X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

 • การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

       ตาของกระผมท่านได้เสียชีวิตลง โดยที่ท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆ เลย โดยท่านมีทรัพย์สิน เช่น ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และเมื่อท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ด้วยความเชื่อใจกันระหว่างพี่น้องที่คลอดตามทันมา จึงไม่ได้มีการจัดสรรปันส่วนของมรดกดังกล่าวให้เรียบร้อย และแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อลุง (พี่ชายของแม่) กลับแสดงความเป็นเจ้าของของที่ดินทั้งหมดของตาแต่เพียงผู้เดียว  โดยไม่แแบ่งให้พี่หรือน้องคนอื่นๆ เลย และเมื่อน้องๆ มาขอให้มีการแบ่งมรดกให้เรียบร้อย ลุงกลับปฏิเสธที่จะดำเนินการ  เพราะแกจะเก็บไว้คนเดียว กระผมอยากจึงอยากทราบดังนี้
       1. การแบ่งมรดกในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมนั้น ต้องแบ่งอย่างไรครับ
       2. การที่ลุงไม่ยอมให้มีการแบ่งมรดกโดยยึดครองเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวเช่นนี้ มีความผิดหรือไม่ชอบหรือไม่
       3. จากข้อ 2 ถ้ามีความผิดหรือไม่ชอบ บรรดาลูกของตาคนอื่นๆ สามารถดำเนินการอย่างใดได้บ้าง
       4. หากมีการแต่งตั้งทนายเพื่อฟ้องร้องคดี และเมื่อชนะคดีเราสามารถกำหนดให้ลุงของกระผมไม่ต้องได้รับมรดกเลยได้หรือไม่
       5. เนื่องจากกระผมและครอบครัวไม่ได้เป็นคนมีเงินอะไรมากนัก แต่ก็อยากได้รับความเป็นธรรมและมรดกของตาที่เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ทำมาหากิน กระผมจะขอรับควมช่วยเหลือจากทนายความฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยๆ ได้จากที่ไหนบ้างครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
       1.การแบ่งทรัพย์มรดก  กรณีที่คุณตาเจ้ามรดกตาย  โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้  ตามกฎหมายให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหลายแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1620  ดังนั้น  ทายาทโดยธรรมของคุณตาที่มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกจึงตกได้แก่บุตรของคุณตา  ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานทายาทโดยธรรม ที่มีสิทธิได้รับมรดกลำดับที่ 1  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629(1) คุณลุงและน้อง ๆ  ต่างมีสิทธิได้รับมรดกของคุณตาโดยแบ่งในส่วนเท่า ๆ กัน
       2.เมื่อคุณลุงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเพียงคนเดียวไม่ยอมแบ่งให้แก่น้อง ๆ  ซึ่งเป็นทายาทด้วยกัน  ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของน้อง ๆ  ถือว่าคุณลุงได้กระทำการยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้ฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทอื่น  คุณลุงจึงเป็นผู้ต้องถูกกำจัดมิให้มรดกเลยตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1605  ดังนั้น  เมื่อการกระทำของคุณลุงดังกล่าว  เป็นการโต้แย้งสิทธิของน้อง ๆ  น้อง ๆ และรวมทั้งคุณแม่ของท่าน  ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกร้องทรัพย์มรดกของคุณตาเอาจากคุณลุงที่ครอบครองไว้นั้น  เพื่อให้แบ่งกันระหว่างทายาท  ภายใน 1 ปี  นับแต่เจ้ามรดกตาย  หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754
       3. เมื่อน้อง ๆ ได้ฟ้องคดีมรดกเรียกทรัพย์มรดกดังกล่าว  ก็สามารถที่จะฟ้องคุณลุงที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกไม่ให้ได้รับมรดกเลย   เนื่องจากการกระทำของคุณลุงเป็นการกระทำผิดทางแพ่งต่อทายาทอื่น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1605
       4. เมื่อท่านและครอบครัวประสงค์ที่จะขอรับความเป็นธรรม  แนะนำให้ท่านเข้ามาพบทีมงานทนายความทนายคลายทุกข์ได้

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 1605
    ทายาทคนใดยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่า ตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลย แต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น
  มาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง ในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้น

  มาตรา 1620  ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย
  ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

  มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
  (1)  ผู้สืบสันดาน

  มาตรา 1754  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
  คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
  ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อนๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 19

   ขอคำแนะนำค่ะ คุณพ่อเสียชีวิต มีโฉนดที่ดินเป็นชื่อคุณพ่ออยู่1แห่ง ไม่มีพินัยกรรม คุณแม่ยังมีชีวิต มีลูก 2คน  มีคดีอยู่ในเรือนจำ 1 คนไม่มีปัญหาเรื่องแบ่งมรดก แต่จะเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินเป็นคุณแม่ ต้องทำอย่างไรคะ

  โดยคุณ jiji  (1.47.171.62)     13 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 18

    ดิฉันขอปรึกษาทนายหน่อยคะ ดิฉันเป็นลูกเมียน้อย  เมียหลวง มีลูกสามคน ดิฉันเป็นลูกคนที่สามของพ่อ ที่เกิดจากเมียน้อย คุณพ่อได้รับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฏหมาย แต่ดิฉันไม่เคยได้ความเป็นธรรมเหมือนว่าเป็นลูกเมียน้อยไม่มีสิทธิได้รับมรดก พ่อดิฉันตายเกือบยี่สิบกว่าปีแล้ว มรดกเมียหลวงกับลูกเมียหลวงเป็นคนจัดการ พ่อเมียหลวงพ่อตาย ลูกๆๆของเมียหลวงเป็นคนดูแล แต่ว่าคนที่มีสักเป็นพี่คนโตเขาตาย เขาไม่มีทายาท ส่วนที่เป็นของพี่สาวจึงตกเป็นของพี่น้องที่เหลือ ดิฉันซึ่งเป็นลูกคนหนึ่ง ซื่งไม่เคยได้อะไรจากพ่อ ดิฉันฟ้องร้องขอส่วนที่เป็นของพ่อดิฉันได้มัยคะ ที่ดินมันไม่เยอะหรอกคะ แต่เป็นที่ดินที่ภูเก็ตติดถนนใหญ่รสคาสูงอยูห้องหนึ่งก็หลายล้านคะ ช่วยชี้แนะนำดิฉันด้วยนะคะ

  โดยคุณ ธนภร แก้วเลียบทอง  (171.5.2.254)     20 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 17

  ตาตายได้23ปีแล้วแต่ยังไม่ได้แบ่งมรดก  ยังมีสิธจะเรียกร้องหรือไม่ค่ะ

   

  โดยคุณ นู๋นัน ดีหลาย  (183.89.70.79)     17 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 16

   พ่อ-แม่ผมได้เสียชีวิตได้ทิ้งมรดกไว้แต่ไม่ได้ทำพินัยกรรมและพี่สาว2คนได้แบ่งไปกันหมดโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยผมควรต้องทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ ประสิทธิชัย ทองคำ  (58.8.136.80)     23 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 15

  หนูอยากทราบว่าการที่พ่อของหนูได้รับการโอนที่ดินของปู่ โดยการที่ในโฉดระบุไว้ว่าโอนมรดกให้พ่อโอนผู้จักการมรดกนั้นก็คือลุงของหนูเอง (ที่ดินนี้ได้โอนหลังจากที่พ่อกับแม่ของหนูได้จดทะเบียนสมรส)ที่ดินนี้จะเป็นของแม่หนูไหมถ้าพ่อเสียชีวิต

  โดยคุณ อนงค์นุช  (49.230.74.171)     13 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 14

   เจ้าของมรดกเสียชีวิตลงมีภรรยา2คนและมีลูกกับภรรยาทั้ง2คนและไม่ได้จดทะเบียนกับใครเลยแต่ได้ทำการจดรับรองบุตรทั้งคู่ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ต้องแบ่งให้กับทายาททั้ง2คนใช่ไมคะและไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้และถ้าเราฟ้องร้องแบ่งมรดกจะนานไหมค่ะ

  โดยคุณ คนไม่มีชื่อ  (27.55.154.196)     11 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 13

   สวัสดีครับ ผมขอรบกวนสอบถามเรื่องมรดกของแม่

  ผมมีน้องผู้ชาย 1คน พ่อแม่เดียวกัน

  และมีน้องสาว1คน เป็นลูกของน้องแม่ แต่พ่อผมรับมาเป็นบุตรตามกฏหมายใช้นามสกุลเดียวกัน

  ตอนนี้แม่ผมยังมีชีวิตอยู่เค้าได้แบ่งที่ดินให้น้องสาวไปแล้ว2แปลง

  และส่วนที่เหลือแม่ยังไม่ได้แบ่งให้ผมปละน้องชาย 

  แต่แม่จะให้ผมและน้องชายลงชื่อสลักหลังไว้หลังโฉนทีดิน. น้องสาวผมสามารถฟ้องร้องได้อีกไหมครับ ขอบคุณครับ

   

  โดยคุณ วีรวัฒน์  (111.84.66.84)     2 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 12

   ในกรณีมีู้จัดการมรดกของปู่ของย่า มีพี่น้องอยู่ 7 คน เสียชีวิตไป 2 คน 

    แตู่้จักการมรดก จัดการให้แค่  5 คน แล้วคนตายมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกมัยค่ะ ทั้งๆที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน

    ถ้าทาญาติไม่ได้มรดกสามารถฟ้องได้มัยค่ะ 

  เบอร์ที่ ติดต่อข้อความนี้ 0828809472 ค่ะ

   

  โดยคุณ นางสาวปรัชญาณี กลัดสุข  (171.100.155.12)     7 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 11

    คือมีเรื่องอยู่ว่า   ครอบครัวทางฝ่ายพ่อ หรือ อาของหนู ได้แจ้งบอกว่าจะมีการวัดที่แบ่งกัน  ซึ่งที่ทั้งหมดนั้น ปู่กับย่าได้แบ่งให้กับลูกๆทุกคน ร่วมทั้งพ่อของหนูด้วย  แต่พ่อหนูได้เสียชีวิตลงแล้ว อาจึงเรียกหนูไปเพื่อรับรู้ส่วนแบ่ง  ซึ่งปรากฎว่า  หนูได้ที่ แค่ 1 ไร่ ที่วัดเรียบร้อยแล้ว แต่ทึ่หนูลุงเคยบอกว่าจิงๆแล้วต้องได้  3 ไร่ แต่พอวัดแบ่งกลับเหลือแค่ไร่เดียว  ลุงบอกว่า พวกอาเขายักยอกไป โดยอ้างว่าย่าสั่งไว้แค่นี้  ส่วนนี้หนูมีสิทธิเรียกร้องไหม แล้วต้องทำยังไงบ้าง เรื่องมีหนูคนเดียวที่สามารถพูดได้ พวกอาเขาไม่ชอบครอบครัวฝ่ายแม่สักเท่าไร

  โดยคุณ อภิญญา (เติ้ล)  (49.230.121.199)     1 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 10

   มารดาได้เสียชีวิต แต่ไม่ได้พินัยกรรมไว้ โดยมีทรัพย์สินคือที่ดิน ,เงินฝากธนาคาร ผมมีพี่น้อง 5 คน

  พี่ชายคนโตจะเอาหนังสือมาให้เซ็นต์เพื่อจะเป็นผู้จัดการมรดก แต่ยังไม่ยอมเซ็นต์ เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจสิทธิ์ที่เราจะมอบให้กับเค้า ไม่ทราบว่ามีแนวทางอื่นที่พอจะแบ่งทรัพย์สินได้หรือเปล่า กลัวไม่ยุติธรรมครับ เพราะเรามอบสิทธิ์ให้กับเค้าไปแล้ว รบกวนตอบกลับด้วยนะครับ  ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ เต็ม  (27.55.224.220)     14 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 9

   รบกวนสอบถามค่ะ ลุงหนูเสีชีวิตแต่ไม่ได้ทำพินัยกรรมแล้วอย่ากับภรรยา (แต่ลุงไม่ได้บอกพ่อกับแม่ว่าหย่ากันท่านมาทราบตอนไปแจ้งเสียชีวิตลุง) ลุงมีลูกชาย 2 คน  กรณีแบบนี้ใครเป็นคนได้ทรัพย์สินมรดกของลุงค่ะ รบกวนด้วยน่ะค่ะ//ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ พรพรรณ เกตสม  (101.51.194.112)     4 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 8

  อยากถามว่า เมื่อไม่นานมานี้บ้านและที่ดินที่เป็นมรดกของพ่อและพี่น้องอีก 5 คนของพ่อ พี่น้องคนหนึ่งได้ทำการขายบ้านไปแล้ว ได้เงินมาและแบ่งให้พี่น้องของเค้าใน 5 ส่วนเท่าๆกัน และพ่อของผมได้มาส่วนหนึ่งซึ่งพ่อผมเสียชีวิตไปแล้ว ก็จะต้องตกมาที่บุตรซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม มีด้วยกัน 5 คน และแม่ซึ่งเป็นคู่สมรสอีก 1 คน รวมเป็น 6 ส่วน แต่นี่พี่สาวผมนำเงินมาแบ่งให้พีน้องทั้งหมดแล้ว แต่ไม่ได้แบ่งให้ผมและไม่ได้บอกผมว่าขายบ้านได้แล้ว ผมมีสิทธิ์ใช่ไหมครับ ที่เค้าไม่ยอมแบ่งส่วนของผมเพราะบอกว่าจะเก็บเอาไว้ให้ลูกผมเรียน กลัวผมเอาไปใช้หมด ผมเองก็ตั้งใจว่า จะเอามาใช้หนี้ของครอบครัวให้หมดไป และเก็บไว้ให้ลูกเรียน แต่นี่เค้าไม่แจงอะไรเลย ไม่บอกผมว่าส่วนของผมอะไรยังไง พี่สาวผมเค้ามีสิทธิ์เก็บเอาส่วนของผมไว้ด้วยเหรอครับ

  โดยคุณ ไม่เข้าใจ  (180.222.144.148)     21 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 7

  เจ้าของมรดกเสียไปนานแล้ว คนที่เป็นญาติพี่น้องกันดูแลแทน และได้ขายไป แบ่งในส่วนที่เท่าๆกัน

  และแบ่งมาให้บุตรทั้งหมด 5 คนและคู่สมรสที่เป็นภรรยา 1 คน รวมเป็น 6 คน แต่บุตรคนใดคนหนึ่งในนั้นไม่ยอมเอารายละเอียดมาชี้แจงว่าได้รับเงินมาคนละเท่าไหร่ แบ่งคนละเท่าไหร่ และเอาเก็บไว้ไม่มีการบอกกล่าวใดๆในส่วนแบ่ง เค้ามีสิทธิ์ทำแบบนี้ด้วยหรือ

  โดยคุณ คนลำบาก  (180.222.144.147)     21 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 6

   1.ภรรยาเสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือไม่ /ไม่มีทะเบียนสมรส อยู่ด้วยกัน 8 ปี

   2.ภรรยามีบุตรบุญธรรม

  3.ฝ่ายชายสามารถเรียกร้องรับมรดกได้หรือเปล่าครับ มีอายุความในการแบ่งมรดก.

  4.ถ้ามีพินัยกรรมกฏหมายระบุต้องเปิดเผยภายในกี่วันหลังเสียชีวิต

  ***ถ้ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมกรุณาด้วยครับ**

  โดยคุณ อวยชัย สิทธิศรีจันทร์  (115.87.75.37)     15 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 5

  มีปัญหารบกวนคะ่..คือบ้านมีลูก8คนค่ะ ฉันเป็นคนสุดท้อง พี่ๆแต่ละคนได้ส่วนแบ่งจากที่ดินของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปหมดแล้ว.และเหลือแปลงสุดท้าย พี่ๆทุกคนตกลงยอมยกให้ฉัน แต่พี่คนโตไม่ยอมจะมาแบ่งในส่วนของฉันครึ่งหนึ่งซึ่งได้จำนวนที่ดินน้อยกว่าคนอื่นอีก ซึ่งที่ดินของพี่ชายคนโตได้ขายไปหมดแล้ว ดิฉันไม่ยอมพี่ชายจะฟ้องฉันค่ะจะทำอย่างไรดีค่ะ และขั้นตอนการฟ้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณคะ....คนไม่รู้เรื่องกฏหมาย

  โดยคุณ ดำ  (1.0.244.218)     27 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 5

  พ่อ-แม่ โอนที่ดินให้กับลูกคนโตเพื่อที่จะแบ่งให้น้องๆแต่พ่อกับแม่ได้เสียชีวิตลงก่อนที่จะมีการแบ่ง ต่อมาลูกคนโตไม่ยอมแบ่งให้น้องๆ  น้องๆจะฟ้องแบ่งทรัพย์จากพี่คนโตได้หรือไม่โดยวิธีใด

  โดยคุณ dumdumdum  (101.51.142.109)     7 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 4

   ผมขอถามว่าถ้าพ่อผมไม่ทำพินัยกรรมเเละพ่อผมโอนสมบัติให้ย่าผมเเละพ่อผมตายเเต่ย่าไม่ยอมโอนสมบัตติให้อาผมเเละย่าผมตาย โดยที่่จริงสมบัติควรเเบ่ครึ่งให้ผมเเละอาเเต่ทำไมผมเป็นลูกของพ่อเเละหลานเเท้เเท้ของยายทำไมผมไม่ได้สมบัติเเม้เเต่บาทเดียวผมอยากถามว่าผมอายุ 13  ผมพอที่จะฟ้องศาลเรื่องนี้ได้ไหมครับ ช่วยตอบผมด้วยนะครับ ผมอยากรู้จริงจริง นะครับ

  โดยคุณ ธนพล  (110.171.130.82)     17 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 3

   กรณีพ่อเสีย แต่พ่อกะแม่ไม่จดทะเบียนญาติทางพ่อได้รับปากไว้ว่าจะแบ่งที่ของย่าให้เพาะพ่อมีสิทแล้วครอบครัวเรารำบากมากจนทุกวันนี้เรียนจบแส้วก็ไม่ได้แต่คนอื่นได้แล้ว คือแม่ก้อรำบากมากอยากได้ความเป็นทำค่ะช่วยตอบหน่อยนะค่ะ. ขอบคุนมากค่ะ

  โดยคุณ Tatae_tataeza@hotmail.com  (27.55.13.82)     5 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ดิฉันมีคำถามอยากปรึกษาและต้องการคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
  ดิฉันมีย่า(เเม่ของพ่อ) ซึ่งเป็นเจ้าของมรดกที่ดิน ย่าได้ตายไปจนบัดนี้10กว่าปีเเล้ว
  ย่าแต่งงานกับปู่เเละมีลูกด้วยกัล8คน คนที่1 ซึ่งเป็นพ่อของดิฉัน เเต่ก็เสียชีวิตเเล้วเหมือนกัน
  ดิฉันอยากทราบว่าจะแบ่งมรดกอย่างไร ที่ดิฉันเห็นตอนนี้คือลูกของย่าคนที่2เป็นคนจัดการมรดกนั้นเเต่มรดกที่ดินตอนนี้ยังเปนชื่อของย่าอยู่เลย แสดงว่ายังไม่ได้เเบ่งมรดกใช่มั้ยคะ ลูกคนที่2ของย่าซึ่งเป็นอาของดิฉัน ได้เก็บโฉนดที่ดินนั้นไว้และเป็นคนจัดการหรือตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรซึ่งโฉนดที่ดินนั้นได้ปลูกสวนยางพารา จนได้ประกอบอาชีพทุกวันนี้ ต่อมาได้ตัดไม้ขาย เงินที่ได้จะเเบ่งให้ใครบ้างคะ
  เเล้วจะผิดกฎหมายไม๊คะถ้าโฉนดที่ดินนั้นยังเป็นชื่อของคนตายอยู่เลย เเต่ลูกๆได้นำมาทำมาหากินโดยไม่แบ่งกันให้ถูกต้อง

  โดยคุณ นิรนาม  (118.173.58.186)     4 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1

  รบกวนสอบถามว่าในกรณีที่พ่อเสียชีวิตที่ดินเป็นชื่อของพ่อ แต่ไม่ได้ทำการแบ่งหรือทำพินัยกรรมไว้ แม่ก็เสียชีวิตแล้ว มีพี่น้องทั้งหมดสี่ คน พี่คนโตได้เสียชีวิตแล้วและมีน้องชายคนสุดท้องเป็นคนพิการทางสมองแต่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปรกติเพียงแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือและจดจำอะไรได้นานทางดิฉันสามารถทำการแบ่งมรดกกันเองได้เลยรึเปล่า เพราะเคยไปทำที่กรมที่ดินทางกรมที่ดินแนะนำให้ไปติดต่อที่ศาลให้มีผู้จัดการมรดก พ่อเสียชีวิตเมื่อปี 2549 เรื่องผ่านมา 5 ปีแล้วมีผลอะไรรึเปล่า และจำเป็นไหมว่าจะต้องมีผู้จัดการมรดก สามารถแบ่งกันเองได้รึเปล่ารบกวนช่วยตอบคำถามให้ด้วยค่ะดิฉันเป็นคนต่างจังหวัดและมาทำงานที่กรุงเทพ จะขอยื่นเรื่องจัดการมรดกที่กรุงเทพได้รึเปล่า  ขอบคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ จุฑาทิพย์ สวัสดิรักษา  (61.90.100.40)     27 ก.ย. 2554

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด