X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

 • ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

            พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน  45,000.-  บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย(แต่ยังขาดอากรแสตมป์)  พยายามติดต่อลูกหนี้แล้วแต่หาตัวไม่พบ  จะดำเนินการฟ้องร้อง  อยากสอบถามว่ามีวิธีการอย่างไร 

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            1.การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น  ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จึงจะฟ้องบังคับคดีเรียกหนี้เงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
            2.เมื่อผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กู้ยืม  ก็ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านผู้ให้กู้ในการที่จะรับชำระหนี้ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้ผู้กู้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 213
            3.โดยการฟ้องร้องคดีเรียกคดีเรียกหนี้เงินกู้  ท่านก็ต้องแต่งทนายความเข้าดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้ยังศาลต่อไป  แนะนำให้ท่านนำสัญญากู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความทนายคลายทุกข์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  และสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตัวท่านเอง หรือโทร. 02-948-5700 ต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 55
    ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้

  มาตรา 213  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
  ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
  อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

  มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
  ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 5   

 • ความคิดเห็นที่ 87

   ทำสัญญายืมเงินกับนาง ก.150,000 บาท มีใบ นส.3 ก.เป็นหลักค้ำประกัน แต่นาง ก.นำเงินไปให้นาง ข.ทั้งหมด สัญญากู้ 6 เดือน ขณะนี้ครบ 12 เดือนแล้วยังไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียว  พอทวงกับนาง ก. แต่นาง ก.ให้ผมไปทวงกับนาง ข. เพราะเงินอยู่ที่นาง ข. อยากเรียนถาม  ว่า ผมสามารถฟ้องร้องนาง ข.ได้หรือไม่ เพราะสัญญากู้ไม่ใช่ชื่อนาง ข.ครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ นคร  (223.204.15.187)     21 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 87

   ฟ้องนางข.ไม่ได้ ฟ้องตามชื่อในสัญญาครับ

  โดยคุณ   (182.232.106.43)     30 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 86

  i maria brown has come to assist you in all your financial  issues, including paying your bills and setting up of a buisness of your dream by assisting you with a loan at 2% interest rate for any amounth . contact us on email or via our customers care number +16303136879

  โดยคุณ maria brown  (197.210.224.54)     14 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 85

   ให้คนรู้จักยืมเงิน ทำสัญญากู้ยืม ลงรายมือชื่อผู้กู้ แต่ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ จะฟ้องต่อศาลได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ   (71.57.178.17)     14 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 85

   ฟ้องศาลได้เลยครับ

  โดยคุณ rute227755  (182.232.106.43)     30 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 84

   กู้ยืม20000กว่ามีเอกสารสัญญาเงินกู้แต่ผิดนัดไม่ส่งเลยต้องทำไงคะ

  โดยคุณ   (27.55.199.10)     19 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 84

   ฟ้องศาลครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.118.243)     19 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 83

   รบกวนหน่อยครับ มีคนยืมเงินไป 260000 บาท มีสัญญาเงินกู้ ถูกต้อง กำหนดคืน ปลายปีที่แล้ว  ยังสามารถติดต่อได้อยู่บ้างแต่เบี้ยวมาตลอด ไม่มีบัตรปขช ของเค้า เคยสืบดู ชื่อที่เรารู้กับนามสกุลอาจไม่ใช่ ชื่อจริง เราเลยยังฟ้องศาลไม่ได้ ต้องทำยังไงครับ และ พวกนี้มีอายุความกี่ปีครับ ขอบคุณมากเลยครับ

  โดยคุณ   (27.55.214.188)     29 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 83

   อายุความ 10 ปีครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.104.119)     31 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 82

   เป็นผู้คำประกันเงินกู้ จำนวน 200,00 บาท ซึ่งลูกหนี้เป็นคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อน แต่ตอนนี้เค้าไปทำงานที่ใหม่และ ชำระไว้ 30,000 และไม่ชำระหนี้อีกเลย ผู้ค้ำจะต้องรับสภาพหนี้แทนเจ้าหนี้..จะมีวิธีทางไหนคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดี นะคะ

  โดยคุณ สร้อยหวาย พัดเงิน  (223.24.90.49)     3 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 82

   ตกลงกับเจ้าหนี้เลยครับ เพราะคนค้ำต้องรับผิด

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.104.119)     31 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 81

  รายแรกเพื่อน ทำงานข้าราชการ ยืมเงินไป60,000บาท และยืมเพิ่มรวมแปดหมื่นโดยเซ็นต์สัญาเช่าใช้บัตรข้าราชการค้ำ นี่หลายปีแล้ว

   

  แต่ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้แถมบล็อคเฟสเปลี่ยนชื่อ ทำไงคะถึงจะได้เงินคืนในขณะที่เขามีเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบหลายหมื่นรองเท้าแพงๆรถBMWอย่างหรุ เราสิต้องทำงานกว่าจะได้เงินมาช่วยเขาในขณะเดือดร้อนเหนื่อยแทบตาย ฟ้องได้ไหม ค่าใช้จ่ายคุ้มไหมคะ

  โดยคุณ มนัสพันธน์ พีโค่  (58.8.69.30)     20 เม.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 81

   ฟ้องศาลบังคับให้ได้ครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.62.18)     1 พ.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 5   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด