X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

 • ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

            พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน  45,000.-  บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย(แต่ยังขาดอากรแสตมป์)  พยายามติดต่อลูกหนี้แล้วแต่หาตัวไม่พบ  จะดำเนินการฟ้องร้อง  อยากสอบถามว่ามีวิธีการอย่างไร 

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            1.การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น  ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จึงจะฟ้องบังคับคดีเรียกหนี้เงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
            2.เมื่อผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กู้ยืม  ก็ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านผู้ให้กู้ในการที่จะรับชำระหนี้ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้ผู้กู้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 213
            3.โดยการฟ้องร้องคดีเรียกคดีเรียกหนี้เงินกู้  ท่านก็ต้องแต่งทนายความเข้าดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้ยังศาลต่อไป  แนะนำให้ท่านนำสัญญากู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความทนายคลายทุกข์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  และสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตัวท่านเอง หรือโทร. 02-948-5700 ต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 55
    ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้

  มาตรา 213  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
  ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
  อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

  มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
  ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 51

   โทรหาเขาว่าจะขอกู้30000แต่เขาให้โอนเงินมาก่อน10000แต่หนุบอกว่าไม่มีแล้วก้อให้โอน5000 แต่ก่อไม่มีและบอกเขาเดี่ยวจะให้เพื่อนโอนแต่เพื่อนก้อไม่โอนเขาบอกว่าจะฟ้องศาลทึ่ทำให้เขาเสียเวลาและมีคลิปเสียงทีเราพุดกัน

  โดยคุณ นะ  (49.230.216.92)     2 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 50

  แม่ดิฉันให้คนแถวบ้านกู้เงิน 1.9 ล้านบาท มีสัญญาเงินกู้ แต่ไม่มีของที่ค้ำประกัน มีการลงงายมือชื่อ ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ชัดเจน มีพยานฝ่ายผู้ให้กู้(เจ้าหนี้)อย่างเดี่ยว แต่ไม่ม่พยานฝ่ายกู้(ลูกหนี้) เลย เขียนสัญญาใช้ปากกาสีดำค่พ ไม่ม่อากรแสตมป์ จะฟ้องร้องได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ เพ็ญนภา วาทีวสุรัตน์  (183.89.215.122)     15 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 49

  ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับลูกหนี้ไว้ 100,000.-บาทโดยระบุชัดเจนว่าสามารถชำระหนี้โดยการผ่อนจ่ายทั้งหมด 4 งวด หากจ่ายตรงตามงวดจะไม่คิดดอกเบี้ย แต่หากไม่จ่ายตามงวดจะคิดดอกเบี้ย 1.5% แต่ผ่านไปจะครบงวดที่ 4 แล้ว ลูกหนี้ได้จ่ายแค่แรกงวดเดียว ผลัดหนี้มาเรื่อยๆ จะทำอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ   (110.164.215.178)     10 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 48

   ผมอยากทราบว่า ผมกู้ อบต ไป 33000

  แบ่งจ่าย5งวดๆละ 6600

  ส่งไป1งวด ขาดส่ง 2 งวด แต่เวลายังเหลืออีก2งวด

  เขามีสิทบังคับมั้ยว่าต้องรีบจ่ายก่อน ทั้งที่เวลาเหลืออีก 2งวด

  ดอกก้คิด แล้วถ้าผมจะทบทีเดว 5งวดพร้อมดอก ผมจะผิดรึป่าว ถ

  โดยคุณ ประพนธ์ สุทธิรอด  (1.46.146.198)     9 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 47

   ขอคำปรึกษาครับ

  ได้ทำสัญญากู้เงินไว้กับเพื่อนจำนวนเงิน 90000 บาท สุดท้ายเพื่อนไม่ยอมใช้หนี้คืน แต่เพื่อนตกลงยอมเสียดอกมาเดือนละ 3000 เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นการเสียโดยสัญญาใจ แต่ตอนนี้เพื่อนได้หายไปติดต่อไม่ได้เลย 5-6 เดือนแล้ว สัญญาทำไว้มีการเซ็นชื่อ พร้อมพยาน แต่ไม่ได้มีการเขียนบอกในสัญญา ว่าต้องคืนวันไหน และไม่มีบอกว่าต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ควรจะต้องทำยังไง จะสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่ ขอความกรุณาช่วยให้คำแนะนำทีครับ

   

  โดยคุณ กิตติพันธุ์  (1.46.1.226)     6 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 46

   ผมให้ลูกหนีกู้ยืมเงินไปประมาณสามแสน บาทได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วพร้อมติดแสตมป์ 

  โดยไม่คิดดอกหากลูกหนี้ผิดนัดชำระ เราจะสามารถฟ้องได้ลึเปล่าคับ และศาลจะพิจารณาให้ลูกหนีชำระหนี้คืนเราอย่างไรคับ

  โดยคุณ เดชา ไชยศิลป์  (110.77.250.56)     6 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 45

  ให้เพื่อนครูยืมเงินไปใช้หนี้ 300,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่าธนาคารออมสินทุกอย่างแม้แต่ดอกก็ไม่ให้เลยจะฟ้องได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นางภิรญา ศรีเจริญพร  (202.143.149.254)     25 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 44

  คุณแม่เสียไป 5 ปี เพิ่งจะพบเอกสารสัญญาเงินกู้โดยออกเช็คล่วงหน้ามาค้ำประกัน

  ตั้งแต่ปี 2541 ดิฉันเป็นผู้รับแต่งตั้งจากพี่น้องเป็นผู้จัดการมรดก

  สามารถฟ้องร้องได้มั้ยคะ

  โดยคุณ เพ็ญนภา พรมณีพงษ์  (115.87.175.150)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 43

   ลูกหนี้หนีไปแล้วครับแต่มีสัญญาเงินกู้อยู่มีพยานเช็นรับรู้ ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง อย่างนี้ผมฟ้องได้เลยใหมครับ แล้วมีขั้นตอนการฟ้องอย่างไรบ้างครับ

  โดยคุณ ศรายุทธ  (49.230.155.239)     8 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 42

  เพื่อนในสำนักงานเดียวกันขอกู้เงินไป 100,000 บาทมีสัญญากู้  พอขอต้นคืนแจ้งล่วงหน้า 3เดือน กำหนดจ่ายต้นตั้งแต่เดือน ก.ย. 56 แต่ไม่มีลงในสัญญาว่าคืนต้นตอนไหน ก็ผลัดมาจนถึงเดือนนี้ ถามก็อ้างว่าให้ดอกเบี้ยทุกเดือน ให้ดอกมาหลายปีแล้วเกินต้นอีก ฟังแล้วเหมือนจะไม่คืนต้นค่ะ กรณีนี้เราจะสามารถฟ้องเพื่อเอาต้นคืนได้หรือไม่คะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ถ้าเป็นคดีความแล้วจะมีผลกับตำแหน่งหน้าที่หรือไม่คะ

  โดยคุณ ปวีณา อินทร์ดี  (110.78.178.206)     27 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 41

  ดิฉันได้โทรไปกู้เงินเป็นจำนวนเงิน150000และผู้ให้กู้ได้นัดจะมาหาเพื่อทำสัญญาแต่ต้องโอนเงินไปให้ก่อน10000 เพื่อวัดใจกันเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  ดิฉันก็โอนไป 10000 พอโอนไปแล้วโทรไปหาเค้าก็บอกว่ากู้ไม่ได้ฐานเงินเดือนไม่พอ  และบอกจะโอนเงินคืนให้แต่พอติดต่อกลับไปเค้าก็ไม่รับสายและปิดเครื่องหนี โทรติดแต่ก็ไม่รับสาย ดิฉันมีหลักฐานการโอนเงินอยู่ไม่ทราบว่าจะแจ้งความคดีฉ้อโกงได้ไหมคะ เพราะอยากได้เงินคืนมากๆ เพราะถ้าปล่อยไปก็เป็นอันตรายกับคนอื่น

  โดยคุณ   (110.77.174.223)     4 พ.ย. 2556

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด