คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา

 • คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา

            พรบ.ลัษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551 ระบุคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน มาตรา 12 (14) มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใดไม่อาจเลือกผู้มีพื้นความรู้ดังกล่าวได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นหรือผ่อนผันได้
           พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
           “การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
           “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
           “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
           “เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
            ข้อสอบถาม ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เกิดปี 2509 ไม่จบการศึกษาในระบบปกติ แต่มาเรียนเพิ่มที่ กศน.ได้วุฒิ ป.6 จบปี 2549 ถ้าบุคคลนี้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จะมีคุณสมบัติตรงตามนัย พรบ.ทั้งสองนี้หรือไม่อย่างไรครับ
   
  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           เมื่อพรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ.2551 ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ว่าต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับโดยการศึกษาภาคบังคับ เป็นการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยบุคคลผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ได้รับวุฒิการศึกษามาเพียงชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการศึกษาที่ต่ำกว่าภาคบังคับยังไม่ถึงปีที่ 9 และหากท้องที่ที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ไม่ใช่ท้องที่ที่ไม่อาจเลือกผู้มีความรู้พื้นฐานดังกล่าวได้ ที่กำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ รมต.มหาดไทยซึ่งอาจประกาศในราชกิจจานุเษกษายกเว้น หรือผ่อนผันได้ ผู้สมัครท่านนี้จึงขาดคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเรื่องการศึกษาดังกล่าว

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 5   

 • ความคิดเห็นที่ 81

   อยากจะถามว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เซ็นเอกสารการที่ดินจะมีความผิดไหมเราเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ

   

   

  โดยคุณ   (182.232.140.244)     23 ส.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 5   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด