่อเลย พ่อมีที่ดินอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะ ไปมีเมียน้อย  ลูกทางฝ่ายเมียน้อยได้ที่ดินจากพ่อไปแล้วคนละหลายไร่  แต่พวกเราไม่เคยคิดจะไปขอ้งเกี่ยว  แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะฝ่ายเมียนอ้ยคิดจะยึดในส่วนที่พ่อเอ๋ยยกให้พี่สาวกับน้องชาย.พ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเมียน้อย   อยากทราบว่าเราจะสามารถฟอ้งรอ้งได้ที่ได้และจะต้องทำอย่างไร. ความโลภไม่เคยปราณีคนโลภ  พูดจากใจจริงพวกเราลูกเมียหลวงไม่เคยคิดฟอ้งร้องแบ่งสมบัติของพ่อเลย  แต่เราเห็นว่ามันไม่ยุติธรรม ที่พวกเขาคิดจะฮุบในส่วนที่พ่อเอ๋ยปากให้พี่สาวกับน้องชาย .ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ yupin  (49.229.56.173)     3 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 44

  คุณพ่อเสียชีวิตมากกว่า 20 ปี มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเมื่อ 18 ปีก่อน แต่ไม่ได้จัดการแบ่งมรดก หากต้องการให้แบ่งมรดกเพื่อทำผลประโยชน์ให้งอกเงยขึ้นมา จะต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร เนื่องจากในเบื้องต้นบรรดาพี่น้อง และผู้จัดการมรดกตกลงกันไม่ได้ จะขอแบ่งก็ไม่ยอม 

  โดยคุณ kittima  (202.28.154.180)     3 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 43

  เนื่องจากคุญตาได้เสียชีวิตมาหลายปีเเล้ว โดยมีลูกทั้งหมด 7 คน นาง ก ได้รับมรดกมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆ และสามีนาง ก ก็ได้รับมรดกเช่นกันมากกว่าลูกทั้ง6 คน และนาง ก มีลูกสามคน ลูกทั้งสามก็ได้รับ มรดก มากกว่า พี่น้องทั้ง6 คนที่เป็นทายาทคุณตา อยากถามว่า ลูกทั้ง 6 คนนี้สามารถฟ้องขอที่จะแบ่งที่ดินใหม่ได้ไหมคะ

  โดยคุณ phat  (124.120.204.145)     1 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 42

   กรณีของผม คุณแม่เสียตั้งแต่กุมภา59นี้ แต่น้องสาวกลับได้มรดกที่เห็นว่าเป็ยผู้รับมรดกจาก ธกส.แต่ผู้เดียว โดยที่ผม ลูกชายคนโต ไม่ได้มีการรับมรดกรึอะไรจสกใดใดเลย นอกจากน้องสาวปันมาให้หนึ่งหมื่นบาท  และคุณพ่อได้ให้ผมไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและเซนต์กำกับ สำเนาถูกต้องไว้สี่ชุด  และพอสอบถามก็ได้ความว่า คงมีแค่บ้านหลังที่เป็นชื่อแม่ที่อนาคตพ่อจะบกให้ผมเท่านั้นซึ่งตัวบ้านมูลค่าแทบไม่มี (ไม่ได้ติดใจเรื่องบ้าน) แต่ติดใจเรื่องทายาทมรดก ซึ่งแม่เองซ่อนเงินเก่งมากยามมีชีวิตเพราะ แม่เคยได้มรดกจากตาตอนตาเสียได้เกือบ10ล้าน  เลยอยากถามผู้รู้ถ้าผมต้องการรู้มรดกแม่ผมต้องทำอย่างไรเพราะไม่กล้าถามคนในบ้าน อย่างน้อยก็ให้ไขกระจ่างความจริงก็ยังดี

  โดยคุณ ภูริทัศน์  (49.231.255.46)     5 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 41

  สวัดดีคัฟเนืองจากคุณตามีภรรยา2คนมีลูก ภรรยาหลวง2คนและภรรยาน้อย2คน

  คุณตาและคุณยายเสียชีวิตหมดแล้ว

  กรณีที่ลูกคนที่2ของภรรยาหลวงเสียชีวิต  ผู้ตายไม่มีสามีและลูก  

  โดยไม่ทำพินัยกรรม  มรดกของผู้ตายจะตกเป็นของใคร

   

  โดยคุณ นาย อนันต์ แย้มจิต  (171.7.248.172)     5 ก.ค. 2559

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด